Profetia Sfantului Kuksa al Odesei privitoare la sinodul II talharesc din Creta

Proorocia Sfântului Kukşa al Odesei privind sinodul II tâlhăresc din Creta

 

Sfântul Kukşa al Odesei a trăit între anii 1875-1964 şi a fost canonizat în 1994. Aşadar, proorocia sa datează cel târziu din anul morţii sale, mai sigur, este anterioară acestui an. Voi reda în întregime conţinutul acesteia, urmând să o analizăm punct cu punct.

,,Nu peste mult timp va avea loc sinodul ecumenic, numit ,,sfânt’’. Însă acest sinod va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioşi. În cadrul lui, toate credinţele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria – anulată, călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoţilor, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală.

          Fiţi vigilenţi! Străduiţi-vă să mergeţi la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleşi vor înţelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor oblige să se ducă la biserica apostată, însă nu va trebui să mergem într-acolo în niciun caz.

          Vă rog, staţi în Credinţa Ortodoxă până la ultima suflare şi vă veţi mântui’’.

          1.Nu peste mult timp. Din datele expuse mai sus, rezultă că Sfântul a proorocit despre adunarea din Creta cu 52 de ani, sau  mai mult, înainte de ţinerea acestuia, ceea ce, în istoria de două mii de ani a Bisericii lui Hristos, e o perioadă, într-adevăr, scurtă.

          2.Va avea loc un sinod ecumenic numit,,sfânt’’. Sfântul nu vrea să spună că acest sinod va fi cu adevărat ecumenic, ci faptul că va avea această pretenţie absurdă, ca hotărârile lui să fie obligatorii pentru toată Biserica Ortodoxă, aşa cum, de altfel, rezultă cu limpezime din documentele acestuia. Poporul lui Dumnezeu este exclus cu desăvârşire de la dreptul de a recepta acest sinod exact aşa cum a fost: tâlhăresc. Ştim bine că Sfintele Sinoade Ecumenice, cele şapte, au fost primite ca atare de Biserica întreagă şi sunt normative pentru veşnicie, deoarece hotărârile lor fac parte din Revelaţia Dumnezeiască. Sinodalii cretani, dimpotrivă, au hotărât dintru început că adunarea lor este ecumenică, eu aş spune ecumenistă. Cât despre numirea lui, ,,sfânt’’, se vede clar din titulatura lui oficială: ,,Sfântul şi Marele Sinod’’.

3.Însă acest sinod va fi cel de-al optulea, fiind o adunare de necredincioşi. Nicidecum nu socoteşte Sfântul Kukşa sinodul tâlhăresc ca fiind o continuare a celor şapte Sfinte Sinoade Ecumenice. Situându-l în această cronologie, arată pretenţia absurdă a celor care au participat, care vor să sugereze cu viclenie că adunarea lor ar avea valoare ecumenică, adică normativă pentru Biserica întreagă. Că sinodalii cretani au fost necredincioşi, se vede din hotărârile pe care şi-au pus semnăturile. Că sinodul cretan este eretic, constituie adevăr axiomatic şi nici nu are rost să mai demonstrăm aceasta. Precum se ştie, numărul participanţilor a fost de 165, deşi în anumite momente ni se spunea că sunt 200. Serviciile secrete au avut grijă să-i ţină pe credincioşi la distanţă, pentru a ascunde adevărul. Din cei 165 s-au desprins 33 de ierarhi care, spre cinstea lor, au refuzat să se facă părtaşi la această fărădelege şi nu au semnat. Excepţia aceasta întăreşte însă regula. Am ajuns, prin urmare, ca necredincioşii să hotărască pentru Biserica lui Hristos!

4.În cadrul lui, toate credinţele se vor uni în una. Proorocia s-a împlinit cu mare exactitate, de vreme ce au fost şterse hotarele statornicite de Sfinţii Părinţi între Dreapta Credinţă şi erezii. Din moment ce sectele, în frunte cu cea catolică, au fost recunoscute drept ,,biserici’’, a fost înlăturat ultimul obstacol în calea unirii. Cred ei! Hristos n-are nimic comun cu Veliar şi lumina nu se poate amesteca cu întunericul (II Corinteni 6, 14-18). De ce stăruiesc necredincioşii ca să fie o singură credinţă? Pentru că nu e departe vremea când va fi întronizat antihristul care, în gândirea lor strâmbă, îl va înlocui pe Dumnezeul Adevărului. Ne-o spune desluşit Sfântul Apostol Pavel: ,,Să nu vă amăgească nimeni, cu niciun chip. Căci ziua Domnului nu va sosi până ce, mai întâi, nu va veni lepădarea de Credinţă şi nu se va da pe faţa omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul – înălţându-se pe sine mai presus de tot se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze el în Biserica lui Dumnezeu şi pe sine să se dea drept dumnezeu’’ (II Tesaloniceni 2, 3-4). Textul acesta este mai mult decât lămuritor şi ne dezvăluie intenţiile ascunse ale ecumeniştilor necredincioşi.

5.Posturile vor fi anulate. Citiţi cu luare aminte textul care urmează:  De aceea, este lăsată libertatea fiecărei Biserici Ortodoxe locale de a defini extinderea iconomiei sale iubitoare şi înţelegerea faţă de cei care întâmpină greutăţi în păstrarea rânduielilor în vigoare cu privire la post, fie din motive personale (boală, serviciu militar, condiţii de muncă etc.), fie din motive generale (condiţii climatice speciale, condiţii socio-economice specifice unor ţări, precum și dificultăţi în procurarea unor alimente de post etc.) pentru a ușura, în aceste condiții speciale, „asprimea” sfintelor posturi. Toate acestea, însă, trebuie să aibă loc în condiţiile menţionate mai sus şi fără a diminua importanţa postului. Pogorământul acesta milostiv trebuie să fie exercitat de Biserică cu multă atenţie şi, în orice caz, cu mai multă îngăduinţă în cazul acelor posturi pentru care tradiţia şi practica Bisericii nu au fost întotdeauna uniforme’’. Textul se încheie cu o minciună sfruntată, precum că Biserica n-ar fi avut o tradiţie şi o practică unitară. Inexact! Sfânta Biserică are tradiţie şi practică unitare, riguroase şi bine definite, statornicite de Sfinţii Părinţi de-a lungul istoriei. Prin faptul că, chipurile, ecumeniştii manifestă grijă ,,părintească’’ pentru cei care vor să postească, se lasă la latitudinea fiecărei Biserici aplicarea iconomiei (îngăduinţei) privitoare la post, ei vor, în chip viclean, să distrugă tradiţia şi practica Sfintei Biserici şi să erodeze postul până la dispariţia lui. Cum altfel se explică numărul mare de dezlegări la peşte din Postul Naşterii Domnului, ajuns acum la 17, când sinaxarele vechi ne arată că exista o singură dezlegare la peşte, la Intrarea în biserică a Maicii Domnului? Iată care sunt gândurile ascunse ale ecumeniştilor: ,,Comisia interortodoxă pregătitoare a celei de a doua Conferinţe panortodoxe pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod propune… pentru Postul Crăciunului două soluţii: ori să fie redus la jumătate (20 de zile), începând de la Sf. Varvara (4 dec.), şi să se poată consuma în fiecare zi peşte şi untdelemn, cu excepţia ultimelor cinci zile, ori să se respecte regulile de postire pentru întreg postul, permiţându-se consumul de untdelemn şi peşte în fiecare zi, cu excepţia primelor trei zile şi a ultimelor trei zile, în care să se respecte postul riguros’’  (Branişte Ene, Liturgica general, EIBMBOR, Bucureşti, 1985, pag. 327). După cum am observat, obiectivul a fost realizat cu mult înainte de adunarea cretană. După 1989 s-a procedat asfel: 1994-1999 au introdus 2 dezlegări la peşte; 2000, 9 dezlegări; 2001, 10 dezlegări; 2002, 9 dezlegări; 2003, 9 dezlegări; 2004, 12 dezlegări; 2005, 11 dezlegări; 2006, 15 dezlegări, pentru a se ajunge ca în 2017 să avem 17 dezlegări! Ne este acum suficient de clar planul ecumeniştilor de a desfiinţa posturile Sfintei Biserici Ortodoxe, pentru ca diavolul să nu mai fie deranjat de nevoinţele postitorilor. Le spunem răspicat că nu au dreptul să desfiinţeze Posturile Bisericii, iar dacă persistă, o fac spre osânda lor. Proorocia Sfântului Kukşa s-a împlinit în mare parte şi, fără-ndoială, şi în viitor se va arăta câtă dreptate a avut.

6.Călugăria va fi anulată, călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoţilor, să se recăsătorească. La prima vedere, s-ar părea că în Creta nu s-a hotărât nimic în aceste sens. Să ne uităm însă cu mare atenţie la textul ce urmează: ,,La aplicarea tradiției bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie, practica bisericească trebuie să țină cont, în egală măsură, de prescripțiile legislației civile cu privire la acest subiect, fără să depășească limitele iconomiei bisericești’’. Prin acest text, extras din documentele cretane, legile bisericeşti sunt puse pe picior de egalitate cu legile civile! Cine a născocit această grozăvie? Ce consecinţe decurg de-aici? Unele extreme de grave! Astfel, dacă într-o ţară se legiferează civil căsătoriile între homosexuali, Biserica va fi obligată să ţină cont în egală măsură de prescripţiile legislaţiei civile, adică să recunoască aceste căsătorii în prima fază, apoi să şi oficieze Sfânta Taină a Cununiei acestor persoane! Şi bineînţeles, n-avem voie să comentăm, să facem observaţii, să ne opunem, că doar ierarhii au suficiente metode să ne reducă la tăcere prin dojană, oprire de la slujire, caterisire şi, nu-i mult până atunci, prin închisoare şi asasinate! Atunci se vor încununa Sfinţii Mucenici ai vremurilor noastre.

Şi ca să vedem câtă viclenie se ascunde în textele cretane, revenim la căsătoria călugărilor, episcopilor şi preoţilor. Legile civile ale niciunei ţări nu prevăd că ar fi impedimente la căsătorie depunerea voturilor monahale de către călugări, demnitatea de episcop sau de preot. Or, dacă noi ţinem cont în egală măsură de prescripţiile legii civile, urmează că admitem căsătoriile călugărilor, ale episcopilor şi recăsătorirea preoţilor. Cinstiţii noştri ierarhi ne socotesc drept nişte înapoiaţi mintal, care nu avem discernământ să le înţelegem intenţiile ascunse, şi deci nu vom reacţiona nicicum la aceste elucubraţii strigătoare la cer. Ei bine, nu este aşa. Dacă sunt dornici de căsătorie, să fie sănătoşi, dar să lase Biserica Ortodoxă în pace, că oricum sunt în afara ei, şi să-şi urmeze dorinţele. Iar noi, adăugăm această proorocie în rândul celor împlinite.

7.Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală. Deja in 1924 unitatea liturgică a Bisericii Ortodoxe a fost puternic tulburată de introducerea calendarului gregorian în cult. ,,Meritul’’ aparţine patriarhului necanonic de Constantinopol, Meletie Metaxakis, şi celor care au acceptat această fărădelege. Nu pot să trec cu vederea faptul că patriarhul amintit a înnebunit şi în acestă stare s-a dus la judecata particulară. După proorocia Sfântului Kukşa, înţelegem că stilul nou, calendarul gregorian, va deveni obligatoriu în toată Biserica lui Hristos, în timp previzibil. Premizele au fost create.

8.Străduiţi-vă să mergeţi la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele incă sunt ale noastre. Va veni vremea când nu le vom mai putea frecventa. Parte din credincioşii noştri au înţeles că în momentul de faţă sunt biserici în care nu se cuvine a intra. Sunt cele în care ,,slujesc’’ ecumeniştii. Cui? Sunt acelea în care au fost introduce simboluri şi insemne masonice, la vedere sau mascate. De acestea harul lui Dumnezeu se îndepărteză cu timpul, aşa încât sunt lipsite de Sfintele Taine valide şi de orice urmă de sfinţenie. Proorocie în curs de împlinire.

 1. Pe oameni îi vor oblige să se ducă la biserica apostată, însă nu va trebui să mergem într-acolo în niciun caz. De ce nu vom mai merge în acele ,,biserici?’’ Pentru că Sfânta Liturghie va fi înlocuită treptat cu un cult al antihristului, care va fi adorat, de cei orbiţi, ca un dumnezeu (II Tesaloniceni 2, 3-4). Deja în conţinutul Sfintei Liturghii s-au operat schimbări inacceptabile. Proorocul Daniel a scris cu multă limpezime: ,,Şi peste jertfa de fiecare zi (peste Sfânta Liturghie, n.a.) el a pus nelegiuirea şi a aruncat adevărul la pământ, şi el a făcut şi a izbutit’’ (Daniel 8, 12). ,,Şi el va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta Jerfa şi prinosul (Sfânta Liturghie, n.a.) şi în temple va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii’’ (Daniel 9, 27). Prin urmare, cine va merge în acele biserici îl va cinsti pe blestematul antihrist în locul Adevăratului Dumnezeu. Să nu fie! De la spate îi vor impinge pe oameni să meargă într-acolo, spun Părinţii Bisericii.

          10.Numai cei aleşi vor înţelege ce se întâmplă. Noi, cei dintâi păcătoşi ai lumii (I Tmotei 1, 15) n-avem voie să ne socotim între cei aleşi. Ar fi o cutezanţă şi o nesăbuinţă vecine cu nebunia! Nefiind aleşi, avem putinţa să privim la cei aleşi şi să călcăm pe urmele lor pentru a ne mântui. Cine sunt aceştia?  Sunt Sfinţii  Părinţi, sunt Părinţii de astăzi ai Bisericii care se ostenesc spre a ne călăuzi spre împărăţia lui Dumnezeu. Pentru râvna lor, Dumnezeu le dă puterea de a despărţi binele de rău, dreptatea de nedreptate, adevărul de minciună. În orice moment, putem fi înşelaţi de duhurile întunecate, dacă ne bizuim pe slabele noastre puteri, şi-atunci ,,aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le Credinţa’’ (Evrei 13, 7).

          11.Vă rog, staţi în Credinţa Ortodoxă până la ultima suflare şi vă veţi mântui. Facă Dumnezeu Atotputernicul ca această proorocie să se împlinească pentru toţi oamenii, căci El îi doreşte pe toţi moştenitori ai împărăţiei Sale. Să dea Bunul Dumnezeu ca toţi episcopii noştri aflaţi în rătăcire, să revină în  Sfânta Biserică Ortodoxă şi să se mântuiască, în frunte cu patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, cu Daniel al României. Doamne, mântuieşte şi pe Petroniu din Sălaj.  De va fi voia lui Dumnezeu, la urmă, să intrăm şi noi în viaţa cea veşnică. Amin.

Preot Ioviţa Vasile

 

 

 

 

4 gânduri despre „Profetia Sfantului Kuksa al Odesei privitoare la sinodul II talharesc din Creta”

 1. Citind acest articol,încep să mă îndoiesc de concluzia pe care am tras o cu ceva timp în urmă și anume: majoritatea covârșitoare a reprezentanților Bisericii este atee;atât timp cât există o asemenea profeție limpede cu privire la sinodul din Creta,mă întreb ce oare îi animă pe preanefericiții reprezentanți ai Bisericii să implementeze pașii premergători înscăunării spurcăciunii;cu atât mai mult nu înțeleg de ce reprezentanții secundari,preoții în special,nu se dezic de cei mai mari prin cea mai la îndemână metodă:nepomenirea lor.

  Apreciază

  1. Draga PM,
   Au ajuns episcopi niste specimeni care pur si simplu nu cred in Dumnezeu. Ce sa mai astepti de la acestia, decat sa faca rau Sfintei Biserici Ortodoxe? Altii au fost credinciosi, dar au facut pact cu diavolul si li s-au intunecat mintile, incat nu mai deosebesc dreapta de stanga. Preotii, cei mai multi, nu opresc pomenirea din cauza fricii, deoarece imediat sunt alungati si pusi pe drumuri. Sunt unii care-i urmeaza indeaproape pe episcopi. Nici de la acestia nu avem asteptari. Nadejdea noastra se indreapta spre Marele Preot, Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Sunt multe de spus in acest sens. Doamne ajuta.

   Apreciază

 2. Stiti cum are sa fie la acest sinod care s-o tine intr-un cort de batalion NATO? Soldatul si episcopul-soldatul si episcopul.Cred ca pe undeva pe la Ierusalim.Dar nu o sa aiba autoritate din cauza razboiului.Dar nici asa sa nu credeti in el ca sa nu muriti.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: