Sfnta Biserica Ortodoxa este mama noastra buna si iubitoare

Cu câţiva ani în urmă, Corneliu Vadim Tudor a trecut din viaţa aceasta pământească. Familia ar fi vrut să-l depună la Ateneul Român, dar nu li s-a îngăduit. Au încercat apoi la Uniunea Scriitorilor şi s-au izbit de acelaşi refuz. S-au îndreptat spre Senat, conducerea acestuia n-a vrut să-l primească, deoarece nu mai era senator. În aceste circumstanţe stânjenitoare, singura care l-a primit, ca pe un fiu, a fost mama noastră a tuturor, Sfânta Biserică Ortodoxă Română.

Cu multe secole în urmă, Sfântul Ciprian al Cartaginei a enunţat acest adevăr: ,,Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu ca Tată’’. Oare de ce este Biserica mama noastră bună? Pentru că ea ne naşte prin Taina Sfântului Botez pentru viaţa cea nouă în Hristos; ne hrăneşte cu pâinea pentru suflet, cu sfintele şi nepieritoarele învăţături evanghelice; ne creşte în viaţa duhovnicească spre măsura Bărbatului desăvârşit, Iisus Hristos; ne dă binecuvântarea pentru împlinirea noastră în viaţa de familie sau ne primeşte dacă vrem să luăm sarcina cea grea a călugăriei; ne mângâie şi ne ajută în momentele de cumpănă ale vieţii; ne uşurează suferinţele în vreme de boală grea; ne veghează bătrâneţele cele cu multe neputinţe; ne pregăteşte pentru marea trecere din lumea aceasta, pentru a da răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos Domnul; are puterea să ne scoată din iad, atunci când viaţa noastră nu a fost închinată lui Hristos în suficientă măsură.

Mai există un motiv major, valabil pentru toţi românii, de oriunde s-ar afla. Ni-l spune poetul naţiei noastre ortodoxe: ,,Biserica au creat limba, au sfinţit-o şi au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice şi de stat’’ (ziarul Timpul din 10 mai 1881). Auziţi voi, contestatari, tăgăduitori, razvrătiţi, liber cugetători, hulitori, blasfemiatori, filfizoni cu pretenţii, justiţiari închipuiţi?  şi… nu ştiu cum să vă mai zic. Şi voi ce faceţi cu limba aceasta sfântă? O întinaţi cu minciuni, calomnii, vorbe spurcate. Vă tăgăduiţi şi vă ponegriţi mama pe care aţi vrea-o răpusă de ticăloşia voastră. Împroşcaţi în neştire venin din gurile voastre spurcate, aidoma unor vipere dezgustătoare. Nu întâmplător spunea cineva: ,,nu ştie Biserica ce vipere strânge la pieptul ei’’. Biserica-mamă ştie şi vă vede şi se cutremură de cutezanţa voastră, izvorâtă din străfundurile iadului. Ar vrea să vă întoarcă din drum, dar voi vă încăpăţânaţi să mergeţi spre pierzarea voastră. Aşa spune şi Psalmistul: ,,Omul în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor’’ (Psalmul 48, 12).

Cineva spunea că ochiul rău vede rău. Mântuitorul Însuşi ne-a pus în Evanghelii nemuritoarele cuvinte ,,dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat’’ (Matei 6, 22). Aşa au ajuns unii să clameze precum că Biserica ar fi o tumoră pe trupul ţării. Prin ochi de lepră, se vede tumoră; prin ochi luminat, vedem mama bună şi iubitoare. Alege fiecare ce vrea.

 

Pr. Ioviţa Vasile

O realitate trista: faptura huleste pe Ziditorul sau

LUNA DECEMBRIE

Ziua a 18-a

Sfinţii Mucenici Sebastian şi soţia Zoe, Tranchilin, Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul, Marcelin, Marcu, Euviot, Foca, Ermil, Zaheu, Alfie; Cuv. Daniil Sihastru, Mihail, Sebastian, Simeon; Sfinţii Ierarhi Flor, Modest, Gaţian; Cuvioasa Sofia

        Cinstite cititorule! Între Sfinţii pomeniţi şi cinstiţi de Biserică în această zi, se află şi Sfântul Mucenic Tiburtie, cel care a pătimit la Roma împreună cu Sfântul Sebastian şi ceilalţi Sfinţi Mucenici. Era mare prigoană împotriva creştinilor şi acest Sfânt a fost dovedit ca unul care credea în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru credinţa lui, a fost adus în faţa eparhului păgân Favian, care văzând minunile ce se săvârşesc cu puterea lui Dumnezeu, a cutezat să-şi ridice glasul împotriva Făcătorului său cu aceste cuvinte: ,,Cine nu ştie că Hristos al vostru v-a învăţat meştesug de vrăjitorie?’’ Sfântul Tiburtie s-a întristat de această hulă izvodită de diavolul şi a dat un răspuns aspru nemernicului eparh, netemându-se de ceea ce avea să urmeze: ,,Taci, ticălosule, nu îndrăzni a pomeni cu hulă, prin buzele tale cele purtătoare de venin, numele cel atât de mare şi înfricoşător! Nu face urechilor mele atâta necaz, ca să te aud lătrând asupra numelui Domnului meu’’. După această înfruntare, Sfântul Tiburtie a fost condamnat la moarte şi omorât cu suliţele.

Ceea ce a spus el, rămâne, din păcate, un trist adevăr, căci până în ziua de astăzi vrăjmaşii nebuni ai lui Iisus Hristos nu contenesc a lătra cele mai grozave hule împotriva Sa, hule plăsmuite de diavolul şi puse în gura nemernicilor săi slujitori. De fapt, dacă cercetăm Noul Testament vom constata că iudeii lătrau cuvinte de hulă împotriva Mântuitorului cu o ură sălbatică, ură ce s-a perpetuat şi s-a amplificat până în zilele noastre. Orbului vindecat de Domnul i-au spus; ,,Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul acesta este păcătos’’ (Ioan 9, 24); altădată I-au spus Mântuitorului în faţă: ,,Oare nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?’’ (Ioan 8, 48); ,,are demon şi este nebun’’ (Ioan 10, 20), au cutezat spună cei orbiţi de ură şi necredinţă.

Vrăjmaşii Mântuitorului au îndrăznit să scornească precum că Fiul lui Dumnezeu şi-ar fi făcut ucenicia, în tinereţe, într-o mănăstire budistă. Guvernul britanic s-a şi grăbit să finanţeze o expediţie care să aducă ,,dovezi’’. Minciuna a fost vădită. Întrebat despre aceasta, Părintele Cleopa a răspuns tot cu o întrebare: ,,Cum putea Ziditorul a toate să înveţe de la făpturile Sale păcătoase?’’ Hula împotriva Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu mai cunoaşte limite. În optica lor neghioabă, Fiul lui Dumnezeu trebuie discreditat în orice chip, trebuie şters din minţile oamenilor, încât locul Său să fie luat de antihristul în care va locui diavolul. Dumnezeu le îngăduie toate josniciile. Dreptatea Lui însă se va înfăptui, şi fiecare îşi va primi răsplata sau osânda. ,,Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera’’ (Galateni 6, 7).

 

Pr. Ioviţa Vasile

 

Sfantul Prooroc Daniel despre evenimentele ultime ale veacului acestuia

LUNA DECEMBRIE

Ziua a 17-a

Sf. Prooroc Daniel; Drepţii Anania, Azaria şi Misail; Sf. Mc. Patermutie, Coprie, Alexandru, Iahos, Nichita, Paisie, Avacum; Sf. Mărturisitor Ştefan; Sf. Ier. Dionisie cel Nou

Între Sfinţii pomeniţi astăzi de Biserică este Sfântul Prooroc Daniel. Dumnezeu i-a descoperit şi i-a dat să scrie despre sfârşitul veacului acestuia, adică despre sfârşitul istoriei şi începutul împărăţiei celei veşnice. Din Cartea lui aflăm că în vremea domniei de trei ani şi jumătate a lui antihrist, va înceta a se mai săvârşi Sfânta Liturghie, numită ,,Jertfa cea de fiecare zi’’ şi în locul ei se va pune slujba nelegiuitului antihrist: ,,Şi oşti trimise de el vor sta şi vor pângări locaşul sfânt şi cetatea, iar Jertfa de fiecare zi o vor da la o parte şi vor pune în loc urâciunea pustiirii. Şi pe cei ce au săvârşit fărădelegi împotriva Legământului îi va înşela prin linguşiri, iar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va rămâne statornic şi Îl va urma. Cei mai înţelepţi îi vor învăţa pe cei mulţi, dar ei vor cădea un timp de sabie şi de foc, de temniţă şi de pustiire… Şi regele va face după placul său şi se va ridica şi se va trufi împotriva oricărui dumnezeu şi împotriva Dumnezeului dumnezeilor va spune lucruri nemaiauzite şi va propăşi până ce sfârşitul mâniei va veni, că ceea ce este hotărât se va întâmpla’’ (Daniel 11, 31-33, 36).

La Sfânta Liturghie ne împărtăşim cu Sfântul Trup şi cinstitul Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Antihristul va şti aceasta, dar fiindcă el se va substitui Domnului Iisus, va interzice a se mai săvârşi Jertfa Euharistică pentru a-i lipsi pe cei credincioşi de Sfânta Taină. Dumnezeu însă va purta de grijă celor credincioşi şi aceştia vor avea şi pâinea cea de toate zilele şi Sfânta Împărtăşanie, căci Sfânta Liturghie se va săvârşi, totuşi, în locuri tainice. Urâciunea pustiirii, adică regimul barbar de teroare al antihristului, se va întinde peste toată faţa pământului. ,,Sabie, foc, temniţă şi pustiire’’ vor fi ameninţările care vor sta deasupra celor care se vor împotrivi antihristului şi vor rămâne credincioşi Mântuitorului.

Trăim încă vremea când Sfânta Liturghie se mai poate săvârşi în toate bisericile de pe faţa pământului. Semnele care ni se arată converg spre a ne arăta că împlinirea proorociilor Sfântului Daniel se apropie. Pregătirea noastră trebuie să fie pe măsura vremurilor care vin. Părinţii Bisericii ne îndeamnă să înmulţim rugăciunea şi binele din lume. Urmează vremuri grele, ,,strâmtorarea cea mare, cum n-a fost de la începutul lumii şi nici nu va mai fi’’ (Matei 24, 21). Din această strâmtorare vor ieşi biruitori numai aceia pe care îi va găsi în corabie, adică în Sfânta Biserică Ortodoxă, pe care ,,nici porţile iadului nu o vor birui’’ (Matei 16, 18), după sfintele cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

 

Pr. Ioviţa Vasile

O pustnica in palate imperiale: Sfanta Teofana imparateasa

LUNA DECEMBRIE

Ziua a 16-a

Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin, Prom şi Ilarie; Sf. Ier. Memnon şi Nicolae; Sf. Teofana împărăteasa; Cuv. Sofia

Sfânta Teofana era de neam împărătesc şi a fost aleasă de împăratul Vasile Macedon pentru a fi soţia fiului său, Leon. Vrăjmaşul diavol nu putea suferi dreapta lor vieţuire, de aceea şi-a vărsat răutatea asupra lor printr-un slijitor al său, Santavarin, despre care spun scriitorii din vechime că ,,era cu credinţa maniheu, cu învăţătura vrăjitor şi cu făţărnicia creştin, iar cu dregătoria episcop’’. Acesta a mers, cu mare vicleşug şi minciună, la împăratul Vasile, şi pentru că avea mare trecere la el, l-a înduplecat într-atât, încât Leon şi Sfânta Teofana au fost închişi în temniţă întunecoasă mai mult de trei ani, însă şi acolo petreceau în post şi rugăciune, lăsându-se în grija lui Dumnezeu. După trecerea acestui timp, Dumnezeu i-a scos din temniţa în care au stat nevinovaţi şi împăratul i-a adus în cinstea împărătească de dinainte, apoi a murit şi împărăţia întreagă a rămas în grija şi puterea lui Leon şi a Sfintei Teofana.

Înălţarea împărătească nu a schimbat cu nimic bunele purtări ale Sfintei Teofana. Dimpotrivă, cei din vechime au scris despre ea că ,,se sârguia pentru mântuirea sufletească, nesocotind întru nimic slava cea împărătească şi trecând cu vederea deşertăciunea vieţii, ca pe nişte gunoaie şi visuri. Şi neîncetat, ziua şi noaptea, avea pe buzele sale psalmi, cântări şi rugăciuni şi toată viaţa sa o petrecea întru plăcere de Dumnezeu şi cu milostenii cântându-L. Iar cu trupul său niciodată nu se sârguia spre împodobire împărătească… Viaţa ei era pustnicească, pentru că se hrănea numai cu pâine proastă şi cu verdeţuri uscate, iar mesele cele cu bucate multe, cu totul erau urâte de dânsa. Bogăţia cea agonisită şi cinstită, care intra în mâna ei, o împărţea săracilor, scăpătaţilor, sărmanilor şi văduvelor, iar hainele de mare preţ le da în mâna acelora… Iar pe slugile sale şi pe robi îi avea ca pe nişte fraţi şi surori şi nu striga pe nimeni cu nume prost, ci pe toţi îi slăvea întru Domnul cu chemarea, cinstind numele fiecăruia, în oricare dregătorie şi slujbă ar fi fost’’.

          Această descriere a Sfintei ar trebui citită de toate doamnele bogate ale lumii, ajunse în stăpâniri înalte şi care au uitat cu totul de Dumnezeu, petrecând în dezmăţ şi lux fără măsură. Gândească-se şi doamnele bogate ale României că toată slava şi cinstea cu care se vor înconjurate, nu sunt decât deşertăciune a deşertăciunilor şi vânare de vânt, după înţeleptele vorbe ale Ecleziastului.

Când s-a apropiat vremea ieşirii sale din trup, Sfânta Împărăteasă Teofana a chemat pe toţi la dânsa şi s-a despărţit de ei în chip creştinesc, dându-le sărutarea cea mai de pe urmă. Împăratul Leon a înălţat o biserică întru pomenirea tuturor Sfinţilor, socotind că şi fericita sa soţie se numără în cetele lor. Pentru rugăciunile Sfintei Teofana, Bunul Dumnezeu să ne miluiască pe toţi. (După Vieţile Sfinţilor pe decembrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, p.311-316).

Pr. Ioviţa Vasile

Sfanta Ortodoxie si vrajmasii ei vazuti si nevazuti

 

LUNA DECEMBRIE

Ziua a 15-a

Sf. Mucenici Elefterie din Roma, Coremon, Elefterie, Vah cel Nou; Sf. Muceniţe Antia şi Suzana; Doi Sf. Mucenici împreună cu Elefterie; Sf. Ierarhi Ioan Gură de Aur şi Ştefan; Cuvioşii Pavel, Trifon şi Iona

Potrivit recensămintelor, 87% din populaţia României s-a declarat a fi ortodoxă. Dacă într-adevăr toţi aceşti oameni ar umple sfintele biserici în Duminici şi sărbători, s-ar spovedi şi s-ar împărtăşi cu regularitate, într-un cuvânt, ar duce o viaţă după poruncile Mântuitorului, faţa acestei ţări ar arăta cu totul altfel. Din păcate, un procent mult mai mic se străduieşte cu adevărat să-şi dobândească mântuirea.

Ortodoxia înseamnă Dreapta Mărire a lui Dumnezeu. Ortodoxia înseamnă trăire în Hristos. Fiul lui Dumnezeu a spus şi Sfântul Evanghelist Matei a lăsat scrise aceste cuvinte: ,,Strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află’’ (Matei 7, 14). Sunt puţini cei care o află, nu pentru că ea ar fi cu anevoie de găsit, ci pentru că puţini o caută şi încă şi mai puţini se silesc să trăiască după Sfânta învăţătură. Ortodoxia este tocmai poarta cea strâmtă şi calea cea îngustă. Despre ceea ce este în afara Ortodoxiei, Mântuitorul a afirmat: ,,Largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care apucă pe ea’’ (Matei 7, 13). Cunoscând cât de cât alcătuirea religioasă a lumii, ne dăm seama că număr foarte mic, din totalul populaţiei, se află pe calea cea strâmtă.

Ortodoxia oferă lumii singura învăţătură mântuitoare şi singura stabilitate de care aceasta are nevoie. Sectele, protestanţii, catolicii şi toate bisericile mincinoase au învăţături fluide, schimbătoare de la epocă la epocă, în funcţie de interesele momentului, ceea ce nu poate genera decât confuzie şi dezorientare. Ortodoxia stă ca o stâncă pururi nemişcată în acest vălmăşag al facerii şi prefacerii, deoarece ea păstrează fără umbră de schimbare Sfintele Dogme, învăţăturile celor şapte Sfinte Sinoade Ecumenice şi tot ceea ce Sfinţii Părinţi au mărturisit de-a lungul secolelor, şi adesea au pecetluit cu sângele lor. Văzând această neschimbare Dumnezeiască, vrăjmaşii Ortodoxiei ne acuză de închistare şi înapoiere, de lipsă de adaptare, de conservatorism excesiv. Până la urmă ei nu fac decât să recunoască, involuntar, fidelitatea Ortodoxiei faţă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Să mulţumim Bunului Dumnezeu, iubite cititorule, că prin grija părinţilor noştri, am fost făcuţi mădulare ale Bisericii Ortodoxe, atunci când am primit Sfântul Botez. Nici nu ne dăm noi seama ce dar incomensurabil ni s-a dat, fiind născuţi din părinţi ortodocşi şi crescuţi în singura Credinţă mântuitoare. Vedeţi, frăţiile voastre, cu câtă înverşunare luptă diavolul şi slujitorii săi dintre oameni împotriva Sfintei Ortodoxii. Acest articol pe care-l postez acum, îl vor dosi pe undeva, ca să nu ajungă sub ochii dumneavoastră. Ieri, 14 decembrie, mi-au scos în prim plan cuvântul din ziua Intrării în biserică a Maicii Domnului. Frăţiile voastre aveţi ştiinţa necesară pentru a pune lucrurile în ordinea lor firească. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi vă mai spun că din confruntările dintre Hristos şi diavolul, întotdeauna a ieşit biruitor Fiul lui Dumnezeu. Niciodată diavolul, aşa încât sunteţi de partea cea bună a baricadei. Alături de Hristos, nu împotriva Lui. Doamne ajută!

 

Pr. Ioviţa Vasile

 

 

 

Cuvant de invatatura pentru aceasta zi

LUNA  DECEMBRIE

Ziua a 14-a

Sf. Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Apolonie, Filimon, Arian; Patru Sfinţi Mucenici din garda imperială

 

Iubite cititorule! Fiecare din noi purtăm un nume pe care l-am primit la Sfântul Botez. Chiar dacă părinţii au dat nume pruncului înainte, acesta va fi chemat la judecată cu numele pe care l-a rostit preotul când l-a botezat. Biserica noastră Dreptmăritoare ne învaţă, cu bună rânduială, să dăm pruncului numele unuia din Sfinţii pomeniţi în ziua naşterii, sau al altui Sfânt ales din calendar şi să punem noul-născut sub protecţia acestuia. Nu este bine să dăm mai multe nume pentru că omul are un singur suflet, în veci nemuritor. Greşesc grav aceia care dau nume de artişti, care adesea sunt satanizaţi, de fotbalişti celebri ori cine ştie ce nume străine, căci în loc ca pruncul să aibă un Sfânt protector, îl îndreptăm de mic spre cele ale diavolului.

Ziua onomastică este ziua numelui, în care însă se pomeneşte Sfântul al cărui nume îl purtăm. Să nu căutăm a ne substitui acelui Sfânt, cinstindu-ne pe noi înşine, deoarece noi nu suntem sfinţi! Să nu facem prilej de petrecere indecentă, în care putem lesne cădea în păcate precum beţia, desfrânarea ori îmbuibarea, ci mai degrabă să citim viaţa acelui Sfânt, cugetând al faptele sale care l-au făcut bineplăcut în faţa lui Dumnezeu, şi să-i cerem ajutorul în strădaniile noastre spre mântuire. În decursul anului bisericesc pot exista mai multe zile în care se pomenesc Sfinţi diferiţi, al căror nume îl purtăm. Fiecare din aceste zile să ne aducă aminte că suntem în comuniune cu acei Sfinţi, bineplăcuţi înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm cuvintele Psalmistului: ,,Prin Sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei’’ (Psalmul 15, 3). Voia lui Dumnezeu să se facă şi întru noi!

Nu vom greşi cu nimic dacă vom lăsa să treacă neobservată ziua noastră de naştere, fără a organiza petreceri zgomotoase, mai ales că acestă zi poate să fie miercuri sau de vineri, sau într-unul din cele patru Posturi de peste an, rânduite de Biserică. Putem, în schimb, să facem o sărbătoare duhovnicească, ducând darul nostru de prescuri şi vin la sfântul altar, şi rugându-l pe preot să săvârşească Sfânta Liturghie, în care să fim pomeniţi noi şi ai noştri, aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. Când este ziua de naştere a celor apropiaţi nouă, potrivit este a da şi pentru ei pomelnic la biserică, rugându-ne noi înşine pentru sănătatea şi mântuirea lor.

 

Preot Iovita Vasile

Sfanta Mucenita Lucia fecioara, din Siracuza Siciliei

Sfânta Muceniţă Lucia a trăit în Italia în mijlocul păgânătăţii şi al barbariei, deoarece oamenii din acea vreme erau, cei mai mulţi, închinători la zeii cei drăceşti şi trăiau fără a cunoaşte pe Adevăratul Dumnezeu. Ea însă era iubitoare de Dumnezeu şi de semeni, ceea ce s-a văzut din aceea că toate averile sale, şi nu erau puţine, le-a împărţit săracilor, după sfintele porunci evanghelice. Fiind logodită, n-a vrut să aleagă viaţa de familie, binecuvântată şi aceea, ci a socotit că este mult mai bine să trăiască în feciorie. Văzând aceasta, logodnicul a denunţat-o ca fiind creşină, astfel că Sfânta a ajuns în faţa ighemonului cetăţii, care voia să o facă să aducă jertfă idolilor spurcaţi. În aceste împrejurări, ea a mărturisit cu aceste cuvinte memorabile, care străbat istoria: ,,Jertfa cea vie, precum şi Credinţa cea curată, aceasta este înaintea lui Dumnezeu şi Părintelui, a cerceta pe cei săraci şi pe văduve în necazurile lor. Eu într-aceşti trei ani nimic altceva n-am făcut, decât numai am adus jertfă lui Dumnezeu Cel viu. Acum nemaiavând nimic ce să aduc din averea mea, pe mine mă jertfesc vie lui Dumnezeu şi ceea ce va fi cu plăcere Lui, aceea să facă cu jertfa Sa’’.

          Ighemonul i-a adus cea dintâi acuză, precum că ar fi risipit averea sa cu desfrânaţii. Iată ce a răspuns Sfânta Lucia: ,,Eu moştenirea mea la loc bun am aşezat-o, iar pe stricătorii sufletului şi ai trupului meu niciodată nu i-am primit’’.

          Ameninţată fiind că va fi dusă în casa de desfrânare pentru a fi batjocorită silnic, fecioara Lucia a răspuns cu înţelepciune de la Dumnezeu: ,,Niciodată nu se spurcă trupul de nu se va învoi cu mintea; pentru că chiar de vei pune tămâie în mâinile mele şi pe acea tămâie o voi arunca spre jertfă diavolească, Dumnezeu uitându-Se spre aceasta va râde, pentru că voia şi cugetul îl judecă, iar nu lucrul ce se face cu sila. Iar pe siluitorul şi stricătorul fecioriei îl socoteşte ca pe un balaur, ca pe un tâlhar şi ca pe un barbar. Deci dacă pe mine, care nu voiesc, vei porunci a mă silui, apoi atunci vei îndoi cununa fecioriei mele’’

          Barbarii au văzut că este cu neputinţă a o întoarce pe Sfânta de la calea lui Hristos şi atunci au lovit-o mişeleşte cu sabia. Cu toate că era rănită greu, nu şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu până ce au venit preoţii şi au împărtăşit-o cu Preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos (După vieţile Sfinţilor pe decembrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 258-262).

          Pentru rugăciunile Sfintei Lucia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii.

 

Pr. Ioviţa Vasile

 

Raspuns la o contestare

După ce am publicat un succinct cuvânt despre viaţa Sfintei Muceniţe Filoteia de la Curtea de Argeş, am primit o comunicare prin care mi se indica un site (sau link?) care conţine o seamă de informaţii şi contestări privind-o pe cea cu drag alintată de argeşeni ,,Sfântuliţa’’. Ni se spune că Sfânta Filoteia n-ar fi originară din Bulgaria, din regiunea Târnovo, ci din provincia asiatică Pamfilia. Informaţiile păstrate în cărţile bisericeşti ar fi alcătuiri mai târzii, chiar din Curtea de Argeş. În fapt, spun contestatarii, Sfânta Filoteia a fost o femeie ajunsă la bătrâneţe, căsătorită cu un anume Constantin, cu care ar fi vieţuit în curăţie trupească, nicidecum o fetiţă de doisprezece ani. Mâna care se vede prin acel gemuleţ ar fi o dovadă că Sfânta a trecut la cele veşnice la o vârstă înaintată. Prin urmare, viaţa Sfintei ar trebui rescrisă, iar Acatistul ar trebui înlocuit cu un altul. Cam acestea ar fi obiecţiile.

Sinaxarele pe care le-am consultat ne arată următoarele Sfinte purtătoare ale numelui Filoteia:

-Filoteia, Cuvioasă din Atena (19 februarie)

-Filoteia, Sfântă Muceniţă din Antiohia (12 ianuarie)

-Filoteia, Sfânta Cuvioasă Muceniţă din Atena (1528-1589)

-Filoteia, Sfânta Muceniţă din Alexandria, în timpul lui Diocleţian (secolul IV)

-Filoteia, Sfânta Muceniţă de la Curtea de Argeş

Nu mă voi ocupa de primele patru Sfinte, cel puţin în momentul de faţă, aceasta presupunând o documentare temeinică şi migăloasă. Vreau să reafirm adevărul istoric despre ,,Sfântuliţa’’ noastră dragă. Acesta s-a păstrat în cărţile aghiografice ale Sfintei Biserici, precum şi în Acatistul pe care-l avem. Am înţeles  ce se urmăreşte prin falsificarea adevărului. Precum spune Acatistul, sfintele ei moaşte au fost aduse în ţară în vremea domnitorului Radu Negru Vodă (1291-1315) şi nu în altă perioadă istorică, după cum afirmă ,,cunoscătorii’’. Dacă mergem pe linia îndoielii, contestării şi întreţinerii confuziei, ajungem să emitem ,,perle’’ de inteligenţă asemenea acesteia: ,,Opera pe care o ştim nu a scris-o Shakespeare, ci un altul, pe care-l chema tot Shakespeare!’’ Aşa şi despre Sfânta Muceniţă Filoteia de la Argeş, se poate spune că, în realitate nu e ea, este alta pe care o cheamă la fel! Gândind în felul acesta, diavolul ne pune să tăgăduim şi existenţa lui Dumnezeu, furnizându-ne şi ,,argumente’’. Haideţi să fim serioşi şi decât să ne pierdem vremea cu asemenea tăgăduiri, mai bine să citim Acatistul Sfintei şi folosul nostru duhovnicesc nu va întârzia să se arate. Să mulţumim lui Dumnezeu că ni le-a dăruit pe cele cinci Sfinte, care n-au trecut ,,în nefiinţă’’.

Ştiu că răspunsul meu nu este unul satisfăcător, aşa încât îi invit pe contestatari să se adreseze cinstiţilor noştri ierarhi, vreo 55 la număr, începând cu Patriarhul României. Aceştia adună laolaltă vreo 40-50 de doctorate, făcute nu fişteunde, ci în şcolile înalte din Occident: catolice, protestante şi neo-protestante. Pregătirea dânşilor este atât de complexă şi multilaterală, încât ştiu tot ce se poate şti. Şi ceva în plus. Başca scaunele înalte pe care le ocupă.

Am un cuvânt şi pentru ceilalţi cititori care-mi urmăresc bloggul. De o vreme, postarea mea ultimă e ascunsă undeva în şirul de articole, şi nu în locul unde se deschide bloggul. Aici apar articole mai vechi, aşa încât daţi clic pe ,,articole recente’’. E şi asta o şicană. Pe de altă parte, sistemul acela care contorizează ,,vizitatorii’’ şi ,,vizualizările’’ funcţionează cam ciudat. Am avut în câteva rânduri două ,,vizualizări’’, una din România, cealaltă din Italia, şi un singur ,,vizitator’’. Curios, nu? Alta: zece ,,vizualizări’’ din Spania şi un singur ,,vizitator’’. Un mod de a mă descuraja. Câtă vreme voi avea fie şi un singur ,,vizitator’’, voi scrie şi voi posta. Doamne ajută.

 

Pr. Ioviţa Vasile

Sfantul Spiridon al Trimitundei, facatorul de minuni

Sfântul Spiridon al Trimitundei, pe care-l pomenim astăzi între Sfinţii lui Dumnezeu, a fost în copilărie păstor de oi. Vieţuind în bunătate şi simplitate, Dumnezeu l-a chemat la o slujire înaltă, aceea de păstor al oilor cuvântătoare ale Turmei lui Hristos. Cu alese daruri l-a împodobit Părintele ceresc, încât multe minuni s-au săvârşit prin el, spre folosul celor aflaţi în neputinţe ori în împrejurări grele ale vieţii.

În anul 325 s-a adunat la Niceea cel dintâi Sinod Ecumenic, deoarece Biserica lui Hristos era mult tulburată de erezia lui Arie şi a celor de un cuget cu el. Aceştia învăţau că Domnul Iisus Hristos este făptură creată de Dumnezeu Tatăl, tăgăduind astfel Dumnezeirea Fiului. Între cei 318 Părinţi adunaţi acolo a fost şi Sfântul Spiridon al Trimitundei. Într-un rând, un filozof peripatetic iscusit a cutezat a grăi împotriva adevărului, deoarece era de partea lui Arie. Atunci Sfântul lui Dumnezeu, Spiridon, a mărturisit Dreapta Credinţă şi pentru a întări cele spuse şi a înlesni înţelegerea Sfintei Treimi, a luat o cărămidă în mâna stângă, iar cu dreapta a făcut semnul Sfintei Cruci, rostind: ,,În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi îndată strângând cărămida, o, preaslăvită minune! Focul s-a ridicat în aer, apa s-a vărsat pe pământ, iar lutul a rămas în mâinile lui. Cei ce vedeau s-au înspăimântat şi mai vârtos filozoful, care înspăimântându-se cu sufletul, tăcea ca şi cum nu mai ştia să vorbească, nemaiavând gură s-o deschidă împotriva cuvintelor Sfântului, în care lucra o putere Dumnezeiască, încât s-au împlinit cele scrise: Nu stă în cuvânt împărăţia lui Dumnezeu, ci în putere’’.

          Istoricii bisericeşti au scris despre Sfântul Spiridon că ,,era foarte sârguitor în păzirea rânduielii bisericeşti şi spre păstrarea neştirbită a Dumnezeieştii Scripturi, neschimbând nimic din cele scrise în sfintele şi cele fără de prihană cărţi’’. Odată, s-au adunat în sobor episcopii din Cipru şi unul dintre ei, Trifilie, a luat cuvântul şi, mândru de sine, a început să înveţe. Vorbind despre cele scrise de Sfântul Evanghelist Marcu, a cutezat să schimbe un singur cuvânt din rostirea Mântuitorului: ,,Scoală-te şi-ţi ia patul tău’’. Trifilie a zis ,,culcuş’’ în loc de ,,pat’’, moment în care Sfântul Spiridon s-a ridicat şi l-a mustrat pentru această îndrăzneală, apoi a ieşit din biserică, dându-ne tuturor pildă de statornicie şi rigoare în păstrarea adevărurilor de credinţă (După Vieţile Sfinţilor pe decembrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 220-237).

Nu pot încheia acest cuvânt fără a relata o plăcută amintire, privitoare la Sfântul Spiridon. În primăvara anului 2015 eram într-un pelerinaj în Grecia Ortodoxă, pe Insula Eghina, la Mănăstirea Sfântului Nectarie. Urma să trecem pe rând prin faţa unei icoane a Sfântului. Ghidul, o domnişoară, ne-a atras atenţia spunându-ne că unii închinători îl văd pe Sfântul Spiridon cu ochii închişi, alţii, avându-i deschişi. Faptul mi-a stârnit curiozitatea şi după ce m-am închinat, m-am postat în stânga icoanei, ca să nu-i împiedic pe cei ce urmau. Mi-am pus ochelarii şi am privit concentrat, de la mică distanţă. La un moment dat, Sfântul Spiridon şi-a mişcat, vizibil şi evident, pleoapele, ceea ce ne-a făcut să exclamăm cu încântare, eu şi o doamnă care tocmai ajunsese în faţa icoanei. Am mulţumit Sfântului pentru semnul pe care ni l-a dat.

Pentru rugăciunile Sfântului Spiridon, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii.

 

Pr. Ioviţa Vasile

 

 

Ineptii anglicane pe taram ortodox

,,Lumina este întuneric?’’ Categoric, această întrebare nu-şi are rostul, este un nonsens. Sunt două realităţi care se exclud cu desăvârşire. Şi totuşi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus: ,,Deci, dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult?’’ (Matei 6, 23).

Când mă refer la lumină, am în vedere Ziarul Lumina, mai ales numărul din 2 octombrie 2011. Citim aici o seamă de inepţii care nu vin de la vrăjmaşii Bisericii Ortodoxe, ci mai ales de la cei care se socotesc slujitori ai ei. Se socotesc! În prima pagină, un titlu semnificativ al mitropolitului Kallistos Ware, fost anglican, devenit ortodox din interes sau din ucaz înalt: ,,Antropologia, subiectul central al teologiei actuale’’. Dumnezeule, cum s-a putut transforma Sfânta Teologie Ortodoxă în Teologie ,,antropocentrică’’, adică având în centrul preocupărilor sale omul, când orice absolvent de Seminar Teologic ştie că aceasta este ,,Hristocentrică’’, ceea ce înseamnă că Hristos stă în centrul Teologiei Bisericii noastre Dreptmăritoare? Altă afirmaţie stupefiantă, din partea unui ,,mitropolit”: ,,Din punctul meu de vedere, noi, ortodocşii (el, ,,ortodoxul’’!) nu am contribuit cu aproape nimic, în ultimul secol, la studiul Sfintei Scripturi. Majoritatea cărţilor ortodoxe dedicate acestui subiect sunt, în mare măsură, tributare contribuţiilor biblice protestante’’. În optica dânsului, studiile biblice ale Bisericii lui Hristos se bazează pe ereziile protestante!! Să nu mai comentăm această aberaţie. Să trecem al altă aberaţie: ,,În cadrul dialogului (ecumenic, n. a.) trebuie să mărturisim credinţa noastră ortodoxă, dar, de asemenea, să îi ascultăm pe cei care nu sunt ortodocşi şi să fim atenţi la întrebările lor pentru a ne înţelege propria credinţă mai bine’’. Cu alte cuvinte, noi nu ne înţelegem Credinţa mai bine, dacă nu-i vom asculta pe eretici, cu toată colecţia lor de rătăciri. În acelaşi registru, acest păstor fără turmă continuă: ,,Până când nu am înţeles problematica actuală, până când nu am înţeles anxietatea creştinilor apuseni şi până când nu vom înţelege  care este rădăcina întrebărilor pe care şi le pun, nu vom fi eficienţi în mărturisirea credinţei pe care o avem’’. Cu asemenea consideraţii, ,,mitropolitul’’ zis ,,ortodox’’ nu va niciodată eficient în propovăduire.

Ai înţeles acum, cinstite cititorule, de ce am formulat întrebarea de la început: ,,Lumina este întuneric?’’  

 

Pr. Ioviţa Vasile

Un mesaj din Sfntul Munte Athos

Cu binecuvântarea Părintelui mărturisitor Claudiu Buză, preiau acest articol de pe bloggul Sfinţiei Sale, socotindu-l deosebit de echilibrat şi lămuritor în privinţa luptei împotriva ereziilor cu care se confruntă Biserica lui Hristos în zilele noastre. Precum veţi constata, în România nu ducem o luptă izolată, dimpotrivă, ne străduim să avem o comunicare eficientă cu celelalte Sfinte Biserici Ortodoxe.

Pr. Ioviţa Vasile

 

Ce spunea GHERON SAVA LAVRIOTUL în decembrie 2016 – Nu de la el, ci de la „marii bătrâni, ce nu se fac cunoscuți lumii”

Mesajul părintelui SAVA LAVRIOTUL și al PĂRINȚILOR AGHIORIȚI despre existența HARULUI în Bisericile Ortodoxe Locale care au acceptat pseudo-sinodul din Creta. Ce trebuie să facă un antiecumenist

Cu multa dragoste  si respect pentru cei care se lupta si privegheaza pentru Dreapta Credinta, crestini ortodocsi neadormiti luptatori ai lui Hristos Dumnezeu, Cel pe care Il slavim si laudam in chip binecredincios, doresc sa subliniez un lucru esential pe care cu multa intrebare pe la marii batrani, ce nu se fac cunoscuti lumii, ci ne-au trimis pe noi, cu binecuvantata ascultare, ca sa va transmitem gandurile luminate prin rugaciune si multa sfatuire si smerenie si anume despre existenta Harului Sfantului Duh in Sfintele Taine ale Bisericilor Ortodoxe Locale, daca mai lucreaza Dumnezeu in Tainele savarsite de ei sau nu. Asa cum stim, pana la condamnarea lui Nestorie, Patriarhul Constantinopolului, Sfintii si de Dumnezeu insuflatii Parinti ai Sinodului al III-lea Ecumenic au primit ca fiind lucratoare toate hirotoniile si slujbele savarsite de Nestorie pana in momentul condamnarii lui si a ereziei lui de catre Sfantul Sinod, chiar daca acesta propovaduia erezia in public si o impunea prin forta si violenta. De aceea si noi credem ca in Sfanta Liturghie savarsita in Bisericile unde s-a semnat (in) Creta, Duhul Sfant vine si preface painea in Trupul  si vinul in Sangele lui Hristos.

Sfanta Impartasanie, asa cum stiti,  se da unora spre iertarea pacatelor si spre viata vesnica iar altora se da spre osanda. Hristos este foc care pe unii ii lumineaza iar pe altii ii arde. Credinciosii care, cunoscand blasfemia semnata in Creta, se impartasesc cu Preacuratele Taine din mana celor care au semnat in Creta sau a preotilor care pomenesc pe episcopii care au semnat in Creta,  sau sunt deacord cu Creta, incurajand astfel pe episcopii care s-au lepadat de Hristos in Creta, ca si cum nimic nu s-a petrecut, aceia se impartasesc cu Hristos spre osanda lor, aratand nepasarea lor fata de Adevarul lui Hristos, aratand prin impartasirea din mana lor ca au aceiasi credinta cu ecumensitii si ajutand la raspandirea molimei ecumeniste.

Cei care datorita varstei, a nepriceperii, cei care deabia acum descopera Biserica lui Hristos, cei care sunt lipsiti de cunostinta asupra marii tradari petrecute, se impartasesc cu evlavie si cu frica de Dumnezeu, nimic stiind de lepadarea ierarhilor prin semnatura lor la Creta, aceea se impartasesc spre iertarea pacatelor si spre viata de veci.

 Este de dorit, ca cei credinciosi marturisitori, monahi si mireni, sa stam acasa pentru Hristos si sa ne facem randuiala cu lacrimi, sau sa mergem sute de kilometri sa ne impartasim continuu cu Sfintele Taine din mana celor care nu pomenesc pe ierarhii care accepta pseudo-Sindoul din Creta decat sa dam exemplu rau si sa incurajam pe cei care s-au lepadat de Hristos. Sunt Biserici Locale care nu au mers in Creta: Biserica Rusa, Biserica Bulgara, Biserica Antiohiana, Biserica Georgiana, sau mitropolii din toata lumea ortodoxa  care resping public pseudo sinodul din Creta si in acelasi timp exista parinti ce au intrerupt pomenirea ierarhilor care au mers in Creta sau au acceptat Sinodal pseudo Sinodul din Creta. Sa gasim solutia cea mai buna pentru fiecare caz in parte si astfel, daca avem Biserica ce nu accepta Creta, nu accepta panerezia ecumenista,  sa ne luam merinde Painea cea Cereasca, adica sa ne impartasim, mirenii, macar toate sambetele si dumincile iar monahii de 3, 4 ori pe saptamana daca este cu putinta si nu suntem legati cu epitimii datorita pacatelor mari(avorturi, preacurvii, vrajitorie, etc) Asa e randuiala Sfintilor Parinti Colivazi care au reinviat invatatura patristica si porunca de a ne cumineca, daca avem Biserica.

Preotii care au oprit pomenirea sa nu judece, sa nu-i acuze pe cei care nu au oprit-o ci sa-i primeasca cu multa dragoste la Sfintele Liturghii si sa conslujeasca ei, cu condita ca atunci cand conslujesc sa nu pomeneasca pe ierarh. Parintii care nu pomenesc sa nu stea retrasi si ascunsi ci sa iasa la marturisire. Intreruperea pomenirii este doar inceputul luptei si o forma a ei, nu finalul luptei. Datoria noastra este sa marturisim incontinuu. Preotul care a oprit pomenirea este dator sa faca acest lucru public(oprirea pomenirii) si sa isi instiinteze episcopul de care apartine canonic.Altfel este ca si cum nu a oprit pomenirea, si nu are valoare de marturisire. Preotii care nu pomensc sa nu faca selectii intre credinciosi, ci sa-i primeasca pe toti cu dragoste.

Preotii care nu pomenesc sa aiba dragoste si mila, si mult discernamant, rabdare si lumina. Asa cum Dumnezeu iconomiseste cu dragoste si asteapta pe toti sa se intoarca la Adevar, asa si parintii nepomenitori sa astepte pe toti cu dragoste si sa nu apara duh de cearta, de ura, de raceala si alte patimi care daca vor birui, arata ca nu a fost bineplacuta lui Dumnezeu jertfa nepomenirii. Marturisirea fara dragoste si mila si fara discernamant ucide, duce la schisme si dezbinari.

