Predică la Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic). Singurul Dumnezeu adevărat

În urmă cu vreo treizeci de ani, am urmărit pe un post de televiziune un reportaj privind conflictul dintre Biserică şi secta baptistă într-un sat oarecare din Muntenia. Mânaţi de o ură nestăpânită, sectarii s-au ridicat cu hule şi calomnii împotriva dreptcredincioşilor, Provocând multă tulburare. La un moment dat, autorul reportajului a avut ideea să ceară şi opinia unui teolog ortodox, un diacon din Bucureşti, pe care l-a întrebat: ,,De ce credeţi că a izbucnit această ceartă între cele două părţi, nu au ei, oare, toţi acelaşi Dumnezeu?’’ Răspunsul a fost scurt şi neaşteptat spre stupefacţia tuturor: Nu! Şi apoi, ca să le risipească nedumerirea, teologul a explicat: Dumnezeul nostru iubeşte Biserica Sa ,,şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvităn nevând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană’’(Efeseni 5, 25-27); membrii sectelor au părăsit această Biserică sfântă şi s-au alăturat celor rătăciţi care  hulesc Biserica; Dumnezeul nostru a ales Crucea ca să Se jertfească pe ea şi nu S-a ruşinat de ea – sectarii urăsc Crucea şi îşi bat joc de ea; Dumnezeul nostru ne porunceşte să aducem darurile noastre la altar împăcaţi cu toată lumea (Matei 5, 23-24) – dumnezeul sectarilor i-a îndepărtat pe aceştia de Sfântul Altar; Dumnezeul nostru ne spune prin Sfânta Scriptură, să ne botezăm copiii (Fapte 2, 38-39) – sectarii lipsesc pe copiii lor de acest dar al lui Dumnezeu, iar atunci când zic că-i botează, le dau un botez fals şi nemântuitor; Dumnezeul nostru ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele pentru a primi iertare (I Ioan 1, 8-10) –  dumnezeul sectarilor i-a făcut pe ei să lepede această Sfântă şi mântuitoare Taină; Dumnezeul nostru ne-a poruncit să primim Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului (Ioan 5, 48-58) – sectarii s-au depărtat de Dumnezeiasca Taină şi au înlocuit-o cu pâine şi vin în aşa zisa cină a Domnului; Dumnezeul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos a iubit-o şi a cinstit-o pe pe mama Sa, aşa cum o iubim şi o cinstim şi noi – sectarii, mânaţi de duhul cel rău, dumnezeul lor, defăimează pe Sfânta Fecioară Maria, socotind-o ca pe o femeie oarecare; voia Dumnezeului nostru se împlineşte în cel mai înalt grad ,,prin sfinţii care sunt pe tot pământul’’ (Psalmul 15, 3) – sectarii, în frunte cu Luther, s-au lepădat de Sfinţi, îi batjocoresc şi-i nesocotesc. Prin urmare, din cele spuse, rezultă cu prisosinţă că noi şi sectarii nu avem acelaşi Dumnezeu. În vreme ce noi ne închinăm Adevăratului Dumnezeu, sectarii se închină unei imagini deformate a lui Dumnezeu. Explicaţia a fost clară, logică şi deplin lămuritoare pentru orice om de bun simţ.

În ultimii ani ni se spune din ce în ce mai mult că allahul islamicilor este, de fapt, Dumnezeul propovăduit de Biserică şi, prin urmare, n-ar exista incompatibilităţi între cele două religii. Fals! Allah a fost un zeu al arabilor preislamici pe care proorocul cel mincinos Mahomed l-a propovăduit ca fiind dumnezeu. Biserica nu are nimic de-a face cu zeii păgânilor care nu sânt altceva decât demoni ai iadului. Iată ce a răspuns Sfântul Mucenic Mihail Monahul când împăratul musulman i-a propus să treacă la islamism: ,,Să nu-mi fie mie aceasta, ca să las pe Dumnezeul meu şi să urmez diavolului’’ (Vieţile Sfinţîlor pe mai, ziua a douăzeci şi treia). Când turcii i-au cerut Sfântului Mucenic Gheorghe cel Nou din Sredţa să se apropie de credinţa lor deşartă, acesta a răspuns cu neclintire: ,,Nu se cade nouă, creştinilor, să luăm parte la obiceiurile voastre păgâneşti şi să purtăm cealmale pe capetele noastre. Nouă nu ni se cade să ne despărţim de Hristos, Dumnezeul Cel adevărat, Făcătorul cerului şi al pământului, şi să lepădăm Sfântul Botez. Cui să cred eu? Lui Mahomed, care nu este trimis nici de Dumnezeu, nici de Proorocii Lui nici de Apostoli. Ci s-a arătat general sârguincios al cetei satanei, având steagurile diavolului? Deci nici voi singuri nu ştiţi cui credeţi, rătăcind astfel din calea cea adevărată’’ (Vieţile Sfinţilor pe mai, ziua a douăzeci şi şasea). Înţelegem din aceste cuvinte ale Sfinţilor că există o singură cale de apropiere a islamicilor de creştini: aceea a primirii de către aceştia a singurului Dumnezeu adevărat prin Sfântul Botez.

Sunt multe voci care propun Bisericii o apropiere de budism şi celelalte religii păgâne ale Indiei, lăudând ,,înţelepciunea’’ acestor orientali. Cum să te apropii de o religie fără Dumnezeu? Căci aşa e socotit budismul. Cum să crezi în toate învăţăturile diavoleşti ale lui Buda, cel ce a cutezat să se facă pe sine dumnezeu? Cum să crezi în învăţătura satanică despre reîncarnare şi să tăgăduieşti învierea? Este cu neputinţă oricărui dreptmăritor creştin.

Multe sunt laudele care se aduc lui Confucius, un ,,înţelept’’ chinez care a lăsat o seamă de învăţături potrivnice lui Dumnezeu. Apoi japonezii, poporul acesta atât de avansat în cele ale tehnicii, au ca dumnezei o mulţime de zei pe care îi cinstesc şi la care se închină. Iată dar, că în lumea în care trăim sunt o mulţime de dumnezei mincinoşi la care se închină păgânii. Cu multă îndreptăţire a scris Sfântul Apostol Pavel Bisericii din Corint: ,,Căci deşi sunt unii numiţi dumnezei, fie în cer fie pe pământ, – precum sunt dumnezei mulţi şi domni mulţi, totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate şi noi prin El’’ (I Corinteni 8, 5-6). La întrebarea Proorocului Ieremia (16, 20) ,,poate oare omul să-şi facă dumnezei, care, de altfel, nici nu sunt dumnezei?, răspunsul este, din păcate, cât se poate de categoric: poate!

Am spus aceste lucruri, iubiţi credincioşi, pentru că şi Sfânta Evanghelie a acestei Duminici ne face să fim cu luare-aminte la cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu, în acest vălmăşag al rătăcirilor omeneşti. Aceasta deoarece vedem cu câtă uşurinţă alunecă oameni nesăbuiţi spre dumnezei străini, părăsind pe Adevăratul Dumnezeu. Cei ce fac apologia altor dumnezei şi se închină lor să nu uite cuvintele Psalmistului: ,,Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este, mai presus decât toţi dumnezeii. Că toţi dumnezeii nemurilor sunt demoni” (Psalmul 95, 4-5). De fapt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin cuvintele Sale sfinte, pune cumva semnul egalităţii între cunoaşterea lui Dumnezeu şi viaţa veşnică: ,,Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis’’ (Ioan 17, 3). De la cine să aşteptăm mântuirea sufletelor noastre, dacă nu de la Făcătorul cerului şi al pământului?

Rugăciunea pe care a rostit-o Mântuitorul înainte de patimile Sale şi pe care o regăsim în Evanghelia acestei Duminici, mai cuprinde o cerere deosebită pentru Sfînţii Apostoli şi pentru toţi cei binecredincioşi, de care lumea de azi ţine din ce în ce mai puţin seama. Iat-o: ,,Păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi’’. Aceste sfinte cuvinte exclud orice fel de pluralism religios, orice alternativă la Credinţa adevărată. Cuvintele acestea sunt preluate de ecumenişti şi repetate cu obstinaţie şi cu viclenie, vrând să ne arate că voia lui Dumnezeu ar si să ne unim cu toate rătăcirile lumii, să formăm ,,religia’’ unică, aceea care n-ar mai sluji Adevăratului Dumnezeu, ci l-ar adora pe antihristul cel mincios şi pierzător. Câtă întunecime de minte! Cum să se unească Biserica lui Hristos cu ereziile lumii acesteia? Cum să fie una Dreapta Credinţă cu păgânismele cele de multe feluri? Cum să se unească Adevărul cu minciuna? Cum cred ei că ar putea sta laolaltă Lumina cu întunericul?

Prin urmare, ori eşti în Biserica Dreptmăritoare a lui Hristos şi te îndrepţi spre împărăţia cerurilor, ori te afli în afara Bisericii şi atunci îţi primejduieşti mântuirea! Tertium non datur. Nu spunea şi Sfântul Apostol Pavel: ,,Este un Domn, o Credinţă, un Botez? (Efeseni 4, 5). De unde, dar, această puzderie de credinţe care de care mai rătăcite şi mai absurde? Răspunsul ni-l dă tot Mântuitorul: ,,Un om vrăjmaş a făcut aceasta’’, adică diavolul (Matei 13, 28). Şi tot El arată calea de urmat:,,Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul Meu’’ (Matei 13, 30).

Un scriitor al Bisericii noastre Dreptmăritoare scria aşa: ,,Cine nu are Biserica mamă, nu are pe Dumnezeu ca Tată’’. Aşadar, zadarnic se revendică toţi ereticii şi ecumeniştii pământului ca fiind ai lui Dumnezeu. Lor li se va spune la judecată: ,,Niciodată nu v-am cunoscut pe voi’’ (Matei 7, 23). Iar noi, fiind fiii Sfintei noastre Biserici, strigăm împreună cu Psalmistul: ,,Cine este dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu Care faci minuni’’. Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

10 gânduri despre „Predică la Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic). Singurul Dumnezeu adevărat”

 1. Noi crestinii ortodocsi nu avem nicio treaba cu „dumnezeul sinaitic” care este dumnezeul evreilor,adica diavolul.Singurul nostru Dumnezeu Adevarat Este Domnul nostru Iisus Hristos ,Unul-Nascut din Fecioara Maria.Nu avem un dumnezeu comun cu evreii si musulmanii.Acest adevar il uraste toti ereticii ecumenisti care spun ca am avea un acelasi dumnezeu cu acestia .

  Apreciază

  1. Si mai spun unicul adevar :cine nu duce lupta patriotica pentru poporul roman intru adevarul ortodoxiei si nu lupta contra ereziei ecumeniste din Romania,acela este un patriot mincinos,un marturisitor mincinos,un fals patriot.Ce patriot adevarat nu stie ca in Romania sa instapanit erezia ecumenista?Falsilor patrioti,luptati mai intai pentru starpirea ereziei ecumeniste din Romania si pt izgonirea ierarhilor si tuturor ereticilor ecumenisti si pe urma va vom crede pe voi pe cuvant.Nu lupti in Adevar,lupta ta o vor manca lupii si pana la urma vei sfarsi de rusine pt ca nu te ai luptat „dupa regulile jocului”,cum bine spune Sf Ap Pavel ci pt ca lupti „patriotic” dupa alte reguli straine de regulile Adevarului care nu e nimic altceva decat ortodoxia care nu e in comuniune,cardasie cu ecumenismul,cu ereticii ecumenisti.Ma uit la personalitati precum:Diana Sosoaca,Gheorghe Piperea,Pompiliu Diplan si le spun:patriot ,patriotism pentru poporul roman fara Adevarul Ortodoxiei e osteneala degeaba,e martiriu fara vreun succes final ,este falsul patriotism.Patriot adevarat nu se concepe fara lupta contra ereziei ecumeniste.Daca tu concepi o batalie pentru poporul roman ignorand ca si tu esti burete in erezie esti ca un tanc care ai iesit pe campul de lupta contra altor tancuri dusmane dar fara nicio munitie,adica fara munitia Adevarului Ortodox Revelat pe Care il poate apara oricine ,numai constientizare si vointa sa fie.De aceea va spun ca repararea raului din Romania este cu neputinta daca nu repara toti romanii intr o unitate profunda si de neclintit raul care s a facut Ortodoxiei prin sinodul din Creta.Daca nu faci asta mai intai,daca nu ti iei angajamentul ca pretins patriot ca mai intai de toate pt starpirea raului de pe meleagurile romanesti este starpirea ereziei din popor ca metoda chirurgicala de prima si unica importanta,atunci esti un impostor,un fals profet,de care nu avem nevoie.
   Hai sa dam mana cu mana
   Pentru inima romana
   Si nu pentru cea ecumenista.

   Apreciază

   1. Nu poti fi patriot cu erezia in san.Sunt unii care inseala chipurile,ca sunt contra vacinului dar la capitolul erezie nici pomeneala,isi trateaza „normalul” lui ca si cum nu ar exista vreo erezie.Acest tip de patrioti nu sunt vrednici de crezare.De ce ?Pt ca chestiunea cu vacinul ,pasaportul verde si uciderile din spitale e o problema religioasa care are legatura cu ecumenismul si tradatorii ecumenisti ai ortodoxiei sunt slugile fidele ale celor care ,cu protocoale,ucid oameni prin orice mijloace.Nimeni dintre sustinatorii ecumenismului nu e in necunostinta de acest aspect.Ei au semnat protocoale de ucidere in masa si cine este impreuna cu ecumenistii,mai exact in comuniune cu ei,este impreuna-criminal,are aceeasi vina asupra lui.De aceea ,ruptura radicala de acestia,adica fara menajamente,este menirea oricui pt a ajuta la starpirea raului din lume.Altfel,prietene,cum crezi ca starpesti ceva din marele rau actual daca tu ii asculti pe acesti eretici,ii cocolosesti,tratezi ca si cum nu ar exista ei ca eretici?Si vad ca aceasta imbatare cu apa rece e plaga,nu mai exista trezire.Toti s au pliat pe ei.Atunci te intreb altceva:cum crezi tu ca se va mai reveni la viata normala de dinainte de plandemie?Tu chiar crezi ca a fost inainte o viata normala?Afla ca „resetarea” cu care se lauda astia a inceput cand tu erai ignorant si inca de ani buni si anume ,cu 4 ani inainte de plandemie,in 2016,la Creta,cand se vindea acolo ortodoxia,iar tu taceai,te faceai ca nu vezi,ca nu auzi nimic si erai de acord cu tradarea ortodoxiei si cu tradatorii ei.Si acum tu vrei drepturi si libertati?Acum cand i ai lasat de multa vreme sa ti fure credinta?Pai daca ti au furat credinta,afla ca te au furat pe tine cu totul.De fapt tu i ai lasat sa te fure cu totul si sa ti fure ce ai mai sfant:libertatea.Pe moment ce tu ti ai subjugat lor de buna voie si nesilit de nimeni libertatea ta in Hristos,care este ortodoxia de unde sa fii atat de nebun si prost sa crezi ca de fapt tu trebuie sa ai drepturi si libertati de ale tale?Ei,carora te ai predat,spun ca de ce trebuie sa ceri drepturi si libertati pentru ca le ai tu pe acestea,dar ale lor si nu pe ale tale cum si cand vrei tu.Acum pricepi ca nu ei te au facut sclav lorusi,ci tu te ai oferit cu mana intinsa pt niste mizerii de avantaje pe care oricum le ai fi avut sa le fii lor sclav si inca unul fidel si a-toate-ascultator.Nu ceea ce se intampla in lume e catastrofa,ci vointa colectiva de a fi un clan cu cei care fauresc catastrofe,genocid in masa.Sau ai uitat ca daca pe Hitler nu l ar fi aplaudat euforic germanii,nu ar fi existat masina de razboi,nu ar fi existat lagarele de exterminare,nu ar fi existat deloc al 2 lea razboi mondial.Toate aceste crime impotriva umanitatii Hitler le a savarsit nu singur,ci impreuna cu uralele maselor de germani.Invatam ceva pe plan istoric?Si acum sa ne intoarcem la Sf nostri Parinti?Au intarit ei oare degeaba pe a rupe comuniunea cu ereticul de la cel mai mic semn?Nu.Daca germanii ar fi mers pe povata Sf Parinti si i ar fi aratat lui Hitler un NU mare si hotarat si ar fi avut toleranta zero fata de actiunile lui Hitler, catastrofa planuita de el si de oculta ucigasa din spatele lui care este aia si astazi la aceleasi butoane.Daca nici din cele care ti le am spus nu intelegi nimic,nu vrei sa prinzi la cap nimic,daca nu intelegi ca vina este a fiecarui individ care tace si i inghite si asculta de criminali,atunci afla ca istoria nu se repeta ea de una singura,ci noi o caram in spate din nou si la fel ca in al 2 lea razboi mondial.Daca nu intelegi ca nimeni nu decide pt cele ale tarii decat tu cu gura si cu mainile tale si ca soarta unui neam intreg depinde de tine,atunci afla ca raul nu se intampla de la sine,ci e mana ta acolo.

