Predică la Duminica a 29-a după Pogorârea Sfântului Duh. Preoţi ai lui Dumnezeu

          Psalmistul şi Proorocul David a scris în cel dintâi Psalm aceste Dumnezeieşti cuvinte: ,,Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat, şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut… Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri’’ (Psalmul 1, 1 şi 6). Pentru a ne păzi de aceste căi ale necredincioşilor sau ale celor rău-credincioşi, Domnul nostru Iisus Hristos a dat Sfinţilor Săi Apostoli, şi ne dă şi nouă, aceste mult folositoare îndemnuri: ,,Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori’’ (Matei 7, 15). Când este vorba de sectari, eretici, schismatici, vrăjitori, atei, de oameni ce au religii păgâne şi demonice, falşi vindecători prin bioenergie, yoghini şi alte feluri de rătăciţi, Fiul lui Dumnezeu ne previne, ne porunceşte chiar: ,,Vedeţi să nu fiţi amăgiţi; căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei’’ (Luca 21, 8). Scriind Sfintei Biserici din Corint cea de-a doua Epistolă, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe credincioşii acesteia: ,,Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templul al Dumnezeului Celui viu, precum Dumnezeu a zis că: Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu. De aceea : Ieşiţi din mijlocul lor şi vă separaţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă Tată şi veţi fi Mie fii şi fiice, zice Domnul Atotţiitorul’’ (I Cor. 6, 14-18).        

          Aşadar, toate aceste imperative: ,,feriţi-vă’’, ,,nu mergeţi’’, ,,nu vă înjugaţi’’, ,,ieşiţi’’, ,,separaţi-vă’’, sunt îndemnuri Dumnezeieşti prin care Cel Atotputernic vrea să ne ferească de căile rătăcirii şi ale iadului. Dar dacă Bunul Dumnezeu ne spune desluşit de ce trebuie să ne ferim, El a avut grijă să ne spună şi unde să mergem, cu cine să ne însoţim şi cui să cerem ajutorul şi sfatul în vreme de mare nevoie. Sfânta Evanghelie a acestei Duminici este mult lămuritoare în acest sens.

          Sfântul Evanghelist Luca ne relatează momentul când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat într-unul din satele ţării sfinte. Aici a fost întâmpinat de zece oameni nenorociţi, de fapt de zece condamnaţi la moarte, deoarece nici pănă-n ziua de azi leprei nu i s-a găsit leacul. Aceştia urmau să se stingă pe rând, neavând pe nimeni dintre oameni care să-i poată ajuta. Aşa s-ar fi întâmplat dacă purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu i-ar fi adus în calea Mântuitorului. Când L-au văzut, şi-au ridicat glasurile spre El: ,,Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi’’. Ceea ce a urmat, este plin de învăţăminte pentru noi. În loc să-i fi tămăduiti imediat, având această putere, Domnul Iisus le spune: ,,Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor’’. Iată, Marele nostru Preot îi trimite pe leproşi la preoţi! Urmând îndemnul Său, bieţii oameni se îndreaptă spre slujitorii lui Dumnezeu, ,,dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră’’. Ne putem imagina câtă bucurie va fi fost în sufletele lor, văzându-se scăpaţi de primejdia neputinţei şi a morţii apropiate! Întristător este însă, că au uitat repede de Binefăcătorul lor, şi s-au dus fiecare în calea sa. Cu excepţia unuia singur, şi acela de neam străin, care s-a întors, a căzut la picioarele lui Iisus slăvind pe Dumnezeu şi mulţumindu-I pentru marea binefacere. Pilduitoare şi emoţionantă această revărsare de recunoştinţă pentru mila Dumnezeiască! Din cuvintele Domnului răzbate, însă amărăciunea pentru indiferenţa şi nerecunoştinţa celorlalţi: ,,Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit’’.

          Credinţa lui era, cu adevărat, mântuitoare: credea cu tărie în Marele Preot, Mântuitorul nostru Iisus Hristos; a crezut şi în slujirea aducătoare de bine a slujitorilor Săi, preoţii rânduiţi de Dumnezeu. Rezultatul a fost tămăduirea, şi mai mult decât atât, buna vieţuire cu Dumnezeu a acelui samarinean. Căci dacă cei nouă au uitat degrabă de Dumnezeu, acesta din urmă a arătat şi tămăduirea sufletului său, din prea-plinul căruia s-a întors şi a stat la picioarele lui Iisus.

          Se cuvine, iubiţi fii ai Bisericii, să ştim că slujirea Mântuitorului a fost slujire de Preot. A spus Domnul Sfinţilor Săi Apostoli: ,,După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi’’ (Matei 20, 28). Sfântul Apostol Pavel, scriind Bisericii celei dintre evrei, afirma: ,,Drept aceea, având Preot Mare (Arhiereu Mare), Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Mare Preot Care să nu poată suferi cu noi slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat’’ (Evrei 4, 14-15). Slujirea noastră preoţească, a celor păcătoşi, îşi are temeiul şi izvorul, cum bine putem vedea, în slujirea preoţească  a lui Hristos. Suntem slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor nu printr-o rânduială omenească, ci prin voie Dumnezeiască, deoarece spune în continuare Apostolul Domnului: ,,Orice mare preot, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă jertfe pentru păcate; el poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum şi Aaron’’ (Evrei 5,1-4). Se vede de aici cu limpezime că preoţia noastră este, înainte de toate, chemare de la Dumnezeu! Cum chemare de la Dumnezeu a fost şi preoţia Vechiului Testament, a lui Aaron. Dacă se cere preoţilor să fie îngăduitori cu cei neştiutori şi rătăciţi, suntem. Pe cei neştiutori îi învăţăm, pe cei rătăciţi îi aşteptăm să se întoarcă la Sfânta Biserică. Jertfă aducem şi pentru păcatele noastre cele multe, şi pentru cele ale dumneavoastră, pe care vă pomenim la Sfânta Proscomidie şi apoi la Sfântul Altar. Preoţia Vechiului Testament nu a fost desfiinţată, cum afirmă vrăjmaşii Bisericii lui Hristos: ,,Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc’’ (Matei 5, 17). Împlinirea Legii şi, implicit, a preoţiei a fost făcută de Marele nostru Preot, Mântuuitorul Iisus Hristos: ,,Iar dacă preoţia s-a schimbat, urmează numaidecât şi schimbarea Legii’’ (Evrei 7, 12). Observaţi legătura dintre Lege şi preoţie? S-a schimbat Legea Vechiului Testament cu cea a Noului Testament, s-a schimbat şi preoţia, nu s-a desfiinţat! Avem acum Preoţia lui Hristos care se împărtăşeşte celor chemaţi de Dumnezeu. De la Hristos luăm noi putere în slujirea noastră preoţească, fără El nimic n-am putea face (Ioan 15, 5).

          Spuneam la început că Mântuitorul ne-a arătat luminat de cine să ne ferim şi unde să nu mergem. Evanghelia acestei Duminici ne arată, la fel de luminat, unde să mergem când suntem bolnavi sau avem orice alt necaz: la preoţi. Aşa îndeamnă şi Sfântul Iacov prin Dumnezeieştile cuvinte aşternute de el în Epistola sa şi a noastră: ,,Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui’’ (Iacov 5, 14-15). La preoţi s-au dus leproşii şi s-au vindecat; la preoţii Bisericii să mergem şi noi şi ne vom tămădui, prin rugăciunile lor. Ale preoţilor lui Dumnezeu (Apocalipsa1,6; 5,10).

          Accentuez: la preoţii lui Dumnezeu. Precizare care se impune, deoarece mulţi impostori s-au insinuat în Biserica noastră, s-au acoperit cu veşminte episcopale şi preoţeşti şi, din această postură, încearcă să ne otrăvească sufletele cu erezii şi rătăciri, cu îndemnuri spre vaccinul ucigaş. Privitor la aceştia, repet cuvintele de îndemn ale Sfintei Scripturi: ,,feriţi-vă’’, ,,nu mergeţi’’, ,,nu vă înjugaţi’’, ,,ieşiţi’’, ,,separaţi-vă’’. Aşa să fie. Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

Câte argumente ne sunt necesare pentru a înţelege că vaccinul antihriştilor este ucigaş?

Experții chinezi din domeniul sănătății au solicitat Norvegiei și altor țări să suspende utilizarea vaccinurilor COVID-19 pe bază de ARNm produse de companii precum Pfizer, în special în rândul persoanelor în vârstă, din cauza incertitudinilor de siguranță ale vaccinurilor după moartea a 23 de persoane norvegiene în vârstă care au primit vaccinul. Noul vaccin ARNm a fost dezvoltat în grabă și nu a fost folosit niciodată la scară largă pentru prevenirea bolilor infecțioase, iar siguranța acestuia nu a fost confirmată pentru utilizarea pe scară largă la oameni, a spus un imunolog chinez.

Incidentele legate de moartea unor persoane din Norvegia au dovedit, de asemenea, că eficacitatea vaccinurilor mRNA COVID-19 nu a fost la fel de bună pe cât se aștepta, au spus experții. Joi, Norvegia a raportat 23 de decese legate de vaccinare. „Până în prezent, 13 dintre acestea au fost evaluate. Efectele secundare frecvente ar fi putut contribui la un curs sever la persoanele în vârstă fragile”, a declarat Agenția Norvegiană pentru Medicamente pe site-ul său.

Toate decesele au avut loc la pacienții vârstnici fragili, în case de bătrâni. Toți au peste 80 de ani și unii dintre ei au peste 90 de ani, a informat presa norvegiană NRK. Două vaccinuri COVID-19, Comirnaty, de la BioNTec / Pfizer și Moderna, sunt utilizate în Norvegia. Vaccinurile au fost dezvoltate prin tehnologia ARNm și au primit aprobare temporară în UE, potrivit agenției.

Norvegia a lansat o campanie de vaccinare în masă la sfârșitul lunii decembrie, primilor cetățeni, rezidenți ai caselor de îngrijire medicală, carora li se oferă vaccinarea, inclusiv persoanelor cu vârsta peste 85 de ani.

Agenția norvegiană pentru medicamente a recunoscut că studiile care stau la baza aprobării temporare a vaccinului au inclus foarte puțini oameni cu vârsta peste 85 de ani și se știe puțin despre modul în care efectele secundare vor afecta aceste categorii de vârstă, dar s-a spus: „ presupunem că efectele secundare vor fi în mare măsură aceleași la vârstnici ca la cei cu vârsta peste 65 de ani. ”

Experții chinezi au declarat că incidentul legat de moartea unor persoane, ar trebui evaluat cu prudență pentru a înțelege dacă moartea a fost cauzată de vaccinuri sau de alte comorbiditați preexistente ale acestor persoane. Yang Zhanqiu, virolog de la Universitatea Wuhan, a declarat vineri pentru Global Times că incidentul respectiv, dacă s-a dovedit a fi cauzat de vaccinuri, a arătat că efectul vaccinului Pfizer și al altor vaccinuri ARNm nu este la fel de bun pe cât se aștepta, scopul principal al vaccinurilor ARNm este de a vindeca pacienții. Vaccinurile cu ARNm învață celulele umane să producă o proteină pentru a declanșa un răspuns imun; apoi, răspunsul imunitar poate proteja oamenii de a se infecta dacă virusul real intră în organism.