Dragostea toate le rabda, toate le crede, toate le nadajduieste asa cum spune Sf. Apostol Pavel. Nu toti pot opri pomenirea, nu toti credinciosii au aceeasi credinta si putere de marturisire, nu toti au aceeasi putere de intelegere, de aceea noi sa-i asteptam pe toti si sa fim in urma tuturor. Sa fim noi anatema, sa fim noi cei mai huliti, decat sa pierdem un suflet, pentru care vom da raspuns in fata lui Dumnezeu.

Sa ne gandim la scopul lucrarii noastre (de intrerupere a pomenirii si marturisire) anume de a se reveni la Adevar, de a se inmuia episcopii si de a le trezi constiinta prin jertfa si fermitatea noastra si a poporului drept credincios.

Ma rog cu lacrimi lui Dumnezeu pentru care ma nevoiesc in pustia aceasta a Sfantului Munte si pentru care, din ascultare, mai ies in lume pentru a spune mesajul parintilor, asa cum ei mi-au poruncit, ca iubitorul de oameni Hristos Domnul, Fiul Tatalui cel mai inainte de veci sa va tina uniti in credinta si dragoste, caci altfel litera moarta ucide, dar Duhul da viata.

Gheron Sava Lavriotul

Sfanta Manastire Marea Lavra, Sfantul Munte

– traducere din limba greaca preot Matei Vulcanescu

Respectam credintele altora?

Una din greşelile pe care le comitem frecvent în vorbirea noastră este aceea că nu cugetăm îndeajuns asupra unor afirmaţii, le rostim ca pe nişte clişee, fără să ne dăm seama de absurditatea lor. Aşa bunăoară, spunem că respectăm credinţele altora, chiar dacă nu le împărtăşim, ceea ce este un nonsens. Lăsând la o parte faptul că ,,respect’’ înseamnă şi ,,venerare’’, nu poţi avea respect pentru nişte credinţe temeluite pe erezii. Trăim şi respectăm unica Credinţă adevărată, cea Ortodoxă, nu dintr-un simţământ de superioritate ori de dispreţ faţă de ceilalţi, ci pentru faptul că Revelaţia Dumnezeiască ne spune cu limpezime că ,,este un singur Domn, o singură Credinţă şi un singur Botez’’ (Efeseni 4, 5). Cum am putea avea respect faţă de credinţa musulmanilor când aceştia proferează blasfemii cutremurătoare la adresa Preasfintei Treimi şi-i socotesc pe cei din Biserică necuraţi? Cum putem avea respect faţă de budişti, care au o credinţă diabolică, cu totul opusă adevăratei Credinţe? Nu putem avea respect pentru credinţa catolicilor, în care vom găsi o sumedenie de erezii pierzătoare de suflete. Ce să mai spunem de miile de credinţe ale protestanţilor şi neo-protestanţilor, ştiut fiind că acestea s-au abătut cu totul de la Revelaţia Dumnezeiască?

Sfânta Scriptură ne îndeamnă, prin scrisul Sfântului Apostol Iuda, cu aceste cuvinte: ,,Iubiţilor, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obşte, simţit-am nevoie să vă scriu şi să vă îndemn ca să luptaţi pentru Credinţa dată Sfinţilor, odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi, de demult hotărâţi pentru această osândă, care schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrânare şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, pe Iisus Hristos’’ (Iuda 3-4). Spunând că avem respect faţă de credinţele altora, nu luptăm nicidecum pentru Credinţa Sfinţilor, ci mai degrabă ne facem complici acelora care o tăgăduiesc. Ecumeniştii afirmă cu insistenţă respectul pentru toate credinţele, ca o faţadă ce poate părea atrăgătoare, dar dacă analizăm lucrurile în profunzime, constatăm că ei luptă din răsputeri împotriva Credinţei Ortodoxe, pe care, cu viclenie, ar dori-o pierdută în amalgamul tuturor celorlalte credinţe deşarte. Ce am fi noi acum, dacă Sfinţii Mucenici ar fi gândit asemenea celor de astăzi şi nu şi-ar fi pus vieţile pentru apărarea Dreptei Credinţe?

Avem respect faţă de toţi oamenii ca făpturi ale lui Dumnezeu, chemate la mântuire. Afirmând că le respectăm şi credinţele rătăcite, nu le facem nici un bine. Dimpotrivă, îi întărim şi îi încurajăm în rătăcirile lor.

 

Pr. Ioviţa Vasile

O teorie imbecila si criminala

Vrăjmaşul diavol nu încetează să-şi arunce neghinele în ogorul cel sfânt al lui Dumnezeu. Până va veni vremea secerişului, adică a judecăţii lui Dumnezeu, acestea cresc laolaltă cu grâul cel bun. Aşa bunăoară, un economist englez neghiob, Malthus, ,,preot’’ anglican, şi-a îngăduit să lanseze o teorie, la fel de neghioabă, potrivit căreia populaţia globului creşte în progresie geometrică, în vreme ce mijloacele de trai cresc în progresie aritmetică, încât ar exista riscul ca acestea din urmă să nu mai fie suficiente, la un moment dat. Din această pricină, numărul populaţiei poate fi ţinut în anumite limite prin războaie, foamete, calamităţi naturale, boli provocate, avorturi, împuţinarea naşterilor şi prin alte mijloace criminale.

Că această teorie este una diavolească, e un lucru care nu mai trebuie demonstrat. Dacă Malthus, în imbecilitatea lui, n-ar fi fost băgat în seamă, ar fi fost bine pentru omenire. Din păcate însă, foarte mulţi din puternicii vremelnici ai lumii au îmbrăţişat această inepţie şi au pus-o în practică, fapt ce a generat un lung şir de războaie absurde în care au murit milioane de oameni, ca să nu mai vorbim de celelalte nenorociri pe care le-a generat această teorie.

Ai băgat de seamă, iubite cititorule, câtă cutezanţă au avut aceşti oameni când şi-au îngăduit să se substituie lui Dumnezeu. Creaţia Sa a fost dintru început ,,bună foarte’’ (Facere 1, 31) şi aşa a rămas până în vremea noastră şi până la sfârşitul veacului. Nu încetăm a descifra în această creaţie înţelepciunea nemărginită a lui Dumnezeu, cum făcea şi împăratul David: ,,Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta’’ (Psalmul 103, 25). Pentru fiecare făptură a creat Dumnezeu un loc pe pământul acesta şi fiecăruia îi dă bucata de pâine necesară traiului.

În România, evenimentele se desfăşoară după un plan diavolesc precis conturat. În ultimii douăzeci şi opt de ani, peste patru milioane de români au fost constrânşi, prin politici economice şi demografice, să-şi părăsească ţara şi să se facă sclavi ai occidentalilor. Pensiile şi salariile au fost reduse, hrana şi medicamentele sunt exagerat de scumpe, spitalele au fost închise, agricultura şi industria au fost distruse, locuri de muncă nu se mai găsesc. Nu afirma recent un ministru că sunt prea mulţi pensionari? Nu sunt acestea mijloace criminale de a-i trimite pe oameni mai repede în morminte?

Nu trebuie să disperăm, gândindu-ne la toate acestea. Dimpotrivă, să avem credinţa neclintită că Dumnezeu ne va ocroti, indiferent de ce hotărăsc puternicii zilei.

Ţie, iubitul meu român izgonit din ţara ta, îţi dedic gândurile mele bune şi te port în rugăciunile mele, aşteptându-te să revii în pământul tău, unde te-ai născut. Doamne ajută!

 

Preot Ioviţa Vasile

 

Sfanta Mucenita Filoteia de la Curtea de Arges

Cinstite cititorule, dacă vreodată îţi va îndrepta Dumnezeu Preabunul paşii spre oraşul Curtea de Argeş, apoi negreşit să te duci la Mănăstire şi intrând în paraclisul de-acolo, vei vedea în partea stângă racla cu cinstitele moaşte al Sfintei Filoteia. Mulţumeşte lui Dumnezeu că te-a învrednicit să ajungi aici şi îngenunchează lângă sfintele moaşte, spuneţi durerile şi grijile care te apasă, cerând Sfintei să mijlocească pentru tine în faţa tronului ceresc. Ajutorul lui Dumnezeu va veni negreşit, căci Sfânta Filoteia nu lasă pe nimeni fără răspuns.

Copila Filoteia s-a născut din părinţi creştini în oraşul Târnovo, în Bulgaria. A rămas orfană de mamă şi tatăl său şi-a luat altă soţie, care se purta cu multă asprime cu aleasa lui Dumnezeu. Aceasta însă, deşi avea puţini ani, s-a deprins cu fapta bună şi cu ascultarea de Dumnezeu şi de Biserica Sa. De câte ori a fost trimisă să ducă mâncare tatălui său, care era plugar, întâlnea oameni năpăstuiţi cărora le dădea din cele ce avea. Într-una din zile, tatăl său a urmărit-o în ascuns şi când a văzut că împarte din mâncarea lui, a aruncat barda sa şi a rănit-o la un picior. Dumnezeu a voit să primească sufletul său şi în acel ceas Sfânta Filoteia şi-a încheiat viaţa. Cinstitul ei trup a fost acoperit de o lumină cerească şi zadarnic a vrut tatăl ei să se apropie şi să-l ridice. A alergat atunci la arhiepiscopul locului, iar acesta a venit cu soborul şi credincioşii la sfintele moaşte, cu cântări de laudă aduse lui Dumnezeu. Nici ei n-au putut ridica cinstitul trup. Au înţeles că Sfânta dorea să fie dusă în alt loc, şi au început să numească mai multe oraşe. Când au pomenit de Curtea de Argeş, trupul ei s-a făcut uşor şi şi-au dat seama că Sfânta Filoteia dorea să fie adus cinstitul ei trup pe pământ românesc, spre ajutorul şi binecuvântarea neamului nostru.

Înştiinţat de aceasta, domnul Ţării, Radu Voievod, s-a însoţit cu episcopii şi credincioşii şi au venit la Dunăre pentru a primi cu evlavie cinstitele moaşte, care de-atunci stau în locul amintit, până în ziua de astăzi (După Vieţile Sfinţilor pe decembrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 162-172).

Nu voi încheia acest cuvânt fără a relata ceea ce şi eu am auzit de la martori, în anii 1974-1977, când am avut privilegiul de a ucenici în Mănăstirea de la Curtea de Argeş. Autorităţile comuniste ar fi vrut să desfiinţeze acest loc de pelerinaj şi popas duhovnicesc şi au luat racla cu sfintele moaşte, încercând să le ducă la Râmnicu-Vâlcea. Când au ajuns la un pod, motorul s-a oprit şi a fost cu neputinţă să mai înainteze măcar un pas. Au înţeles că orice-ar face, nu vor izbândi, Aşa au rămas cinstitele moaşte la locul lor. Pentru rugăciunile Sfintei Filoteia, Bunul Dumnezeu să se milostivească spre tot neamul românesc.

Anul acesta, in vara, am avut posibilitatea sa vizitez în doua rânduri Manastirea de la Curtea de Argeş. M-am bucurat de revenirea la locurile acestea dragi, legate de tineretele mele si de întâlnirea cu Sfânta lui Dumnezeu, Filoteia. M-am întristat pentru ca paraclisul în care se găsesc sfintele moaşte stă sub semn străin, nu sub semnul Crucii lui Hristos.

 

Preot Ioviţa Vasile

Sfantul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

,,Îndreptător Credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre’’. Astfel este descris Sfântul Ierarh Nicolae de troparul care se cântă în această zi. Şi într-adevăr, Sfântul a fost chip blândeţelor atunci când s-a cuvenit, dar a fost şi aspru în împrejurări deosebite.

În anul 325 după Naşterea Mântuitorului, s-a adunat la Niceea Sinodul I Ecumenic. Ce se întâmplase? Un preot, numit Arie, s-a apucat din cutezanţă proprie să tulbure Biserica Lui Hristos, învăţând, împotriva adevărului, că Hristos Domnul a fost creat în timp, existând o vreme când El nu era. Învăţătura sa drăcească a atras multe suflete care s-au depărtat de adevăr, aşa încât a trebuit ca Biserică să-şi spună cuvântul şi să restabilească învăţătura cea sănătoasă.

În cursul lucrărilor sinodale, Părinţii au încercat cu duhul blândeţii să aducă şi pe Arie la Dreapta Credinţă, căci nimeni nu voia ca acesta să se piardă. Toate strădaniile lor au rămas fără nici un rezultat, deoarece ereticul se încăpăţâna să-şi susţină rătăcirea, în pofida tuturor evidenţelor. Nesuferind să audă hula adusă lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae s-a ridicat şi i-a dat o palmă lui Arie. Sinodalii su dezaprobat gestul şi au poruncit ca episcopul lui Dumnezeu din Biserica Mirelor Lichiei să fie lipsit de veşmintele şi semnele arhiereşti.

Noaptea următoare, S-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos cu Evanghelia şi Preacurata Fecioară Maria cu omoforul şi i-au dat înapoi semnele episcopale, ceea ce a făcut ca Părinţii de la Sinod să primească cu cinste pe arhiereul lui Hristos.

Multe minuni a făcut acest plăcut al lui Dumnezeu, din care o mică parte s-au scris în cărţile noastre bisericeşti. Faptele lui sunt cunoscute şi în lumea catolică, şi în cea protestantă, însă aceştia fiind eretici, nu-l cinstesc după cuviinţă şi însuşi Sfântul nu are nicio amestecare cu cei rău-credincioşi. Există la aceştia răul obicei de a-l înfăţişa pe Sfânt ca pe un ,,moş’’, ca pe un personaj de basm care vine tainic noaptea şi aduce daruri copiilor, omiţând faptul esenţial, acela că Sfântul Nicolae este pururea rugător pentru noi şi păzeşte Sfânta Biserică de relele pornite asupra ei.

 

Preot Ioviţa Vasile

Cuvant catre cititorii ortodocsi ai acestui blog

 

Cu ajutorul Preabunului Dumnezeu, am încheiat munca de corectare a Calendarului Bisericii Ortodoxe Române. Vreme de aproape jumătate de an, m-am străduit să-l aduc cât mai aproape de forma lui corectă, nefalsificată. Această iniţiativă nu trebuia să-mi aparţină mie, nevrednic slujitor al lui Iisus Hristos, ci sinodului Sfintei noastre Biserici. Din păcate, cinstiţii noştri ierarhi au denaturat cu fiecare an ce a trecut conţinutul Calendarului, încât acesta a ajuns a se tipări cu multe adaosuri nedorite, mai ales în ce priveşte Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cel al Naşterii Domnului şi perioada dintre Paşti şi Rusalii, cum voi arăta în continuare. A fost o muncă migăloasă şi deosebit de grea care, nu de puţine ori, mi-a depăşit puterile şi cunoştinţele teologice. Am consultat mai multe izvoare, pe care m-am sprijinit, şi pe care le voi menţiona la locul cuvenit. Aş fi vrut ca această muncă să reunească eforturile mai multor fraţi preoţi cu temeinice cunoştinţe în domeniu. N-a fost posibil, datorită distanţelor care ne separă, cât şi posibilităţilor mele reduse de comunicare. De aceea, postez acest Calendar pe blog pentru consultări şi îndreptările pe care eu n-am reuşit să le fac. Invit pe toţi Părinţii nepomenitori şi pe ceilalţi Părinţi care nu sunt de acord cu sinodul II tâlhăresc din Creta, să cerceteze Calendarul, să facă toate îndreptările necesare, aşa încât forma lui finală să fie rodul conjugat al tuturor care sunt dornici să apere Sfânta Credinţă Ortodoxă de cancerul ereziilor ecumeniste. Îi rog pe fraţii mireni să ni se alăture în acest efort, bine ştiind că au şi dânşii datoria sfântă de a păstra Tezaurul Ortodoxiei ferit de orice influenţe eretice. Pentru modul cum ne vom împlini această datorie, preoţi şi mireni, vom da răspuns în faţa Dreptului Judecător.

De ce este necesar să avem un Calendar corect? Deoarece în el ne sunt rânduite Sfintele Sărbători Împărăteşti, ale Maicii Domnului şi ale Sfinţilor; calendarul ne arată Dumnicile de peste an, fiecare cu pericopele sale biblice, citite din Apostol şi Evanghelie; Sfintele Posturi aşezate de Biserică, cu specificul şi întinderea lor le aflăm, de asemenea, în calendar; ne pomenim morţii, săvârşind cele de cuviinţă, ţinând seama de însemnările calendaristice; Sfintele Liturghii, cele trei pe care le avem, sunt precis statornicite de prevederile calendarului; Sfânta Taină a Cununiei, nunta adică, se săvârşeşte nu oricând, ci în perioadele prescrise în calendar; în fiecare zi facem pomenirea mai multor Sfinţi, ale căror nume le aflăm citind calendarul. Mă opresc aci cu enumerarea argumentelor care ne arată că un Calendar corect, cum a fost alcătuit de Sfinţii Părinţi, de-a lungul a două milenii, este esenţial pentru viaţa Sfintei Biserici în ansamblul ei, ca şi pentru viaţa duhovnicească a fiecărui credincios. Fără Calendar e cu neputinţă a vieţui creştineşte.

Ce s-a întâmplat cu Calendarul Bisericii noastre după 1989? Încet, pe nesimţite, au fost introduse elemente străine Bisericii noastre. Când spun asta, mă refer la acele nedorite dezlegări la peşte din Postul Naşterii Domnului, ajunse acum la cifra 17! Consultând sinaxarele şi calendarele vechi, am constatat că în acest Post există o singură dezlegare la peşte, la Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului. Vă rog să vă uitaţi la Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din anul 2017: sunt 6 dezlegări la peşte. Pentru anul 2018 sunt înscrise 10 dezlegări! Sinaxarele şi calendarele vechi ne arată două dezlegări: la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi (uneori) în 29 iunie, Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Mergând mai departe, în intervalul de timp cuprins între Duminica Tomii şi Rusalii, toate miercurile şi vinerile au menţiunea dezlegare la peşte, adică se ajunge la cifra 12! În calendarele vechi, nici vorbă de asemenea dezlegări.  Ce mai rămâne din Sfintele Posturi dacă ne apucăm să ne orientăm după calendarele Patriarhiei?

Nimeni nu a putut să-mi explice de ce s-au introdus în calendar 6 zile aliturgice, adică zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Aici documentarea mea este incompletă, de aceea am păstrat ca zi aliturgică numai Sfânta şi Marea Vineri din Săptămâna Mare.

Care sunt îndreptările aduse Calendarului?

  • Eliminarea tuturor dezlegărilor la peşte care nu se găsesc în sinaxarele şi calendarele vechi
  • Scoaterea din calendar a celor cinci zile aliturgice cu posibilitatea de reintroducere, dacă se va dovedi că sunt întemeiate
  • Eliminarea din cuprinsul Calendarului a unor zile precum: Ziua Europei, Ziua Naţională a Familiei, Duminica părinţilor şi copiilor, Duminica românilor migranţi, Ziua rugăciunii pentru mediu (de sorginte new-age-istă)
  • Menţiunea expresă potrivit căreia în ziua de 1 ianuarie se citesc Molitfele Sfântului Vasile cel Mare, aşa cum arată cartea bisericească numită Molitfelnic
  • La Duminica I-a din Postul Paştilor, numită a Ortodoxiei, am specificat datoria preoţilor de a citi Sinodiconul împotriva tuturor ereticilor, cum prevede Molitfelnicul din 1896. Această Rânduială este cenzurată în ediţiile noi ale Molitfelnicului, prin eliminare
  • Înscrierea în Calendar a echinocţiilor şi solstiţiilor, ştiind că echinocţiul de primăvară este determinant în stabilirea datei Paştilor
  • Îmbogăţirea Calendarului cu numele a peste 1000 de Sfinţi Mucenici din Sfânta Biserică Ortodoxă Rusă, care au pătimit în vremea comunismului. ,,Glasul Sfinţilor Mucenici ruşi se aude cel mai puternic în faţa tronului Preasfintei Treimi’’ – spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Biserica Ortodoxă Rusă a canonizat peste 2500 de Sfinţi pătimitori sub prigoana comunistă. Nu avem dreptul să-i lăsăm în afara Calendarului, măcar atât cât e posibil. Numele lor le-am preluat din Sinaxarul Sfinţilor de pretutindeni, Ed. Platytera şi Cartea Ortodoxă, 2010 – 2011, vol. 1 şi 2.

 

Care sunt izvoarele pe care m-am sprijinit?

Sinaxarul cuprins în Evhologhiul Bogat din 1896 al Sfântului Sinod, reeditat sub numele de Molitfelnicul cel Mare, în zilele Părintelui Justin Pârvu, la Mănăstirea Petru Vodă

Sinaxarul cuprins în Liturghierul din 1950, tipărit cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sinaxarul cuprins în Liturghierul din 1974, tipărit cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sinaxarul cuprins în Molitfelnicul din 1992, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul BOR

Colecţia de Calendare bisericeşti editate de Episcopiile Oradiei şi cea a Sălajului între anii 1990-2000

Sinaxarul Sfinţilor de pretutindeni, vol. 1 şi 2, Ed. Platytera şi Cartea Ortodoxă, 2010-2011

Calendarul Creştin Ortodox 2018, Editat de Episcopia Sălajului

Încheiere. Supun atenţiei Părinţilor şi credincioşilor mireni acest Calendar, rugându-i să se aplece asupra lui cu spirit critic, să facă observaţiile şi îndreptările necesare şi să mi le comunice. Dacă Sfinţiile şi frăţiile voastre vor socoti că este potrivit să fie menţinut, mă voi conforma. Dimpotrivă, dacă veţi considera că este mai bine să renunţăm la el, mă voi supune. Nu-mi arog niciun merit pentru această muncă şi vă rog să nu socotiţi demersul meu drept cutezanţă nesăbuită. Dorinţa mea arzătoare a fost aceea de a aduce Calendarul cât mai aproape de forma lui autentică, consfinţită de Sfinţii Părinţi şi intrată în uzul Bisericii lui Hristos. În faţa acestui deziderat, numele meu şi persoana mea nu mai au nicio importanţă. Cer tuturor scuze pentru faptul ca prin postarea pe blog nu se mai mentin culorile rosu si negru, caracterele distincte folosite si nici asezarea in pagina.

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

Preot Ioviţa Vasile

 

                                            CALENDARUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 2018

(ÎMBOGĂŢIT, ÎNDREPTAT, NECENZURAT, AUTENTIC)

 

IANUARIE

 

1 L Tăierea-împrejur a Domnului; Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi mama sa, Sf. Emilia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Platon, Mihai, Nicolae; Anul Nou (se citesc Molitfele Sf. Vasile cel Mare).

2   Sf. Mucenici Marcelin, Argheu, Narcis; Sf. Ierarh Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuvios Serafim de Sarov; Sf. Ier. Cosma I al Constantinopolului

3 M Sfântul Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Filius; Sfântul Mc. Gordie; Sf. Cuv. Petru Stegarul; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Eftimie, omul lui Dumnezeu, din Georgia (Harţi)

4 J  Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Mucenici Zosima şi Atanasie; Sf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Filip, Ştefan, Alexandru

5 V Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teonas; Sfânta Cuv. Sinclitichia; Sf. Teofan Zăvorâtul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Iosif, Serghie; Sf. Noi Mc. Eugenia şi Matei (Ajunul Botezului Domnului. Post).

6 S Botezul Domnului (Boboteaza – Teofania sau Dumnezeiasca Arătare).

7D-Soborul-Sfântului-Prooroc-Ioan-Botezătorul;                                                                             Duminica după Botezul Domnului;  Apostol Efeseni 4, 7-13; Evanghelia Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 6, voscr.9

8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Mc. Iulian; Sf. Mc. Chelsie şi mama sa, Marionila; Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul; Sf. Domnica; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Victor, Dimitrie, Vladimir, Mihail

9 M Sfântul Mucenic Polieuct; Sf. Mucenic Nearh; Sfântul Cuv. Eustratie; Sfântul Ierarh Petru, episcopul Sevastiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei; Sf. Mc. Lavrentie

10 M Sf. Ier. Grigorie de Nyssa; Sfântul Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sfântul Ier. Dometian, ep. Melitinei; Cuv. Amonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Zenovie, Petru, Anatolie; Sf. M-ţă Arsenia

11 J Sfântul Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte;  Sf. Cuv. Teodosie; Sf. Cuv. Vitalie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Teodor, Vladimir, Nicolae; Sf. Vladimir, Pr. Mărturisitor

12 V Sfintele Muceniţe Tatiana diaconiţa şi Eutasia; Sf. 8 Mc. din Niceea; Sf. Mc. Petru Avesalonitul; Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vasile şi Ştefan din Estonia

13 S Sf. Mucenici Ermil şi Stratonic; Sf. Cuvioşi Iacob din Nisibe şi Maxim Cavsacalivitul; Sf. Mc. Atanasie, Pahomie şi Papirin; Sf. Cuv. Irinarh Pustnicul; Sf. Cuv. Eleazar; Sf. Mc. Petru

14 D Odovania Praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ambrozie Gudko; Sf. Sfinţit Mc. Platon, Episcop de Talin; Sf. Ioan Mărturisitorul Duminica a 29-a după Rusalii (a Celor zece leproşi); Apostol Coloseni 1, 12-18; Evanghelia Luca 17, 12-19; glas 7, voscreasna 10

15 L Sf. Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul; Sf. Mc. Pansofie; Sf. Cuv. Prohor şi Varlaam; Sf. Ier. Nectarie şi Gherasim al II-lea; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Veniamin şi Mihail

16 M Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru; Sf. Mucenic Danact Citeţul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Damaschin din Bulgaria; Sf. Mucenici Pevsip, Elasip, Neonilla; Sf. Sfinţit Nou Mc. rus Ioan

17 M Sf. Cuvios Antonie cel Mare; Sf. Cuvios Antonie cel Nou din Veria; Sf. Împărat Teodosie cel Mare; Sf. Cuv. Ahila; Sf. Nou Mc. Gheorghe; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. ruşi Victor şi Pavel

18 J Sf. Cuv. Maxim Brancovici; Sf. Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei; Sf. Cuv. Alexis (Georgia); Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mihail, Vladimir, Nicolae, Serghie (Rusia)

19 V Sf. Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. M-ţă Eufrasia; Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ierarh Marcu Eugenicul, mitropolitul Efesului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru şi Nicolae

20 S Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mucenic Vas, Eusebiu, Eutihiu şi Vasilid; Sf. Mucenici In, Pim, Rim; Sf. Nou Mucenic Zaharia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel; Sf. Cuv. Eftimie Mărturisitorul

21 D Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sf Mucenic Neofit; Sf. Mucenici Evghenie, Valerian, Candid, Achila; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Ilie; Sf. Ierarh Zosima, ep. Siracuzei; Sf. Cuv. Irina; Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Apostol I Timotei 4, 9-15; Evanghelia Luca 19, 1-10; glas 8, voscreasna 11

22 L Sf. Apostol Timotei; Sf. Cuvios Anastasie Persul; Sf. Ierarh Gaudentie; Sf. Cuv. Mc. Atanasie diaconul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan, Eftimie, Ioan, Iacov, Ioan, Petru

23 M Sf. Sfinţit Mucenic Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Cuv. Eusebiu şi Salman;  Sf. Noi M-ţe Evdochia, Ecaterina, Miriţa şi Serafima; Sf. Părinţi de la Sinodul VI Ecumenic

24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Mucenici Pavel, Pavsirie, Teodotion; Sf. Mucenici Vavila, Timotei, Agapie; Sf. Ierarh Filon; Sf. Cuv. Xenia din Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţit Mucenic rus Nicolae

25 J Sf Ier. Grigorie Teologul al C-polului; Sf. Ier. Bretanion al Tomisului; Sfânta M-ţă Elisabeta a Rusiei; Sf. Cuv. Noi Mc.ruşi de la Oranki; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Veniamin

26 V Sf. Cuvioşi Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan; Sf. Cuv. Simeon cel Bătrân; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania şi Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Chiril şi Arcadie; Sf. Nouă M-ţă Maria; Sf. Nou Mc. Ioan

27 S Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Împărăteasă Marciana; Sf. Cuv. Claudin şi Petru Egipteanul; Sf. Nou Mucenic Dimitrie din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Petru Zverev

28 D Sf. Cuvioşi Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ignatie, Vartolomeu, Vladimir, Pavel, Leontie; Sf. Teodor Mărturisitorul şi Olga Fecioara din Rusia Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi fariseului); Apostol II Timotei 3, 10-15; Evanghelia Luca 18, 10-14; glas 1, voscreasna 1; Începe Perioada Triodului

29 L Aducerea moaştelor Sf. Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei, Iperechie, Aviv, Iulian, Romano, Iacov, Prigorie; Sf. Mc. Silvan; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan, Leontie

30 M Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Mucenici din Ostia; Sf. Noi Mucenici ruşi Ştefan, Pavel, Dimitrie, Eugen; Sf. Mucenic Chiriac

31 M Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. M-ţe Atanasia cu fiicele Teodota, Teoctista şi Eudoxia; Sf. Muceniţă Trifina; Sf. Ierarh Nichita Zăvorâtul; Sf. Cuv. Arsenie din Paros

 

FEBRUARIE

1 J Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mucenici Trifon, Perpetua,  Felicitas, Satir, Revcat, Satornil, Secund; Sf. Nou Mucenic Anastasie;  Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Petru şi Nicolae

2 V Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (Dezlegare la peşte)

3 S Sfântul şi Dreptul Simeon. Proorociţa Ana: Sf. Mucenici Adrian şi Evul; Sf. Mc. Vlasie; Sf. Ier. Nicolae, luminătorul Japoniei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Timotei şi Vladimir; Sf. Cuv. Sava

4 D Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Cuvios Nicolae Mărturisitorul din Creta; Sf. Mucenic Avramie; Sf. Noi Mucenici ruşi Metodie, Ioan, Teodor, Ioan, Alexandru, Alexis, Eustatie, Serghie şi Ioan  Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului risipitor); Apostol I Cor. 6, 12-20; Evanghelia Luca 15, 11-32; glas 2, voscreasna 2

5 L Sf. Grigorie Roşca, Mitr. Moldovei; Sf. Muceniţe Agata şi Teodula; Sf. Ierarh Teodosie de Cernigov; Sf. Paramon; Sf. Noi Mc. Eugen şi Mihail; Sf. Cuvioasă Agnia; Sf. Nou Mc. Antonie

6 M Sf. Ierarh Vucol; Sf Mucenici Iulian şi Fausta; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dimitrie; Sf. Noi Mucenici ruşi Anatolie şi Vasile preotul; Sf. Sfinţit Mucenic Dimitrie

7 M Sf. Cuv. Partenie, Episcopul Lampascului; Sf. Cuvios Luca; Sf. Ier. Aprion, Episcopul Ciprului; Sf. Mc Teopempt; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varlaam, Arhiep. de Perm şi Alexandru preotul

8 J Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mucenici Nichifor şi Ştefan; Sf. Sava al II-lea, al Serbiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Andrei, Simeon, Serghie, Petru, Alexandru

9 V Sf. Mucenic Nichifor; Sf. Cuv. Roman Cilicianul; Sf. Inochentie; Sf. Sfinţiţi Mucenici Marcel şi Pangraţiu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Ioan; (Odovania Praznicului Întâmpinării)

10 S Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf. M-ţă Valentina; Sf. Ier. Anastasie al II-lea de Constantinopol; Soborul Sfinţilor Episcopi din Novgorod; Sf. Sfinţit Mucenic Anatolie al Odesei (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

11 D Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie şi cei 9 Sf. Mucenici; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Împărăteasă Teodora; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie; Sf. Cuv. Vsevolod şi Dimitrie Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Apostol I Corinteni 8, 8-13;1,2; Evanghelia Matei 25, 31-46; glas 3, voscreasna 3

12 L Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei şi Patriarhul Antonie; Sf. Mucenic Hristea; Sf. Hristo din Albania; Sf. Ier. Alexie, Mitropolitul Kievului; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexie şi Mitrofan

13 M Cuv. Martinian; Sf. Ap Acvila şi Priscila; Sf. Cuv. Simeon Ştefan, regele Serbiei; Sf. Cuv. Iosif; Sf. Noi Mc. Zosima, Ioan, Partenie, Ioan, Nicolae, Leontie, Ioan, Vasile, Vladimir, Mihail

14 M Cuv. Auxenţiu, Maron; Sf. Ier. Filimon şi Avraam; Cuv. Isachie Zăvorâtul; Cuv. Chiril, luminătorul slavilor; Sf. Nou Mucenic Onisim, episcop de Tula; Sf. Cuv. Ilarion Georgianul

15 J Sf. Apostol Onisim; Sf. M-ţă Agapia; Sf. Mucenic Craton Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Mihail, Pavel, Nicolae, Alexie, Alexie, Simeon; Sf. M-ţă Sofia din Rusia

16 V Sf. Mucenici Pamfil şi Valentin; Sf. Cuv. Flavian; Sf. Ier. Mc. Flavian de Constantinopol; Sf. Ierarh Macarie al Moscovei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Petru, Ilie, Pavel; Sf. Cuv. Maria

17 S Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf Mariamna Mărturisitoarea; Sf. Cuv. Teostirict; Sf. Ierarh Teodosie, Patriarh de Târnovo; Sf. Preot Nicolae Planas; Sf. Mucenic Preot rus Mihail

18 D Sf. Leon, Episcopul Romei; Sf. Mucenici Leon şi Parigoriu; Sf. Ierarh Flavian, Patr. de Constantinopol; Sf. Noi Mucenici ruşi ucişi la Sankt Petersburg; Sf. Sfinţit Nou Mc. Veniamin Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din rai); Apostol Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Evanghelia  Matei 6, 14-21; glas 4, voscreasna 4

19 L Sf. Apostoli Arhip, Filimon şi Apfia; Cuvioşii Evghenie şi Macarie; Sf. Mucenici Maxim, Teodot, Isihie şi Asclepiodota; Sf. Cuv. Filoteia din Atena; Sf. Cuv. Eugeniu, Macarie, Conon (Începutul Postului Sfintelor Paşti) Canonul cel Mare

20 M Sf. Leon, Episc. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion cel Mare; Sf. Cuv. Agaton Taumaturgul; Sf. Sfinţit Mc. Macarie şi 34 călugări şi fraţi ucişi în 1578 de luterani; Sf. Sfinţit Nou Mc. Nicolae

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei; Sf. Ier. Gheorghe, Ep. Amastridei; Sf. Mc. Mauriciu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Preoţi Alexandru, Daniel, Grigorie, Constantin, Pavel Diaconul; Canonul cel Mare

22 J Aflarea moaştelor Sf. Mucenici din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie, Limneu; Sfinţii 9 Mucenici, Prunci din Kola, Georgia; Sf. M-ţă Teoctista; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Mihail, Victor, Ioan; Canonul cel Mare

23 V Sf. Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei; Sf. Cuvioşi Ioan, Moise, Antioh, Antonin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicolae, Alexie, Serghie; Sf. Ier. Zenobie; Sf. Cuv. Damian; Sf. M-ţă Tea

24 S Întâia şi a doua aflare a cinstitului cap al Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Montan, Lucie, Iulian, Victorin, Flavian; Sf. Cuv. Mucenic Serghie; Sf Cuv. Erasm; Sf. Cuv. Roman din Uglici (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morţilor)

25 D Sf. Tarasie, Arhiep. de Constantinopol; Sf. Alexandru, Ipatie şi Righin; Sf. Mucenic Antonie; Sf. Sfinţit Mucenic Marcel; Sf. Cuv. Erasm; Sf. Nou Mucenic Leon; Sf. Mc. Policarp Duminica întâia din Post (a Ortodoxiei); Apostol Evrei 11, 24-26; 32-40; Evanghelia Ioan 1, 43-51; glas 5, voscresna 5; (Citirea Sinodiconului împotriva ereticilor)

26 L Sf. Porfirie, Episcopul Gazei; Sf. M-ţă Fotinia; Sf. M-ţe Anatolia, Fota, Fotida, Paraschevi, Chiriachi; Sf. Nou Mc. Ioan; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru, Serghie, Ioan, Ioan; Sf. Nouă M-ţă Ana

27 M Sf. Cuv. Procopiu Mărturisitorul; Sf. Mucenic Ghelasie; Sf. Cuvioşi Talaleu şi Ştefan; Sf. Mucenic Nisiu; Sf. Cuvioşi Asclipiu şi Iacob; Sf. Cuv. Timotei; Sfântul Cuvios Tit din Pecerska

28 M Cuv. Vasile Mărturisitorul; Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Sfinţiţi Mucenici Proteriu şi Nestor; Sf. Ier. Arsenie din Rostov; Sf. 40000  Mc. antiohieni

 

MARTIE

1 J  Cuv. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Muceniţă Antonia; Sf. Marcel şi Anton; Sfinţii Mucenici Silvestru şi Sofronie; Sf.Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan, Petru, Vasile, Veniamin, Antonie, Alexandru

2 V Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Mucenici Isihie, Nestor, Cvint; Sf. Apostol Parmena; Sf. Mţ. Eutalia; Sf. Mucenici Andronic şi Atanasia; Sf. Ier. Arsenie; Sf. Cuv. Ioachim şi Nicolae Planas

3 S Sf. Mucenici Eutropie, Cleonic, Vasilisc; Sf. Sfinţit Mucenic Teodoret; Sf. Cuv. Zenon şi Zoil; Sf. Alexandra din Alexandria; Sf. Cuv. Camelia; Sf. 44 de Mucenici din Nordul Africii (Pomenirea morţilor)

4 D Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel şi Iuliana; Sf. Mucenici Codrat, Acaciu, Stratonic; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Viaceslav, Alexandru; Sf. 900 Mucenici din Roma Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Apostol Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; a Ierarhului Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Evanghelia Marcu 2, 1-12; Evanghelia Ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 6, voscreasna 6

5 L Sf. Cuv. Mc. Conon; Sf. Mucenici Evloghiu, Evlampiu, Arhelau şi 152 Mucenici; Sf. Nou Mucenic Ioan Bulgarul; Sf. Sfinţiţi Noi Muenici Mardarie, Teofan, Ioan; Sf. Nicolae Velimirovic

6 M Sf 42 Mucenici din Amoreea; Sf. Cuv. Arcadiu şi Isihiu; Sf. Mucenic Eufrosin; Sf. Mucenici Iulian şi Evul; Pomenirea aflării Cinstitei Cruci de către Sfânta Elena

7 M Sf. Sfinţit Mucenic Efrem al Tomisului; Sf. Efrem, Patriarhul Antiohiei; Sf. Cuvioase Muceniţe ruse Matroana, Maria, Evdokia, Ecaterina, Antonia, Nadejda; Sf. Mc. Xenia şi Ana

8 J Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Pavel Mărturisitorul; Sf. Mucenici din Africa: Chiril, Rogat, Felix, Rogat, Beata, Herenia, Felicitas, Urban, Silvan, Mamil

9 V Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mitrofan şi Ioasaf; Cuv. Noi Muceniţe Natalia şi Alexandra; Sf. Noi Mc. Mihail, Alexie, Dimitrie, Nicolae, Serghie, Serghie

10 S Sf. Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton, Crescent; Sf. Cuv. Anastasia Patriciana; Sf. Nou Mucenic Mihail Mavrudis; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie şi Leon (Pomenirea morţilor)

11 D Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Sfinţit Mucenic Pionie, preot în Smirna; Sf. Cuv. Gheorghe; Sf. Cuvioasă Teodora, Împărăteasa Epirului; Sf. Cuvios Alexie de la Pecerska Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Apostol Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Evanghelia Marcu 8, 34-38; 9, 1;  glas 7, voscreasna 7

12 L Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog; Sf. Teoctist Dragutin; ; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan,  Vladimir şi Serghie

13 M Sf. Nichifor al Ierusalimului, aducerea Sfintelor moaşte; Sf. Întâia Muceniţă Cristina; Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ştefan, Mihail şi Grigore

14 M Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Mucenic Alexandru din Macedonia; Sf. Ier. Eushimon; Sf. Mucenici Fronton, Alexandru şi Dionisie; Sf. Cuv. Rostislav-Mihail; Sf. Ierarh Teognost

15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie, Timolau, Dionisie, Romil, Alexandru, Dionisie; Sf. Ap. Aristobul; Sf. Mc.Nicandru; Sf. Nou Mc. Manuil; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexie, Dimitrie, Mihail

16 V Sf. Mc. Sabin, Papa, Romano, Iulian şi Arin; Sf. 10 Mucenici fenicieni; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru I; Sf. Cuv. Hristodul; Sf. Dimitrie, regele Georgiei; Sf. Ier. Ambrozie, Patr. Georgiei

17 S Sf. Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Cuv. Mc. Pavel din Creta; Sf. Cuv. Teostirict Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Gabriel din Georgia, Alexandru şi Victor din Rusia (Pomenirea morţilor)

18 D Sf. Chiril, Patr. Ierusalimului. Sf. 10 000 de Mucenici decapitaţi;  Sf. Mucenici Trofim şi Evcarpion: Sf. Sfinţit Mucenic Dimitrie; Sf. Cuvioase Noi Muceniţe Natalia şi Maria    Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Apostol Evrei 6, 13-20; al Cuviosului Efeseni 5, 8-19; Evanghelia Marcu 9, 17-32 (Vindecarea lunaticului); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte- Fericirile); glas 8, voscreasna 8

19 L Sfinţii Mucenici Hrisant şi soţia Daria, Claudiu şi soţia Ilaria cu fiii Iason şi Mamvru; Sf. Sfinţiţi Mc. Diodor preotul şi Marian diaconul; Sf. Mărt. Ioan; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Matrona

20 M Sf. 20 Cuv. Mucenici ucişi de arabi la Măn. Sf. Sava; Sf 7 Muceniţe din Capadocia: Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia, Teodosia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile (Echinocţiul de primăvară)

21 M Sf. Ierarhi Iacob Studitul şi Toma I, Patr. Constantinopolului; Sf. Mucenici Filimon şi Domnin; Sf. Nou Mucenic Mihail din Tesalonic; Sf. Noi Mucenici Vladimir şi Teodor din Rusia; Denia Canonului Mare

22 J Sf. Sfinţit Mucenic Vasile din Ancira; Sf. Muceniţe Calinica şi Vasilisa; Sf. Muceniţă Drosida; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile şi Dimitri; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Sofia schimonahia

23 V Sf. Sfinţit Nicon şi cei 199 Sf. Mucenici, ucenicii săi; Sf. Mucenic Dometie; Sf. Nou Mc. Alexie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Anastasia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Macarie, Vasile, Serghie; Denia Acatistului Bunei Vestiri

24 S Înainteprăznuirea Bunei-Vestiri; Sf. Ier. Artemon; Sf. Sfinţit Mucenic Artemon; Sf. Cuvios Martin Tebeul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Partenie, Patr. Constantinopolului; Sf. Sava cel Nou (Pomenirea morţilor)

25 D Buna-Vestire (Dezlegare la peşte) Sf. Muceniţe Pelaghia şi Teodosia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Tihon, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia; Sf. Cuvios Iustin Popovici din Serbia Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Apostol Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Evanghelia  Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 1, voscreasna 9

26 L Odovania Praznicului Bunei-Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Sfinţit Mc. Montanus preotul şi soţia sa Maxima; Sf. Mc. Codrat, Teodosie şi Emanuil; Sf. Nou Mc. Gheorghe din Sofia; Sf. Nouă Muceniţă Parascheva

27 M Sf. Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Cuvios Chiriac; Sf. Mucenici Filet şi soţia sa Lidia, împreună cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid şi Amfilohiu; Sf. Cuv. Eutihie

28 M Sf. Cuvios Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan Mărturisitorul; Sf. Apostol Irodion; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan şi Vasile; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petre din Polonia

29 J Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Marcu Episcopul, Chiril Diaconul; Sf. Ap. Sosten, Apolo, Chifa şi Epafrodit Sf. Ier. Eustaţiu din Hios; Sf. Noi Mc. Pavel Preotul,  fraţii Pavel şi Alexie din Crimeea

30 V Sf. Cuvios Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Ioan, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Zaharia; Sf. Ier Zosima, Episcopul Siracuzei; Sf. Matroana din Sankt Petersburg

31 S Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, Episcopul Gangrelor; Sf. Ier Acachie, Episcopul Melitinei; Sf. Ier. Inochentie, Mitrop. Moscovei şi luminătorul Alaskăi şi al Siberiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ioan (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morţilor)

 

 

APRILIE

 

1 D Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la peşte) Sf. Cuvioasa Maria Egipteanca; Sf. Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sf. Mc. Gherontie şi Vasilid; Sf. Mucenic Mihail, nebun pentru Hristos; Sf. Mucenic Polinichie; Sfinţii Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie şi Macarie                                                   Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) Toate ale Praznicului; Apostol Filip. 4, 4-9; Evanghelia Ioan 12, 1-18 (Denie)

2 L Sf. Cuvios Tit; Sf. Mucenici Amfian, Edesie şi Policarp; Sf. Cuvios Grigorie din Nicomidia; Sf. Ierarh Sava, Arhiepiscop de Crimeea; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae; Sf. Cuv. Rufus (Denie)

3 M Sfinţii Mucenici de la Tomis: Evagrie, Benign, Christus, Arestus, Kinnudius, Rufus, Patricius, Zosima; Sf. Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor; Sf. Mucenic Diu (Denie)

4 M Sf. Cuvios Iosif, scriitorul de cântări; Sfântul Cuvios Gheorghe din Malec; Sf Muceniţă Fervuta; Sf. Nou Mucenic Nichita; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Veniamin şi ieromonahul Nichifor (Denie)

5 J Sf. Mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion; Sf. Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sf. Nou Mc. Panaghiot; Sf. Cuv. Elena din Kiev; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Constantin (Denia celor 12 Evanghelii)

6 V Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Cuvios Grigorie Sinaitul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Iacob; Sf. Cuvios Sebastian de la Optina (Zi în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie); Prohodul Domnului

7 S Sf. Cuvios Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mucenici Caliopie şi Rufin; Sf. Muceniţă Achilina din Sinope; Sfinţii 200 de Mucenici din Sinope; Sf. Cuvios Nil Sorsky

8 D Învierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Paşti; Duminica Sfintei Învieri.                Toate al Praznicului; Apostol Fapte 1, 1-8, Evanghelia Ioan 1, 1-17

9 L Sfintele Paşti. Sf. Mucenic Eupsihie; Sf. 270 de Mucenici din Persia; Sf Mucenic Avdiisus

10 M Sfintele Paşti. Sf. Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie, Zenon, Teodor, Alexandru

11 M Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului; Sf. Cuv. Trifina: Sf. Cuv. ruşi Eftimie şi Hariton; Sfinţii Noi Mucenici ruşi Petru şi Prohor (Harţi)

12 J Sf. Mucenic Sava Gotul de la Buzău; Sf. Ierarh Vasile Mărturisitorul; Sf. Cuv. Antusa; Sf. Mucenici Dima şi Protion; Sf. Cuvioşi Mina, David şi Ioan; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Serghie

13 V Izvorul Tămăduirii. Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Nou Mc. Dimitrie; Sf. Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dada; Sf. Mc. Erminigheld; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ştefan; Sf. Nouă Muceniţă Marta (Harţi)

14 S Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf. Ier. Martin I Mărturisitorul, Papă al Romei; Sf. Ierarhi Serghie, Pir şi Teodor; Sf. Nou Mucenic rus Serghie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Alexandru

15 D Sf. Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent; Sf. Mc. Vasilisa şi Anastasia; Sf. Ier. Leonid al Atenei; Sf. Mc. Teodor Preotul şi Pavsolipie; Sf. Ier. Efrem cel Mare din Georgia Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma); Apostol Fapte 5, 12-20; Evanghelia Ioan 20, 19-31; glas 1, voscreasna 1

16 L Sf. Mc. Irina, Agapi şi Hionia; Sf. Sfinţiţi Mc. Filic Episcopul şi Ianuarie Preotul, împreună cu Fortunat şi Septemin; Sf. Cuv. Teodora-Vassa; Sf. Cuv. Ioan cel nebun pentru Hristos

17 M Sf. Sfinţit Mucenic Simeon; Sf. Ier. Acachie; Sf. Mc. Adrian din Corint; Sf. Ier. Agapet I, Papă al Romei;Sf. Cuv. Paisie, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţî Noi Mucenici Ioan şi Teodor

18 M Sf. Mucenic Sava Gotul; Sf. Cuv. Ioan Isaurianul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Cosma Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Visarion, Alexie, Vasile şi Nicolae; Sf. Vasile Mărturisitorul

19 J Sf. Cuvios Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mucenic Pafnutie; Sf. Mucenici Socrat şi Dionisie; Sf. Matrona din Moscova; Sf. Ierarh Victor; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dimitrie, Preot din Rusia

20 V Sf. Ier. Teotim al Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina; Sf. Sfinţit Mucenic Anastasie al II-lea, Patriarhul Antiohiei; Sf. Cuv. Atanasie; Sf. Cuv. Ioasaf; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teodosie

21 S Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ianuarie împreună cu Diaconii Proclul, Soson şi Faust; Sf. Mc. Alexandra Împărăteasa; Sf. Ier. Maximian de Constantinopol; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile

22 D Sf. Ierarh Teodor Sicheotul; Sf. Mucenic Nearh; Sfântul Gabriel, prinţ de Pskov; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Evstatie, preot din Rusia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Platon din Serbia           Duminica a 3-a după Paşti (a Sfintelor Mironosiţe); Ap. Fapte, 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscreasna 4

23 L Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă; Sf. Cuvios Sila de la Sihăstria Putnei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Igor, Ioan şi Serghie; Sf. Cuv. Gheorghe, nebun pentru Hristos

24 M Sf. Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava; Sf. Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Mucenici Pasicrat şi Valentin; Sf. Mc. Iulius: Sf. Noi Mc. Serghie din Rusia şi Branco din Serbia

25 M Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Apostol şi Evangh. Marcu; Sf Ier. Macedonie al II-lea de Constantinopol; Sf. Cuv. Silvestru de Obnora; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie

26 J Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Dobrogea; Sf. Sfinţit Mucenic Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan preotul împreună cu Nicolae şi Petru; Sf. Exuperantia

27 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon din Ierusalim: Sf. Cuv. Ioan Mărturisitorul; Sf. Apostoli Aristarh, Marcu şi Zinon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Auxentie, Nicolae, Serghie, Petru şi Muceniţa Anastasia

28 S Sf. Mucenici Dada, Maxim şi Cvintilian; Sf. Apostoli Iason şi Sosipatru; Sf. Muceniţă Cherchira din Corfu; Sf. Ierarh Chiril din Turov; Sf. Nouă Muceniţă Ana din Rusia

29 D Sf. 9 Mucenici din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie şi Filimon; Sf. Nou Mucenic Stancu din Muntenegru; Sf. Cuvios Nectarie de la Optina             Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Apostol 9, 32-42; Evanghelia Ioan 5, 1-15; glas 3, voscreasna 5

30  L Sf. Apostol Iacov cel Mare; Sf. Cuvios Clement Imnograful; Sf. Mucenic Maxim din Efes; Sf. Nouă Muceniţă Arghira; Sf. Ier. Ignatie Briancianinov, Episcop de Stavropol; Sf. Mc. Maxim

 

 

MAI

1 M Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Mc. Vata Persul; Sf. Cuv. Isidora; Sf. 3 Noi Cuv. Mucenici Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Nichifor din Hios; Sf. Noi Mc. Maria din Creta şi Nina din Rusia

2 M Sf. Ier. Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei; Sf. Mucenici Esper şi Zoe şi fiii lor Chiriac şi Teodul; Sf. Cuv. Iordan; Sf. Vasile, nebun pentru Hristos; Sf. Mc. Gheorghe Ungurul

3 J Sf. Cuvios Irodion de la Lainici; Sf. Mucenici Timotei Agnanostul şi soţia sa, Mavra; Sf. Mucenici Diodor şi Rodopian; Sf. Cuvioase Iuliana şi Evpraxia: Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae

4 V Sf. Muceniţă Pelaghia; Sf. Cuvioşi Ilarion şi Nichifor; Sf. Ierarh Atanasie al Corintului;  Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Nicolae; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile din Polonia; Sf. Mc. Paulin

5 S Sf. Marea Muceniţă Irina; Sf. Cuvios Mucenic Efrem cel Nou de la Nea Makri; Sf. Mucenici Gaie, Neofit şi Gaian; Sf. Ierarh Evloghie Mărturisitorul; Sf. Muceniţă Crescentina din Roma

6 D Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion; Sf. Mucenici Danax, Mesir şi Terinos; Sf. Cuvios Iov de la Pociaev; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei); Apostol Fapte 11, 19-30; Evanghelia Ioan 4, 5-42; glas 4, voscreasna 7

7 L Ararea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Sfinţit Mucenic Chiril al Ierusalimului; Sf. Mucenic Codrat şi cei împreună cu el, Rufin şi Saturnin; Sf. Cuvios Nil Sorski, scriitor filocalic

8 M Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Cuvios Arsenie cel mare din Roma; Sf. Cuvios Mil Melodul; Sf. Cuvios Pimen Postirorul de la Peşterile din Kiev; Sf. Nou Mc. Nichifor din Rusia

9 M Sfântul Prooroc Isaia; Sf. Mucenic Hristofor, împreună cu 200 de ostaşi; sf. Muceniţe Calinica şi Achilina; Sf. Mucenici Epimah şi Gordian; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Vasile din Rusia

10 J Sf. Apostol Simon Zilotul; Sf. Mucenici Alfiu, Filadelf şi Ciprian, fraţi; Sf. Isihie Mărturisitorul; Sf. Cuvios Lavrentie; Sf. Cuvioasă Isidora, nebună pentru Hristos din Egipt

11 V Sf. Mucenici Mochie, Dioscor şi Arghiros; Sf. Cuv. Noi Muceniţe Olimpiada şi Eufrosina; Sf. Ier. Nicodim din Serbia; Sf. Cuv. Hristofor din Georgia; Sf.Sfinţit Nou Mucenic Mihail

12 S Sf. Nou Mucenic român Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie din Cipru şi Gherman al Constantinopolului; Sf. Ier. Ermoghen; Sf. Cuv Nouă Mc. Atanasia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Petru

13 D Sf. Mc. Glicheria; Sf. Mc. Laodichie; Sf. Cuv. Serghie Mărturisitorul; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou ; Sf. Cuv. Noi Mc. Macarie şi Serghie; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. Vasile, Alexandru şi Hristofor Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere); Apostol Fapte 16, 16-34; Evanghelia Ioan 9, 1-38; glas 5, voscreasna 8

14 L Sf. Mucenici Isidor, Terapont şi Alexandru; Sf. Mucenici Alexandru, Varvar şi Acolut; Sf. Noi Mc. Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul; Sf. Ier. Tihon din Zadonsk; Sf. Nou Mucenic Petru

15 M Sf. Cuvios Pahomie cel Mare; Sf Ier. Ahile; Sf. Mucenic Varvar; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Pahomie, Arhiep. de Cernigov şi Averchie, Arhiep. de Zhitomir, cu Preoţii Nicolae şi Vladimir

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf . Ier. Alexandru al Ierusalimului; Sf. Cuv. 44 de Părinţi de la Măn. Sf. Sava; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teodor din Banatul Sârbesc; Sf. Nou Mc. Vukaşin

17 J Înalţarea Domnului (Ispasul) (Pomenirea celor căzuţi în războaie); Sf. Apostol Andronic şi soţia sa Iunia; Sf. Mucenici Solohon, Pamfamir, Pamfilon; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan; Sf. Mucenic Nicolae din Bulgaria; Sf. Ier. Atanasie cel Nou din Peloponez

18 V Sf. Mucenici Petru, Dionisie, Andrei,  Pavel, Venedim, Paulin, Iraclie şi fecioara Hristina; Sf. Cuv. Macarie; Sf Ioan, protopop; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Damian (Serbia) şi Vasile (Rusia)

19 S Sf. Sfinţit Mucenic Patrichie, împreună cu Acachie, Menandru şi Polien; Sf. Muceniţe Chiriachi şi Teotimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Mitrofan, Alexandru, Mihail, Matei, Victor, Antonie, Ipolit, Nicolae, Vasile, Nicolae, Maxim, Alexandru, Pavel, Pavel, Mihail, Gheorghe

20 D Sf. Mucenic Talaleu; Sf. Cuv. Părinţi Nichita, Ioan, Iosif; sf. Cuv. Talasie Libianul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul; Sf. Ier. Alexie al Rusiei; Sf. Cuvios Ştefan; Sf. Cuvios Chiriac   Duminica a 7-a după Paşti (A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Apostol Fapte 20, 16-18; 28-36; Evanghelia Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscreasna 10

21 L Sf. Mari Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, cei întocmai cu Apostolii; Sf. Cuv. Nou Mc. Pahomie; Sf. Cuv. Casian Grecul; Sf. Cuv. Agapit; Sf. Nou Mc. Mihail; Sf. Cuv. Andrei

22 M Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul II Ecumenic; Sf. Muceniţă Sofia; Sf. Mc. Ioan-Vladimir, împăratul Serbiei; Sf. Nou Mucenic Pavel ; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel

23 M Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul; Sf. Purtătoare de mir Maria a lui Cleopa; Sf. Mc. Salona şi Seleuc; Sf. Nou Mucenic Evghenie Rodionov; Sf. Noi Mc. Evdochia, Daria, Maria, Daria

24 J Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. Mucenici Meletie Stratilat, Ioan, Ştefan, Serapion, Calinic; Sf. 11 208 Mucenici care au mărturisit în Galatia; Sf. Mc. Zoil, Servilie, Felix, Silvan, Diocles

25 V Sf. A treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin; Sf. Cuvios Olivian; Sf. Cuvios Nou Mucenic Tavrion din Rusia; Sf. Mucenic Vincenţiu din Toscana

26 S Sf. Apostoli Carp şi Tadeu, din cei 70; Sf. Mucenici Averchie şi sora sa, Elena; Sf. Nou Mucenic Alexandru din Tesalonic; Pomenirea Cuviosului necunoscut de la Mănăstirea Neamţ (Sâmbăta morţilor – Moşii de vară)

27 Duminica a 8-a după Paşti: Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile); Toate ale Praznicului; Apostol Fapte 2, 1-11; Evanghelia Ioan 7, 37-53; 8, 12

28 L Sfanta Treime; Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Ier. Nichita al Constantinopolului; Sf. Muceniţă Eliconida; Sf. Cuv. Noi Mucenici Dionisie şi Macarie; Sf. Noi Mc. Petru şi Ignatie. Cuv. Rodion şi Iraclie

29 M Sf. Muceniţă Teodosia din Tir; Sf Muceniţă Teodosia din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Ioan; Sf. Noi Mucenici ruşi Ioan şi Andrei; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei (Harţi)

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul; Sf. Mucenici Natalie, Romano, Teletie şi Evplu; Sf. Cuv. Varlaam; Sfinţii Mucenici Eusebiu, Haralambie şi Cristina; Sf. Mc. Meliton şi Varlaam (Harţi)

31 J Sf. Mucenici Ermie şi Marus; Sf, 5 Mucenici din Ascalon; Sf. Mucenic Evsevie; Sf. Noi mucenici Filosof, Nicolae, Boris, Ierotei, Serafim; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae Diaconul

 

IUNIE

1 V Sf. Iustin Martirul şi Filozoful; Sf. Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, Peon, Valerian şi Harita; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile; Sf. Nouă Muceniţă Vera; Sf. Mc. Neon (Harţi)

2 S Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Sfinţit Mucenic Erasm şi cei 20 000 care au crezut prin el; Sf 48 de Mucenici din Lugdunum; Sf, Cuv. Mucenic Constantin din Atos

3 D Sf . Mucenici Luchlian, împreună cu  cei patru prunci: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie şi fecioara Paula; Sf. Cuv. Atanasie; Sf. Noi Mucenici Iosif şi Mihail; Sf. Cuv. Nou Mc. Ciprian Duminica întâia după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Apostol Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Evanghelia Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscreasna 1 (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

4 L Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan al Constantinopolului; Sf. Cuv Sofia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile, Ioanichie, Sava, Petru, Petru (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

5 M Sf. Mucenici Marcian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu, Pamvo, Dorotei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia, Preoţii Mihail şi Nicolae

6 M Sf. Cuv Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Atal; Sf. Mucenic Ghelasie; Sfintele cinci fecioare şi cele împreună cu ele; Sf. Cuvioşi Paisie şi Iona din Rusia; Sf. Mucenic Vasile; Sf. Ier. Iona din Perm

7 J Sf. Sf. Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida, Esia şi Suzana; Sf. Mc. Licarion, Tarasie şi Ioan; Sf. Cuv. Ştefan şi Antim; Sf. Cuv. Sevastiana; Sf. Muceniţă Potamiani

8 V Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Sf. Muceniţă Caliopia; Sf. Cuvioasă Melania; Sf. Mucenici Nicandru şi Marcu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc, Varlaam şi Gherman

9 S Sf. Cuvios Rafael de la Agapia Veche; Sf. Ier. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceniţe Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru; Sf. Cuv. Alexie, Preot din Rusia

10 D Sf. Sf Mucenici Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mucenic Timotei; Sf. Cuv. Candid şi Teofan; Sf. Siberieni Ioan, Inochentie, Varlaam, Macarie, Macarie; Sf. Sfinţit Mc. Timotei Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români; Chemarea primilor Sfinţi Apostoli); Apostol Romani 2, 10-16; a Sfinţilor Români II Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10, 13, 11; Evanghelia Matei 4, 18-23; a Sfinţilor Români Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscreasna 2

11 L Sf. Apostoli Vartolomeu şi Varnava; Sf. Mucenici Teopempt şi Neanisi; Sf. 222 de Noi Mucenici chinezi care au pătimit la Pekin: Mitrofan, Ioan, Isaia, Paul, Ia, Tatiana, Maria şi alţii

12 M Sf. Cuv Onufrie cel Mare; Sf. Cuv. Petru Atonitul; sf. Muceniţă Antonina din Niceea; Sf. Sfinţit Nou Mucenic din Rusia Onufrie, împreună cu el: Antonie, Varsanufie şi Iosif

13 M Sf. Ierararh Martir Antim Ivireanul; Sf. Muceniţă Achilina; Sf. Ierarh Trifilie din Cipru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Alexandru, Alexie, Dimitrie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Pelaghia

14 J Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ierarh Metodie Mărturisitorul al Constantinopolului; Sf. Cuvioasă Iulita: Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Nicolae, Pavel, Alexandru, Nicolae, Iosif

15 V Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenici Dula şi Narsi; Sf. Apostol Fortunat; Fericiţii Augustin şi Ieronim; Sf. Noi Mc. sârbi Dositei, Petru, Ioanichie, Sava, Platon, Rafael, Branko, Gheorghe

16 S Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, al Apoloniadei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ermoghen, Efrem, Mihail şi Constantin, mirean; Sf. Ier. Teofan Zăvorâtul

17 D Sf. Mucenici Manuil, Savel şi Ismail; Sf. Mucenici Isavru, Inochentie, Felix, Ermia, Peregrin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Averchie şi Nicandru; Sf. Nouă Muceniţă Pelaghia Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Apostol Romani 5, 1-10; Evanghelia Matei 6, 22-33; glas 2, voscreasna 3

18  L Sf. Mucenic Leontie şi cei împreună cu dânsul Ipatie şi Teodul; Sf. Mucenic Eterie; Sf. Mc. Leontie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicanor, Vasile, Alexandru, Vasile, Serghie şi Victor

19 M Sf. Apostol Iuda; Sf. Mucenici Zosima şi Asingrit; Sf. Cuvios Paisie cel Mare; Sf. Cuv. Varlaam; Sf. Ierarh Iov, Patriarhul Moscovei; Sf. Cuv. Paisie; Sf. Sfinţit Nou Mc. Partenie

20 M Sf. Sfinţit Mucenic Metodie al Patarelor; Sf. Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Gleb, prinţ; Sf Ier. Mina; Sf. Cuv. Nicolae Cabasila; Sf Sfinţit Nou Mucenic Rafail

21 J Sf. Mucenici Iulian, Terentie şi Afrodisie; Sf. Mucenic Iulian Egipteanul;Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nichita; Sf. Mucenic Luarsab, regele Georgiei; Sf. Noi Mucenici Pavel, Nicolae, Alexie (Solstiţiul de vară)

22 V Sf. Ier. Grigorie Dascălul; Sf. Sfinţit Mucenic Eusebie al Samosatelor; Sf. Muceniţă Iuliana şi  fiul ei, Satornin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ghenadie, Teodor şi Gabriel

23 S Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Sfinţiţi Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul şi Atanasie Anagnostul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexandru, Alexie, Petru, Mitrofan, Maxim

24 D Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Dezlegare la peşte şi vin; Sf. Ier. Niceta de Remesiana; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Panaghiot Chesarineanul; Sf. Ier. Antonie de la Pecerska; Sf .Ier. Gherasim de Astrahan; Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului); Apostol Romani 6, 18-23; Evanghelia Matei 8, 5-13; glas 3, voscreasna 4

25 L Sf. Muceniţă Fevronia; Sf. Mc. Orentie, Farnacie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac, Longhin; Sf. Mc. Leonida, Livia, Evtropia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Nicolae, Vasile, Vasile Protopopov

26 M Sf. Cuvios David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan din Gotia; Sf. Cuvios Antion; Sf. Cuvios Tihon de Lukov; Sf. Cuvios Nou Mucenic David din Kidonia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Gheorghe

27 M Sf. Samson, primitorul de străini; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru şi Vladimir; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Kirion, Patriarhul Georgiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Grigorie şi Petru

28 J Sf. Mucenici Cosma şi Damian, doctori fără de arginţi; Sf. Mc. Papia; Sf. Mc. Machedonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Vasile şi Grigorie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Sebastiana din Rusia

29 V Sf. Slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel( Dezlegare la peşte şi vin); Sf. Cuvios Petru, făcătorul de minuni din Rostov; Sf. Cuv. Nicandru din Pskov; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petru, ieroschimonah

30 S Soborul Sf. 12 Apostoli; Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţi; Sf. Cuv. Nou Mc. Nicandru; Sf. Ier. Sofronie de Irkutsk; Sf. Sfinţit Nou Mc. Timotei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Milan (Serbia)

 

IULIE

1 D Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; Sf. Cuv. Petru Pustnicul; Sf. Cuvios Ioan de la Rila; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Arcadie şi Alexie Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarei); Apostol Romani 10, 1-10; Evanghelia Matei 8, 28-34; 9, 1; glas 4, voscreasna 5

2 L Aducerea veşmântului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Vlaherne; Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie al Ierusalimului; Sf. Ier. Ioan Maximovici; Sf. Cuv. Nou Mc. Serghie

3 M Sf. Mucenic Iachint şi cei împreună: Teodot, Teodota, Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot, Golinduh: Sf. Cuvios Nou Mucenic Gherasim; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Antonie

4 M Sf. Ier. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta; Sf. Noi Mucenici Nicolae al II-lea, Ţarul Rusiei, soţia Alexandra şi fiii: Olga, Tatiana, Maria, Anastasia şi Alexie; Sf. Sfinţit Nou Mc. Nil

5 J Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie; Sf. Mc. Vasile, cu alţi 70 de Mucenici; Sf. Cuv. Elisabeta a Rusiei şi Varvara: Sf. Noi Mc. ruşi Serghei, Constantin, Igor, Ioan, Vladimir

6 V Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Muceniţă Lucia fecioara, împreună cu Rix şi alţi 24 Sf. Mucenici; sf. Sfinţit Nou Mucenic Eftimie de la Optina; Sf. Cuvios Nou Mucenic Teodor

7 S Sf. Cuv. Toma; Sf. Muceniţă Chiriachi; Sf. Mucenici Peregrin, Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Satornin, Ghermano; Sf. Sfinţit Mucenic Evstatie; Sf. Sfinţit Nou Mc.rus Pavel Preotul

8 D Sf. Mare Mc. Procopie; Sf. Mucenici Epictet şi Astion; Sf. Muceniţă Teodosia; Sf. Nou Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Procopie, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexandru, Teodor Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea din Capernaum) Apostol Romani 12, 6-14; Evanghelia Matei 9, 1-8; glas 5, voscreasna 6

9 L Sf. Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf. Mucenici Andrei şi Prov; Sf. Cuv. Patermutie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petre; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Metodie din Creta şi Constantin din Rusia

10 M Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici Vianor şi Siluan; Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu; Sf. 10 000 de Mucenici din Egipt; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Petru

11 M Sf. Marea Muceniţă Eufimia (minunea de la Sin. IV Ecumenic); Sf. Sfinţit Mucenic Chindeu; Sfinţii 28 Noi Mucenici Preoţi din Serbia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ilarion din Vereia

12 J Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sfânta Veronica; Sf. Mucenic Serapion ce Nou; Sf. Mucenici Andrei Stratilat, Faust, Mina şi cei împreună cu dânşii; Sf. Cuv. Arsenie, nebun pentru Hristos

13 V Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sf. Cuvios Ştefan Savaitul; Sf. Muceniţă Golinduhia; Sf. Cuvios Sava; Sf. Muceniţă Sira din Persia; Soborul Tuturor Sfinţilor de la Măn. Hilandar

14 S  Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenic Iust; Sf. Cuv. Onisim; Sf. Mc. Achila şi Ilarie; Sf. Sfinţit Mc. Petru cel Mare; Sf. Mc. Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Constantin

15 D Sf. Mucenici Chiric şi mama sa, Iulita; Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sf. Mc. Lolian; Sf. Cuv. Matroana din Hios; Sf. Sfinţit Nou Mc. Petru Diaconul Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 4 Ecumenic); (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum; Rugăciunea lui Iisus); Apostol Romani 15, 1-7; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3, 8-15; Evanghelii Matei 9, 27-35 şi a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13; glas 6, voscreasna 7

16 L Sf. Sf. Sfinţit Mucenic Atinoghen; Sf. Mucenici Avudim, Faust; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serafim şi Teognost; Sf. Cuv. Magdalena; Sf. Sfinţit Nou Mc. Iacov şi cei împreună cu dânsul

17 M Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Mucenici Sperat şi Veroniche. Sf. Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sf. Timotei, nebun pentru Hristos din Rusia; Sf. Noi Mucenici însoţitori ai fam.ţariste

18 M Sf. Mucenic Emilian din Durostorum; Sf. Mucenic Pavel şi surorile sale Tea şi Valentina; Sf. Mucenici Iachint, Marcel, dasie şi Maro; Sf. Cuvios Nou Mucenic Apolinarie

19 J Sf. Cuv. Macrina; Sf. Cuvios Dia; Sf. Ier. Teodor, Episcopul Edesei; Sf. Cuv. Paisie de la Pecerska; Sf. Cuv. Ştefan Lazarevici şi mama sa, Sf. Cuv. Miliţa; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Victor

20 V Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Tihon, Cosma, George, Alexandru, Gheorghe, Ioan, Sergie, Teodor, Eftimie, Alexandru, Petru, Iuvenalie

21 S Sf. Cuvioşi Partenie şi Rafael de la Agapia; Sf. Cuvioşi Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; Sf. Sfinţit Nou Muc. Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Muc. Simo, Milan şi fiul Milan

22 D Sf. Mironosiţă cea întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuvioasă Muceniţă Marcela; Sf. Sfinţiţi noi Mucenici din Rusia Mihail şi Alexie; Sf. Ier. Chiril I Patriarhul Antiohiei Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea  pâinilor); Apostol I Corinteni 1, 10-17; Evanghelia Matei 14, 14-22; glas 7, voscreasna 8

23 L Sf. Sfinţit Mucenic Foca;Sf. Sfinţiţi mucenici Apolinarie şi Apolonie; Sf. Cuvios Ioan Casian; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Nectarie; Sf. Şi Dreapta Ana, mama Proorocului Samuel

24 M Sf. Muceniţă Hristina;Sfinţii Mucenici Capiton, Imeneu şi Ermoghen; Sf. Noi Mucenici Teofil şi Atanasie; sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alfeu şi Nicolae; Sf. Ioan, Preot Mărturisitor

25 M Adormirea Sfintei Ana, maica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. !65 de Părinţi de la Sinodul V Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada Diaconiţa; Sf. Iraida, mărturisitoare din Rusia

26 J Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou; Sf. Cuv. Muceniţă Parascheva din Roma; Sf. Muceniţă Ierusalima şi cei trei fiii; Sf. Cuvios Moise Ungurul de la Pecerska; Sf. Sfinţit Nou Mc. Serghie

27 V Sf. Mare Mucenic Pantelimon; Sf. Cuvioasă Antuza; Sf. Nou Mucenic Hristodul; Sf. Noi Munenici Ambrozie, Platon, Pantelimon, Ioan; Sf. Cuvios Gherman din Alaska; Sf. Ier. Ioasaf

28 S Sf. Apostoli Prohor, Nicanor, Timon, Parmena; Sf. Munenici Evstatie şi Acachie cel Nou; Sf. Noi Mucenici ruşi Vasile, Anastasia, Elena, Areta, Ioan, Ioan, Mavra, Ioan, Nicolae Diaconul

29 D Sf. Mucenic Calinic din Cilicia; Sf. Muceniţă Teodota şi fiii; Sf. Mucenic Vasilisc; Sf. Ier. Constantin I; Sf. Cuv. Noi Mucenici Serafim şi Teognost; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Alexie şi Pahomie Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare şi potolirea furtunii); Apostol I Corinteni 3, 9-17; Evanghelia Matei 14, 22-34; glas 8, voscreasna 9

30 L Sf. Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos, Andronic; Sf Muceniţă Iulita; Sf. Cuv. Anghelina, ţarina Serbiei; Sf. Ştefan Vladislav; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan Diaconul din Rusia

31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Veniamin Mitropolitul şi Serghe, mirenii Gheorghe şi Ioan; Sf. Nou Mc. Maxim (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

 

AUGUST

1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. Mucenici Macabei Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim, Marcel; Sf. Nicolae, Luminătorul Japoniei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

2 J Sf. Aducerea Moaştelor Sf. Arhidiacon Ştefan; Sf. Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian; Sf. Mucenic Foca; Sf. Iustinian, binecredinciosul împărat; Sf. Cuv. Vasile, nebun pentru Hristos

3 V Sf. Cuvioşi Dalmat, Faust şi Isaachie; Sf. Cuvios Ioan Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mucenic Ştefan; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Viaceslav; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae, preot din Rusia

4 S Sf. 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin, Ioan. Sf. Muceniţă Evdochia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Cosma Etolianul; Sf. Mucenic Protasie; Sf. Muceniţă Ia

5 D Înainteprăznuirea Schimbării la faţă a Domnului; Sf. Cuvios Ioan Iacob Hozevitul; Sf. Mucenici Evsignie, Catidie, Catidian; Sf. Noi Muceniţe Evdochia, Daria, Maria, Daria; Sf. Sfinţit Nou Mc. Simon Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Apostol I Corinteni 4, 9-16; Evanghelia Matei 17, 14-23; glas 1, voscreasna 10

6 L Schimbarea la faţă a Domnului (Dezlegare la peşte); Sf. Sfinţit Mc.Sixt, Episcop al Romei, împreună cu Felicimus, Agapit diaconi, Ianuarie, Magnus, Vincenţiu, Ştefan

7 M Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sf. Cuv. Antonie de la Optina; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia Mihail, Ioan, Dimitrie, Petru, Alexie, Elisei, Atanasie, Alexandru, Vasile

8 M Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul al Cizicului şi Miron al Cretei; Sf Cuv. Nou Mc. Eftimie din Georgia; Sf. Cuv. Nou Mucenic Iosif; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia Nicolae şi Nicodim; Sf. Cuv. Nou Mc. Iosif

9 J Sf. Apostol Matia; Sf. 10 Mucenici Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotiue, Petru, Leontie şi Maria Patriciana; Sf. Mucenic Antonin din Alexandria; Sf Ier. Filaret, Arhiepiscop de Cernigov

10 V Sf. Sfinţiţi Mucenici Lavrentie arhidiaconul, Sixt Episcopul Romei şi Ipolit; Sf. Cuv. Iron; Sf. 6 Mucenici din Libia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Viaceslav şi Atanasie; Sf. Cuv. Nou Mc. Ignatie; Sf. Cuv. Sava

11 S Sf. Ier. Nifon , Patriarhul Constantinopolului; Sf. Sfinţit Mare Mc. Evplu; Sf. Mc. Neofit, Zinon, Gaie, Marcu, Macarie, Gaian; Sfinţii Mc. din Lesbos Anastasie şi Dimitrie; Sf. Cuv. Ioan Zăvorâtul

12 D Sf. Mucenici Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton; Sf. 12 Mc. din Creta; Sf 33 Mc. din Palestina; Sf. Cuv. Mucenic Varlaam împreună cu monahii de la Măn. Belogorsk; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Leonid, Ioan , Nicolae Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Apostol I Corinteni 9, 2-12; Evanghelia Matei 18, 23-35; glas 2, voscreasna 11

13 L Odovania Schimbării la faţă a Domnului; Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Irina Împărăteasa; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Ioasaf, Constantin, Veniamin, Serghie, Serafim, Nicolae, Alexie

14 M Înainteprăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Prooroc Miheea; Sf. Sfinţit Mucenic Marcel; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir, Nazarie, Gherman, Ierotei, Simeon, Visarion din Georgia

15 M Cinstita Adormire a Preamăritei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria (Dezlegare la peşte, untdelemn şi vin)

16 J Sf. Mc. Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sf. Mc. Diomid

17 V Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sf. Mc. Straton, Filip, Evtihian, Ciprian, Tirs, Levchie, Calinic,  Coronat; Sf. Mc. Dimitrie cel Nou din Epir; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie şi Dimitrie; Sf. Cuv. Pimen

18 S Sf. Mucenici Flor, Lavru, Ermi, Serapion, Polien; Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Augustin, Nicolae şi alţi 15 Mc.;  Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie şi ce împreună cu el, Evghenie şi Mihail

19 D Sf. Mare Mucenic Andrei Stratilat; Sf. Mucenici Timotei, Agapie şi Tecla; Sf. Mucenici Evtihian şi Stratighie; Sf. Cuvios Teofan cel Nou, făcător de minuni; Sf. Nicolae, Preot mărturisitor din Rusia Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat); Apostol I Corinteni 15, 1-11; Evanghelia Matei 19, 16-26; glas 3, voscreasna 1

20 L Sf. şi Măritul Prooroc Samuel; Sf. 38 de Mucenici din Tracia; Sf. Mucenici Sever, Memnon Sutaşul, Luchie, Iliodor, Soda; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vladimir, Preot din Rusia; Sf. Mc Reghin şi Orest din Cipru

21 M Sf. Sfinţiţi Mucenici Romulus, Donat, Silvan, împreună cu Venust; sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia, Preoţii Alexandru şi Pavel; Sf. Cuv. Nou Mucenic Rafael din Serbia; Sf. Nou Mc. Ignatie din Rusia

22 M Sf. Mc. Agatonic, cu Teoprepie, Achindin şi Severian; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Efrem, Macarie, Ioan, Alexie Teodor, Vasile, Gavril, Andrei, Ioan, Alexie, Alexandru, Mihail, Teodor, Ilarion, Ioan, Ierotei

23 J Odovania Praznicului Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu; Sf. Mucenic Lup; Sf. Sfinţiţi Mc. Irineu din Sirmium şi Irineu din Lugdunum; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Efrem, Pavel şi Ioan

24 V Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic Tation; Sf, Cuv. Gheorghe Limniotul; Sf. Sfinţit Mucenic Atanasie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Maxim şi Serafim; Sf. uv. Serapion din Georgia

25 S Sf. Apostol Vartolomeu; Sf. Apostol Tit din Creta; Sf. Ier. Ghenadie I, Ioan II, Epifanie şi Mina, Patriarhii Constantinopolului; Sf. Cuvios Nou Mucenic Moise; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vladimir din Rusia

26 D Sf. Mucenici Adrian şi soţia Natalia şi cei împreună cu ei; Sf. Mc. Atic şi Sisenie; Sf. Cuv. Maria din Dievo, nebună pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nectarie şi Victor; Sf. Mc. Dimitrie şi Petru Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Apostol I Corinteni 16, 13-24; Evanghelia Matei 21, 33-44; glas 4, voscreasna 2

 

27 L Sf. Cuv. Pimen cel Mare din Egipt; Sf. Muceniţă Eutalia; Sf. Mc. Antusa cea Nouă; Sf. Mare Mucenic Fanurie din Rodos; Sf. Sfinţit Nou Mc. Mihail împreună cu 29 Sf. Mc.; Sf. Dimitrie, mărturisitor

28 M Sf. Cuv. Moise Arapul; Sf. Mc. Diomid, Lavrentie; Sf.  Drept Iezechia, împărat; Sf. Proorociţă Ana; Sf. Cuv. Noi Mc: Serghie, Lavrentie, Serafim, Teodosie, Leontie, Ştefan, Gheorghe, Ilarion, Ioan, Serghie

29 M Tăierea cinstitului cap al Sf. Prooroc Înaintemergător şi Botezător Ioan (Post); Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petru; Sf. Nou Mucenic Teodor din Rusia; Sf. Ierarh Arcadie

30 J Sf. Ier. Ioan de la Râşca şi Secu; Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sf. Ier. Alexandru, Ioan, Pavel ai Constantinopolului; Sf. Cuv. Vriena; Sf. Cuv. Alexandru din Svir; Sf. Daniel din Moscova

31 V Punerea în raclă a Cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Fileort, Diadoh, Mina, Faust, Andrei, Iraclie; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexandru, Vladimir, Mihail, Miron

 

 

SEPTEMBRIE

1 S Începutul anului nou bisericesc. Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Muceniţe Fecioare din Ieraclia; Sf. Mc. Evod, Ermoghen şi sora lor Calista; Sf. Noi Mc. Tatiana şi Natalia

2 D Sf. Mc. Mamant, Teodot şi Rufina; Sf. Ier. Ioan IV Postitorul; Sf. Cuv. Antonie şi Teodosie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varsanufie, Ioan, Anatolie, Nicolae, Mihail, Filip, Damaschin, Gherman, Ştefan, Eufimie Duminica a 14-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat); Apostol II Corinteni 1, 21-24; 2, 1-4; Evanghelia Matei 22, 2-14; glas 5, voscreasna 3

3 L Sf. Sfinţit Mc. Antim al Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Muceniţă Vasilisa; Sf. Ier. Ioanichie II al Serbiei; Sf. Cuv. Ioan, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Pimen, Alexie, Petru, din Rusia

4 M Sf. Sfinţit Mc. Vavila; Sf. Mc. Teotim şi Teodul; Sf. 3628 Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi: Andrei, Grigorie, Ştefan, Mihail, Nicolae, Petru, Alexandru, Nicolae, Ioan, Pavel, Ioan, Nicolae

5 M Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Urban, Teodor şi Medimin; Sf. Sfinţit Mucenic Avdei, Episcop din Persia; Sf. Sfinţit Mc. Atanasie; Sf. Nou Mc. Eftimie

6 J Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil, Macarie; Sf. 11 000 de Mucenici de pe Ararat; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Dimitrie, Constantin, Ioan, Vsevolod

7 V Înainteprăznuirea Naşterii Preasfintei Născătoarede Dumnezeu; Sf. Cuvioşi Simion şi Amfilohie de la Pângăraţi; Sf. Apostoli Evod şi Onisifor; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru, Mihail, Alexandru, Ioan, Eugen

8 S Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria; Sf. Mucenici Ruf şi Rufian; Sf. Mucenici Sever şi Artemidor; Sf. Nou Mucenic Alexandru; Sf. Ioan şi Gheorghe-Ioan din Georgia

9 D Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău; Sf. 200 Părinţi de la Sinodul III Ecumenic; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru şi Grigorie  Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim); Apostol Galateni 6, 11-18;  Evanghelia Ioan 3, 13-17; glas 6, voscreasna 4

10 L Sf. Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria Împărăteasa; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Gleb, Petru, Constantin, Ismail, Vasile, Evghenie, Ioan, Gleb, Nicolae, Constantin, Evghenie

11 M Sf. Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sf. Mc. Seleuc, Ilie, Zotic, Lucian, Valerian; Sf. Cuv. Xenia de Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Victor, Carp, Nicolae; Sf. M-ţă Teodora din Peloponez

12 M Sf. Mucenic Autonom; Sf. Sfinţiţi Mucenici Coronat şi Teodor; Sf. Mucenici Machedonie, Tatian, Teodul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dositei din Georgia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor şi Dimitrie

13 J Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mucenici Gordian, Macrovie, Ilie, Zotic, Lucian, Valerian din Tomis; Sf. Mare Muceniţă Ketevana, regina Georgiei

14 V Înălţarea Sfintei Cruci (Post); Sf. 170 de Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Sf. Sfinţit Mc. Ciprian al Cartaginei; Sf. Mc. Valerian; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ioan şi Nicolae; Sf. Cuv. Alexandra, Marta, Elena

15 S Sf. Ier. Iosif de la Partoş; Sf. Mc. Nichita Gotul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan Criteanul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan şi Sf. Nouă M-ţă Evdochia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Andrei, Grigorie, Ioan, Grigorie, Ioan, Maria

16 D Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Melitina; Sf. Muceniţă Sevastiana; Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian din Cartagina; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Pimen, Grigorie şi Serghie; Sf. Ciprian din Serbia;  Duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea Domnului Iisus); Apostol Galatei 2, 16-20; Evanghelia Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 7, voscreasna 5

17 L Sf. Muceniţe Sofia şi fiicele ei Pistis, Elpis, Agapis; Sf. Mucenici Maxim, Teodot, Asclipiodota; Sf. Mc. Lucia şi fiul ei, Sf. Mc. Geminian; Sf. Mc. Teodota; Sf. Sfinţit Nou Mc. Dimitrie; Sf. Nou Mc. Ioan

18 M Sf. Ier. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Muceniţe Sofia şi Irina; Sf. Muceniţă Ariadna; Sf. Mucenic Castor; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi: Alexie, Petru, Amfilohie, Ioan, Boris, Vladimir, Mihail, Veniamin

19 M Sf. Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Constantin, Nicolae, Nil; Sf. Muceniţă Maria fecioara din Rusia; Sf. Cuvios Alexie; Sf. Cuvios Igor-George, mare prinţ de Cernigov

20 J Sf. Mari Mucenici Evstatie, Teopisti şi fiii lor Agapie şi Teopist; Sf. Mucenici Artemidor şi Talu; Sf. Maxim Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Anatolie, Teoctist, Alexandru; Sf. Nou Mc. Anatolie

21 V Sf. Apostol Codrat; Sf. Prooroc Iona; Sf. Mc. Eusebie, Prisc, Eusebie, Nestavu, Zinon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Teofan Valentin, Alexandru, Ioan, Andrei, Petru, Ioan; Odovania Praznicului Cinstitei Cruci

22 S Sf. Sfinţit Mucenic Teodosie de la Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mucenici Isaac, Martin, Nicolae; Sf. Cuvios Cosma Zografitul; Sf. 26 Cuv. Părinţi Zografiţi Mc.; Sf. Cuv. Parascheva, nebună pt. Hristos

23 D Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Andrei, Ioan, Petru, Antonie; Sf. Muceniţă Raisa; Sf. Cuvioase Xantipi şi Polixeni; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Arsenie şi Ioan; Sf. Ier. Inochentie de Alaska Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Apostol II Corinteni 9, 6-11; Evanghelia Luca 5, 1-11; glas 8, voscreasna 6 (Echinocţiul de toamnă)

24 L Sf. Muceniţă Tecla, cea întocmai cu Apostolii; Sf. Cuvios Coprie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile, Andrei, Pavel, Vitalie, Serghie, Spiridon, Vasile, Carp, Nicandru; Sf. Cuvios Siluan Atonitul

25 M Sf. Cuvioasă Eufrosina; Sf. Mucenici Pavel şi Tatia, cu fiii lor Savinian, Maxim, Ruf, Eugenie; Sf. Cuv. Dositeea din Kiev; Sf. Nicolae, mărturisitor; Sf. Cuv. Serghie din Radonej; Sf. Cuvios Vartolomeu

26 M Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Muceniţă Hira; Sf. Ier. Tihon, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Atanasie, Alexandru, Dimitrie, Ioan, Nicolae

27 J Sf. Ier. Mucenic Antim Ivireanul; Sf. Mucenic Calistrat cu cei 49 Sf. Mucenici; Sf. Muceniţă Epafras; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Gherman, Mihail, Petre, Teodor; Sf. Cuvioasă Rachela

28 V Sf. Cuv. Hariton; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, împreună cu Pimen, Nicon, Neon, Eliodor; Sf. Cuvios Neofit; Sf. Nouă M-ţă Ana; Sf. Noi Mucenici Ilarion, Mihaela şi Tatiana din Rusia

29 S Sf. Cuv. Chiriac; Sf. !50 de Mucenici din Palestina; Sf. Mucenici Trifon, Trofim, Dorimedont; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan de Riga; Sf. Ier.  Ioan Maximovici de San Francisco; Sf. Cuv. Sebastian de la Optina

30 D Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie, luminătorul Armeniei: Sf. M-iţe Ripsimia şi Gaiani; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Procopie, Petru, Petru, Viaceslav, Leonid, Simeon, Vasile, Serafim, Alexie, Matei, Nicolae, Serafim Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor); Apostol II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Evanghelia Luca 6, 31-36; glas 1, voscreasna 7

 

 

OCTOMBRIE

1 L Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani; Sf. Apostol Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie, Mihail, Alexandru, Nicolae, Gheorghe, Teodor

2 M Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian şi Sf. Muceniţă Iustina; Sf. Mucenic Teoctist; Sf. Cuv. Andrei; Sf. Muceniţă Damaris; Sf. Cuv. Teofil Mărturisitorul; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţit Mc. Constantin

3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Rustic şi Elefterie; Sf. Mc. Teoctist şi Dionisie; Sf. Cuv. Dionisie şi Isihie de la Pecerska; Sf. Ier. Agatanghel, mărturisitor; Sf. Iosif de la Optina; Sf. Ieronim

4 J Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Sfinţiţi Mucenici Faust, Gaiu, Eusebiu, Herimon; Sf. Cuv. Amun Egipteanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Tihon, Iacov, Minail, Nicolae; Sf. Nouă Mc. Hionia

5 V Sf. Muceniţă Haritina; Sf. Muceniţă Mamelta; Sf. Sfinţit Mc. Dionisie; Sf. Cuv. Părinţi şi Maici din Tao-Klaryeti (Georgia); Sf. Cuv. Damian, Ieremia şi Matei de la Pecerska; Sf. Mitropoliţi ai Moscovei

6 S Sf. Apostol Toma; Sf. Muceniţă Erotida; Sf. Nou Mucenic Macarie din Hios; Sf. Mucenici Marcel, Cast, Emil şi Saturnin; Sf. Cuvios Chindeu din Cipru; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ioan, preot din Rusia

7 D Sf. Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Iulian prezbiterul şi Chesarie; Sf. Sfinţiţi Mucenici Eusebie şi Felix; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Valentin, Nicolae; Sf. Ierarh Iona de Manciuria Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Apostol Galateni 1, 11-19; Evanghelia Luca 7, 11-16; glas 2, voscreasna 8

8 L Sf. Cuvios Alexie Carpatinul, mărturisitor; Sf. Cuv. Pelaghia; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Taisia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varlaam, Dimitrie, Ioan, Ambrozie, Pahomie; Sf. Noi Mc. Tatiana, Maria, Nadejda

9 M Sf. Apostol Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia, soţia sa; Sf. Muceniţă Poplia; Sf. Cuv. Petru; Sf. Ştefan cel Orb al Serbiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Constantin, Petru, Constantin

10 M Sf. Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mturisitorul; Sf. Cuv 26 de Mucenici de la Zografu, ucişi de catolici; Sf. Ier. Ştefan şi Amfilohie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Teodor

11 J Sf. Ap. Filip; Sf. Mc. Zinaida şi Filonida; Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Nectarie, Arsachie şi Sisinie, Patr. Constantinopolului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Filaret şi Alexandru; Soborul Sfinţilor din Optina

12 V Sf. Mucenici Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cuv. Anastasia; Sf. Muceniţă Domnina; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Iuvenalie, Ioan şi Alexandru; Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Nicolae

13 S Sf. Mucenici Carp, Agatador, Papil şi Agatonica; Sf. Nouă Muceniţă Hrisia; Sf. Mucenici Florentie, Dioscor, Veniamin, Antigon; Sf. Mare Muceniţă Zlata; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Inochentie şi Nicolae

14 D Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi; Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie, Chelsie; Sf. Mucenic Silvan şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Petru Avselanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mihail şi Petru Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 7 Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea Domnului Iisus); Apostol Galateni 2, 16-20 şi a Sfinţilor Părinţi Tit 3, 8-15; Evanghelia Luca 8, 5-15 şi a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13; glas 3, voscreasna 9

15 L Sf. Sfinţit Nou Mucenic Luchian; Sf. Ierarhi Savin şi Vars Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Simeon şi Valerian; Soborul celor 23 Sf. Noi Mucenici din Belarus; Sf. Ier. Atanasie Saharov

16 M Sf. Mucenic Longhin Sutaşul şi alţi Doi Sf. Mucenici; Sf. Mucenici Leontie, Dometie, Terentie, Domnin; Sf. Cuv. Mal; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Eugen, Ioan, Alexie, Ioan; Sf Grigorie Mărturisitorul

17 M Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mucenic Andrei din Creta; Sf. Mucenici Cosma şi Damian, cu Leontie, Antim, Evprepie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru, Neofit, Iachint, Calist, Alexandru; Sf. Mc. Cosma

18 J Sf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Sf. 40 de Mc. copii, ucişi cu sabia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serghie, Andrei, Nicolae, Serghie şi Elisabeta; Sf. Kukşa din Odesa; Sf. Mc. Iust, pruncul

19 V Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mucenic Var şi alţi 6 Sf. Mucenici; Sf. Cuv. Ioan de Rila; Sf. Sfinţiţi Mucenici Felix şi Eusebie; Sf. Cuv. Ioan; Sf. Ioan de Kronstadt; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexis şi Serghie din Rusia

20 S Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Mc. Evnor şi Evnoi; Sf. Cuv. Gherasim Kefalonitul; Sf. Cuv. Matroana; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Ioan, Nicolae, Ioan, Leonid, Ioan, Alexandru, Zosima, Ioan, Pavel, Mihail, Petru

21 D Sf. Cuv. Mărturisitori Visarion Sarai şi Sofronie; Sf. Mucenici Oprea, Moise şi Ioan; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare; Sf. Mucenici Gaie, Dasie, Zotic, Andrei, Ştefan, Pavel, Petru; Sf. Sfinţit Mc. Asterie  Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); Apostol Efeseni 2, 4-10; Evanghelia Luca 8, 26-39; glas 4, voscreasna 10

22 L Sf.  Ier. Averchie; Sf. 7 Tineri din Efes: Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Exacustodian, Antonin, Constantin; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serafim, Vladimir, Alexandru, Nicolae, Nicolae, Vasile, Mina

23 M Sf. Sfinţit Mucenic Iacov, ruda Domnului; Sf. Ier. Ignatie din Constantinopol; Sf. Cuv. Macarie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Soloviev Nicolae, Nicolae, Emilian, Sozont, Alexandru; Sf. Mc. Teodor şi Vladimir

24 M Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Muceniţă Sinclitichia şi cele 2 fiice; Sf. Muceniţă Sevastiani; Sf. Sfinţit Mc. Acachie; Sf. Ier. Proclu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Lavrentie, Alexie, Alexie, Nicolae, Ioan, Petru

25 J Sf. Mc. Marcian, Martirie, Anastasie, Valerian, Savin, Valerie, Hristaf, Uar, Papie, Diodor, Claudian, Conon, Faust, Vasilie, Lucian, Nichifor, Ştefan, Filadelf, Policarp; Sf. Cuv. Matroana din Diveivo

26 V Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Sf. Mucenic Lup; Sf. Mucenici Artemidor şi Vasilie; Sf. Muceniţă Leptina; Sf. Mucenic Glicon; Sf. Cuv. Nou Mucenic Ioasaf; Sf. Ier. Alexandru din Georgia

27 S Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou de la Basarabov; Sf. Mare Mucenic Nestor; Sf. Muceniţe Capitolina şi Erotida; Sf. Ier. Chiriac; Sf. Cuv. Procla; Sf. Ier. Alexandru şi Constantin; Sf. Sfinţit Nou Mc. Serafim

28 D Sf. Ier. Iachint, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mucenici Terentie şi Neonila cu fiii Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil, Evnichi; Sf. Cuv. Iov de Poceaev; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan şi Mihai; Sf. Cuv. Teofil Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Apostol Efeseni 2, 14-22; Evanghelia Luca 8, 41-56; glas 5, voscreasna 11

29 L Sf. Cuv. Muceniţă Anastasia Romana; Sf. Muceniţă Melitina; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Alexie, Anfrei, Vasile, Cosma, Ioan, Naum, Pavel, Ioan, Filip, Victor, Pavel, Ioan, Eugen şi Agata

30 M Sf. Mucenici Zenovie şi sora lui Zenovia; Sf. Sfinţit Mucenic Marcian; Sf. Muceniţă Evtropia; Sf. Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan, Eugen, Leonid, Matei

31 M Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis, Apelie; Sf. 1000 Mucenici din Tbilisi; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ioan, Vsevolod, Serghie, Alexie, Alexandru, Vasile, Petru, Vasile, Anatolie, Eufrosin, Iacob

 

 

NOIEMBRIE

1 J Sf. Doctori Fără de arginţi Cosma şi Damian; Sf. Muceniţe Chiriena şi Iuliana; Sf. Mucenic Ermingheld; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor, Alexandru, Serghie, Alexandru, Dimitrie, Serghie, Petru

2 V Sf. Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist, Eudoxie, Agapie; Sf. Mc. Chiriachi, Domnina, Domna; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania, Constantin, Victorin, Vasile din Rusia; Sf. Cuv. Marcian

3 S Sf. Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala; Sf. Mucenici Sever, Androna, Teodot, Teodota; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie, Alexandru, Vladimir, Vichentie, Vasile, Pavel, Ioan Petru, Cosma, Vasile, Nicolae

4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfinţiţi Mucenici Nicandru şi Ermeu; Sf. Mucenic Porfirie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Arsenie, Alexandru, Ismail; Sf. şi Drepţii georgieni Ioan, Ştefan, Isaia Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Apostol Galateni 6, 11-18; Evanghelia Luca 16, 19-31; glas 6, voscreasna 1

5 L Sf. Cuv. Mucenici Galaction şi Epistimia; Sf. Apostoli Hermes, Lin, Gaie, Filolog, Patrova; Sf. Mc. Domnin, Timotei, Teofil, Teotim, Eupsihie, Carterie, Silvan, Pamfil, Doroteu; Sf. Sfinţit Nou Mc. Gabriel

6 M Sf. Cuv. Pavel, Arhiep. Constantinopolului; Sf. 7 Muceniţe Fecioare din Ancira; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nichita, Varlaam, Gavriil, Anatolie, Nicolae, Arsenie, Nicolae, Constantin, Vasile, Gabriel, Rufin, Isaac

7 M Sf. Mc. Ieron şi cei 33 Sf. Mc. împreună cu el; Sf. Cuv. Lazăr; Sf. Sfinţiţi Noi Mc.Chiril, Mihail, Mihail, Pavel, Nicolae, Mihail, Alexandru, Vasile, Alexie, Alexandru, Paulin, Ioan, Veniamin, Iosif

8 J Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor cereşti Puteri; Sf. Cuv. Eufrosina cea Tânără; Sf. Marta, prinţesă de Pskov; Sf. Mucenic Ni’Meh cel Nou din Siria; Sf. Nou Mucenic Mihail

9 V Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian, Nicostrat din Sirmium; Sf. Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexie, Dimitrie, Constantin, Constantin, Victor, Nestor, Ilie, Iosif, Partenie

10 S Sf. Apostoli Olimpian, Irodion, Sosipatru, Tertie, Erast, Cvart; Sf. Mucenici Caliopie, Nir, Orion; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Boris, Nifon, Nicolae, Alexandru, Boris, Nicolae; Sf. Noi M-ţe Ana, Ana, Olga, Teoctista

11 D Sf. Mare Mucenic Mina; Sf. Mucenici Victor şi Vichentie; Sf. Cuv. Teodor Studitul şi Maxim; Sf. M-ţă Ştefanida; Soborul Sfinţilor sârbi din Deciani: Efrem, Eftimie, Nestor, Neofit, Uroşiţa, Miliţa    Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Apostol Efeseni 4, 1-7; Evanghelia Luca 10, 25-37; glas 7, voscreasna 2

12 L Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie, Vasile, Grigore, Vasile; Sf. Ier. Ioan Milostivul al Alexandriei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Constantin, Vladimir, Alrxandru, Matei, Dimitrie, Boris

13 M Sf. Ioan Gură de Aur, Ahiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Nou Mucenic Damaschin; Sf. Mucenici Antonin, Nichifor, Gherman şi Manetha; Sf. Cuv. Arsenie; Sf. Mucenici Valentin, Solutorie şi Victor

14 M Sf. Slăvitul Apostol Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama al Tesalonicului; Sf. Nou Mucenic Constantin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici  Aristarh, Dimitrie, Alexie, Nicolae, Serghie, Dimitrie, Teodor, Nicolae, Alexie (Începutul Postului Naşterii Domnului)

15 J Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mucenici Gurie, Samona, Aviv; Sf. Împăraţi Iustin şi Teodora; Sf. Mucenici Elpidie, Marcel, Eustohie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Petru, Nicolae, Nichita, Grigorie

16 V Sf. Apostol şi Evanghelist Matei; Sf. Fulvian, prinţul Etiopiei: Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor, Anania, Mihail, Panteleimon, Mihail, Vasile, Macarie, Nicolae, Ioan, Victor, Dimitrie; Sf. Cuv. Serghie

17 S Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul; Sf. Cuv. Lazăr Mărturisitorul, Zaharia Ciubotarul, Ioan, Longhin; Sf. Ier. Ghenadie şi Maxim ai Constantinopolului; Sf. Cuv. Iustin; Sf. Cuv. Ghenadie; Sf. Ier. Vasile din Siria

18 D Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mc. Romano; Sf. Mucenic Prunc, Varula; Sf. Mucenici Zaheu şi Alfeu; Sf. Cuv. Toma din Emesa; Sf. Cuv. Elena din Moscova; Soborul tuturor Sfinţilor din Estonia   Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Apostol Efeseni 5, 8-19;  Evanghelia Luca 12, 16-21; glas 8, voscreasna 3

19 L Sf.Prooroc Avdie; Sf. Mucenici Varlaam şi Azi; Sf. Mucenici Agapie, Iliodor, Antim, Talaleu, Cristofor, Eufimia şi fiii, Panharie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioasaf, Porfirie, Timotei, Ioan, Nicolae, Ioan

20 M Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mucenic Dasie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Macarie, Ilarion, Arsenie, Eutihie, Alexandru, Vasile, Alexie

21 M Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria (Dezlegare la peşte)

22 J Sf. Apostoli Filimon, Arhip, Aphia, Onisim; Sf. M-ţă Cecilia, soţul ei Valerian şi Tiburtie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vladimir, Ioasaf, Gherasim, Ioan, Atanasie, Alexie, Pavel, Basile, Ioan, Iacov, Ilie, Teodor

23 V Sf. Cuv. Antonie de la Iezeru-Vâlcea; Sf Ier. Amfilohie, Grigorie, Ishiron şi Elen; Sf. Noi Mucenici Serafim, Grigorie şi Ioan Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Boris, Eleazar, Alexandru

24 S Sf. Ier. Clement al Romei; Sf. Sfinţit Mucenic Petru, Ep. Alexandriei; Sf. Mc. Filumen, Hristofor, Evghenie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Evgraf, Eugen, Alexie, Ioan, Mihail, Alexandru, Cornelie, Mitrofan

25 D Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serafim, Iaroslav, Grigorie, Vasile, Ilarion, Ioan, Simeon, Ioan Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea Poruncilor); Apostol Coloseni 3, 12-16; Evanghelia Luca 18, 18-27; glas 1, voscreasna 4

26 L Sf. Cuv. Alipie, Nicon, Stelian Paflagonul, Acachie, Iacov Pustnicul; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nazarie, Vasile, Vasile, Ioan, Gheorghe, Ilie, Nicolae, Mihail, Nicolae, Daniel, Vasile

27 M Sf. mare mucenic Iacov Persul; Sf. Cuvioşi Pinufrie şi Natanail; Af. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Vasile, Boris, Nicolae, Alexie, Ioan, Serghie, Nicolae, Serghie, Teodor, Ioan şi monahii Ioasaf, Alexie, Xenofont

28 M Sf. Cuv. Ştefan Mărturisitorul; Sf. Mucenici Andrei şi Petru; Sf. Mucenici Vasile, Ioan, Ştefan, Grigorie, Grigorie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serafim, Petru, Alexie, Alexie, Nicolae din Rusia

29 J Sf. Mucenic Paramon şi cei 370 de Sfinţi Mucenici împreună cu el; Sf. Ier. Nicolae al Tesalonicului şi Urban la Macedoniei; Sf. Mucenic Filumen; Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie; Sf. Mc. Valerin şi Fedros

30 V Sf. Slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României; Sf. Ier. Frumenţiu, Episcopul Indiei; Sf. Constantie, preot din Roma; Sf. Vakhtang, regele Georgiei; Sf. Cuv. Ilie

 

 

DECEMBRIE

 

1 S Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul; Sf. Mucenic Anania Persul; Sf. Cuv. Antonie cel Nou; Sf Ier. Anania şi Solohon; Sf. Ier. Onisim, Episcopul Efesului; Sf. Nou Mc. Anghelis din Constantinopol

2 D Sf. Prooroc Avacum; Sf. Cuv. Ioan, Iraclemon, Andrei, Teofil; Sf. Muceniţă Miropa; Sf. Ier. Solomon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Matei, Ioan, Teodor, Nicolae, Nicolae, Danacte, Tamara, Cosma, Boris   Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Apostol I Timotei 1, 15-17; Evanghelia Luca 18, 35-43; glas 2, voscreasna 5

3 L Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofonie; Sf. Sfinţit Mucenic Teodor; Sf. Ioan Sihastrul; Sf. Mucenic Indis; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan, Andrei, Nicolae, Gheorghe; Sf. Cuv. Sava

4 M Sf. Mare Muceniţă Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin; Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Mucenici Hristodul şi Hristodula; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie, Ioan, Alexandru, Nicolae, Vasile şi alţi 10 Sf. Mucenici

5 M Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mucenici Anastasie, Diogen, Averchie; Sf. Cuv. Nectarie; Sf. Cuvios Mucenic Cosma cel Bărtân; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ilie; Sf. Noi Mucenici Ghenadie şi Serghie din Rusia

6  J Sf. Ier. Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; Sf. Nou Mucenic Nicolae Caraman; Sf. Ierarh Teofil, Episcopul Antiohiei; Sf Ierarh Maxim, Mitropolitul Kievului; Sf. Mc. Niser

7 V Sf. Muceniţă Filoteea fecioara de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, Ep. Mediolanului; Sf. Mc. Atinodor, Neofit, Dometie, Isidor, Achepsima, Leon, Gain, Gaie; Sf. Noi Mc. Serghie, Galaction, Mihail

8 S Înainteprăznuirea Zămislirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Cuv. Patapie; Sf. Apostoli Sostene, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Chesarie, Onisifor; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Serghie

9 D Zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Proorociţă Ana; Sf. Cuvios Ştefan cel Strălucit; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir, Vasile, Alexandru, Serghie şi Eufrosina fecioara din Rusia; Sf. Ier. Acros Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Apostol Efeseni 6, 10-17; Evanghelia Luca 13, 10-17; glas 3, voscreasna 6

10 L Sf. Mucenici Mina Calcheladu, Ermoghen, Evgraf, Ghemel, Marian, Eugeniu; Sf. Noi Mc. Evagrie, Mihail, Iacob, Alexandru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Anatolie, Evghenie, Constantin, Alexandru, Nicolae

11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul; Sf. Cuv. Luca Noul Stâlpnic; Sf. Muceniţe Achipsei şi Aitala; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teofan; Sf. Noi Mucenici Teofan, Nicolae şi Ioan; Soborul Tuturor Sfinţilor din Georgia

12 M Sf. Ier. Spiridon al Trimitundei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Sinesie; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru de Ierusalim; Sf. Cuv. Amonata şi Antos; Soborul primilor Mc. Americani Iuvenalie, Petru, Ioan, Anatolie, Alexandru

13 J Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mucenici Evstratie, Avxentie, Evghenie, Mardarie, Orest; Sf. M-ţă Lucia din Siracuza; Sf. Noi Mucenici Alexandru, Ioan, Vladimir, Vladimir, Iacob, Nicolae

14 V Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Tirs, Levchie, Calinic; Sf. Mucenici Filimon, Apolonie, Arian; Sf. 4 Mc. Ostaşi; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae şi Vasie din Rusia; Sf. Cuv. Teodul; Sf. Mc. Adrian

15 S Sf. Mucenici Elefterie şi mama sa, Antia; Sf. Mucenic Coremon; Sf. Cuv. Pavel; Sf. Muceniţă Suzana; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ilarion, Alexandru, Vasile, Victorin, Iosif din Rusia; Sf. Arsenie

16 D Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin din Roma; Sf. Teofana Împărăteasa; Sf. Ier. Memnon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Arcadie; Sf. Noi Mc. Macarie, Alexandru, Teodosie, Ilie, Pavel, Petru, Vladimir  Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor strămoşi după trup ai Domnului; Pilda celor chemaţi la cină); Coloseni 3, 4-11; Evanghelia Luca 14, 16-24 ; glas 4, voscreasna 7

17 L Sf. Prooroc Daniel; Sf. Drepţi Anania, Azaria şi Misail; Sf. Mc. Partermutie, Coprie, Alexandru; Sf. Ier. Dionisie cel Nou; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie (Estonia), Nicolae, Alexandru, Petru, Ioan

18 M Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Sebastian, Nicostrat, Marcelin, Marcu, Tranchilin, Claudie, Tiburtie, Agrestie, Castor, Castul, Simforian; Sf. Mucenic Euviot Mturisitorul; Sf. Cuv. Sofia

19 M Sf. Mucenic Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaida; Sf. Mucenici Ilie, Prov, Ares, Timotei, Polieuct, Eutihie, Tesalonica; Sf. Noi Mucenici Victor, Nicolae, Ilie, Ioan, Vladimir; Sf. Muceniţă Vera Fecioara

20 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Cuv. Paflagonie; Sf. Nou Mc. Ioan din Tasos; Sf. Ier. Daniel II al Sebiei; Sf. Ioan de Kronstadt; Sf. Cuv. Ignatie de la Pecerska

21 V Sf. Muceniţă Iuliana din Nicomidia împreună cu 500 Sf. Mucenici şi 130 Sf. Muceniţe; Sf. Mucenic Temistocle; Sf. Cuv. Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Noi Mc. Mihail şi Nichita din Rusia

22 S Sf. Ier. Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Muceniţă Anastasia din Sirmium; Sf. Mare Muceniţă Anastasia din Roma; Sf. Muceniţă Teodota şi fiul său, Evod; Sf. Mucenic Flavian din Roma (Solstiţiul de iarnă)

23 D Sf. Mucenici Teodul, Saturnin, Evpo, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatop, Vasilid, Evarest, Pompie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan şi Nicolae; Sf. Noi Mc. Ioan, Macarie şi Vasile din Rusia; Sf. Cuv. Naum Duminica dinaintea Sărbătorii Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Apostol Evrei 11, 9-10; 32-40; Evanghelia Matei 1, 1-25; glas 5, voscreasna 8

24 L Sf. Cuv. Muceniţă Eugenia; Sf. Muceniţă Vasilisa; Sf. Mucenic Filip; Sf. Cuv. Mucenici Protu şi Iachint; Sf. Cuv. Nicolae şi Antioh; Sf. cuv. Antioh; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Inochentie şi Serghie

25 M Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Crăciunul)

26 M Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Cuvios Nicodim de la Tismana; Sf. Cuv. Natan; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru, Dimitrie, Nicolae; Sf. Noi Muceniţe Antisa, Macaria şi Valentina

27 J Sf. Apostol şi Arhidiacon Ştefan, Întâiul Mucenic: Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul; Sf. Cuv. Teodor, Arhiep. de Constantinopol; Sf. Ier. Maxim al Alexandriei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Tikon, şi cei 160 de preoţi

28 V Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. 20 000 Mucenici din Nicomidia; sf. Mucenic Indis; Sf. cuv. Simeon Izvorâtorul de Mir; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicodim, Arcadie, Alexandru şi Areta din Rusia

29 S Sf. 14 000 de prunci ucişi de Irod în Palestina; Sf. Cuv. Marcel; Sf. Noi M-ţe Fecioare Natalia, Ana, Evdochia, Natalia, Natalia, Agripina, Matroana, Ana, Matroana, Natalia, Varvara, Eufrosina din Rusia

30 D Sf. Muceniţă Anisia din Tesalonic; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Mucenic Fileter; Sf. Apostol Timon; Sf. Cuv. Teodora din Constantinopol; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie din Estonia; Sf. Nouă Muceniţă Maria Duminica după Sărbătoarea Naşterii Domnului (Fuga în Egipt); Apostol Galateni 1, 11-19; Evanghelia Matei 2, 13-23; glas 6, voscreasna 9

31 L Odovania Praznicului Naşterii Domnului; Sf. Mucenic Hermes; Sf. Cuv. Vasile, Inochentie, Epifanie, Evstatie; Sf. Chiriac de la Bisericani; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Nou Mucenic rus Petru

 

 

 

 

RANDUIELI ALE SFINTEI BISERICI

ZILE DE POST

Zilele de miercuri şi vineri de peste an, cu excepţia celor însemnate cu HARŢI                  (Postim miercurea pentru că este ziua săptămânii în care a fost vândut Mântuitorul Hristos; postim vinerea, fiind ziua săptămânii în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos)

Ajunul Botezului Domnului – 5 ianuarie                                                                               Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august                                                       Înălţarea Sfintei Cruci – 14 septembrie

ZILE ÎNSEMNATE CU HARŢI

Miercuri după Tăierea Împrejur  a Domnului: 3 ianuarie

Miercuri şi vineri după Paşti: 11 şi 13 aprilie

Miercuri şi vineri după Rusalii: 30 mai şi 1 iunie

POSTURILE BISERICEŞTI

Postul Sfintelor Paşti: 19 februarie – 7 aprilie                                                                          Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel: 4 iunie – 29 iunie                                                             Postul Adormirii Maicii Domnului: 1  – 15 august                                                                 Postul Naşterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

ZILE CU DEZLEGĂRI LA PEŞTE                                                                               Întâmpinarea Domnului – 2 februarie

Bunavestire – 25 martie                                                                                                                     Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim (Duminica Floriilor) – 1 aprilie                                       Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – 24 iunie                                                                                Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – 29 iunie                                                                                   Schimbarea la faţă a Domnului – 6 august                                                                                   Adormirea Maicii Domnului – 15 august                                                                                        Intrarea în biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

ZILE ŞI PERIOADE DE TIMP ÎN CARE NU SE FAC NUNŢI ŞI PETRECERI

În toate zilele de post ale anului

În cele 4 Sfinte Posturi ale anului                                                                                                        In ajunul şi în zilele Praznicelor împărăteşti: 1-2 februarie, 16-17 mai, 15 august, 13-14 septembrie                                                                                                                                              De la Lăsatul secului de carne pentru Postul Paştilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma: 12 februarie – 15 aprilie                                                                                                             De la Sărbătoarea Naşterii Domnului până la Botezul Domnului: 25 decembrie – 6 ianuarie

 

Parada de 1 decembrie a ADEVARATILOR ROMANI

Mi-ar plăcea să văd de 1 decembrie o paradă a adevăraților români. În frunte, să fie ierarhii ortodocși care drept învață Cuvântul Adevărului, alături de cârmuitorii ortodocși ai țării noastre care vor binele țării și luptă împotriva cotropitorilor străini, purtând icoane cu mucenici ai neamului românesc. Mi-ar plăcea să văd „trupele speciale” ale Bisericii, monahii și monahiile înarmați cu metaniere și rugându-se, smeriți: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește poporul român și mântuiește pe drept credincioșii Bisericii de pretutindeni”. Mi-aș dori ca preoții Bisericii, cu chipuri luminoase și inimi vesele, să poarte Cruci de binecuvântare și să cânte: „Cu noi este Dumnezeu”, mărturisind credința ortodoxă și spunând către întregul popor: „cât bine n-a făcut nouă Dumnezeu”. Aș vrea să văd oștirea țării, iubitoare de Hristos, că pășește curajos pe pământul apărat de strămoșii noștri cu preț de sânge, cu conștiința trează că nu urmează intereselor meschine ale trădătorilor de neam, și că oștenii nu au ce căuta în conflictele internaționale întărind armata antihristului. Mi-aș dori să văd poporul drept-credincios dezrobit și despovărat de puternicii lumii urmând cu bucurie pe cei care vor binele Bisericii și al țării. Aș vrea să aud cântându-se Troparul Crucii înaintea imnului de stat și toți, cler și popor, să ne închinăm smeriți Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimii Celei de o Ființă și Nedespărțite. Amin!

 

Nota. Am preluat acest text de pe blogul Parintelui marturisitor Claudiu Buza, autorul lui, pentru frumuseţea nazuintelor Sfintiei Sale, nicidecum utopice. Fratiile voastre veti intelege cine sunt adevaratii iubitori de neam si tara, luand cuvenita distanta fata de tradatori, impostori si lupi imbracati in piei de oaie. Îi multumesc pentru ingaduinta de a publica aceasta scriere pe blogul meu.

Preot Iovita Vasile

Adevaratele sarbatori ale romanilor

Astăzi este ziua naţională a României. Până acum am mai avut şi alte zile zise naţionale, 10 mai şi 23 august, care, fiind circumstanţiale, n-au rezistat.

Adevăratele sărbători ale românilor sunt, prin excelenţă, cele sfinte. De două mii de ani Biserica sărbătoreşte Naşterea şi Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum şi alte evenimente sfinte cuprinse în istoria de mântuire a omenirii. Vrăjmaşii Bisericii şi a tot binele ar fi vrut să desfiinţeze Sfintele Sărbători. În vremea comunismului, s-a mers până-ntr-acolo încât o zeloasă activistă, ajunsă ministru al învăţământului, a vrut ca vacanţa de iarnă a elevilor să înceapă pe 28 decembrie! N-a reuşit, Dumnezeu a împiedicat-o. Directivele partidului comunist erau că Sărbătorile să fie ţinute, dar să li se deturneze sensul profund religios şi să li se imprime o tentă laică. S-au izbit de un nou eşec. Încearcă şi acum să impună tot felul de sărbători care să vină la concurenţă cu Sfintele Sărbători. Toate acestea ne aduc aminte de ceea ce Dumnezeu a descoperit prin Proorocul Daniel despre antihrist şi înaintemergătorii lui din vremurile prezente şi din cele care vor urma: ,,Fiara a patra înseamnă că un al patrulea rege va fi pe pământ, care se va deosebi de toate celelalte regate, care va mânca tot pământul, îl va călca în picioare şi îl va zdrobi… Şi va grăi cuvinte de defăimare împotriva Celui Preaînalt, şi îşi va pune în gând să schimbe sărbătorile şi legea, şi el vor fi daţi în mâna lui o vreme, vremuri şi jumătate de vreme’’ (Daniel 7, 23-25

În aceste circumstanţe, când se pregăteşte în mare secret întronizarea lui antihrist, cel înţelept se va apropia şi mai mult de Dumnezeu şi va sta sub ascultarea Sfintei Biserici, care îl va călăuzi spre tot lucrul bun şi spre dobândirea mântuirii sufletului său. Sărbătorile laice şi păgâneşti ţin o vreme, vin şi trec. Sfintele Sărbători ale Bisericii, care nu pot fi desfiinţate, sunt aducătoare de bucurii duhovniceşti şi îl duc pe om spre împărăţia lui Dumnezeu.

Suntem acum în Sfântul Post al Naşterii Mântuitorului, în care ne pregătim să cinstim după cuviinţă pe Pruncul din ieslea Betleemului, pe ,,Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor’’ (Apocalipsa 17, 14). Doamne, ajută!

 

Preot Ioviţa Vasile

Dumnezeu ne-a daruit si noua un Sfant Apostol

Poporul care a primit în hotarele sale pe unul din Apostolii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este popor binecuvântat şi este vrednic a sta în marea familie a lui Dumnezeu, Biserica din lumea întreagă. Românii au avut privilegiul de a primi Evanghelia împărăţiei de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie. De unde ştim că a fost întâiul chemat? Din Evanghelia Sfântului Ioan (1, 35-42), unde ni se spune că doi dintre Ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, dintre care unul era Sfântul Andrei, L-au urmat pe Domnul până la locuinţa Sa, unde au rămas în ziua aceea. Sfântul Andrei s-a dus şi a căutat pe fratele său, pe cel care avea să devină Sfântul Apostol Petru şi i-a spus: ,,Am găsit pe Mesia (care se tălmăceşte Hristos). Amândoi s-au înfăţişat Mântuitorului şi au primit a fi Apostoli ai Săi. A urmat chemarea Sfinţilor Apostoli Filip şi Natanael, apoi a celorlalţi, până s-a împlinit numărul de doisprezece.

După Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, aceştia au hotărât să stabilească prin sorţi ariile geografice în care urmau să propovăduiască fiecare Evanghelia, după porunca Învăţătorului: ,,Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă’’ (Matei 28, 19-20).

Sfântului Apostol Andrei i-au revenit mai multe regiuni, între care şi Scitia Minor, Dobrogea noastră de astăzi. În mijlocul acelor oameni s-a auzit întâia oară învăţătura mântuitoare a Domnului Iisus. Aici s-au înălţat cele dintâi biserici, aici s-au hirotonit primii episcopi şi preoţi, aici au pătimit cei dintâi Sfinţi Mucenici. Cu deplin temei, Sfântul Andrei este socotit Apostolul românilor şi ocrotitorul întregii ţări.

Diavolul n-a răbdat să vadă cum oamenii sunt aduşi la Hristos de la rătăcirea idolilor şi a zeilor, şi a pus în mintea antipatului Egheat să omoare pe Sfântul Andrei. Apostolul a mărturisit cu curaj în faţa mai-marelui zilei: ,,Împăraţii Romei încă nu au cunoscut aceasta, cum că Fiul lui Dumnezeu venind pe pământ pentru mântuirea oamenilor, întru adevăr a arătat cum că idolii aceia nu numai că nu sunt dumnezei, ci şi draci necuraţi şi vrăjmaşi ai neamului omenesc, care îi învaţă pe oameni şi îi îndeamnă spre toată necurăţia, ca, mâniind pe Dumnezeu, să Se întoarcă de la dânşii şi să nu-i asculte. Iar când Se va mânia Dumnezeu asupra lor, Se va întoarce de la oameni. Atunci diavolii îi iau pe ei sub a lor stăpânire şi până într-atât îi amăgesc pe dânşii, încât îi scot din trup goi cu totul de faptele bune, nimic altceva având, decât păcatele lor pe care le duc cu ei’’.

Ajungând vârsta de optezeci de ani, Sfântul Apostol Andrei a fost răstignit pe o Cruce în formă de ,,X’’, ducându-se la Domnul nostru Iisus Hristos (După Vieţile Sfinţilor pe noiembrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2006, p. 619-642).

 

Preot Ioviţa Vasile

Sistemul antihristic, numit ,,uraciunea pustiirii”

Despre ,,urâciunea pustiirii’’ ne-a înştiinţat Dumnezeu mai întâi prin Sfântul Prooroc Daniel (12, 11), cu aceste cuvinte; ,,Şi din vremea când va înceta jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile’’. Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos ne-a prevenit: ,,Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel Proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă -, atunci cei din Iudeea să fugă la munţi’’ (Matei 24, 15-16). Ce înseamnă ,,urâciunea pustiirii’’?

          Înseamnă antihristul, care va voi să se ridice în locul lui Dumnezeu, va pretinde că el este dumnezeu şi stăpân al lumii şi va cere tuturor să i se închine şi să-i slujească, cum arată Sfântul Apostol Pavel (II Tesaloniceni 2, 3-10). Antihristul nu va domni singur, ci va fi ajutat de cohorte de supuşi, ca atare putem numi urâciunea pustiirii întregul sistem de teroare pe care îl va instaura în lume. Acest sistem nu va fi impus dintr-o dată, ci după îndelungi pregătiri. Distingem, încă de-acum, semnele care ne arată că ,,taina fărădelegii se şi lucrează’’ (II Tesaloniceni 2, 7). Iată câteva din aceste semne evidente:

– fenomenul globalizării, care tinde să unească şi să niveleze toate popoarele şi religiile, încât să fie un guvern unic, o singură religie, armată şi monedă unice

– uniunea europeană, înfăptuită cu viclenie, este o etapă în acest plan ţinut secret, dar ajuns, prin voia lui Dumnezeu, la cunoştinţa noastră

– există un plan care s-a vrut un secret absolut, însă a fost devoalat. Acesta prevede exterminarea a două treimi din populaţia lumii, cealaltă treime urmând a fi concentrată în anumite regiuni ale lumii. ,,Elitele’’ ar trebui să locuiască în zonele cele mai bune, având la îndemână toate înlesnirile

– răsturnările din 1989 au fost opera specialiştilor în revoluţii şi au avut menirea de a deschide calea spre înfăptuirea celor enumerate aici

– batjocorirea la scară planetară a Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei Fecioare Maria, a Sfinţilor Apostoli, a tuturor Sfinţilor şi a Bisericii Ortodoxe

– înmulţirea fărădelegilor prin legiferarea şi încurajarea prostituţiei, avorturilor, perversiunilor sexuale sodomite

– pustiirea unor ţări ortodoxe, prin crearea unor condiţii imposibile de trai,  astfel că milioane de oameni îşi părăsesc ţara de baştină şi ajung sclavi ai străinilor; se pustiesc satele şi multe dispar; se pustiesc pământurile roditoare, casele, bisericile în care oamenii îşi găseau liniştea şi împăcarea cu Dumnezeu; se ruinează familiile creştine printr-o politică diabolică, precis ţintită.

Mă opresc cu enumerarea aici. Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază!

 

Preot Ioviţa Vasile