Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe era ostaş în armata împăratului păgân Diocleţian. Faptul că era creştin a rămas tăinuit, o vreme. Când s-a aflat că este slujitor al lui Iisus Hristos, a fost dus în păgânească adunare şi acolo a mărturisit cu bărbăţie: ,,Până când, o, împărate, şi voi, domni şi sfetnici, care sunteţi rânduiţi pentru îndreptarea legilor bune şi a judecăţilor celor drepte, porniţi mânia voastră asupra creştinilor şi înmulţiţi nebunia voastră, întărind hotărârile celor fără de lege şi judecăţile cele nedrepte, dându-le asupra oamenilor nevinovaţi, care n-au făcut nimănui strâmbătate? Pentru ce-i prigoniţi şi-i chinuiţi pe creştini, silind spre a voastră păgânătate – întru care petreceţi nebuneşte – pe aceia, care au învăţat a ţine bine Sfânta Credinţă? Pentru că idolii voştri nu sunt dumnezei, deci nu vă amăgiţi cu minciunile, căci Hristos este Unul Dumnezeu şi Acela Unul, întru slava lui Dumnezeu Tatăl; şi toate s-au făcut prin El şi cu Duhul Lui Cel Sfânt toate s-au alcătuit. Deci ori singuri să cunoaşteţi adevărul şi să vă învăţaţi Dreapta Credinţă, ori pe cei ce ţin de adevăr şi de Dreapta Credinţă să nu-i tulburaţi cu nebunia voastră!’’

Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul într-o zi de 23 aprilie.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe nu a încetat a lucra binele nici după moartea lui. Cărţile noastre bisericeşti ne istorisesc multele minuni ce s-au săvârşit prin acest Sfânt bineplăcut lui Dumnezeu. Se spune că un mahomedan a intrat într-o biserică la vremea citirii pravilei. A văzut un preot stând înaintea icoanei Sfântului Mucenic Gheorghe, citind rugăciuni în taină. Atunci a vorbit rău-credinciosul celor de un neam cu el: ,,Vedeţi pe acest nebun ce face? Se roagă la scândură. Aduceţi-mi un arc şi o săgeată, să săgetez scândura aceea’’. Încordând arcul a slobozit săgeata, dar aceasta nu s-a dus spre icoană, ci în înălţime şi căzând, a rănit mâna acelui nesăbuit, încât grea durere îi pricinuia. Preotul i-a vorbit cu înţelepciune, învăţându-l că se închină lui Dumnezeu şi nu scândurii. Ca să cunoască puterea lui Dumnezeu, l-a sfătuit să ia la sine icoana Sfântului Mucenic Gheorghe şi din candela ce va arde în faţa ei să ia ulei şi să-şi ungă mâna. Cu bunăvrerea lui Dumnezeu s-a vindecat şi a cunoscut minunile pe care le săvârşeşte Dumnezeu prin Sfinţii Lui, care sunt pe tot pământul. A cerut să fie botezat, lucru care s-a petrecut în puterea nopţii, de frica mahomedanilor păgâni, care ucid fără cruţare pe cei care părăsesc reaua şi deşarta lor credinţă.

Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Preabunul Dumnezeu să Se milostivească spre noi, cei păcătoşi (După Vieţile Sfinţilor pe aprilie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 274-300).

Presbiter Ioviţa Vasile

3 gânduri despre „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

 1. Hristos a înviat!
  Să fie blagoslovit cuvântul Sfinției Voastre, Cinstite Părinte Vasile!
  Astăzi toți creştinii ortodocşi cinstim cu evlavie şi dragoste, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, care păzind credinţa fără de prihană, biruind vrajmaşii prin marile şi mai presus de fire ale sale nevoințe, s-a învrednicit cununii celei nestricăcioase şi veşnice.
  Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!
  Mulți ani cu biruință şi bogate roade duhovniceşti, bucurii şi nesfârşite mângâieri sufleteşti, tuturor purtătorilor numelui Sfântului Mare Mucenic Gheorghe!
  Mulţi ani trăiască!

  Creştinii sunt Evanghelia lui Hristos perpetuată de-a lungul veacurilor în cadrul neamului omenesc

  Vieţile sfinţilor sunt sfinte mărturii ale minunatei puteri a Domnului nostru Iisus Hristos. În realitate ele sunt mărturii ale faptelor Apostolilor perpetuate de-a lungul veacurilor. Sfinţii nu sunt decât sfinţi martori, precum Sfinţii Apostoli care au fost cei dintâi martori ai cui? Ai Dumnezeu-omului Iisus Hristos; ai lui Hristos răstignit, înviat, înălţat la ceruri şi veşnic viu; ai atotmântuitoarei Sale Evanghelii care este neîncetat scrisă în sfinte fapte evanghelice din generaţie în generaţie, fiindcă Domnul Hristos, Carele este pururea acelaşi, lucrează permanent minuni cu sfânta Sa putere întru sfinţii Săi martori.

  Sfinţii Apostoli sunt cei dintâi sfinţi martori ai Domnului Hristos şi ai iconomiei Sale divino-umane a mântuirii lumii, iar vieţile lor sunt mărturii vii şi nemuritoare ale Evangheliei Mântuitorului ca viaţă nouă, viaţa harului, sfântă, dumnezeiască, divino-umană şi, de aceea, pururea minunată şi adevărată, precum şi viaţa Mântuitorului este minunată şi adevărată.

  Şi cine sunt creştinii? Creştinii sunt aceia prin care sfânta viaţă divino-umană a lui Hristos se continuă din generaţie în generaţie până la sfârşitul lumii şi al vremii, iar ei toţi formează un trup, Trupul lui Hristos – Biserica: ei sunt mădulare ale Trupului lui Hristos, şi mădulare fiecare în parte unul către altul. Izvorul dumnezeieştii vieţi nemuritoare a început să curgă şi curge încă neîncetat din Domnul Hristos şi prin el creştinii curg în viaţa veşnică.

  Creştinii sunt Evanghelia lui Hristos perpetuată de-a lungul veacurilor în cadrul neamului omenesc. În Vieţile Sfinţilor totul este obişnuit ca în Sfânta Evanghelie, dar totul este extraordinar ca în Sfânta Evanghelie – atât una cât şi cealaltă, întru totul adevărate şi reale. Şi totul este adevărat şi real prin aceeaşi realitate divino-umană; şi aceeaşi sfântă putere – divină şi umană – depune mărturie faţă de acest lucru, divină într-un chip atotdesăvârşit şi umană, de asemenea, într-un chip atotdesăvârşit.

  Ce sunt Vieţile Sfinţilor? Iată, noi suntem în ceruri fiindcă pământul se face cer prin sfinţii lui Dumnezeu. Iată, noi suntem printre îngerii în trup, printre purtătorii de Hristos. Şi oricine sunt ei, Domnul este cu totul în ei şi cu ei şi printre ei; şi există întregul adevăr divin veşnic, şi întreaga credincioşie divină veşnică; şi întreaga dragoste divină veşnică şi întreaga viaţă divină veşnică.
  Ce sunt Vieţile Sfinţilor? Iată, noi suntem în rai, în care tot ceea ce este dumnezeiesc, sfânt, nemuritor, veşnic, drept, adevărat şi evanghelic, creşte şi se înmulţeşte. Fiindcă, prin Cruce, în fiecare dintre sfinţi, pomul vieţii nemuritoare, dumnezeieşti, veşnice, a înflorit şi a adus multă roadă.

  Iar Crucea ne duce la cer; ne conduce chiar şi pe noi după tâlharul care, spre încurajarea noastră, a intrat cel dintâi în rai după Atotsfântul şi dumnezeiescul purtător al Crucii – Domnul nostru Iisus Hristos – intrând acolo prin crucea pocăinţei.

  Părintele(Sfântul) Iustin Popovici, Credința ortodoxă și viața în Hristos, Editura Bunavestire, 2003

  Apreciază

 2. Hristos a înviat!
  Un mic fragment dăruit cu dragoste, din Cuvântul Mărturisitorului Părinte Gheorghe Calciu la Sărbătoarea Patronului său, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

  Sfântul Gheorghe a fost patronul Armatei Române. Iată cât de cinstit era Sfântul la noi, încât şi Sfântul Ștefan cel Mare l-a avut ca ocrotitor. Un drapel trimis de Ștefan la Mânăstirea Zografu, în Sfântul Munte, îl are înfăţişat pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Iar pe steag se găseşte această inscripţie:

  “O luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător si cald sprijinitor, iar celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a domnului Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domnul Țării Moldove, păzeşte-L pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te preamărim în veci, Amin.
  Și aceasta a făcut-o in anul 7008, adică 1500, la 43 ani ai domniei sale, Io Ștefan Voievod, domnul Țării Moldove.“

  Am vrut să vă aduc la cunoştinţă această mărturie istorică pentru a şti cât de cinstit a fost Sfântul Gheorghe în tot trecutul nostru, cum însuşi Voievodul Ștefan cel Mare şi Sfânt i-a dedicat această rugăciune scrisă de el, care a rămas pe steagul lui de biruinţă.

  Între mine si Sfântul Gheorghe a fost o legatură foarte strânsă. Cănd am fost în închisoare, îl chemam mereu si în multe imprejurări m-a ajutat. De atunci şi până acum nu încetez în fiecare zi să-i adresez o rugăciune specială. Sunt convins că între Sfânt şi cel care se roagă lui se stabileşte o legătură strânsă şi că adeseori multe din caracteristicile Sfântului, dacă ai o legătură apropiată duhovnicească cu el, se manifestă şi în tine.
  În cazul meu, de pildă, precum Sfântul Gheorghe a trecut prin închisori, asa am trecut şi eu, aşa cum Sfântul Gheorghe a fost întărit de Dumnezeu în împrejurări grele, aşa am fost şi eu întărit în momentele cele mai grele când puteam să pier, nu numai fizic, dar puteam să pier sufleteşte. Dar prezenţa Sfântului m-a întărit, pentru că el transmite celui care i se roagă şi-i poartă numele o tărie a credinţei lui şi o protecţie spirituală pe care Dumnezeu ne-o dă nouă prin el.

  Adresaţi-vă Sfântului al cărui nume îl purtaţi şi el vă va ajuta, adresaţi-vă lui la vreme de necaz, de boală, în împrejurări grele şi în clipele de bucurie: Sfinte Ioane, ocrotitorul meu, sau Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul! Adresaţi-vă lui şi el va asculta rugaciunea voastră!
  El este avocatul nostru, al celor care-i purtăm numele în faţa lui Dumnezeu.
  El duce rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi. Și la sfârşitul vieţii, când mergem dincolo, alături de noi va sta şi patronul nostru, dacă l-am cinstit şi ne-am rugat lui, va sta alături de Îngerul Păzitor, ca să ne apere în faţa acuzaţiilor satanei. Aceasta pentru că la Judecata particulară diavolul scoate toate păcatele noastre, pe care noi nici nu le mai amintim, le aduce la iveală, le aruncă în balanţă, şi trebuie să avem un avocat al apărării care să aducă si faptele noastre cele bune. Căci noi vom fi atât de umiliţi, încât poate nici nu ne mai amintim de faptele bune, asa cum am uitat şi de păcatele noastre. Dar vin Îngerul pazitor şi Sfântul protector şi pun în balanţă toate faptele noastre bune.
  Și adeseori o lacrimă cântăreşte cât toate răutăţile pe care le-am făcut o viaţă întreagă.

  Asa că vă rog, aduceţi-vă aminte de Sfinţii ale caror nume le purtaţi şi rugaţi-vă să vă apere, să apere familia, neamul nostru şi toată lumea.

  Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii, Ed. Bonifaciu, Bacău, 2009

  Apreciază

 3. După pogorârea Sfintei Lumini în Sâmbăta Mare – prin care Hristos a adeverit întregii lumi că El este Dumnezeu şi Stăpânul universului – pseudo-patriarhul Teofil al Ierusalimului a cutezat miercuri în Săptămâna Luminată, la numai trei zile de la Învierea Domnului, o cumplită nelegiuire! Asemenea lui Iuda, care deşi ospătat la Cină L-a predat sinedriului evreiesc pe Cel Nepreţuit, acesta s-a rugat împreună cu rabinii evrei, întâistătători musulmani, alţi hulitori ai Preasfintei Treimi.

  Să ne amintim că pe data de 26 martie, liderii spirituali ai tuturor cultelor religioase majore, prezenţi în Israel, s-au adunat pentru o rugăciune comună pentru sănătatea popoarelor lumii şi pentru izbăvirea de pandemia COVID-19.

  Iniţiatorul acestei rugăciuni comune, a fost primarul capitalei israeliene, Moshe Lyon. La rugăciune au participat falsul patriarh al Bisericii Ortodoxe din Ierusalim, Theophilus III, patriarhul “bisericii” catolice Pierbattista Pizzaball, patriarhul “bisericii” armene Noran – Kostos Francisco Beaton, şeful rabin sefardic din Ierusalim – Shlomo-Moshe Amar, şeful rabin shkenazi al Ierusalimului – Arie Stern, şeicul Atel Atrash și liderul spiritual al comunității druze din Israel, şeicul Muafak Tarif.
  “Coronavirusul a luat viaţa multor oameni de pe tot pămîntul, fără a face deosebire între religii, ţară, naţiune sau continent. Pericolul a atîrnat deasupra noastră, astfel că şi responsabilitatea revine nouă tuturor”, – a declarat gazda ceremoniei, primarul Moshe Lyon. Ceremonia s-a încheat cu cîntarea comună a rugăciunii “Creatorul lumii din ceruri, dăruieşte-ne nouă pace”.

  https://www.aparatorul.md/rabinii-presupusul-patriarh-ortodox-si-musulmanii-s-au-rugat-impreuna-la-ierusalim/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s