Între timp, substanțele toxice pot fi dezvoltate pe tot parcursul procesului de vaccinare cu ARNm; astfel, siguranța vaccinurilor nu poate fi pe deplin asigurată, a spus Yang. Dar nu este cazul vaccinurilor inactivate din China, care au o tehnologie mai matură, a spus Yang.

Un imunolog din Beijing, care a solicitat anonimatul, a declarat vineri pentru Global Times că lumea ar trebui să suspende utilizarea vaccinului mRNA COVID-19 reprezentat de Pfizer, deoarece această nouă tehnologie nu a dovedit siguranța în utilizarea pe scară largă sau în prevenirea oricarei boli infecțioase. El nu a recomandat persoanelor în vârstă, în special celor peste 80 de ani, să primească niciun vaccin COVID-19. El a spus că persoanele cu vârsta peste 80 de ani au un sistem imunitar mai slab și sunt mai predispuse la efecte adverse; astfel, ar trebui să li se recomande să ia medicamente pentru a-și îmbunătăți sistemul imunitar, a spus el.

Text selectat şi editat de Dr. Gabriela Naghi

Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în pieţe îşi ridică glasul său:

,,…Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa?’’ (Pilde 1, 20-22)

Institutul Național de Statistică a transmis, la solicitarea hotnews.ro, numărul deceselor, pe cauze de deces în primele 8 luni din 2019 și 2020. Datele oficiale indică faptul că, deși ne aflăm în plină pandemie de COVID-19, anul acesta au murit mai puține persoane în țara noastră, comparativ cu anul trecut. Astfel, în primele 8 luni ale anului 2019 au decedat 176.745 de romani, în timp ce în 2020 au murit 176.362 de oameni.

Din luna martie 2020 încoace, lună de lună, decesele cauzate de diabet și de boli ale aparatului respirator (unde intră și coronavirusul ucigaș) au dominat 2020 față de 2019, transmite sursa citată (Sursa: Viaţa Medicală)

Acesta este comunicatul, acestea sunt cifrele. Ele ne arată că în perioade similare de timp, cea dintâi dinaintea zisei pandemii, cea de-a doua în plină, blestemată şi înfloritoare pandemie, diferenţa de decese este de 383. Consternant, în anul pandemiei am avut decese mai puţine! Unde este, atunci, pandemia? Uitaţi-vă cum Dumnezeu vădeşte, iară şi iară, minciunile proştilor, nebunilor şi ignoranţilor, pe care-i mustră cu asprime în Cartea Pildelor.

Dacă am fi avut o cifră mai mare, să zicem, cu cinci sute de mii de decese, atunci  am putea vorbi de pandemie. Atunci ne-am fi dat seama cu toţii că suntem în mare primejdie şi ne-am fi supus cu dragă inimă tuturor îngrădirilor impuse de autorităţi. Le eram chiar recunoscători. Nici nu mai era nevoie de armată, jandarmi, poliţie şi celelalte forţe represive.

Realitatea, se vede, este cu totul alta. Şuvoaie de minciuni curg din gurile puternicilor zilei, începând chiar de la KW Iohannis, şi aceştia se indignează când adevărul mai răzbate pe ici, pe colo, spunându-ne să nu-l credem pentru că este… fake news.

Întrebarea firească: de ce ţin aceşti granguri să ne sufoce cu atâta grijă, să ne facă bine împotriva voinţei noastre, cu acest vaccin blestemat? Bănuiţi?

Presbiter Ioviţa Vasile

Cugetarea zilei – interzisă proştilor, nebunilor şi ignoranţilor: ,,Biserica au creat limba, au sfinţit-o şi au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice şi de stat’’( Domnul Mihai Eminescu,Timpul, 10 octombrie 1881)

Pandemia nu este decât o minciună creată, pregatită meticulos de foarte mult timp

Dintre vaccinurile care se afla pe piaţă acum , produse de companii farmaceutice ca Pfizer-Biontech, Moderna, Innovio, Johnson&Johnson, Astra-Zeneca, cele produse in Rusia-Sputnik, sau cele produse in China, numai acelea care se bazeaza  strict pe ARN-mesager sunt SEMNUL/NUMARUL FIAREI. 

De ce? 

 1 . Pentru ca ele contin  exact 18 (6+6+6) extracte genomice din retrovirusul HIV care vor patrunde in nucleul celulei si va vor modifica ireversibil genomul. 

 2 . Acest tip de vaccin este numarul fiarei deoarece conţine si alte componente la fel de importante: nanodiamante, puncte cuantice, aur monoatomic, luciferaza-enzima care va va lasa tatuajul invizibil pe piele (pe frunte sau pe mana dreapta, vizibil prin smartphone, cu care veti demonstra că sunteti  vaccinaţi (Patent number WO2020 060606 Luciferase), nanoboţi si bioantene , precum si o substanta inventata de DARPA-hidrogel care transporta vectorul ARN in nucleul celulei în urma unui impuls care va fi dat prin reţeaua de internet de noua generaţie (care se  instalează acum, mai ales noaptea cand nu aveţi voie să iesiţi din casă).  Deci cei care vor lua vaccinul acum nu vor fi modificati genetic imediat, dar in momentul când acest impuls va fi dat prin noua infrastructura de internet, modificarea genetica va fi aproape instantanee.

 3. Odată ce ai luat acest vaccin, nu mai faci parte din creaţia lui Dumnezeu, ci devii sintetic (bazat pe Silicon, inteligenţa artificială, satanică la origine), un organism modificat genetic, deci nu mai ai ADN-ul original făcut de Creator, ci îl vei avea pe acela  creat pe calculator (pentru că secvenţa de 18 inserări genetice a fost creată in silico/pe calculator, folosind structura veninului VIPERA), de  programatori sub inspiraţia duşmanului omenirii. Folosirea veninului de vipera este legata de studiile clinice asupra virusului sars-cov2 care ar provoca in cazurile grave o furtuna de citochine, iar remediul pentru aceasta, pentru a restabili echilibrul fiziologic al organismuli alterat de virus a fost gasit de cercetatori in veninul unor specii de vipere… Cu alte cuvinte, te-ai lepădat, faci parte din sistemul fiarei, iar numele tau a fost sters din cartea vieţii. Adică, în urma vaccinului, vei avea literalmente structura genetica a ŞARPELUI în celulele tale, pentru ca genomul tău va fi şters-inactivat de catre ARN-ul mesager (luat de la virusul HIV) din vaccin. Deci vaccinul este ca o muşcătură de viperă…

 4. Prin internetul lucrurilor, acest vaccin te va conecta la LIBRA, moneda digitală planetara unică, de tip blockchain, a fiarei, care în curând, in urma resetării financiare globale  anunţate, va inlocui toate monedele şi criptomonedele actuale -deci fără acest vaccin  nu mai ai cum să cumperi sau să vinzi, adică nu mai ai cum sa faci parte din sistem.

 5. Prin intermediul punctelor cuantice din vaccin, adică atomi fără nucleu, numai cu electroni,  produsi de CERN, dupa semnalul declanşator venit de la noul sistem de internet, prin imbinarea acestor electroni cu cei ai calculatoarelor menţionate mai jos, minţile celor care iau vaccinul vor fi conectate la realitatea virtuală a matricei sustinută de inteligenta artificială produsă de către computerele cuantice şi D-wave legate in sistem daisy chain, adica ei vor fi ,,absorbiti definitiv’’ in sistem, fără putinţă de scapare.  Aceasta va marca si tranzitia de la generatia cinci de internet-provizorie şi declanşatoare la generatia  şase: internet total. 

 6. Odată ce ai luat vaccinul, controlul sistemului asupra ta va fi absolut, individual, interior, exterior si irevocabil. Graba pentru vaccinare (Operation Warp Speed) vine nu din motivul creşterii ,,numărului cazurilor”, ci din motivul ca autorul vaccinului, cel căzut, ştie ca nu mai are decât putin timp… Pentru mai multe informaţii, vizitaţi canalul de pe youtube al lui Anthony Patch, precum si site-ul acestuia, de unde puteti primi un pdf gratuit care detaliază exact care dintre vaccinuri este numărul fiarei, structura, conceptele stiinţifice din spatele vaccinului-care este extrem de sofisticat şi avansat, precum  şi efectele acestui vaccin asupra Dumeavoastră. 

 7. Deci actuala pandemie nu este decât o minciună creată, pregatită meticulos de foarte mult timp (scenariul sofisticat al pandemiei şi toti paşii care s-au aplicat şi se aplica acum, diferitele faze de lockdown, restricţii, măşti, etc. a fost creat de către INTELIGENTA ARTIFICIALA diavolească, cu care lucrează OMS si ceilalţi autori) pentru a implementa împărăţia/sistemul fiarei pe planeta şi a impune numărul fiarei deghizat in acest vaccin impotriva unei boli şi a unui virus care nu există, adica ,,marea resetare” de care se vorbeşte. Pe baza unei false pandemii, intrega omenire va fi resetata social, politic si financiar si fuzionata cu inteligenta artificiala. O problema planetara unica impune o solutie unica implementata de un guvern planetar unic condus doar de un individ… 

 8. A crede în Domnul nu înseamnă a fi prost si ignorant: blânzi ca porumbeii, dar intelepti ca şerpii, trebuie sa citim cu atentie semnele timpurilor. Cât este ceasul acum? Apocalipsa 13… De aceea sunt impuse toate restrictiile diabolice pe planeta,  tocmai pentru a forţa populatia umană la o vaccinare cât mai rapidă, adică la o lepadăre cât mai rapidă. Iar cei care fac comentarii cretine şi stupide, acestea sunt pentru că Domnul le-a luat minţile ca să nu vadă adevărul, nici macar acum când numarul fiarei  bate la uşă. Nu mai faceti comentarii superficiale: deschideţi ochii şi urechile, pentru ca informaţiile există, sunt ştiinţifice, verificabile , provin din articole de genetica , biologie moleculara, virologie, economie, politologie, relatii internationale, epidemiologie, medicina de familie,etc., şi nu din teorii ale conspiratiei, asa cum va mint cei care va vor pieirea. NUMAI dupa ce faceti efortul de a studia, compara, investiga şi judeca critic o mare cantitate  de date stiinţifice, comparând totul cu Sfanta Scriptură, abia atunci AVETI DREPTUL la comentarii care pot fi luate in serios.

 9. Niciodată guvernul, medicii, presa sau televiziunile nu vă vor  spune aceste detalii despre vaccin, mai ales detaliul CRUCIAL, acela că vaccinul vă va modifica genetic, fiind astfel numarul fiarei. De ce?  Pentru ca majoritatea au fost cumparaţi pe bani grei să sprijine acest plan diabolic, iar restul sunt imbecili, ca unii dintre cei care au comentat deja asupra acestei chestiuni la diferitre televiziuni. Acesta este vaccinul pe care vi l-au pregatit  Iohannis, Orban si Arafat, cu sprijinul armatei care il va administra, ca peste tot (SUA, Marea Britanie, Rusia, Mexic,etc.) la ordinele stăpanului lor, falsul mesia. Nu credeti ca el exista? Atunci cine a avut puterea sa inchida TOATA PLANETA in 2020 si sa puna botnita la toata populatia planetei? Cine sincronizeaza guvernele de pe toata planeta care iau aceleasi masuri brutale si anti-umane, anti-religioase, distructive economic moral si spiritual, distructive social, din Canada si pana in Mongolia sau Rwanda?  Credeti ca anul 2020 este un an normal?  Chiar dacă falsul mesia nu şi-a dezvăluit identitatea încă, luarea acestui vaccin tot lepădare FĂRĂ ÎNTOARCERE se cheamă.

10 . Iar pentru cei mândri care se laudă pe youtube că nu cred în nimic (fiindcă prostul orb nu e prost destul până nu e şi fudul), sau nu cred in prostii ca  ,,bazaconiile religioase” sau  ,,misticismul” cum am văzut că s-au exprimat unii care înca au ramas cu creierul spălat de securitate, am veşti foarte proaste şi pentru voi: rescrierea codului genetic de către acest vaccin înseamnă, concret şi fizic, pentru organismul vostru: sterilizare, cancer, boli auto-imune, distrugerea sistemului imunitar, afectiuni neurologice fatale, etc., adica toate ingredientele necesare pentru reducerea populaţiei, adică a voastră, personal. Şi o sa vi-l administreze  exact aşa cum au anunţat, în mai multe doze ca să fie siguri că

Nu vă fie frică să refuzaţi fiara. Refuzaţi vaccinul ucigaş şi pierzător de suflete.

Dumnezeu va interveni în salvarea celor care Îl au pe El ca Tată, şi Biserica Ortodoxă o au ca mamă!

( Autor anonim)

Scurt comentariu

Dintru început, acest semnal de alarmă mi s-a părut credibil şi vrednic de luat în seamă, în cel mai înalt grad. E vorba de mântuirea noastră. Autorul, din smerenie socotesc, îşi păstrează anonimatul. Ne aduce, însă, informaţii inedite.

Nu vă luaţi după impostorii infiltraţi în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, ascunşi sub veşminte episcopale, preoţeşti şi civile (Vasile Bănescu). Aceştia ne împing spre planul satanic de exterminare, plămădit de mai-marii lumii. Vă îndemnăm, cu toată dragostea, să nu vă vaccinaţi. Aşteptaţi o vreme, şi veţi vedea ticăloşia celor care se fac apologeţii vaccinării ucigaşe de trupuri şi suflete.

Presbiter Ioviţa Vasile

Sfânta Biserică Ortodoxă îi îndreaptă pe oameni spre mântuire. Impostorii infiltraţi în Biserică – spre chinurile veşnice

„Şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne şi preamărim.
Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi”
(Romani 8, 17-18).

Cancelaria Sinodului BOR a transmis vinerea trecută către toate eparhiile din țară broșura informativă -Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură, -oferită BOR, de către slugile antihristice ale cezarului.
Această broșură propagandistică s-a dovedit a fi înșelătoare, și a fost reclamată la CNA și la Colegiul Medicilor, la reclamație aderând o serie de asociații din întreaga țară. Cei cu conștiință trează, cu dragoste pentru aproapele, cei care într-adevăr și-au dedicat viața slujirii binelui aproapelui (Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro Vita din România, Medici pentru Consimțământul Informat, Platforma Civică „Împreună” și Alianța Părinților din România).

Am selectat câteva aspecte deosebit de grave:
– Nu se spune în broșură că aceste vaccinuri sunt experimentale, incomplet testate
– Nu se spune în broșură că acest vaccin NU împiedică transmiterea de la om la om, nu a fost gândit sau cercetat pentru acest scop, după cum e menţionează in descrierea oficială 3 emisă de EMA (European Medicines Agency).
– Nu se spune în broșură că nu s-au efectuat studii de genotoxicitate (capacitatea de a cauza daune materialului genetic, de a genera mutații genetice), nici de carcinogenitate (capacitatea de a induce cancer), după cum se menționează în prospectul oficial (la pagina 9), deși acest vaccin introduce în corpul uman un fragment modificat de ARN străin, crescând riscul unor mutații4 genotoxice sau carcinogene.
– Nu se spune în broșură faptul că nu știm dacă aceste vaccinuri vor salva vieți.
– Nu se spune în broșură faptul că acest vaccin utilizează celule obținute de la embrioni umani avortați.
– Nu se spune în broșură că au existat obiecții și semnale de alarmă emise de oameni de știință, medici de talie mondială privind riscurile acestui vaccin.(riscul celor vaccinați de a dezvolta o formă mai gravă de Covid, amplificată de anticorpii existenți (ADE), riscul reacțiilor autoimune postvaccinale care ar putea duce la infertilitatea femeilor vaccinate.
– Nu se spune în broșură faptul că firma colos Pfizer are o istorie plină de fraude, experimente medicale finalizate cu morți și oameni schilodiți pe viață. În 2001, firma Pfizer a fost găsită vinovată de cea mai mare fraudă din istoria asistenței medicale americane și a primit cea mai mare amendă penală impusă vreodată, 2.3 miliarde de dolari.
– Nu se spune în broșură dacă producătorii își asumă răspunderea pentru viitoarele reacții adverse. Nu se spune nici faptul că aceste companii farmaceutice chiar au cerut explicit să fie exonerate de culpabilitate și de obligația despăgubirilor. Prin urmare, tratamentele unor posibile reacții adverse sau moartea, apărute în urma vaccinării, vor fi suportate în totalitate de ,,beneficiarii’’ vaccinului.
– Nu se spune în broșură că acest vaccin are o rată neobișnuit de mare de reacții adverse, 13 tipuri de reacții adverse, de la febră la paralizie de nerv facial și șoc anafilactic.
– Broșura se poate încadra la publicitate înșelătoare, sancționată prin același Ordin 194 al Ministerului Sănătății, cât și prin Decizia CNA nr. 220/2011.


Sunt convinsă că nimeni din cei implicați în această urzeală infamă, nu vor avea nici o reacție, dar ca ortodocși, ca medici, ca persoane care ne preocupă binele celui de lângă noi, suntem datori în fața constiinței noastre, să tragem un semnal de alarmă și să facem tot ceea ce ne stă în putere din dragoste pentru Împăratul Hristos și făptura Sa.

*https://media.realitatea.net/multimedia/other/202101/BROSURA-INFORMARE-VACCINAREA-IMPOTRIVA-COVID-19-IN-ROMANIA_5cac28d0ed.pdf

Dr. Gabriela Naghi

Profundă cugetare a lui Casian Crăciun, locatarul sediului Episcopal din Galaţi: ,,Medicul e făcut să scoată viaţă, iar preotul să scoată viaţa veşnică din noi’’ (HotNews). Să trăiţi întru lungime de zile, domnia voastră! Mare adevăr aţi grăit. Într-adevăr, au fost medici care, în timpul zisei pandemii, au scos viaţa din bieţii oameni. Cât despre o seamă preoţi, lucrurile stau la fel: vor să scoată viaţa veşnică din noi. E de-ajuns să ascultăm discursurile unora, precum Calinic de la Argeş, Irineu de la Craiova, domnia voastră, Constantin Necula, Visarion Alexa, Calistrat dinlumealargă, – lista rămâne deschisă, – şi ne vom convinge despre marele adevăr pe care l-aţi rostit.

Presbiter Ioviţa Vasile

Inadmisibil. Stăpânii şi arhiereii noştri, o nouă batjocură la adresa Bisericii

Pentru ziua a 6 – a lunii ianuarie, ziua Marelui Praznic al Botezului Domnului, cărţile noastre bisericeşti consemnează Tradiţia Sfântă a Bisericii noastre: ,,După Rugăciunea amvonului, ies toţi slujitorii, prin uşa cea mare în mijlocul bisericii, unde este gătită apa. Protosul merge cu Sfânta Cruce, iar clericii merg înaintea lor cu sfeşnicele şi diaconul cu cădelniţa. Se aşează Sfânta Cruce pe masa unde este gătită apa. În acest timp, cântăreţii cântă ,,Glasul Domnului peste ape strigă…’’ (Mineiul pe Ianuarie, Bucureşti, 2010, p.135-144). Urmează Sfinţirea cea Mare a apei, slujbă unică în decursul anului bisericesc, cum unică este şi Sărbătoarea Botezului Domnului.

Precizez că Rugăciunea amvonului este specifică Sfintei Liturghii şi începe cu cuvintele ,,Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvântează pe Tine, Doamne…’’

Anul acesta, casta pseudo-episcopilor români n-a pierdut prilejul de a da un nou ucaz, obligându-i pe preoţi să se abată de la Tradiţia Bisericii, bineînţeles sub ameninţarea unor sancţiuni prevăzute în nedreptele şi abuzivele legiuiri bisericeşti, dinainte pregătite pentru acest scop. Mai exact, Slujba de Sfinţire cea Mare a apei a fost săvârşită cu o zi înainte, în ajunul Bobotezei, nu la momentul stabilit cu limpezime de Tradiţia Bisericească. Patriarhia nu dă seama nimănui pentru lungul şir de încălcări ale Rânduielilor sfinte sau ale Sfintelor Canoane. Dacă tot li s-ar cere o explicaţie, domnii aceştia ne-ar spune că nu pot dormi noaptea de grija noastră, nu cumva să ne infectăm cu un virus care nu e nici pe departe ceea ce susţin autorităţile antihristice.

Aşadar, o nouă lovitură îndreptată împotriva Sfintei Tradiţii, o nouă erodare a bunelor rânduieli statornicite în istoria bimilenară a Bisericii lui Hristos. Şi aşa, din aproape-n aproape, călcăm în picioare azi un Sfânt Canon, mâine o Rânduială, în vreme ce antihriştii şi-au permis, cu brutalitate, să stabilească reguli absurde în Biserica ce nu le aparţine. Mă refer, desigur la tâmpenia privind linguriţele de unică folosinţă şi la toate abuzurile şi absurdităţile unor indivizi hăbăuci, cocoţaţi în funcţii înalte ale statului. Nici nu le-a fost greu, din moment ce casta pseudo-episcopilor s-a dovedit a fi atât de slugarnică, dovedind, iară şi iară, că singura lor preocupare este aceea a-şi păstra privilegiile personale.

Ştiu că au fost preoţi care, spre cinstea lor, au ignorant porunca patriarhală, au respectat Tradiţia, şi nu e vorba numai de talibanii nepomenitori.

Presbiter Ioviţa Vasile

Ştire. În biserica unui sat din judeţul Vaslui, credincioşii participau la Sfânta Liturghie, cu botniţele de rigoare, impuse de antihrişti. La un moment dat, o unei femei i s-a făcut rău din cauza măştii şi s-a prăbuşit, reuşind totuşi să-şi dea masca jos. S-a produs o oarecare agitaţie, Sfânta Liturghie a fost întreruptă, iar ,,preotul’’ s-a apropiat de femeie. Văzând-o fără mască, a apostrofat-o cu asprime: Pune-ţi masca! Biata femeie a refuzat şi a fost alungată imediat din biserică de acest preot al baalului antihristic.

Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi…

O scrisoare către cei care se cred stăpânii Bisericii lui Hristos, nu slujitori ai acesteia

Văzând că Patriarhia Română nu are nimic împotriva modificării genetice a creștinilor (care se face prin tehnologia bazată pe 666), despre care ni se spune în Apocalipsa13 s-o evităm, am redactat această scrisoare în care am personificat-o.

Dragă Patriarhie,

Mă adresez așa în calitate de fiică a Bisericii Ortodoxe Române. Știu că misiunea ta este de a mă conduce spre mântuire și de a păstra Dreapta Credință. Te întreb cu îngrijorare ce se întâmplă cu tine de ceva timp încoace? O mamă, atunci când ia o hotărâre care privește întreaga familie, se sfătuiește cu membrii acesteia. Tu ai făcut abstracție de mine…

În anul 1948 ai intrat în Consiliul Mondial al Bisericilor fără să mă întrebi… Am așteptat cu răbdare să văd câți eretici se întorc la Ortodoxie ca urmare a prezenței tale acolo. Zadarnic. Dumnezeu ți-a dat zece talanți ca să aduci rod bogat. Ce ai făcut cu ei? I-ai ingropat și tu în pământ? În loc să văd cum se întoarce lumea la Ortodoxie, am simțit că îți este din ce în ce mai rușine că ai Cele Șapte Taine și te arăți din ce în ce mai dispusă să le ajustezi după moda lumii, fără să mă întrebi…

La Sinodul din Creta ce ai făcut? Ai spus că și celelalte confesiuni creștine sunt biserici. Chiar nu ți-a păsat de sufletele dornice de mântuire din toată lumea care nu au avut șansa unui Botez Ortodox? Era o bună ocazie să faci misiune ortodoxă, dar tu ai preferat ECUMENISMUL, acum la modă! Plâng toți Sfinții Mucenici și Mărturisitori văzând ,,isprava” ta! Și mai plâng când văd cum participi la ,,Săptămâna de rugăciune” alături de cei pe care ai fi avut datoria să-i catehizezi și să-i botezi ortodox!

Iar acum? Acum ce vrei să mai faci? Să-mi vinzi SUFLETUL?! Fără să mă întrebi, firește! Te-ai luat de mână cu musulmanii, cu iudeii și cu catolicii, ca să prinzi mai mult curaj, să mă intimidezi, să-mi arăți că tu ești o forță, iar eu un vierme ușor de strivit… Împreună ați decis să suțineți o mârșăvie mondială ce se numește ,,vaccinare”. Văzând cum vrei să-mi vinzi și trupul și sufletul, am început să mă tem de tine și să mă întreb ce se întâmplă cu tine de te comporți ca o mamă vitregă? Însuși Hristos îmi îndreptățește această teamă atunci când spune: ,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.” (Matei  10,  28).


De ce pui umărul la instaurarea orânduirii sclavagiste susținând că îmi aperi sănătatea? Cum poți fi de acord ca omul să fie pecetluit cu semnul fiarei și modificat genetic? Știi clar că toate ,,vaccinurile” au nanotehnologie. Știi foarte bine că hydrogelul din ,,vaccinuri” este un cip injectabil care poate fi dirijat oriunde în corp, iar ținta este creierul! Chiar îți dai binecuvântarea să mergem în iad cu toții? Dumnezeu mântuiește creația Sa, nu pe cea modificată genetic și pecetluită pe frunte ori pe mâna dreaptă! Chiar nu înțelegi că e în joc destinul acestui popor? Chiar nu mai ai nimic sfânt? Nici credință, nici Dumnezeu, nici apropiați? Chiar crezi că toți ai tăi vor fi proprietari de sclavi? Urmărește acest documentar și revino-ți!


Nu sprijini instaurarea orânduirii sclavagiste, căci vom suferi împreună. Această orânduire care se pregătește este antihristică, antiumană și demonică. Dacă nu vei înțelege la timp aceste lucruri, află că și pentru tine sunt scrise aceste versete:
,,Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei’’ ( Apocalipsa 14,  9-11).

Lucreţia P.

Amăgire şi silnicie

Două sunt verbele prin care Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan descrie cele două etape ale finalului istoriei omenirii, ale timpurilor antihristice pe care tocmai le străbatem: ,,a amăgi’’ şi a ,,sili’’.

1.,,Şi amăgeşte (plana) pe cei ce locuiesc pe pământ prin smnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă chip fiarei…’’Amăgitorul este fiara care se ridică din pământ (Apocalipsa 13, 11), proorocul mincinos, care se prefigurează, pe zi ce trece, a fi papa; cealaltă fiară, cea care iese din mare, este însuşi antihristul (Apocalipsa 13, 1).

Ne găsim în plină amăgire antihristică. Propaganda mincinoasă, susţinută de pseudo-ierarhii români şi trepăduşii lor, ne amăgeşte şi ne minte că singura cale de a scăpa de zisa pandemie este vaccinul. Dacă ne vom arăta ascultători şi supuşi propagandei satanice şi vom merge toţi să primim vaccinul ucigaş, vom scăpa de toate constrângerile prezente, pe care tot ei le-au impus, şi viaţa îşi va relua cursul normal. Mint, nu-i credeţi. Viaţa noastră se va înrăutăţi, în continuare, pe măsură ce sistemul satanic va înainta în planul său de înrobire şi exterminare a făpturilor lui Dumnezeu. Am văzut aseară doi indivizi care provoacă greaţă şi lehamite, ,,ortodoxul’’ Visarion Alexa şi papistaşul Doboş. Ambii au pledat cu aplomb, încercând să ne convingă de ,,binefacerile’’ vaccinului ucigaş.

2.,,Şi sileşte (poiei) pe toţi cei mici şi pe toţi cei mari…să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte’’ (Apocalipsa 13, 16). E următoarea etapă. Vedeţi că acum ne spun cu voci mieroase că vaccinarea e benevolă, să ne informăm (de la propaganda lor mincinoasă) şi numai după aceea să decidem. Făţarnicilor! Preoţi cu minţile întunecate! Sataniştii au scos armata în stradă să împiedice credincioşii să sărbătorească Învierea Domnului Iisus Hristos. I-au împiedicat şi la Sfintele Sărbători de iarnă să vină la biserică. Acum v-au pus să faceţi propagandă pro-vaccin, şi voi vă supuneţi prosteşte şi orbeşte. Biserica cea mult hulită şi blamată a devenit, peste noapte, instrumentul vrednic de laudă al antihriştilor, pentru că, prin nişte inconştienţi, poate să-şi răspândească îndemnurile criminale.

Etapa ,,sileşte’’ se prefigurează încă de pe acum. Ne vor interzice să mai ieşim din case, ne vor bloca accesul la sănătate, învăţământ; ne vor interzice să călătorim; ne vor lipsi de toate mijloacele necesare existenţei; ne vor deposeda ,,legal’’de toate bunurile ce le deţinem; vor încuraja bande de derbedei perverşi să pătrundă în locuinţele noastre pentru a ne viola soţiile, mamele şi fiicele. Multe vor fi fărădelegile ce vor bântui societatea umană.

Scăparea a dat-o tot Dumnezeu, prin scrisul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, referindu-se la cetatea Babilonului antihristic: ,,Ieşiţi din ea, Poporul Meu, ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din pedepsele ei’’ (Apocalipsa 18, 4). Avem încă vreme să ne delimităm de pseudo-ierarhii români care nu învaţă cuvântul adevărului.

Presbiter Ioviţa Vasile

Etilism arhieresc: Calinic din Curtea de Argeş ne îndeamnă să ne informăm de la propaganda mincinoasă

Arhiepiscopul Calinic al Argeşului şi Muscelului anunţă că se va vaccina împotriva covid-19 atunci când îi va veni rândul şi le cere credincioşilor să se informeze despre vaccinare doar din surse sigure şi autorizate, pentru a nu cădea victime dezinformărilor.

„Guvernul României a făcut un site: vaccinare-covid.gov.ro, un mijloc sigur, autorizat, de informare, cu întrebări şi răspunsuri pe tema vaccinării contra covid-19, şi alte nedumeriri, pentru a se primi detalii autorizate de către specialişti şi nu doar date aproximative şi nefondate pe adevăruri ştiinţifice, pentru a se feri lumea de capcana ştirilor false care au inundat lumea. Dacă apelăm la site-ul de mai sus, vom găsi răspuns şi la întrebarea, dacă pot refuza vaccinarea, iar răspunsul este fără echivoc: vaccinarea este voluntară şi ne-obligatorie”, se arată într-un mesaj al ierarhului postat pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului. Arhiepiscopul îi sfătuieşte pe cei care au nedumeriri, cât şi pe cei care „se erijează în atoateştiutori” să se informeze, pentru a nu avea dubii asupra fenomenului covid-19.

„Campania de vaccinare este o lucrare anevoioasă şi se vede clar că osteneala celor încredinţaţi cu această lucrare salvatoare îşi iau în serios chemarea de îngeri ai vieţii, riscându-şi viaţa şi confortul, zi de zi! Doar cei răutăcioşi îşi exprimă mereu nemulţumiri şi folosesc cuvinte nepotrivite pentru un om educat si civilizat. Se pune întrebarea, dacă mă voi vaccina? Desigur, după ce vor fi vaccinaţi toţi cei din prima şi a doua urgenţă”, transmite arhiepiscopul Calinic.

În opinia sa, vaccinul împotriva covid-19 trebuie să fie văzut ca orice alt vaccin care, de-a lungul vremii, i-a protejat pe oameni de diferite boli.

„Nimeni, cred, n-a pus la îndoială vaccinul antigripal! Tocmai! Virusul COVID-19 are în structura lui şi manifestări asemănătoare cu gripa obişnuită care bântuie omenirea. Tot aşa trebuie înţeles vaccinul anti-COVID-19, doar cu o excepţie, că se constată anumite mutaţii, o nouă tulpină şi trebuie luptat împotriva îmbolnăvirilor şi mai ales a complicaţiilor, în masă”, se mai arată în mesaj.

Înaltul ierarh consideră că cetăţenii ar trebui să asculte „de glasul specialiştilor în materie de sănătate” şi să respecte măsurile de protecţie decise de autorităţi, pentru a contribui la eradicarea cât mai rapidă a pandemiei.

„Aşadar, să respectăm cele ce duc spre sănătatea noastră şi să ne punem nădejdea în Domnul Dumnezeu şi în priceperea specialiştilor întru ale sănătăţii, ,,,că şi pe ei i-a zidit Dumnezeu!’’ să slujească la însănătoşirea omenirii! (…) Se impune ca fiecare dintre noi, care dorim să convieţuim întreolaltă, să avem grijă mare de sănătatea noastră şi de sănătatea celorlalţi, în egală măsură! Iar dacă este cineva supărat datorită unor afirmaţii verbale sau în scris, îmi cer cuvenita iertare!”, încheie arhiepiscopul Calinic al Argeşului şi Muscelului.

Dr. Gabriela Naghi

Cei chemaţi să fie slujitori ai lui Hristos, se aliază cu vrăjmaşii Lui

Ca medic primar cu două specialități, sunt șocată de poziția clerului și a cinului monahal al BOR care, în tăcere, au consimțit să devină cu toții, agenții propagandei, ,,voluntari și siguri’’ ai vaccinării anti-covid 19. Se pare ca sunt nevoiți să se vaccineze pentru a fi exemplu în fața credincioșilor. Nu au competența medicală pentru a sfătui credincioșii, să facă un vaccin, aceasta fiind o problemă de elementar bun simț și de prestanță deontologică. Refuzul era un început bun de mărturisire în fața Domnului Hristos, cu atât mai mult, cu cât li s-a cerut să împartă obștilor parohiale broșuri venite indiferent din partea oricărei autoritați medicale sau slugi a leviatanului, slugi la rândul lor ale păpușarilor Noii Ordini Mondiale.

Dacă pseudo patriarhul BOR a consimțit, indiferent pentru care recompensă, să cadă la învoială cu slugile cezarului, în problema vaccinării, era problema Prea Fericirii Sale.Tăcerea clerului o consider acum, când viața zidirii lui Dumnezeu, este pusă în balanță, impardonabilă. Au cedat ispitei viclene a înșelătorului de a gusta din Puterea Divină? De unde au câștigat dreptul să influențeze alegerea credincioșilor într-o problemă medicală de viaţă și de moarte, să se folosească viclean de încrederea acordată de aceștia, să conlucreze (cu cine?) la suferinţa şi la moartea aproapelui? Chiar dacă nu vor lămuri verbal credincioșii pe tema vaccinării, chiar dacă vor lăsa broșurile la intrarea în biserică, conștiinta lor nu le va da pace pentru lașitatea și lipsa de responsabilitate dovedită.

Acum 4 ani, au devenit propagandiștii fără simbrie ai hotărârilor sinodului tâlhăresc din Creta, acum ai vaccinului care urmărește modificarea genetică a oamenilor și îmbolnăvirea celor nevaccinați cu tulpini virulente ale virusului covid19. La moartea sufletească, se adaugă suferința trupească sau chiar moartea oilor cuvântătoare, aflate în păstorire – de care se fac răspunzători. Două trădări ale Preoției sfinte la care au fost chemați de Cel Vechi De Zile, de care vor da seama la vremea potrivită.
„Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. (Efeseni 5,15-16).

Dr. Gabriela Naghi

Nota. Teodosie de la Constanta s-a informat si a devenit un fervent sustinator al vaccinului. Acum vedem valoarea actelor de bravura pe care le-a etalat cu putina vreme-n urma. Aviz pentru cei care l-au vazut (si l-au crezut) drept erou al romanilor. Nadejdi desarte.

Presbiter Iovita Vasile

Pâinea sau Crucea?

Observând cum tuturor cultelor li se cere să îndemne lumea să  se ,,vaccineze”, consider că e normal să ne punem trei întrebări:

1. Ce sunt aceste vaccinuri?

Iată ce aflăm dintr-un rezumat al unui videoclip în care ni se prezintă rolul pandemiei:

,,Rezumativ, clipul vorbeste despre transhumanism, adica despre trecerea de la omul actual (homo sapiens, omul 1.0), la omul “îmbunătățit” genetic sau prin bio-tehnologie, la omul re-editat (homo deus, omul 2.0). In clip se vorbeste despre vaccinul celor de la Moderna, o companie de biotehnologie care lucreaza la primul sau vaccin, bazat pe ARN modificat genetic, odata cu care in corpul omului nou-normal se vor introduce o enzima cu nume ciudat – luciferaza, cu rol de marker identitar, si niste nanoroboti – hydrogel, cu rol de conexiune permanenta la centrul de control si supraveghere operat de proprietar. In clip se vorbeste, de asemenea, de implicarea armatei americane in proiect (prin DARPA) si de obligativitatea vaccinarii sub pretextul neutralizarii covid-19.”)

2. Se acordă cu adevărat importanță sănătății noastre sau se urmărește un alt scop?

Fiecare creștin este dator să se informeze, dar se pune problema selectării informațiilor și a evitării manipulării mediatice. Conform afirmațiilor unor cercetători, serul din vaccinul care se dorește a ajunge la toți locuitorii Planetei conține hydrogel care este, de fapt, un cip care se solidifică după injectare și care poate fi dirijat oriunde în corp.Ținta este, bineînțeles, creierul! Pierzându-și independența gândirii, după conectarea sa la tehnologia 5G, omul cipuit prin vaccinare cu nanoboți, nu mai poate aspira spre mântuire, așa cum ne avertizează cuvintele Apocalipsei.

9. ,,Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui,
10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus.” (Apocalipsa 14)
Așadar, pe lângă despărțirea de Dumnezeu, așa cum reiese din acest citat, cei vaccinați pot avea multe surprize neplăcute după conectarea lor la 5G în vederea controlului total!

3. Doresc aceste culte mântuirea oamenilor sau îi tradează?

Încă din secolul al XiX-lea asistăm la o luptă din ce în ce mai fățișă împtriva lui Hristos prin promovarea păcatului și a iluziei că omul este absolut independent și că se poate descurca singur, fără Dumnezeu!  Sfinții Părinți ne spun că, dacă omul alungă prin păcate ori prin ateism Duhul Sfânt, el nu rămâne absolut independent, ci în inima lui se cuibăresc duhurile rele care-l indeamnă  să lucreze împotriva poruncilor evanghelice (iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui). În secolul al XX-lea, în unele părţi ale lumii s-a creat comunismul ca să-L nege pe Dumnezeu. Atunci am fost sărăciți spiritual prin întemnițarea și uciderea a mii de oameni cu viață sfântă. Aceștia și-au sfințit sufletele marturisindu-L pe Hristos și devenind Mucenici. În alte părți ale lumii, s-a luptat împotriva lui Dumnezeu prin promovarea păcatului, care-L îndepărtează pe Duhul Sfânt din inima omului. Păcatele și patimile au atras lumea în secte și erezii și au dat drepturi necuratului asupra lumii. În plus, s-a trecut la politizarea vieții spirituale prin înființarea Consiliului Mondial al Bisericilor.

La o simplă căutare pe Wikipedia, am găsit următoarele informații: ,,Consiliul Mondial al Bisericilor a fost înființat la 23 august 1948 și este de atunci organul central al mișcării ecumenice.(…)Biserica Ortodoxă Română a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor în anul 1961, împreună cu Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România. (…) Reprezentantul BOR în Consiliul Mondial al Bisericilor în anii 1970 și în anii 1980 a fost mitropolitul Antonie Plămădeală, care la vremea respectivă avea gradul de colonel de Securitate, potrivit mărturiei lui Mircea Dinescu.[2] ” (https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Mondial_al_Bisericilor)

Faptul că Biserica Ortodoxă Română face parte din Consiliul Mondial al Bisericilor reprezintă un act de trădare a ortodocșilor care mărturisesc în Crez: ,,Cred (…) în Una Sfantă Sobornicească și Apostolească Biserică”, adică se bucură de cele Șapte Taine în vederea mântuirii. În loc să se pună accent pe mântuirea lumii, s-a trecut la nivelarea religiilor, iar ortodocșilor li s-a cerut mereu să cedeze. Astfel, în 2016, la Sinodul Panortodox din Creta, s-a semnat un document prin care celelalte confesiuni sunt numite tot ,,biserici” și sunt puse pe același plan cu Ortodoxia. Aceasta este, însă, o erezie care se numește ECUMENISM. De atunci putem vorbi despre o trădare a Ortodoxiei și despre o militarizare a vieții spirituale, adică preoții și ierarhii primesc ordine de la Consiliul Mondial al Bisericilor, iar cei care nu se supun au de suferit. De aceea, în ciuda oricăror provocări, trebuie să ne adunăm în jurul preoților care sunt dispuși să sufere pentru Adevăr și să dorim ca Hristos să învingă în sufletele noastre! Hristos va învinge prin cei care vor face voia Sa și nu se vor lăsa modificați genetic, manipulați și controlați de la distanță prin nanotehnologia introdusă prin vaccin, ci se vor lipi cu toată ființa de El! Vaccinurile venite acum în România sunt cu ARN-mesager și sunt de la Pfizer-Biontech!

Însuși Hristos ne spune: ,,Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.” (Matei, cap. 18, vs. 7). Smintelile au început deja, iar profeția  Părintelui Justin (,,Veți fi vânduți de păstorii voștri”) se împlinește.
De asemenea, Hristos ne îndeamnă:
,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.” (Matei, cap. 10, vs. 28).
Deși se pune problema restrângerii unor drepturi ale celor nevaccinați, acest ierarh se preface că nu știe de existența acestor versete:,,Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsa, 13, vs. 16-18)
Acesta este un indiciu că ne aflăm în plină Apocalipsă. Decodificarea informațiilor din nanoboți se bazează pe 666! Iar pentru sistem, numele de Botez este înlocuit cu un număr! Există și ,,vaccinuri” care se pot aplica pe mâna dreaptă. Acceptarea modificării genetice a omului reprezintă o ofensă gravă adusă lui Dumnezeu întrerupând relația firească dintre Dumnezeu și om. Dacă omul nu vrea să se îndumnezeiască, atunci, prin această modificare genetică, se va demoniza! Dacă Hristos a dat posibilitatea oricărui păcătos să se mântuiască, acest sistem antihristic îi ia acum această posibilitate și îl obligă în curând să se închine lui antihrist. Acum culegem roadele îndepărtării de Dumnezeu. Cei care vom refuza pecetea antihristică trebuie să avem spirit de jertfă și să-L mărturisim pe Hristos asemenea Sfinților din primele veacuri creștine, să ne despătimim, să ne plângem păcatele și să ne rugăm neîncetat având mereu pe buze rugăciunea inimii. Să avem curajul să spunem că refuzăm acest ,,vaccin”, deoarece ne desparte de Dumnezeu! Rugăciunea stareților de la Optina e fost creată exact pentru aceste timpuri cănd ni se cere să alegem între Dumnezeu și necuratul, între pâine și Cruce:

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului antihrist, a cărui venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe noi şi pe toţi dreptmăritorii creştini de mrejele lui cele viclene, in tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu şi să ne depărtăm de Tine şi de Biserica Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru sfânt numele Tău şi Credinţa cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine şi să primim semnul spurcatului antihrist şi să ne închinăm lui. Dă-ne nouă, zi şi noapte, lacrimi să plângem greşalele noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin’’.

Lucreţia P.

Discrepanţă strigătoare la cer

Asociaţia Religioasă Biserica Ortodoxă de Stil Vechi nu este în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română, nici măcar cu Bisericile naţionale care, de asemenea, slujesc pe stilul vechi. Cu aceasta am pus punctul pe i, în privinţa stiliştilor. Ceea ce urmează nu e o pledoarie pentru această Asociaţie. Ceea ce vreau să relev este poziţia extraordinară, fără echivoc, a conducătorului acestei Asociaţii, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Vlasie de la Slătioara, poziţie ce se desprinde din Declaraţia oficială de mai jos. Stiliştii români sunt schismatici, o spunem fără ocolişuri.

Ierarhia Bisericii Ortodoxe Române este in corpore eretică. Şi acum paradoxul: dacă zisa castă a pseudo-episcopilor, ocupanţi ai scaunelor episcopale ale Bisericii noastre au decăzut chiar şi sub nivelul schismaticilor stilişti, ce îndreptăţire mai au  să hotărască pentru Poporul Dreptmăritor? Niciuna.

Discrepanţa este izbitoare. Ierarhii aflaţi sub porunca lui Daniel Ciobotea s-au pus frumuşel la dispoziţia a autorităţilor antihristice române, responsabile cu administrarea vaccinului ucigaş. Vlasie de la Slătioara a respins cu fermitate vaccinul şi i-a îndemnat pe toţi să urmeze acest exemplu.

Biserica Ortodoxă Română are cea mai bună ,,acoperire’’ asupra teritoriului ţării. Preoţii noştri ajung până la cea mai mică aşezare omenească, formată adesea din doar câteva persoane. Nicio altă instituţie de stat, nici măcar poliţia, nu ajunge până în cele mai îndepărtate cătune româneşti. Antihriştii cunosc prea bine acest lucru, şi-atunci, ce şi-au zis?, hai să ne folosim de slujitorii Bisericii pentru a distruge Biserica! Zis şi făcut. Daniel Ciobotea a trimis, prin interpuşii săi, materiale propagandistice la toate unităţile bisericeşti pentru, zice-se, a informa oamenii. De fapt, aceste materiale îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, să facă pasul spre primirea semnului antihristic, semn care-i va îndrepta spre pedepsele veşnice ale iadului. Nu ştiu câţi din fraţii preoţi pomenitori vor citi scrisul acesta. Le spun deschis, şi-i rog să nu se supună antihriştilor îmbrăcaţi în veşminte arhiereşti şi nici şefilor lor, din autorităţile civile, şi să dea învăţături şi îndemnuri bune credincioşilor, căci munca acestora le aduce pe masă pâinea cea de toate zilele.

,,Judecă că după viaţă este şi moarte şi că măriata eşti muritor şi ai să dai seamă!’’ (Alexandru Lăpuşneanul)

Presbiter Ioviţa Vasile

Antet. Nr. 626 din 08 01 2021

DECLARAŢIE OFICIALĂ

Prin prezentul document, conducerea Asociaţiei Religioase Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România cu sediul în Slătioara, com. Râşca, jud Suceava, prin reprezentantul său legal Arhiepiscop şi Mitropolit VLASIE, declară în mod categoric şi definitiv respingerea vaccinului anti-covid 19. Respingem în mod imperativ acest vaccin din motive religioase, dar şi pentru faptul că vaccinul nu a fost testat ştiinţific în mod minuţios, după cum ar trebui să fie cazul fiecărui vaccin. Populaţia care se vaccinează nu are la cunoştinţă despre componentele reale ale vaccinului, fapt pentru care s-au născut diferite interpretări negative pe seama acestuia.

În al doilea rând,  respingem acest vaccin întrucât s-a dovedit că generează reacţii adverse (grave) asupra multora din cei care s-au vaccinat. Însuşi prospectul vaccinului prezintă o categorie multiplă de reacţii adverse precum durere, umflare, oboseală, durere de cap, dureri musculare, dureri articulare, frisoane, febră, mărirea ganglionilor limfatici, insomnie, mâncărimi la locul de administrare a injecţiei etc., putând provoca chiar şi şocul anafilactic.

În baza motivaţiei prezentate mai sus, respingem acest vaccin, sfătuind şi pe ceilalţi creştini să ne urmeze exemplul.

ÎPS ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

VLASIE

Predică la Duminica după Botezul Domnului. Pocăinţa cea adevărată

          În vremurile străvechi exista undeva în Asia o cetate deosebit de mare, îţi trebuiau trei zile ca s-o străbaţi, ai cărei locuitori s-au împovărat de grele păcate. Dumnezeu n-a voit însă pierderea acestor păcătoşi, de aceea a ales pe Proorocul Iona şi i-a dat această poruncă: ,,Scolă-te şi du-te în cetatea cea mare a Ninivei şi propovăduieşte acolo, căci fărădelegile lor au ajuns până în faţa Mea!’’ Fie că s-a simţit nevrednic, fie că misiunea acesta l-a copleşit, fapt este că Iona, în naivitatea lui, a încercat să fugă de la faţa Domnului. A plecat spre Iope, iar de-acolo s-a urcat pe o corabie cu gândul de a trece marea în Tarsis unde, credea el, va fi departe de Dumnezeu şi va scăpa de misiunea  încredinţată. Pe mare, cum ştim, Dumnezeu a stârnit o furtună puternică, înfricoşând de moarte pe cei de pe corabie, în vreme ce Proorocul Domnului dormea. Trezit fiind, el şi-a mărturisit vina şi a cerut să fie aruncat în mare. ,,Dumnezeu a dat poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona. Şi astat Iona în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi”. Acolo s-a rugat lui Dumnezeu din adâncul fiinţei sale. După trecerea acestei vremi, Dumnezeu a poruncit peştelui şi l-a aruncat pe Prooroc pe ţărm iar apoi i-a repetat porunca. De data aceasta Iona s-a îndreptat spre Ninive şi a început să strige pe uliţele ei: ,,Patruzeci de zile mai sunt şi cetatea va fi distrusă!” Ceea ce a urmat este descris în Cartea lui Iona:,,Atunci ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă’’. Porunca ce a urmat a fost pentru toţi locuitorii cetăţii: să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea şi să strige către Dumnezeu pentru a le cruţa vieţile. ,,Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors de la căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care le făcuse şi nu le-a împlinit’’.

          V-am relatat acest episode biblic pentru că este foarte elocvent spre a ne face să înţelegem adevărata pocăinţă pe care o aşteaptă Dumnezeu de la noi, în aceste vremuri când diavolul a născocit, prin slujitorii lui, o pocăinţă falsă ce se propovăduieşte astăzi de toate sectele, de oameni rătăciţi care se autointitulează ,,pocăiţi’’. Aceştia, sub masca înşelătoare a ,,pocăinţei’’ lor, ademenesc sufletele nestatornice şi le pregătesc cu asiduitate pentru ,,învierea osândei’’ (Ioan 5, 29).

          După cum ne relatează Sfânta Evanghelie a acestei Duminici, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după Sfântul Său Botez, a început propovăduirea cu aceste cuvinte: ,,Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor’’ (Mat. 4, 17). Cu exact aceleaşi cuvinte i-a pregătit pe oameni Sfântul Ioan Botezătorul pentru a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu (Matei 3, 2). Când i-a chemat la dreapta pocăinţă, fiecare a răspuns în felul său. Cei sinceri şi dornici de mântuire ,,se botezau de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele’’ (Matei 3,6). Cei făţarnici, fariseii şi saducheii, dimpotrivă, veneau să primească Botezul Sfântului Ioan, fără gând de pocăinţă adevărată, crezând, şi atunci ca şi-n zilele noastre, că botezându-se numai, vor dobândi împărăţia cerurilor. Pe aceştia i-a mustrat Sfântul Ioan cu cuvinte grele: ,,Pui de vipere, cine v-a arătat că veţi scăpa de mânia ce va să fie? Faceţi, deci, roade vrednice de pocăinţă. Şi să nu credeţi că puteţi zice, în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam’’ (Mat. 7, 9). Este mai mult decât evident că adevărata pocăinţă se face prin roade vrednice de pocăinţă, ceea ce nu înţelegeau şi nu înţeleg nici în vremea noastră fariseii şi saducheii. Cu multă uşurinţă se crede că o etichetă falsă, ,,pocăinţa’’, este suficientă pentru a intra în impărăţia cea veşnică. Dacă te-ai botezat şi ai părăsit Biserica, eşti pocăit, iar dacă eşti pocăit, te vei mântui. Aşa este gândirea strâmbă a celor rătăciţi. Un sfânt al Bisericii noastre scria cu totul astfel: ,,Vederea păcatului nostru şi pocăinţa pe care o naşte, acestea sunt lucrări care nu au sfârşit pe pământ; vederea păcatului nostru stârneşte pocăinţa; prin pocăinţă se dobândeşte curăţirea; ochiul minţii, curăţindu-se treptat, începe să vadă în întreaga fire omenească neajunsuri şi vătămări pe care nu le băga nicicum de seamă înainte’’ (Sfântul Ignatie Brianceaninov, Despre înşelare, p. 124).

          Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan ne arată premiza pocăinţei, felul cum trebuie să ne pocăim de păcate şi roada ape care o aduce în vieţile noastre: ,,Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul Lui nu este întru noi’’ (I Ioan 1, 8-10). Iată dar că şi aici se accentuează necesitatea mărturisirii păcatelor pentru o pocăinţă sinceră şi adevărată. Aceasta se poate face numai în Sfânta Taină a Spovedaniei, la duhovnicul nostru. Când ne spovedim şi am primit dezlegare şi canonul pentru păcate, suntem în taina lui Hristos, spunea Părintele Cleopa.

          La începuturile sale, Biserica era crunt prigonită de Saul din Tars (Fapte 8, 1-3; 9, 1-2). Pe drumul Damascului s-a petrecut minunea Dumnezeiască prin care Saul devine Sfântul Apostol Pavel, mare luptător pentru binele Bisericii. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: când era pocăit acesta, atunci când persecuta Biserica, sau când o slujea din toate puterile sale? Cine era pocăit, Saul din Tars sau Sfântul Apostol Pavel? Răspunsul se impune de la sine, prin urmare pocăinţa sinceră şi adevărată o putem face numai în Taina Sfintei Biserici, în Spovedanie adică. Să ne pocăim toată viaţa noastră, în fiecare zi ,,fără să părăsim Biserica noastră, precum le este obiceiul unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai mult, cu cât vedeţi că se apropie ziua aceea’’ (Evrei 10, 25). Părăsind Sfânta Biserică, şi luptând împotriva ei, cu fapta şi cuvântul, nu vom fi decât nişte Sauli persecutori ai lui Hristos, nişte falşi pocăiţi puşi în slujba satanei. Doamne, ferşte-ne să nu ajungem în acea stare! Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile                       9 ianuarie 2021

Cuviosul Părinte Iustin Pârvu: Păstorii voştri vă vor vinde…

şi ne-au vândut. Întâi au scos pe tarabă Sfânta Credinţă Ortodoxă, în Creta. Acum împing Turma Cuvântătoare spre vaccinul ucigaş.

Documentul pe care vi-l prezentăm mai jos nu e destinat publicităţii. Având un circuit intern, s-a voit a fi ţinut secret. A ajuns, totuşi, să ne fie cunoscut. Stupefiant! Domnul Daniel Ciobotea a bătut iar palma cu autorităţile atee şi antihristice şi s-a angajat cu toată fiinţa în a susţine campania de vaccinare, cu toate că zilnic se înregistrează victime ale acestui diabolic vaccin. A preluat, fără o minimă analiză, tot ce i-a furnizat propaganda mincinoasă şi a transmis în teritoriu, până la ultima unitate administrativă a Bisericii noastre. Putea să le pună măcar o întrebare de bun simţ, privitoare la prezenţa în soluţia vaccinală a celulelor de embrioni umani. N-a făcut-o, şi ştie dumnealui de ce.

În câteva rânduri, am cerut pseudo-ierarhilor români să plece din scaunele pe care cu dezonoare le ocupă, fără a-mi face iluzia că vor da curs cererii unui neînsemnat slujitor al Bisericii, şi în locul lor vor veni ierarhi cu adevărat iubitori de Hristos şi de Biserică. Oamenii aceştia nu mai au nicio legitimitate, admiţând că ar fi avut cândva. Au, în schimb, un extraordinar potenţial de a face rău Bisericii. Şi-l vor face, în continuare. ,,Cu dragoste în Hristos, voluntar şi sigur’’.

Presbiter Ioviţa Vasile

Antet. Nr. 33/ 8 ianuarie 2021

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu dragoste în Hristos, Vă comunicăm faptul că, luni 14 decembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte a organizat o întâlnire, în format videoconferinţă, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi reprezentanţii cultelor religioase recunoscute în România.

Între altele, în cadrul întâlnirii amintite, s-a hotărât ca, pentru o bună informare privind Campania de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, domnul colonel dr.VALERIU GHEORGHIŢĂ, PRESEDINTELE Consiliului naţional pentru coordonarea activităţilor de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, să pună la dispoziţia cultelor un material informativ.

În data de 4 ianuaie 2021, Secretariatul de Stat pentru Culte a transmis la Cancelaria Sfântului Sinod materialul informativ intitulat Vaccinarea împotriva Covid-19 în România. Gratuită, Voluntară, Sigură, o broşură format din 18 pagini, care clarifică din punct de vedere medical mai multe aspecte cu privire la subiectul vaccinării cetăţenilor împotriva virusului SARS-CoV-2.

Întrucât, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19, în etapa a doua de vaccinare este inclus şi personalul clerical care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV, Vă transmitem, Înaltpreasfinţia Voastră, broşura informativă Vaccinarea împotriva Covid-19 în România. Gratuită, Voluntară, Sigură, împreună cu solicitarea de a transmite acest material informativ către personalul clerical şi neclerical din eparhie (ierarhi, preoţi, diaconi, cântăreţi bisericeşti, vânzători/gestionari, asistenţi sociali etc., de la centrul eparhial, parohii şi mănăstiri), asfel încât aceştia să aibă acces în cel mai scurt timp la informaţiile şi clarificările oferite de specialişti pentru a putea decide în cunoştinţă de cauză dacă doresc să se vaccineze.

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos

DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe

                     Pr. Ionuţ-Gabriel Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal

Scrisoare deschisă către Înalt-Preasfinţitul Calinic, Arhiepiscop al Argeşului Muscelului

Înalt-Preasfinţia Voastră,

Eu preotul pensionar Ioviţa Vasile din Sânmihaiu Almaşului, nr. 55, judeţul Sălaj, am citit cu stupoare cuvintele pe care le-aţi rostit, consemnate în următoarea informaţie:

 După ce a creionat în câteva cuvinte perioada pe care o traversăm, drept o „nebunie informațională” fără precedent în istorie, datorită mijloacelor mass-media și a rețelelor sociale, Parintele Calinic i-a îndemnat pe credincioși să aibă încredere în vaccin. „Nu și-a propus nimeni să ne omoare așa, ca pe muște, să pierim grămadă…” Și ierarhul a făcut și o profeție: „Vom face în fiecare an câte-un vaccin, trebuie să ne obișnuim cu asta…” (Ziarul Argeşul).

Ca nevrednic mădular al Bisericii Mântuitorului Hristos, mă simt dator să fac câteva observaţii:

1.Există un plan diabolic de exterminare a 2/3 din populaţia planetei. Vor să ne omoare nu ca pe muşte, cum ziceţi, ci ca pe nişte fiinţe care nu merită să trăiască. În caz că aveţi îndoieli, sunt dispus să vă pun la dispoziţie numeroase şi diverse materiale credibile care atestă acest fapt. Ce dovezi pot fi mai concludente decât ,,pandemia’’ deliberat creată şi vaccinul ucigaş ce urmează să ne fie inoculat?

2.Nu cred că sunteţi un ignorant, aveţi informaţii de prima mână, şi cu toate acestea îndemnaţi credincioşii să aibă încredere în vaccin. Greu răspuns veţi da la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos!

Sănătate să vă dea Dumnezeu.

Presbiter Ioviţa Vasile                                 8 ianuarie 2021

Notă: Am încercat să expediez această scrisoare folosind cele două e-mail-uri de pe site-ul Arhiepiscopiei. N-a fost posibil, probabil e-mail-urile sunt intenţionat scrise eronat. Daca cineva stie o modalitate rapida de trimitere a acestei scrisori in numele meu, il rog s-o faca.

Intre timp, am vazut si filmul absolut autentic in care domnul Calinic perora despre vaccin. Va rog sa-l urmariti cu atentie si Dumneavoastra si veti vedea ca domnul cu pricina era beat. Fara exagerare! Era dupa Sfanta Liturghie si asta inseamna ca inainte de a incepe slujba, s-a cinstit temeinic. ,,Sa primiti vaccinul cu credinta”-zicea omul. Nu vreau sa mai adaug nimic. Doamne Dumnezeule, cat de indelunga e rabdarea Ta?

Un nou ,,beneficiar’’ al vaccinului Pfizer

Medicul Hristos Pilalis, în vârstă de 54 de ani, director adjunct al Spitalului Thriasio din Elefsina, din suburbiile Atenei,  afectat grav după ce a fost injectat în urmă cu o săptămână cu vaccinul Pfizer-BioNTech distribuit și în România. Hristos Pilalis, în vârstă de 54 de ani, a făcut vaccinul anti-coronavirus pe 28 decembrie. A doua zi a dezvoltat mari dificultăți de respirație. Medicii l-au considerat un caz suspect și au așteptat rezultatul testului Covid, dar acesta a ieșit negativ, informează News.gr. Dintr-o dată, starea lui s-a înrăutățit brusc și a făcut un tip de pneumonie. A fost intubat și a intrat la Terapie Intensivă. Toate testele ulterioare au ieșit negative.

Starea de anxietate a personalului spitalului și apropiaților continuă. Medicul infecționist Sotiris Tsiodras, responsabil de campania anti-Covid din Grecia este, de asemenea, implicat personal în acest caz, scrie sursa citată. Ministerul Sănătății sugerează că nu există nici o legătură între vaccin și situația gravă în care se află acum directorul adjunct al Spitalului Thriasio, dar soția sa, intervievată în direct la o emisiune TV, a descris altfel suferința prin care trec: „Nu are Covid-19, nici gripă, nici vreun alt microb, căci i s-au facut toate aceste teste. Un medic infecționist ne-a spus că există posibilitatea de a fi al cincilea om din întreaga Europă care a manifestat un efect advers al vaccinului sub forma unui sindrom sever de reacție imunitară. Mă tem… deoarece compania Pfizer menționează pe situl ei că pentru a se înregistra oficial un efect advers, acesta trebuie să se fi manifestat la mai mult de cinci persoane. De aceea tare mă tem că se încearcă să se ascundă faptul că este o reacție adversă, fiind vorba despre o reacție adversă gravă a vaccinului.”, spune soția medicului în discuția cu o foarte cunoscută jurnalistă din Grecia, Tatiana Stefanidou, de la NewsIt.gr.

„Este teribil de dificil să obții un diagnostic. Indiferent de analiza pe care o fac în orice laborator am fost, la Pasteur, la Spital, în Attica… Covid nu este, dar ceea ce ei văd, să zicem, este o radiografie ca radiografia bolnavilor cu Covid”, explică soția sa în intervenția TV redată de Olympia.gr.

Directorul adjunct era într-o stare fizică foarte bună, nu era fumător și nu lua medicamente. Nu are nici diabet și nici probleme cardiace, nu este supraponderal, făcându-și anual control cardiac . El a suferit o operație la inimă în 2014, dar de atunci nu a mai avut nicio problemă. Probabil ar trebui să ne obișnuim de-acum înainte cu ideea că dacă adevărul real e ștampilat drept „fals”, „adevărul” oficial este de fapt o mare minciună propagată de soldățeii minciunii.