    Apreciază

 2. Daca ar fi sa aleg intre unul care merge la slujbe la bisericile ereticilor si un:curvar,drogat,puscarias,criminal,mare cheltuitor de bani,proxenet,bataus,mai degraba il prefer pe acesta din urma pentru ca stiu ca el,pana la urma,poate avea finalul ortodox pt ca nu conteaza cum incepi ci cum sfarsesti.Pt ca de la primul nu exista nicio schimbare spre ortodoxie tocmai pt ca se crede un om drept si a-toate-ascultator de criminalii credintei ortodoxe si crede ca e pe drumul cel bun.

  Apreciază

 3. Un parinte de la m Athos il intreaba pe pr.Iulian Prodromitul:”Ce sa facem parinte pe nebunia asta?
  Pr.Iulian ii raspunde:
  Lasa SATANELE in seama lui Dumnezeu.
  TU INVATA LUMEA SA SE ROAGE!”.
  MEDICI laboranti italieni se intreaba de ce nu sunt lasati sa cerceteze vacinurile anticovid la laborator ca sa vada ce contin.

  Apreciază

 4. In ziua in care CCR a anulat art.72 alin 1-2/ din legea 55/2020 tot CCR A DAT O REZOLUTIE PRIN CARE SE INTARESTE PREEMINENTA CONSTITUTIEI ROMANIEI IN FATA COMISIEI EUROPENE,PARLAMENTULUI EUROPEAN,CURTII EUROPENE DE JUSTITIE,CEDO ,UNESCO,CURTEA DE LA HAGA.IMEDIAT TOT IN ACEEASI ZI 24 DE ASAZISE ORGANIZATII ALE „SOCIETATII CIVILE”SOROSISTE AU CERUT DEMITEREA TUTUROR MEMBRILOR CURTII CONSTITUTIONALE.ASTA PT A SE EVIDENTIA PRESIUNEA POLITICA LA CARE ESTE PUSA ACEASTA INSTITUTIE

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: