Pseudo-episcopul Sofronie Apostatul din Oradea: anaxios!

Este de neconceput, cum erezia atrage minţile puţin învăţate, şi nedespătimite în totalitate, care dau atenţie şi mai ales indreptăţesc cu bună ştiinţă, latura schismatică a vechilor acrivişti. Un articol venit ca o pală de furtună din partea organizatorului acrivist-schismaticilor, a scos la iveală gândirea schimonosită a unor persoane din rândul celor îngradiţi de erezie, care în adâncul sufletului lor, au alunecat deja spre prăpastia primitoare a celor care nu mai au nimic în comun cu Hristos.Cernerea continuă în rândul nostru.


Ierarhia română îşi trimite cu bună ştiinţă, prin comportamentul mult-fericitului şi îndrăgitului de uniaţi, ,,episcopul’’ lor Sofronie, propriii credincioşi ortodocşi, către greco-catolici sau către sectele neo-protestante, unde relaţia cu Dumnezeu este una directă, a fiecărui om în parte, pretind ei; acolo serviciul religios este minimal şi, mai ales, pastorul este, responsabil cu erezia în comunitatea respectivă. Noul ,,episcop’’ greco-catolic Sofronie, trebuie să mai lucreze puţin la imaginea sa șifonată de minianchetele discrete ale DNA, declanşate de intrigile si uneltirile colegilor de breaslă, invidioşi pe realizarile sale. Suntem îndreptăţiţi să credem asta, căci iată justitia l-a gasit nevinovat pe mult-fericitul ,,episcop’’ Sofronie.
S-a hotarat:Vrednic este!
S-au închis dosare, s-au trântit sertare, totul a reintrat în ,,normal’’, până şi pentru mâna dreaptă a lui Sofronie, stareţul Mănăstirii Izbuc, împreună cu alţi stareţi şi preoţi din Eparhie, anchetaţi din greşeală, tot aşa, s-a dat verdictul: Vrednici sunt!
Totul are un preţ în viaţă, dar mai ales în cea duhovnicească şi acesta este, în cazul de faţă, unul singur : tăcerea!


Chiar dacă sunt încălcate poruncile lui Dumnezeu, cel care are puterea aici pe pământ este Episcopul, şi dacă acesta a instituit omerta, fie blagoslovit!
Cum să nu fie fericit ,,episcopul’’ Sofronie cu stat de plata (încă) în BOR?
Îşi mai aduc aminte oare, stareţii si preoţii implicaţi alături de mult-fericitul episcop Sofronie al uniaţilor, de porunca a IX şi de dumnezeieştile cuvinte:
„Iată pe scurt; tot ceea ce ai auzit aceasta este: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui! Acesta este lucru cuvenit fiecărui om. Căci Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse, fie bune, fie rele.”(Ecclesiastul 12;13,14)
„Nu e cu putinţă, zice cineva, nu e cu putinţă a străbate ziua de faţă cu bună credincioşie, de nu va fi socotită ca fiind cea din urmă a intregii vieţi”, spune Ioan Scărarul.


Aşadar, la ce bun toate bunurile acestei vieţi pământeşti, onoruri şi laude omeneşti de la Patriarh la sectari, când ştim că totul e umbră şi vis , fum şi „deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni!”( 1,2)

Şi astfel, uitarea pe care mizează ierarhia română pentru a-şi spăla păcatele se întoarce zilnic impotriva ei prin pierderea adeziunii dreptcredincioşilor, care culmea!, nu uită. Iar noi stăm de veghe, căci suntem ascultători de porunci şi avem frica de Dumnezeu, adânc ascunsă în mădularele noastre slăbănogite şi nevrednice ,şi ne străduim în dragostea faţă de apoapele, cand le spunem: Nu mai sunteţi vrednici ucenici ai lui Hristos! Iar mai marele vostru, Sofronie, nu mai este învăţător al tainelor Credinţei, căci nu s-a depărtat „de buruienile străine, care sunt ereziile… nu a fugit dar, de mărăcinii cei răi, care dau naştere la rod purtător de răutate, din care, dacă gustă cineva, moare îndată. Acestea nu sunt sădite de Dumnezeu. Dacă ar fi, s-ar arăta ramuri ale Crucii, iar rodul lor ar fi nestricăcios. ” (Epistola lui Ignatie către traileni)

Un minciuno-episcop, împreună cu preotii şi cuvioşii care au uitat de Hristos şi de poruncile Lui, sunt mădularele aflate în putreziciune şi care tind să îmbolnăvească întregul trup al Bisericii. Dacă va alege în continuare să nu-şi schimbe atitudinea faţă de propriile trădări ale misiunii sale şi dacă nu va opera tăierea în carnea vie a corpului său instituţional, printr-o analiză fără părtinire a tuturor pentru a înlătura celulele canceroase, BOR se va afla într-o stare instituţională fără precedent în lumea ortodoxă!

Dr. Gabriela Naghi

Corabia mântuirii, Sfânta Biserică Ortodoxă, e în mâinile Arotputernicului Dumnezeu

Mai presus de toate, trebuie să înțelegem cu fermitate că soarta Bisericii Ortodoxe este în mâinile Creatorului și Capului său – Domnul nostru Iisus Hristos. Și numai în mâinile Sale, nu în mâinile politicienilor sau ale puternicilor acestei lumi, a unora sau a altora care încearcă să ne arunce în prapastia schismei și, mai ales, nu în mâinile noastre.  Oamenii nu pot fi decât instrumente în implementarea Voii lui Dumnezeu pentru Biserică. Ceea ce vrea El se va întâmpla. Ceea ce nu vrea El nu se va întâmpla. Și sarcina noastră, a credincioșilor ortodocsi, este să devenim unelte ascultătoare în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm voința Lui și să trăim în conformitate cu aceasta, chiar dacă pare dificilă sau periculoasă. Trebuie să ne amintim că dacă slujim lui Dumnezeu, atunci nici măcar firul de păr nu va cădea din capul nostru fără atenţia si voia Lui desăvârşită


Duhul Sfânt, îndrumând Biserica, corectează situația care pare un dezastru la un moment dat, în moduri cunoscute numai de El, prin alte persoane. Dacă o persoană devine o „ramură moartă” în evoluția Bisericii, Voia înțeleaptă și atotputernică a lui Dumnezeu acționează astfel încât ea să fie tăiată şi aruncată în foc.Dacă nu era așa, Biserica lui Hristos ar fi fost pierdută și dispărută cu mult timp în urmă în vicisitudinile istoriei. Ne gândim câte lucruri stupide, ciudate și teribile au existat în viața Bisericii de-a lungul secolelor. Dar Biserica este vie și Sfântă! Biserica este un ocean al Duhului Sfânt, care se autoîmprospătează mereu, fiind într-o permanentă mişcare, încât ceea ce este rău şi nefolositor să fie repede indepărtat pentru ca ea să rămână mereu luminoasă şi strălucitoare precum un diamant nepreţuit.


Am dori sa existe acum o reparaţie la răul imens comis de ierarhii BOR, care înlănţuiţi unii de alţii, alaturi de Pseudo-Patriarhul Bartolomeu, şi de papa cel eretic al Romei, veriga cea mai importantă, dar aceasta nu este de competenţa noastră, ci a Duhului Sfant care veghează şi în care ne punem toata nadejdea.
A decide noi cu puterea limitată a gândirii noastre, oricât de multa experienţă si ştiinţă de carte am avea, cine a pierdut Harul şi cine îl mai are, este categoric atribuţia unui Sinod panortodox , care ar trebui convocat de către „primul între egali”, adică pseudo patriarhul Bartolomeu, care la cei 90 de ani ai săi, a ales stăpânii carora li se supune şi care uneltesc spre distrugerea Bisericii.


Fericirea îndoielnică şi ciudată a lui Sofronie, episcopul filopapistas, trădează siguranţa că nu va fi depus din cinstea şi treapta pe care a avut-o in Biserica lui Hristos, câtă vreme are în spatele lui păpuşari ai ocultei masonico-sioniste. Să nu uităm că acela care îi iubeşte pe greco-catolici este aliatul de nadejde al inainte-mergatorului antihristului, papa de la Roma. Ei sunt cei care îl liniştesc şi-i asigură un zambet fericit, episcopului filouniat Sofronie, până la debarcarea sa din corabia Bisericii de catre Atotputernicul Domn al Slavei. Dosarele de corupţie în care este implicat domnul  Sofronie, filopapistaşul îndrăgit al uniaţilor, au ajuns prin sertarele mai marilor judecatori ai zilei, ca atâtea altele.

Neîndoios, lucru este greu sa iei o decizie, atunci cand te indoiesti, şi nu ai curajul de a mărturisi Adevărul în aceste momente de rătăcire şi abjurare ale înalţilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Şi atunci mulţi indecişi, slabi si nevolnici în credinţă, isi vor pune intrebarea: „Unde este acea fericită arcă, asemenea cu arca drep­tului Noe, unde să putem scăpa de valurile ce năvălesc din toate părţile, unde să putem afla mântuire neîn­doielnică? Arca aceasta e Sfânta Biserică, ce pluteşte peste valurile potopului, în noaptea întunecoasă, înviforată, cumplită, este călăuzită cu seninătate şi tărie în calea sa, de către luminătorii cereşti: scrierile Sfinţilor bineplăcuţi ai lui Dumnezeu – le răspunde cu desăvârşita sa înţelepciune, Har al Duhului Sfant, Sfântul Ignatie Briancianinov.

*extras din nr. 8 al revistei ATITUDINI

**Sfantul Ignatie Briancianinov, “Experiente ascetice”, Editura Sophia, Bucuresti, 2009

Dr. Gabriela Naghi

Sfânta Cuvioasă Pelaghia

,,Oare voiesc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu – sau mai degrabă să se întoarcă şi să fie viu?’’ (Iezechiel 18, 23). Întrebării acesteia nu i se poate răspunde decât într-un singur fel, căci Dumnezeu caută să scoată pe oricare păcătos din adâncul negru al păcatului şi să-l aducă la Sine.

            Trăia în Antiohia o femeie cu numele Pelaghia, care căzuse de mai multă vreme în păcatul desfrânării. Când sfinţiţii episcopi s-au adunat în Biserică pentru Sfintele slujbe, a intrat şi Pelaghia, împodobită şi îmbrăcată necuviincios, făcând mare tulburare. În alt rând, a fost rânduit să predice Preasfinţitul Non. Pelaghia cea desfrânată a venit iarăşi, dar cu gând bun să asculte. Fiind pătrunsă de sublimul învăţăturilor lui Hristos, s-a pocăit, a vărsat lacrimi şi se gândea la pedeapsa pe care Dumnezeu o va da celor ce petrec în păcate necurmate. A treia oară a venit în sfânta biserică şi a stăruit pe lângă sfinţiţii slujitori până ce aceştia au învăţat-o adevărurile de Credinţă mântuitoare şi apoi au curăţit-o de păcatele multe şi grele, prin Sfântul Botez.

            A treia zi după Botez, Pelaghia a chemat slujitoarea sa şi i-a poruncit să aducă toate bogăţiile sale, câştigate prin viaţa întinată, şi să le pună în faţa sfinţitului slujitor al Bisericii. Acesta n-a voit să facă nimic în folosul Bisericii, ci a socotit că este potrivit ca acele podoabe agonisite rău prin păcat, să fie bine folosite, împărţindu-le săracilor. Pelaghia şi-a chemat toate slugile şi le-a dat slobozenie, apoi a plecat din cetate, fără ca cineva să ştie ceva despre ea.

            După o vreme, diaconul episcopului Non a fost trimis la Muntele Eleonului, având poruncă să caute pe un oarecare monah Pelaghie, care şi-a zidit acolo o chilie şi vieţuia în mare nevoinţă. Oamenii locului ştiau că este vorba de un famen. Ajuns acolo, a găsit, aşa cum i-a spus episcopul, chilia şi pe Pelaghie, care de fapt era Sfânta Pelaghia, tăinuindu-se pentru împărăţia lui Dumnezeu. Au vorbit puţin, Sfânta a cerut pentru sine rugăciune de la sfinţitul Non  şi diaconul a plecat. Când a revenit la chilie, a strigat pe Avva Pelaghie, încredinţat că este parte bărbătească. Nu i-a răspuns nimeni, aşa încât a deschis chilia şi a găsit trupul mort. Vestea s-a răspândit cu repeziciune, au venit călugării din împrejurimi şi însuşi Patriarhul Ierusalimului. Când să facă rânduielile cuvenite, acesta a văzut că este vorba de parte femeiască şi a strigat: ,,Minunat eşti între Sfinţi, Dumnezeule, că ai şi pe pământ Sfinţi ascunşi, nu numai bărbaţi, ci şi femei’’ (După Vieţile Sfinţilor pe octombrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p.94-102).

             Bunul Dumnezeu a rânduit să învăţăm din pilda vieţii Sfintei Pelaghia, şi de ni s-a întâmplat cumva păcatul desfrânării, să fim încredinţaţi că Dumnezeu a rânduit şi pentru noi pocăinţă şi ne aşteaptă să ne întoarcem la El.

Presbiter Ioviţa Vasile

Doamne, perverşii lumii ne omoară copiii

Pe măsură ce înaintăm în timp, Cartea Apocalipsei îşi dezvăluie tainele. Ceea cu câteva decenii în urmă era de neînţeles, capătă înţelesurile pe care Dumnezeu Însuşi vrea să ni le transmită prin ultima Carte a Sfintei Scripturi. Evenimente, fapte şi fenomene pe care le-a văzut Sfântul Ioan Evanghelistul în vremea când era în duh în Insula Patmos se petrec acum sub ochii noştri, iar noi suntem chemaţi să le înţelegem, căci de acesta atârnă mântuirea sufletelor noastre. Spunând acestea, mă gândesc, înainte de toate, la Capitolul 18 al Apocalipsei, unde citim: ,,Neguţătorii tăi erau erau stăpânitorii lumii’’ (vers. 23).

,,Neguţători’’ e numele generic pentru bogaţii lumii, pentru mai-marii şi puternicii vremelnici ai acesteia. Oamenii aceştia fără Dumnezeu au patimile şi viciile lor şi nu cruţă nimic pentru a şi le satisface. Aşa am ajuns în starea de astăzi, tristă, în care dezaxaţii, cei cu drepturi multe, de toate felurile ne batjocoresc şi ne ucid copii. Fără milă, fără remuşcări, deoarece, fiind stăpânitori ai lumii, cine să-i mai tragă la răspundere?

Începând cu versetul 12, Sfănta Scriptură are o amplă înşiruire de mărfuri ale neguţătorilor. Izbitor e faptul că printre acestea se află şi ,,trupuri şi suflete de oameni !’’ (vers. 13). Exact ce vedem noi astăzi, făpturile lui Dumnezeu au ajuns o marfă aducătoare de câştig şi generatoare de placeri murdare pentru perverşii lumii. Comerţul, traficul de carne vie, a luat o amploare cutremurătoare. Reţelele de prostituţie proliferează ca niciodată şi multe familii oneste, dar modeste, sunt lovite de tragedii inimaginabile altădată. Toate sub privirile hămesite ale ,,neguţătorilor’’, cu concursul autorităţilor statale.

Străinii ne-au comandat înfiinţarea Diicotului, chipurile pentru combaterea acestor fenomene profund dăunătoare pentru sănătatea morală unui popor. Întâmplările tragice de la Caracal, şi cea din Dâmboviţa, ne arată adevărata faţă a Diicotului. Acesta e un organism condus din umbră de străini nu pentru binele românilor, ci pentru interesele lor murdare. Diicotul protejează oamenii sistemului şi pedepseşte pe cei care ar îndrăzni să spună adevărul şi să li se opună! Simulează o anchetă, dar ocolesc cu grijă aflarea adevărului care, oricum, va ajunge să fie cunoscut. Dumnezeu nu-i lasă să-l tăinuiască la nesfârşit. Lunile ce au trecut, fără un rezultat concret în aşa zisa anchetă de la Caracal, nu mai lasă loc de îndoială. Pentru că nu renunţă şi spun lucruri stânjenitoare, cei din familia Melencu sunt pedepsiţi exemplar, 5000 lei amendă, asta ca să se înveţe minte şi să ştie de frica jupânilor procurori, supranumiţi ,,dumnezei pe pământ’’. Diicotul vrea să acopere multe mârşăvii ale străinilor, dar şi al românilor noştri care au apucat pe această cale a pierzării. Comandamentele sunt precise: din anchetă trebuie să rezulte că Dincă este singurul vinovat, urmând a beneficia de multă clemenţă, şi cu asta dosarul ar fi închis şi îngropat.

Aşa stau lucrurile în privinţa trupurilor oamenilor. Sufletele cele ce nu pot fi preţuite urmează acelaşi drum al fărădelegii. Grija noastră de căpetenie este, pentru fiecare, mântuirea sufletului, ,,căci ce foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său”? Cu toate că aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt aşezate în paginile Sfintei Scripturi şi străbat veacurile, inconştienţa omului le ignoară cu o uşurinţă înfiorătoare. Semeni de-ai noştri îşi vând sufletele diavolului pentru măriri deşarte, ranguri trecătoare, putere iluzorie şi mult-mulţi bani. Vremea se scurge cu repeziciune şi ne trezim că foarte curând vom merge la judecata particulară. Cu ce vom merge? Cu nimic bun, căci trupul ni l-am întinat cu însoţiri de tot felul, sufletul nu ne mai aparţine , deoarece ne-am învoit să-l dăm diavolului.

Faţa lumii în care trăim e dezolantă. Asta ne spune nouă că trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, prin pocăinţă, şi să părăsim deşertăciunile lumii şi ale veacului acestuia. Aşa să fie.

Presbiter Ioviţa Vasile

URGENT!!! IMPLICARE PENTRU A STOPA ADOPTAREA UNUI OUG CARE PERMITE INSTALAREA ANTENELOR 5G FARA CONSIMTAMANTUL NOSTRU In prezent (25 septembrie-5 octombrie) are loc dezbaterea publica PE TEMA 5G este imperios necesar sa trimitem petitii, mesaje la Ministerul Comunicatiilor (propuneri@msinf.ro; cabinetministru@comunicatii.gov.ro) si ANCOM(ancom@ancom.org.ro)!

URGENT!!! IMPLICARE PENTRU A STOPA ADOPTAREA UNUI OUG CARE PERMITE INSTALAREA ANTENELOR 5G FARA CONSIMTAMANTUL NOSTRU
In prezent (25 septembrie-5 octombrie) are loc dezbaterea publica PE TEMA 5G este imperios necesar sa trimitem petitii, mesaje la Ministerul Comunicatiilor (propuneri@msinf.ro; cabinetministru@comunicatii.gov.ro) si ANCOM(ancom@ancom.org.ro)!


AICI AVETI UN EXEMPLU DE MAIL (VA ROG SA REFORMULATI) CARE POATE FI TRIMIS LA URMATOARELE ADRESE :
Adrese de email: propuneri@msinf.ro,  cabinetministru@comunicatii.gov.ro, ancom@ancom.org.ro , cabinetsecretardestat1@comunicatii.gov.ro, cabinetsecretardestat2@comunicatii.gov.ro, ,pm@gov.ro


Subiect: NU 5G, NU adoptati ordonanta de urgenta pentru simplificarea procedurii de autorizare a executärii lucrärilor de constructii cu privire la infrastructura fizicä necesarä sustinerii retelelor de comunicatii electronice, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative


Doamna Prim Ministru,
Domnule Ministru,
Subsemnatul …………………, ,data nasterii …………………………., domiciliata in ……………….., jud ………, str. ……….., nr …………., avand C.I cu Seria …… Numarul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 si Legea 233/2002 actualizată va scriu să vă informez că nu sunt de acord cu tehnologia 5G si nici cu Ordonanța de urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executärii lucrärilor de constructii cu privire la infrastructura fizicä necesarä sustinerii retelelor de comunicatii electronice, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative, va solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriti orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii având următoarele motive:
Tehnologia 5G nu este de utilitate publică, telecomunicatiile 5G necesită instalarea a zeci de milioane de noi antene „cu celule mici” ceea ce generează poluare electromagnetică sporită. Vorbim despre o antena la fiecare 3 până la 12 case în zone rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale fara acordul nostru al proprietarilor, cei care vor suporta efectele nocive.
Dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie subiectul unei baze de literatură de mai mult de 10,000 studii de specialitate revizuite. Gasiti aici mai multe informatii despre impactul nociv asupra oamenilor si asupra mediului inconjurator: https://www.5gspaceappeal.org/s/Apel-internaional-Stop-5G-pe-Pmant-i-in-Spaiu-4efp.pdf
In drept:
Prin implementarea tehnologiei 5G si prin facilitatarea cu aceasta masură(OUG) ni se incalcă dreptul la viata si integritate fizica, si implicit la sanatate, garantat de art. 2 din Conventia Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constitutia Romaniei care presupun si eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potential pentru sanatatea si bunastarea sa dar se incalca si urmatoarele alte articole din Constituția României:
ARTICOLUL 115
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
ARTICOLUL 35 din Constitutie – Dreptul la mediu sănătos
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
Va atasez si anexele cu precedente din justitie care dovedesc ilegalitatea antenelor montate de companiile telecom in perimetrul locuintelor, studii, referinte si practici din alte tari.

Va multumesc,
Numele:
……………………………
Data:

Precedente in justitie
1. Tribunalul Comercial Cluj a respins in aprilie 2011 acțiunea companiei de telefonie Orange prin care cerea obligarea locatarilor dintr-un bloc din Mănăștur să permită pornirea antenelor de pe imobil: http://ziuadecj.realitatea.net/…/orange-pierde-procesul-ant….
2. Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone pentru desființarea antenei de emisie-recepție montate pe terasa blocului în care locuiește. Sentința obținută in februarie 2013 îi dă dreptate, instanța acceptând, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive și pot provoca inclusiv cancer cerebral:

http://www.ebihoreanul.ro/…/jos-antena-in-premiera-judecato…;
3. O asociație de proprietari din blocul nr. 30 B, din orașul Reșița, str. Petru Maior, județul Caraș Severin, a obtinut pe 6 decembrie 2016 la Judecătoria Sectorului 1 o decizie prin care compania de telefonie Vodafone este obligată să demonteze antena GSM de pe bloc.
4. HG nr. 520 din 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (M. Of. al Romaniei nr. 576 din 28 iul. 2016) stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice la locul de muncă. Daca pentru lucratori exista reglementari specifice privind expunerea temporara la câmpuri electromagnetice, atunci de ce nu ar beneficia de acestea si oamenii care locuiesc permanent in astfel de amplasamente?
5. În data de 29 ianuarie 2015, a fost adoptată în Franța legea cu privire la limitarea expunerii la undele electromagnetice (publicată oficial în 10 febr. 2015). Este începutul recunoașterii pericolului radio-frecvențelor asupra sănătății.Legea prevede reguli mai stricte privind publicitatea în domeniul telefoniei mobile și a celorlalte tehnologii fără fir: a fost interzisă recomandarea și vânzarea unui telefon mobil copiilor sub 14 ani. În plus, toate reclamele despre telefoanele mobile trebuie să recomande utilizarea căștilor. A fost interzisă utilizarea rețelelor Wi-Fi în locațiile destinate activităților pentru copii mai mici de trei ani, iar în școli sunt permise doar în spații dedicate activităților legate de tehnologia informației: http://www.vie-publique.fr/…/proposition-loi-relative-sobri….
6. Deocamdata, masurarile test de campuri electromagnetice, efectuate de ANCOM in Romania, sunt pe doua cazuri izolate „device to device”, nu pe campuri multiple cumulate in hot spot-uri specifice aglomerarilor urbane de tip smart-city si nu sunt concludente privind impactul pe termen lung asupra sanatatii populatiei. Pe plan international masurarile au fost un esec chiar din punct de vedere tehnic, vitezele de download 5G nu au fost mai mari decat cele furnizate acum de tehnologia 4G. Costurile imense de implementare si lipsa telefoanelor mobile pentru 5G sunt alte impedimente care intarzie lansarea oficiala a retelelor 5G.
Oameni de stiinta de top confirma temerile noastre
Dr. Martin Pall de la Universitatea Statului Washington,vorbind la o masa rotunda organizata de NIH si CDC, a afirmat: „Introducerea retelelor 5G fara ca un singur test biologic sa fi furnizat dovada sigurantei in ceea ce priveste sanatatea fiintelor umane, animalelor si mediului este absolut nebuneasca.”: https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE si https://s3.amazonaws.com/media…/dr-pall-5g-hazard-letter.pdf.
Aceasta actiune este echivalenta cu a pune la dispozitia publicului noi medicamente fara a efectua un singur test privind siguranta si eficacitatea acestora.

Încrederea noastră se îndreaptă spre Dumnezeu

Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor’’ (Psalmul 145, 3-4). Iubite citiorule! După 1989 ţi-ai făcut, asemenea tuturor românilor, multe iluzii în privinţa viitorului. După treizeci de ani ne dăm seama că nădejdile noastre au fost deşarte, că am trăit decepţie după decepţie, că mai-marii acestei ţări sunt mai răi, mai perfizi şi mai câinoşi decât cei dinainte care, cel puţin au luptat pe faţă împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale. Aceştia de-acum au îmbrăcat blana de oi şi se prefac a fi credincioşi, mai ales în preajma alegerilor, ca după aceea să se retragă în obscurul existenţei lor şi de-acolo să uneltească toate relele împotriva acestui neam. Ceea ce numesc ei democraţie este un sistem iluzoriu, pentru că cei mari sunt adânc înfipţi la cârma ţării şi oferă alegătorilor aceleaşi şi aceleaşi figuri sinistre, făţarnice şi fără Dumnezeu, încât orice opţiune le este favorabilă lor, şi nu oamenilor acestei ţări. Dacă un om cinstit ar vrea să candideze, spre binele ţării, va fi imediat discreditat şi înlăturat, nu cumva să le încurce socotelile

            De fapt, în toată lumea s-au înstăpânit conducători necredincioşi sau rău-credincioşi care au un dispreţ fără seamăn faţă de cei mulţi. Se socotesc elitele acestei lumi, cârmuitorii ei de necontestat, singurii îndreptăţiţi să stăpânescă peste întregul glob pământesc. Au scos în faţă un extraordinar aparat propagandistic care le ascunde mârşăviile, le ,,justifică’’ nedreptăţile şi fărădelegile şi seamănă confuzie în minţile oamenilor. Cei mai mulţi cad victime nevinovate ale acestei manipulări. Dumnezeu nu-i lasă însă pe cei drepţi în neştiinţă. Aceştia, temători de Dumnezeu, nu se mai înfricoşează de puternicii zilei şi le desluşesc intenţiile criminale. Se vede că orice secret, oricât de bine păzit, ajunge, în cele din urmă, să fie cunoscut.

            Ce ne rămâne de făcut în aceste vremuri de grele încercări? Să ne apropiem şi mai mult de Dumnezeu prin Sfânta Sa Biserică Ortodoxă, să îndreptăm toate nădejdile noastre spre Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi să găsim puterea de a ne ruga pentru cei fărădelege ca să le dea Dumnezeu gând de pocăinţă. Căci fără pocăinţă sinceră nu este cu putinţă a ne mântui. Dacă vor înţelege lucrul acesta, este posibil să se întoarcă. Ce i-a folosit lui Ceauşescu faptul că a fost pomenit în biserici, dacă a rămas necredincios? Vom constata că puterea rugăciunii noastre întrece cu mult puterea mai-marilor lumii.

Presbiter Ioviţa vasile

Între iubirea lui Dumnezeu şi fariseism

Ne îngrijim numai de mântuirea noastră, dar nu ne mai preocupa binele Bisericii, al fratelui nostru, care nu se mai poate desprinde din hăţişul minciunilor, anesteziat de duhoarea de nesuportat a ecumenismului satanic, făcătură masonico-sionistă. Suntem convinşi că lanţul care îi leagă atât de strâns pe unii slujbaşi cu sâmbrie ai Patriarhului BOR, de Preoţii şi conducătorii obştilor monahale, are o origine întunecata anticreştină, o rătăcire înfricoşătoare de la Dreapta-Credinţă, din dorinţa de a se situa deasupra tuturor, în ,,elita’’ bisericească, cea care s-a dorit a fi o elită intelectuală extraordinară, dar foarte departe de Dumnezeu.

Sinodalii BOR, continuă să propovaduiască hotărârile ereticescului sinod Creta, încalcă cu ipocrizie făţişă şi dezinvoltură Canoanele, făcând paşi mici, dar siguri spre unirea cu papistaşii, ţelul rânduit, se pare, de stăpânii din umbră. Ecumenismul, ca şi ipocrizia, este contagios și agresiv în puterea sa hipnotică. Fie că suferi din pricina ipocriziei, fie că o urăști sau lupţi împotriva ei, fie că ești preocupat de ea sau doar te uiţi la ea din afară, te expui pericolului de a fi contaminat.

Nu suntem mai buni decat fraţii noştri ortodocşi rămaşi în ascultare faţă de Patriarhul Daniel, aflat acum la împlinirea a 12 ani de la întronizarea sa ca întâistătător al BOR. Mărturisirea este o luptă permanentă, ea nu se termină odată cu îngrădirea de erezie, ci continuă prin strădanie şi pocăinţă, prin trezvie permanentă duhovnicească, prin fapta rodnică a tot lucrul bun.

Lumea în care trăim este marcată de ipocrizie, acest flagel care sub masca asa-zisului lucru bun, ascunde răul in forma sa cosmetizată cu abilitate şi viclenie. ,,Fariseismul este o groaznică otrava; fariseismul este o groaznică boală sufletească….Fiind străin de Dumnezeu, fariseul are nevoie sa pară înaintea oamenilor slujitor al Lui…Totul în el e făcătură, totul e născocire! Faptele, cuvintele, viaţa lui sunt o necurmată minciună. Fariseul, îngrijindu-se sa apară drept înaintea oamenilor, fiind după suflet fiu al satanei, vânează din Legea Lui Dumnezeu câteva trăsături, se împodobeşte cu ele, ca ochiul necercat să nu recunoască în el un vrajmaş al lui Dumnezeu şi, încredintându-i-se ca unui prieten al lui Dumnezeu să-i cada jertfă. Fariseul osândeşte în aproapele nu răul, nu păcatul, nu încalcarea Legii. Nu! Cum poate el sa osândească răul, al cărui prieten şi ucenic iubit este? Săgeţile lui sunt îndreptate împotriva virtuţii – însă pentru ca loviturile să nimerească mai bine, el cleveteşte virtutea, îi pune în seamă răul, se sminteşte de acest rău şi, parând a-l lovi, el ucide pe robul lui Hristos, pe care îl urăşte. Fariseule! Tu duci la pedeapsă pe cel nevinovat de fărădelegea pe care chiar tu ai născocit-o? A ta este pedeapsa, ca şi faradelegea!” De aceea Domnul Slavei a accentuat: „Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor auzi la lumină; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperişuri“ (Luca 12;1-3).

După puterile noastre slabe mărturisim Adevărul, după puterile noastre nevrednice luăm atitudine impotriva apostaziei manifeste a fostului Ierarh Sofronie, care este o palmă peste obrazul întregii Ortodoxii. Dacă nici măcar atât nu suntem în stare să facem, să protestăm împotriva leprei ecumeniste, aducătoare de moarte duhovnicească, atunci ce folos avem de îngrădirea de erezie? Cuvintele pline de amărăciune ale Mântuitorului ni se cuvin cu prisosinţă, căci spune Domnul: „De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învăţată de la oameni. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca faptele lor să se facă la întuneric! Vai de cei care zic: „Cine ne vede? Cine ne ştie?”(Isaia 29;13,15)

Avem de foarte multe ori aceasta mândrie, de a ne proclama pe noi cei mai păcătoşi, dar asta nu o facem cu sinceritate. Poate numai atunci când este Hristos de faţă, în momentul Sfintei Împărtăşanii… în restul timpului Îi mulţumim lui Dumnezeu că nu suntem ca ceilalţi credincioşi rămaşi alături de Preoţii pomenitori şi prin îngrădirea de erezie, ne-a salvat de la pieire. Şi iată ne facem răpitori, nedrepţi si desfrânaţi, deoarece devenim judecători ai aproapelui, răpind lui Dumnezeu dreptul de a judeca cu dreptate, din pricina mândriei, pe care nu am reuşit să o dezrădăcinăm din adâncul inimilor.

Îl iubim pe fostul Ierarh ortodox Sofronie, de aceea semnăm Petiţia. Il iubim pe Patriarhul BOR, căci îi atragem atenţia prin Peiţie, faţă de pericolul în care se găseşte Biserica. Îi iubim pe fraţii ortodocşi rămaşi alături de Preoţii pomenitori, ajutându-i să cunoască această abatere gravă a fostului Ierarh Sofronie, semnând Petiţia. Îi iubim pe Ierarhii sinodali care au caterisit nedrept Preoţii lui Hristos, semnând Petiţia, semnalul de alarmă împotriva apostaziei în care a căzut fratele nostru, împotriva schismei care ameninţă Biserica, Una, Sfăntă, Apostolească şi Sobornicească, ,,stâlp şi temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15).

Dr. Gabriela Naghi