Următoarele două zile i s-au făcut toate testele posibile, pentru gripă, viruși, microbi, bacterii, dar nu s-a găsit nimic relevant. Un medic infecționist i-a spus însă soției că poate fi al cincilea caz cunoscut din Europa care prezintă în urma administrării acestui vaccin un sindrom rar de reacție imunitară pe care Pfizer îl prezintă pe site-ul său oficial și care pentru a fi înscris între efectele adverse ale vaccinului anticovid, trebuie să fie identificat la cel puțin 5 pacienți în întreaga Europă, acesta ar fi al cincilea caz de acest gen. ,,Tare mă tem, spune soția medicului, că autoritățile caută să ascundă acestă reacție adversă ca fiind cauzată de vaccin, și să dea vina pe o altă cauză secundară care până la ora aceasta nu au găsit nici o dovadă în istoricul medical al pacientului sau în analizele multiple și repetate făcute de-a lungul acestor câteva zile’’. Aceasta, deși, destui medici care au analizat datele cazului susțin să probabilitatea să fie vorba de acest sindrom de reacție imunitară este deosebit de mare. Starea bolnavului rămâne încă critică, reușindu-se doar stabilizarea sa pentru moment.

Dr. Gabriela Naghi

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Iubite cititorule! Astăzi în toate bisericile de pe faţa pământului se cinsteşte acela care s-a învrednicit a boteza pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Soborul despre care se arată în calendare este adunarea poporului dreptcredincios în biserici pentru a cânta şi a slăvi pe Dumnezeu Cel Atotputernic şi pentru cinstea şi lauda Sfântului Ioan.

          ,,Că el este acela despre care s-a scris: Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se ia prin stăruinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea’’ (Matei 11, 10-12). Aceste cuvinte au fost rostite de Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. Faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este numit ,,înger’’, arată vieţuirea lui înaltă întru împlinirea misiunii sale încredinţate de Dumnezeu. Îngerii sunt făpturicreate de Dumnezeu având o stare înaltă de sfinţenie, fiindcă nu cunosc păcatul. Asemenea lor a trăit şi Sfântul Ioan, ca înger în trup, vieţuind în pustie ,,până în ziua arătării lui către Israel’’ (Luca 1, 80), hrănindu-se cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, ,,lăcuste şi miere sălbatică’’ (Marcu 1, 6).

 Mare a fost Sfântul Ioan Botezătorul nu pentru că ar fi deţinut oarecari demnităţi omeneşti în Israel, nici pentru ca ar fi provenit dintr-o familie regală, nici pentru că s-ar fi numărat între cei mai de seamă ai poporului, nici pentru că ar fi avut o statură impozantă. A fost mare pentru desăvârşita sa ascultare faţă de Dumnezeu; a fost mare pentru smerenia sa în faţa măreţiei Dumnezeieşti a Mântuitorului. Citiţi mărturia pe care a rostit-o Sfântul lui Dumnezeu în faţa poporului: ,,Vine în urma mea Cel Care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor’’ (Marcu 1, 7). A fost mare pentru că  dobândit sfinţenia, cu harul lui Dumnezeu, a trăit ca pustnic, a propovăduit fără teamă, a avut darul proorociei, a fost Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, şi-a sfârşit viaţa ca Mucenic, pentru că a ales să înfrunte, fără menajamente, pe Irod, pentru fărădelegile sale.

          Pentru rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii.

Presbiter Ioviţa Vasile

Cronica unor zile antihristice

Oricât s-ar strădui antihriştii să-şi disimuleze ticăloşiile, în cele din urmă acestea ne apar în toată goliciunea şi urâţenia lor, după cum ne încredinţează Mântuitorul nostru Iisus Hristos: ,,Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut’’ (Matei 10, 26).

1.Circulă un film scurt, care ne-o prezintă pe vicepreşedinta SUA, Kamala Harris, în vreme ce vrea să ne convingă cu câtă abnegaţie primeşte ea să fie vaccinată. Am scris cu ceva timp în urmă că vaccinul e pentru vulg, nu pentru cei ce se pretind a fi elitele lumii. Şi aşa este. Filmul cu pricina prezintă un simulacru de vaccinare. Urmăriţi cu atenţie acest film. Medicul sau asistenta se apropie, ţinând în mână seringa anume pregătită. Cu mâna stângă o maschează la început, apoi se preface că injectează serul, numai că în momentul în care îndepărtează seringa, se vede clar că aşa zisul ac este într-o poziţie nefirească, îndoit, ceea ce ne arată că acesta n-a penetrat corpul nobil al vicepreşedintei. Mai mult, asistenta caută cu multă neîndemânare să aducă aşa zisul ac în poziţie firească, folosindu-se de braţul fotoliului. Se pare că protecţia a ceea ce ar fi trebuit să fie acul, nici n-a fost scoasă. În orice caz, este mai mult decât evident că acea parte a seringii era  flexibilă, se îndoia cu uşurinţă, vrând să dea impresia că a fost introdusă în corp. Observaţi cum pretinsul ac este mascat de haina vicepreşedintei. Între timp, vicepreşdinta bălmăjeşte un fel de onomatopee şi operaţiunea trucată grosolan se încheie.

Vă rog să trageţi Dumneavoastră concluziile.

2.Vă aduceţi cum ni se spunea că vaccinul cu pricina trebuie transportat şi păstrat în containere speciale, în condiţii excepţionale, la -80 de grade (alţii ziceau la 70, nici aici nu s-au pus de acord), cu avioane, sub protecţia strictă a armatei. Pe alocuri, au întins şi covorul roşu, chipurile, pentru solemnitatea momentului. Mă, neputincioşilor, v-aţi ieşit din minţi?

3.Aflăm la ştirile din seara zilei de 5 ianuarie că la un spital oarecare n-au fost doritori să se vaccineze, şi atunci vaccinul a fost trimis în altă parte, într-o cutie de… pizza. Ca să dreagă busuiocul, un oarecare mare mahăr, slab de minte, iese şi ne spune că, de fapt, nu e chiar cum s-a spus la început, că serul se poate păstra şi în frigider, chiar şi în mediul ambiant şi numai într-un târziu îşi pierde eficienţa. De tot râsul lumii!

4.Încă o constatare: Andrei Mărgăritescu, fostul jucător de fotbal al lui Dinamo Bucureşti: ,,L-a cunoscut pe Dumnezeu, pe cel adevărat, al Scripturii, pe Creator’’. Ştiţi pe cine a cunoscut A. Măgăritescu? Pe un pastor neo-protestant care i-a băgat în cap o sumă de erezii şi tâmpenii pe care fostul fotbalist le-a primit cu braţele deschise.,,Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut prin câte persecuţii a trecut Biblia (nu Biserica lui Dumnezeu?)… am văzut că Biblia a fost interzisă, am văzut că Biblia nu s-a dorit a fi tradusă. Aăă… Biserica a vrut să manipuleze cu Biblia, prin a interpreta cuvântul după propriul plac, cum mulţi şi astăzi fac, dar cuvântul lui Dumnezeu…’’

Dacă cineva-l ştie pe A. Mărgăritescu, să-i spună că e un înşelat şi drumul lui glorios se va sfârşi…nici nu vreau să mai spun unde. Aşa pierde diavolul sufletele în gheena.

5.Am înţeles că porunca ieşită de la casta zişilor episcopi români a fost ca Aghiasma Mare să se facă în 5 ianuarie, nu în 6, cum spune Sfânta Tradiţie a Bisericii noastre, şi apoi aghiasma să se distribuie credincioşilor. Primul pas spre desfiinţarea Slujbei Aghiasmei Mari a fost făcut. Despre aceasta, vom vorbi mai târziu. Nu prea târziu, nădăjduim.

Presbiter Ioviţa Vasile

Botezul Domnului, pentru mântuirea noastră. Arătarea Preasfintei Treimi – Teofania

În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, Slavă Ţie (Troparul Praznicului).

În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicînd: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzînd, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar botezîndu-se Iisus, îndată ce a ieşit din apă, iată cerurile I s-au deschis şi şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri care a zis: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit” (Sfânta Evanghelie după Matei 3, 13-17).

,,Cel Care în Iordan de la Ioan a primit a Se boteza, pentru mântuirea noastră, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor’’ (Otpustul Sfintei Liturghii).

Mitropolitul Neofit din Morphou: Voi merge de o mie de ori la închisoare, dar voi fi cu Marele Rege şi voi sluji Liturghia

Fiecare slujire a Bisericii și de fiecare dată când mergem la biserică în timpul pandemiei este o Mărturisire de Credință, potrivit Înalt-Preasfinției Sale, Mitropolitul Neofit din Morphou, al Bisericii Ortodoxe din Cipru.

În timpul unei slujbe în Biserica Sfântul Serafim de Sarov din Skouriotis, Cipru, în ziua sărbătorii sale din 2 ianuarie, Mitropoltul Neofit a predicat că „fiecare slujbă care are loc acum, fie că este solemnă, ca și astăzi, sau o simplă slujbă doar cu un cântăreț, preotul și doi credincioși, este foarte importantă”, relatează Romfea. Potrivit ÎPS Sale, „fiecare slujire și de fiecare dată când mergi la biserică, fie în interiorul, fie în afara bisericii, este o Mărturisire de Credință. De fiecare dată când te împărtășești în modul tradițional, stabilit de Biserica Mamă de-a lungul veacurilor, este o Mărturisire de Credință. Vă rog să continuați acest lucru în umila noastră eparhie. Lăsați legea să facă ceea ce ar trebui să facă, iar oamenii credincioși să facă ceea ce ar trebui să facă ”, a îndemnat ÎPS Sa.

„Trăim nu numai pentru pământ, ci și pentru cer. Când cerul ne vorbește despre altceva decât pământul, preferăm cerul. Voi merge de o mie de ori la închisoare, dar voi fi cu Marele Rege și voi sluji Liturghia. Voi co-liturghisi împreună cu Sfântul Serafim. De o mie de ori, într-o mie de închisori, nu doar într-una. O mie!” a spus Mitropolitul Neofit.

În concluzie, Mitropolitul Neofit a spus: „Amintiți-vă că ne apropiem de o sărbătoare foarte mare. Părinții spun că Sărbătoarea Teofaniei este egală cu Paștele. Să nu lipsească nimănui Liturghia Bobotezei ”.
Cu puțin timp în urmă, ÎPS Sa a declarat că nu va respecta ordinul statului de a închide biserici, explicând că legea lui Dumnezeu este mai presus de legea statului. De asemenea, Înaltul Ierarh de Morphou a declarat recent că nu va accepta vaccinul COVID. „Nu voi deveni un produs mutant al Noii Ordini a lucrurilor”, a subliniat ÎPS Sa.

Text selectat şi editat de Dr. Gabriela Naghi

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă