Absenţa de la Sfânta Liturghie, o mare pierdere pentru viaţa noastră

Invaţă-i pe cei care nu merg la Biserică faptul că ai cântat împreună cu serafimii, că aparţii vieţii cereşti, că te-ai întâlnit cu Hristos şi ai vorbit împreună cu El. Să plecăm de la Dumnezeiasca Liturghie, precum leii, care scot flăcări, devenind mai înfricoşători decât diavolul, pentru că Sfântul Trup al Domnului cu care ne-am împărtăşit adapă sufletul nostru şi-i dă putere mare. Când Îl luăm cu vrednicie, îi alungă departe pe demoni şi-i aduce lângă noi pe îngeri şi pe Domnul îngerilor.
Acest Sfânt Sânge este mântuirea sufletelor noastre, cu Acesta se curăţă sufletul, cu El se împodobeşte.


Acest Trup face mintea mai strălucitoare decât focul, arată sufletul mai strălucitor decât aurul.Deci, atrăgeţi-i pe fraţii noştri la Biserică, povăţuiţi-i nu numai prin cuvinte, ci şi prin fapte. Şi chiar dacă nu le vei spune nimic, dar ieşi de la sfânta slujbă – şi prin înfăţişare, şi prin privire, şi prin glas, şi prin mers, şi prin toată cuviinţa ta – arătându-le celor absenţi câştigul pe care l-ai primit prin Biserică, aceasta este de ajuns, ca îndemn şi sfat. Pentru că aşa trebuie să ieşim din Biserică, ca din Sfânta Sfintelor, ca şi cum ne-am pogorî din Ceruri.

Învaţă-i pe cei care nu merg la Biserică faptul că ai cântat împreună cu serafimii, că aparţii vieţii cereşti, că te-ai întâlnit cu Hristos şi ai vorbit împreună cu El.
Dacă trăim astfel Sfânta Liturghie, nu va mai trebui să le spunem nimic celor care n-au fost. Şi aceia, văzând folosul nostru, vor simţi paguba lor şi vor alerga degrabă la Biserică, ca să se desfete de aceleaşi bunuri, cu Harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia Se cuvine slavă, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Glasul Sfinţilor Părinţi, Editura Egumeniţa, 2008

Text selectat şi editat de Dr. Gabriela Naghi

Prin multe suferinţe trebuie să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 14, 22)

Minunate cuvinte de întărire al Cuviosului Părinte Arsenie Papacioc, în aceste vremuri de luptă și ispite, cu care fiecare dintre noi se confruntă aproape zilnic, venite de la duhurile răutății și, mai ales, de la semenii noștri, prieteni sau dușmani, care ne vor sau nu binele.

Vă rog să mă credeți, am gândit, am fost un băiat de simțire, am făcut și sport, am fost vedetă – pantera blondă mă numeau gazetele – ei, nu m-am folosit ca în suferință. Crucea! M-a îndemnat spre a mă cunoaște, m-a îndemnat mai mult spre forțele forțelor. Pentru ca să pot să rezist, să văd că Dumnezeu este Cel ce este în fiecare clipă a mișcării noastre. Dumneavoastră știți că nu se mișcă fir de păr fără voia Lui? – Nu-i cuvântul meu, e al Lui! Și perii capului sunt numărați. Și tot ce întâmpinăm, tot ce ni se întâmplă e ca noi să ne trezim mai mult, să ne formăm mai mult, să înțelegem sensurile cele mai frumoase și cele mai adevărate ale iubirii, cu orice chip.

O suferință nu și-a atins scopul dacă este dată ca o terapie, să zic asa, dacă tu nu ai ieșit cu un folos din ea. Să nu credeți că Dumnezeu stă cu satârul în mână să ne pândească și, ai greșit, țac! Nu! Mai întâi mult s-ar ușura oamenii în viața sufletească, în viața duhovnicească, dacă ar ști cât de mult ne iubește Dumnezeu!
Și ne atrage atenția printr-o boală, prin te miri ce, ca să fim mai buni. Pentru că oricât ai fi de bun, nu ești destul de bun. Pentru că în afară de păcatele pe care le cunoaștem și sunt consemnate, în sfârșit, le dibuim, mai sunt o serie de păcate care nu se știu de lume și se numesc păcatele lipsirii – adică binele pe care îl poți face si nu-l faci. Atâtea ocazii ai avut să faci binele și nu l-ai făcut. Ei, aceasta este deja o stare care te încarcă, adică de păcat, lipsă de perfecțiune.

Prin suferință, să știți dumneavoastră că omul reușește să stea de vorbă cu sine mai precis decât în orice altă situație, să se cunoască pe sine, să se compare. Și atunci, vedeți, suferința îți dă ocazia aceasta de dezinfectare cu orice chip, să te cunoști pe tine, să te poți birui pe tine – care înseamnă uriașă biruință!

Text selectat şi editat de Doamna Dr. Gabriela Naghi

Sfântul Ierarh Varlaam al Moldovei: Domnii pământului vor fi oameni vânduţi satanei

,,Proorocii despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei’’ este un document adus de Mitropolitul Varlaam de la pustnicii schitului lui Zosima din ţinuturile Neamţului şi oferit Mitropolitului Macarie, cu prilejul călătoriei sale prin Moldova. Descoperit de Paul de Alep într-un sipet al lui Duma Negru, documentul uimeşte prin actualitatea sa, descriind, pas cu pas, decadenţa şi apostazia vremurilor pe care le trăim, sărăcirea materială şi duhovnicească a Moldovei, cotropirea şi pustiirea pământurilor, amestecul credinţei ortodoxe cu celelalte denominaţiuni creştine care nu vor mai fi considerate ca urâciune înaintea lui Dumnezeu, jefuirea bogăţiilor, urgiile şi uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele mamelor, asaltul sodomiei etc. Să luăm aminte la vorbele sfinţilor părinţi de odinioară, căci locuitorii de pe urmă ai Moldovei putem fi noi înşine, iar deznodământul apocaliptic al vremurilor tulburi pe care le trăim, sunt consecinţa iminentă a păcatelor noastre . Mai avem oare ierarhi şi preoţi binecinstitori ai dreptei credinţe, gata să-şi dea viaţa pentru Hristos, care nu se înfricoşează de un virus nevăzut oricat de rău ar fi, şi sunt capabili să ţină piept slujitorilor ocultei şi ai leviatanului, apărând turma credincioasă şi supusă?

Dr. Gabriela Naghi

Iată proorocia Sfântului Ierarh Varlaam despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei:

,,După plecarea mitropoliţilor fanarioţi vor urma oameni nevrednici la scaunul Moldovei, care vor încerca să vândă Dreapta Credinţă. Amestecurile de Credinţă Drept-măritoare cu cele papistăşeşti şi păgâneşti nu vor mai fi (considerate ca) o urâciune şi o urgie înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se vor vinde între ei, vor fi tăieri de sabie între fraţi pentru putere şi ranguri pământeşti.

Moldova va fi ruptă şi împărţită după bunul gust al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârşave şi ticăloase. La vremea din urmă o hiară roşie cu multe capete va înghiţi întreaga Europă creştină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele. Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulţindu-se între ei ca dobitoacele fără nici o neruşinare, lepădând Sfânta Taină creştină a nunţii. Vor defăima obiceiurile creştineşti dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creştinesc. Mare urgie va fi atunci. Domnii pământului vor fi oameni vânduţi satanei, care nu vor mai purta grija poporului drept-credincios. Moşiile strămoşeşti vor fi călcate cu japca şi luate de străini după bunul lor plac, lucru nemaiîntâlnit în curgerea timpului în Moldova. Biserica strămoşească va fi ruşinată de noile obiceiuri păgâneşti şi papistăşeşti, aduse cu sila de vlădicii lor cu apucături sataniceşti.


Oamenii afierosiţi lui Hristos cu slujbă veşnică vor lepăda sfântul chip şi făgăduinţa înaintea lui Hristos, dedându-se la viaţa lumească de dinainte. La vremea cea din urmă, pământurile nu-şi vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moşiile fără de ruşine, uitând că strămoşii lor le-au păstrat cu sabia. Legile creştineşti ale ţării vor fi lepădate, iar hrisoavele voievodale vor fi luate în râs, iar conducătorii netrebnici vor face legământ cu fiara apocaliptică. Vlăstarele moldoveneşti, urmaşii domnilor şi boierilor de demult, se vor deda la obiceiuri şi apucături ieftine. Bărbaţii vor schimba obiceiul dumnezeiesc al demnităţii lor şi se vor acoperi în straie femeieşti, iar femeile vor umbla precum bărbaţii. Adunările din sărbători şi toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri şi apucături sălbatice, păgâneşti, aducând în Moldova, în locul jocului de sărbătoare, jocuri de la sălbatici.


La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei va domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica şi omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui. Vor pune domnii pământului biruri şi legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri şi pe aerul lăsat de Dumnezeu. Hiarele pământului şi păsările şi toate dobitoacele îşi vor schimba firea lor şi vor apărea alte feluri de dobitoace, iscodite după mintea omului, care vor fi slabe la trup şi fără de folos.


La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge unii lângă alţii în tot felul de născociri, lepădând truda satului, munca va fi o ruşine, ruşinea va rămâne un obicei, iar cei drepţi vor fi consideraţi nebuni. Se vor înşela unii pe alţii crezând că asta e legea lui Dumnezeu. Şi, în cele din urmă, ultima rânduială a pământului: se vor dezgropa oasele părinţilor şi strămoşilor noştri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creştineşti şi vor ieşi un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă şi, în cele din urmă, o vor amesteca în slujire cu păgânii.

Aşa arată Apocalipsa Sfintei Cărţi a Scripturii, ca la vremea din urmă, când veţi vedea urâciunea pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocurea, urgiile şi uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeieşti şi oameni căutând liniştea de la un capăt al altuia al pământului, când graiurile se vor amesteca, ca altă dată în Babilon, şi sfârşitul va fi aproape. Moldova cea frumoasă şi bogată, plină de daruri dumnezeieşti, plină de locaşuri sfinte, plină de oameni harnici şi credincioşi, va cădea în mâinile păgânilor şi a necredincioşilor, iar căderea ei va fi mai grea decât căderea Constantinopolului din vremea măritului nostru domn Ştefan cel Mare şi Sfânt.


Binecuvântat a fost pământul Moldovei şi neruşinată a fost ocara oamenilor, care, prin faptele şi apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voievozi în morminte şi vor face pe strămoşi să lăcrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în faţa Marelui Stăpân Hristos pentru ruşinea lăsată de urmaşii lor.“

Predică la Duminica a 12-a după Pogorârea Sfântului Duh. Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?

În anii vieţii Sfântului Prooroc Ilie, Dumnezeu a rânduit pe pământ vreme de cumplită secetă, încât trei ani şi jumătate nu a mai căzut niciun strop de ploaie. Apele au secat, vegetaţia s-a uscat, foametea bântuia în lume. A secat şi pârâul Cherit, de unde Sfântul Ilie îşi lua apa necesară vieţii. În aceste împrejurări deosebit de grele, Dumnezeu i-a poruncit Proorocului să meargă în Sarepta Sidonului, unde urma să fie hrănit de o femeie văduvă şi săracă. Când s-a apropiat de cetate, a văzut acea femeie adunând vreascuri pentru trebuinţele casei. Săracia acesteia a ajuns la limită, după cum ea însăşi a mărturisit: ,,Viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nicio fărâmitură de pâine, ci numai o mână de făină într-un vas şi puţin untdelemn într-un urcior. Şi iată, am adunat câteva vreascuri şi mă duc să o gătesc pentru mine şi pentru fiul meu, să mâncăm şi să murim’’ (III Regi 17, 12). Aşa s-ar fi întâmplat, dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-a arătat şi de data aceasta. Din puţinul acesta, Sfântul Ilie a cerut pâinea cea de trebuinţă. Aflată în starea aceea disperată, femeia se arată de o dărnicie rar întâlnită, ia de la gura sa şi a fiului său şi-l hrăneşte pe omul lui Dumnezeu. Atotputernicul a văzut sufletu bun al văduvei, a văzut şi trebuinţa şi sărăcia ei, şi a făcut precum spusese înainte: ,,Făina din vas nu va scădea şi untdelemnul din vas nu se va împuţina, până în ziua în care va da Domnul ploaie pe pământ’’ (III Regi 17, 14). A fost aceasta modalitatea aleasă de Dumnezeu pentru a-l hrăni pe Sfântul Ilie, pe văduvă şi pe fiul său. Observăm că nu li s-au dat provizii şi rezerve de hrană pentru mulţi ani, ci puţinul acela nu s-a terminat, oricât s-a luat din el, făcându-se îndestulător pentru toată vremea de secetă. Tot astfel Dumnezeu a poruncit lui Israel să se hrănească din mana trimisă din cer, neîngăduind să se adune mai mult decât era necesar pentru o zi, cu excepţia zilei a şasea, când aveau să adune mană şi pentru ziua de odihnă. Când poporul s-a lăcomit şi a adunt mai mult decât era poruncit, mana a făcut viermi şi s-a stricat.

Am relatat aceste episoade biblice tocmai pentru a scoate în evidenţă modul înţelept în care Dumnezeu poartă de grijă făpturilor Sale în cele mai dificile împrejurări, când mintea omenească nu mai întrevede nicio cale de scăpare. El dă tuturor cu măsură, cu dărnicie, atât cât este de trebuinţă.

În contradicţie cu rânduielile Dumnezeieşti stă pofta nesăbuită de îmbogăţire a omului. Este o ispită căreia puţini îi rezistă. Nu i-a rezistat nici tânărul despre care vorbeşte Sfânta Evanghelie a acestei Duminici. În prim planul existenţei sale stăteau averile numeroase pe care le-a agonisit. Abia după acestea venea, poate, şi grija pentru sufletul său. Preocupat, desigur, şi de mântuire, tânărul cel bogat a venit la Mântuitorul, în Iudeea, şi i-a adresat acestă întrebare: ,,Învăţătorule Bun, ce bine voi face, ca să am viaţa veşnică?’’ Acestei întrebări, Fiul lui Dumnezeu îi răspunde tot cu o întrebare, izvorâtă din Dumnezeiasca Sa smerenie: ,,De ce-Mi zici Bun? Nimeni nu este Bun decât numai Unul Dumnezeu’’ (Matei 19, 17). Îi enumeră apoi Pruncile lui Dumnezeu, să nu ucizi, să nu săvâri adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, la care adaugă porunca cinstirii părinţilor şi a iubirii aproapelui. După cum însuşi a mărturisit, aceste Porunci nu-i erau străine. Cu toate acestea, tânărul se simţea neîmplinit, de unde şi întrebarea ,,Ce-mi mai lipseşte?’’ Lipsa lui era de fapt prisos, era chiar prisosul bogăţiilor sale, care nu-i erau ajutor, ci piedică şi povară spre dobândirea vieţii celei veşnice. Înţelepciunea Dumnezeiască i-a dat îndemnul pe care, dacă l-ar fi urmat, ar fi scăpat de această povară: ,,Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmază-Mi’’. În loc să-l bucure, aceste cuvinte ale Mântuitorului îi provoacă o profundă tristeţe. Nu s-a bucurat pentru că a găsit răspuns Dumnezeiesc la căutările şi frământările sale. Viaţa tânărului era dominată de grija pentru bogăţii şi sporirea acestora, nicidecum de mântuirea sufletului său.

Să nu trecem cu uşurinţă peste chemarea Mântuitorului: ,,După aceea, vino şi urmează-Mi’’. Dacă ar fi dat curs acestei chemări, după ce s-ar fi debarasat de balastul averilor, tânărul s-ar fi numărat în rândul Sfinţilor Apostoli, adică ar fi schimbat viaţa comodă de până atunci, şi ar fi luat asupra sa toate greutăţile şi primejdiile pe care le-au îndurat ceilalţi. Nu trebuie să uităm că Mântuitorul i-a pregătit pe Sfinţii Apostoli pentru ce avea să urmeze: ,,În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea’’ (Ioan 16, 33). Dacă L-ar fi urmat pe Fiul lui Dumnezeu, tânărul ar fi sporit, cu vremea, în cunoaşterea tainelor Împărăţiei lui Dumnezeu. Tânărul acela însă s-a depărtat încet-încet de Mântuitorul. Neîmplinit a venit, neîmplinit a plecat.

În încheiere aş dori sa reproduce cuvintele Sfântului Apostol Pavel: ,,Şi într-adevăr, evlavia este mare câştig, dar atunci când se îndestulează cu ce are. Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nu putem să scoatem ceva din ea afară. Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi. Cei care vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele care cufundă pe om în ruină şi în pierzare. Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor şi cei care au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la Credinţă şi s-au străpuns cu multe dureri. Dar tu, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea şi urmează dreptatea, evlavia, Credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a Credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori’’ (I Timotei 6, 6-12). Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (Post)

          Iubite cititorule! Astăzi este zi de sărbătoare, dar această sărbătoare este una a tristeţii, în care ţinem post, pentru că pomenim moartea Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, chipul smereniei şi al bunei cuviinţe, care vorbea despre Mântuitorul cu o evlavie rămasă ca pildă în Scripturile Sfinte şi în istorie: ,,Vine în urma mea Cel Care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor’’ (Marcu 1, 7-8). Dacă un Sfânt vorbea în acest fel, cum trebuie să vorbim noi, cei împovăraţi de păcate?

          Ne aducem aminte de ticăloşia lui Irod cel Mare, care a vrut să-l ucidă pe Fiul lui Dumnezeu, apoi a poruncit uciderea a paisprezece mii de prunci nevinovaţi. Din această rădăcină rea a răsărit blestematul Irod Agripa, cel care a cutezat să-şi lase femeia cea dintâi şi să se însoţească, în chip nelegiuit, cu femeia fratelui său, Filip, chiar când acesta trăia, spun unii din vechime. În faţa acestui păcat, Sfântul Ioan Botezătorul n-a putut să tacă. A vorbit cu nemernicul Irod Antipa şi i-a spus fără ocolişuri: ,,Nu ţi se cuvine s-o ai de soţie’’ (Matei 14, 4). În loc să curme păcatul greu în care se complăcea, Irod a prins mare ură asupra Sfântului. Înainte îl asculta cu plăcere, acum s-a umplut de mânie şi nu numai el, ci şi desfrânata care s-a însoţit cu el. Gândul lor cel dintâi a fost să ucidă pe Sfântul Ioan, dar se temeau de popor, pentru că-l ştiau pe el Prooroc (Matei 14, 5). Ca să se răzbune, Irod l-a întemniţat pe Sfânt.

          A venit şi ziua de naştere a lui Irod, cel fără frică de Dumnezeu, şi acesta a făcut ospăţ mare dregătorilor săi. În mijlocul petrecerii, fiica Irodiadei, ticăloasă şi ea, a jucat în chip desfrânat în faţa invitaţilor, iar Irod i-a făcut o făgăduinţă necugetată privind răsplătirea ei. Fata s-a sfătuit cu mama sa şi aceasta a îndemnat-o să ceară pe tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Irod s-a întristat la început, apoi s-a învoit şi a trimis slujbaşii să taie capul Sfântului, într-o zi de 29 august, crezând că va scăpa de mustrarea lui. Chiar şi pe tipsie, cu şiroaie de sânge, capul Sfântului a grăit aceeaşi mustrare împotriva tiranului.

          Uciderea este păcat strigător la cer, după cum ne învaţă Sfintele Scripturi: ,,Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ’’ (Facere 4, 10). Aşa a spus Dumnezeu lui Cain, cel care tocmai ucisese pe fratele său, Abel. Şi glasul sângelui Sfântului Ioan s-a auzit la Dumnezeu în ceruri şi El a pedepsit-o  pe fiica cea rea a Irodiadei. În vreme ce se afla în surghiun, trecând o apă îngheţată, gheaţa s-a rupt şi trupul ei spurcat s-a afundat în apă, iar capul îi era afară, până ce i-a fost tăiat de bucăţile de gheaţă. Irod şi Irodiada au fost înghiţiţi de pământ (După Vieţile Sfinţilor, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 397-400).

Presbiter Ioviţa Vasile

Frica de Dumnezeu este un izvor de viaţă (Pilde 14, 27)

Frica lașă este o simțire copilărească în sufletul îmbătrânit de slava deșartă. Frica lașă este o slăbire a credinței, arătată în așteptarea plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute. Frica lașă este o primejdie mai înainte de frică; sau ea este o simțire plină de tremurare a inimii, clătinată și speriată de nenorociri îndoielnice. Frica lașă este lipsa încredințării. Sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme de zgomotele lucrurilor și de umbre.

Cei ce plâng și nu se sperie de dureri nu sunt stăpâniți de frică. Dar cei ce se înfricoșează de ceva își ies din minți. Și pe drept cuvânt. Căci e drept Cel ce părăsește pe cei mândri. El vrea să fim pedepsiți, ca și noi și ceilalți să nu ne trufim. Toți cei fricoși sunt iubitori de slavă deșartă. Dar nu toți cei ce nu se tem sunt și smeriți la cuget. Pentru că nici tâlharii și jefuitorii de morminte nu au frică, precum se știe.

În locurile în care te-ai obișnuit să-ți fie frică, nu pregeta să te duci pe întuneric, iar de vei tremura puțin, această patimă copilărească și de râs va îmbătrâni împreună cu tine. Mergând, înarmează-te cu rugăciunea. Ajungând acolo, întinde mâinile în sus și biruiește pe vrăjmași cu numele lui Iisus, căci nu e în cer și pe pământ armă mai tare. Izbăvit de boală, preamărește pe Cel ce te-a izbăvit, căci, mulțumindu-I, te va acoperi în veci.

Așa cum nu vei putea umple niciodată stomacul dintr-o dată, tot așa nu vei putea birui nici frica dintr-o dată. Și, pe măsura plânsului, va scădea și ea mai repede și, pe măsura lipsei lui, vom rămâne fricoși. Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de Stăpânul său. Dar cel ce nu se teme încă de Acesta, se teme și de umbra sa. Trupul se înfricoșează când stă lângă noi în chip nevăzut un duh rău; dar când sufletul se veselește, smerindu-se, stă de față un înger. De aceea, cunoscând din lucrare starea de față a acestuia, să sărim mai repede la rugăciune, căci bunul nostru păzitor a venit să se roage împreună cu noi.

Cel ce a biruit frica lașă e vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu.

(Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, în Filocalia, vol. 9, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă)

Text selectat şi editat de Dr. Gabriela Naghi

Pandemia, care nu există, este folosită ca pretext pentru înrobirea şi exterminarea făpturilor lui Dumnezeu

Viziunea apocaliptică a unui sfârșit iminent al lumii, desprinsă din filmele sau romanele SF, în care cel care vorbește se substituie, parafrazând vorbele Celui Prea Înalt, este o necuviință care nu se cade a fi rostită de cineva , ea fiind rezervată drepților, aleșilor lui Dumnezeu. Dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru creația Sa, lipsește se pare din toate aceste întunecate”previziuni”, căci nu am ajuns, amărâți și năuciți cum suntem, să-Și întoarcă Dumnezeu fața Sa de la noi.
Rugăciunile Sfinților Mucenici din temnițele bolșevice, depuse la picioarele Tronului Ceresc, ne-au ferit și ne feresc în continuare de ferocitatea acelor tribunale ale poporului, de tristă amintire, care nu vor mai apărea, datorită evoluției legilor politico-psihologico-sanitare, la nivel mondial. Lucrarea luciferică a devenit mult mai subtilă, mai fină, ea vizând mentalul credinciosului, astfel încât omul însuși va fi de acord cu vaccinul, va merge precum vita la cipuire și va semna în final acordul cu pecetluirea.


Ne ajung tiradele rostite de slugile statului antihristic, secretarul urgentist, chirurgul ales poltic peste noapte, desepiștii și politicienii care se întrec unii pe alții să rostească previziuni sumbre asupra zilei de mâine, în care sicriele celor adormiți nu se știe din ce cause (întrucât diagnosticul medico-legal obținut în urma autopsiilor lipsește cu desăvârșire), se vor înghesui la porțile cimitirelor din toată țara.

Niciodată în previziunile sale, Cuviosul Părinte Justin Pârvu, nu a menționat că viitorul nostru va fi unul sumbru. În ultimele sale cuvinte, a prorocit doar că va veni urgia. Acest cuvânt înțelept are nenumărate sensuri, dar în nici un caz nu vizează scene cu nebuni și deliranți.  Chirurgo-politicianul de profesie, ne anunţa nu demult că va trebui să trăim ani îndelungaţi terorizaţi de asasinul în masă botezat Noul Coronavirus. De ce? Fiindcă, neputincioşi cum suntem, în şase luni de zile numai 2% dintre noi am fost capabili să ne imunizăm… Suntem suficient acuzați şi găsiți vinovați pentru fiecare om care îsi dă obştescul sfârşit , evident ucis de nemilosul virus, căci decesele în urma altor boli s-au evaporat ca prin minune.

„Este pandemia o repetiție pentru subjugarea oamenilor?” se întreba Bernard-Henri Lévy, unul dintre cei mai mari filosofi francezi contemporani. Medicii patologi din Elveția, Franța, Germania, Italia, Spania au decretat: Nimeni nu a murit de coronavirus. Ei susțin cu argumente ştiințifice că nu există semne patomorfologice specifice ale leziunilor coronavirusului pe țesuturile umane. Asta înseamnă că nu există nicio diferență în autopsie între o persoană care a murit de coronavirus și una care a murit în urma unei infecții virale sezoniere. Organizația Mondială a Sănătății a făcut greșeala (de fapt, crima!) când a declarat o pandemie, întrucât ea nu a existat.

Laureaţii luptătorilor din prima linie a „războiului ”, cei care teoretic răspund de sănătatea poporului român, după cercetări dificile au descoperit ca arme de distrugere în masă a virusului trei mijloace de luptă nemaipomenite: masca, impusă cu de-a sila inclusiv copiilor din clasele primare, care doresc să vină la şcoală(!) , distanţa de 1,5 metri şi spălatul pe mâini. Educatorii noştri epidemiologi ne-o spun răspicat: indisciplina, nesupunerea, crâcnirea, reprezintă cei mai fideli aliaţi ai pandemiei. „Suntem bolnavi fiidncă suntem indisciplinaţi” a devenit deja sloganul zilelor noastre.

Cu o grabă suspectă, au fost exilate în nemărginitul tărâm al timpului trecut, libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului. Ce mai reprezintă acestea în valul ‘pandemiei’, (cu două, zece, paisprezece cocoaşe) care a cuprins lumea? Dacă aminteşti de ele, imediat eşti catalogat drept coronasceptic, cel care conştient sau inconştient nu contribuie la edificarea unei lumi sănătoase. Şi, dacă eşti coronaceptic este mai grav decât dacă ai fi, la un loc, criminal în serie, pedofil, terorist şi pesedist.

Să nu confundăm patria, cu conducătorii ei nevrednici aflați vremelnic la cârma vieții neamului românesc trăitor de veacuri pe aceste plaiuri , şi nici Biserica cu ierarhii trădători ai Credinței Ortodoxe strămoşeşti, căci altfel greu îsi va face loc dragostea în inimile noastre. „Ţara Românească este o ţară sfinţită, cu un popor sfinţit. Noi putem fi străjerul Europei. Ortodoxia noastră românească a rămas cam singura de strajă, în splendoarea ei de demnitate şi prestigiu. Aşa că: străjuiţi bine! Neamul acesta nu şi-a pierdut încă seva!”

Dr. Gabriela Naghi

De la tâlhărie, la cununa muceniciei: Cuviosul Moise Arapul

Pe data de 28 august, Biserica il pomeneşte pe Cuviosul Moise Arapul, despre care am alcătuit această scriere.

Tâlharul răstignit împreună cu Mântuitorul  Iisus Hristos      n-a fost singurul căruia Dumnezeu i-a deschis uşile spre pocăinţă şi apoi poarta raiului. Ne aducem aminte că unul din cei doi tâlhari hulea pe Fiul lui Dumnezeu, în vreme ce celălalt s-a pocăit de faptele sale şi a apărat cu cuvântul dreptatea, sfinţenia şi nevinovăţia Domnului, rugându-L: ,,Pomeneşte-mă, Doamne când vei veni în împărăţia Ta’’. Răspunsul Dumnezeiesc al Mântuitorului i-a răsplătit pocăinţa: ,,Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai’’ (Luca 23, 43).

          În părţile Egiptului trăia un tâlhar cunoscut de multă lume. Era din Etiopia şi avea pielea neagră, fapt pentru care îl numeau Moise Arapul. Tâlhar este acela care, prin violenţă şi ameninţări, comite jafuri. Când tâlharul face pasul nesăbuit spre omor, el nu mai este tâlhar, devine criminal. Acest pas l-a făcut de mai multe ori Moise, pentru că a lăsat în urma sa destule victime.

          După o vreme, s-a despărţit de ceilalţi tâlhari, căindu-se pentru păcatele cele grele. Dumnezeu a rânduit ca acesta să ajungă la o mănăstirea din pustie şi a rămas acolo. A ajuns monah îmbunătăţit şi a purtat lupte grele cu diavolii. S-a scris precum că stăpânitorul acelui ţinut a vrut să ajungă la Cuviosul Moise şi căutând chilia lui s-a întâlnit chiar cu el şi a întrebat : ,,Unde este chilia lui avva Moise?’’ Cuviosul a răspuns, ca şi cum ar fi vorbit despre altul: ,,Ce voiţi de la el? Este un bătrân nebun şi foarte mincinos şi are viaţă spurcată’’.

          Ştiind de Cuviosul Moise, episcopul locului a voit să-l hirotonească preot şi a ţinut să se încredinţeze dacă este cu adevărat rob al lui Hristos. A poruncit celorlalţi slujitori să-l scoată din Sfântul Altar, când va veni, şi apoi să asculte ce va vorbi. Apropiindu-se şi voind să intre, ceilalţi i-au spus: ,,Ieşi afară, arapule’’. Cuviosul s-a supus fără a cârti şi, ducându-se într-un loc ferit, se ocăra pe sine cu aceste vorbe: ,,Bine ţi-au făcut ţie, câine! Bine ţi-au făcut, trup negru! Dacă nu eşti vrednic, cum îndrăzneşti a intra în altar? Nu eşti om, deci pentru ce te duci la oameni, care sunt slujitorii lui Dumnezeu?’’ Acestea le-au spus sfinţiţii slujitori episcopului, şi din ele i-a cunoscut smerenia. L-a chemat în Sfântul Altar şi l-a hirotonit preot.

          Barbarii făceau mult rău mănăstirilor, deoarece veneau fără de veste şi ucideau, apoi jefuiau ce găseau. Ştiind de apropierea acestora, Cuviosul Moise a îndemnat pe ceilalţi să se ascundă, iar el, însoţit de alţi şapte fraţi a rămas. Năvălind barbarii, au ucis pe Sfântul Cuvios Moise şi pe cei şase, care s-au încununat ca Sfinţi Mucenici şi au intrat în raiul pregătit aleşilor lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile Cuviosului Moise, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe noi păcătoşii (După Vieţile Sfinţilor pe august, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, P. 390-396).

Presbiter Ioviţa Vasile

Sfântul Cosma Etolianul

,,Iată, voi aţi uneltit împotriva mea rele, dar Dumnezeu le-a întors în bine’’ (Facere 50, 20). Aceste cuvinte le-a grăit Iosif fraţilor săi în Egipt. Aşa s-ar putea spune şi despre ura, răutatea şi crimele îndreptate de cei necredincioşi împotriva Sfinţilor lui Dumnezeu: omorându-i, aceştia au ajuns Mucenici în ceruri la Dumnezeu, iar Biserica cea mult hulită, se bucură de rugăciunile şi ajutorul lor.

          Sfântul Cosma Etolianul a trăit între anii 1714-1779. Grija lui de căpetenie a fost luminarea poporului cu cuvântul mântuitor şi veşnic al lui Dumnezeu. Oriunde se ducea, cerea binecuvântare de la episcopul locului şi propovăduia Evanghelia împărăţiei, căci a fost tuns în monahism, apoi hirotonit ca ierodiacon. Peste tot unde propovăduia lăsa în urmă o Cruce, aşezată ca aducere aminte. Mulţi credincioşi din cuprinsul Greciei s-au bucurat şi s-au folosit de învăţăturile sale, de tămăduiri şi binefaceri, iar când a fost strâmtorat în ţara sa, a trecut în Albania. ,,Semănând în inimile nedesţelenite şi sălbatice ale acestor creştini sămânţa cuvântului lui Dumnezeu, Sfinţitul Cosma a adus cu împreună-lucrarea harului Dumnezeiesc multe şi mari roade. Fiindcă pe cei sălbatici i-a îmblâmzit, pe tâlhari i-a domolit, pe cei neîndurători şi nemilostivi i-a arătat milostivi, pe cei neevlavioşi i-a făcut evlavioşi, pe cei neînvăţaţi i-a învăţat cele Dumnezeieşti şi i-a făcut să alerge la Sfintele Slujbe şi, pe scurt, pe cei păcătoşi i-a adus la mare pocăinţă, astfel încât toţi spuneau că în vremurile lor s-a arătat un nou Apostol’’.

           La început, Sfântul Cosma nu a vorbit niciodată împotriva evreilor, ci doar învăţa pe creştini. Când însă evreii cei urâtori de Hristos şi de Biserică au văzut cum sporeşte Credinţa în Hristos, s-au dus la paşa vremii şi au minţit, spunând că Sfântul a fost trimis de moscoviţi pentru a duce poporul în rătăcire. În acele locuri târgul se ţinea în zi de Duminică, dinadins, pentru a-i sustrage pe creştini de la Sfintele Slujbe. S-a dus Sfinţitul Cosma şi a mutat târgul în zi de sâmbătă, ziua de odihnă a evreilor, ceea ce le-a adus acestora multă pagubă în comerţ. Le-a spus apoi creştinilor să nu mai cumpere de la evrei moţuri şi alte obiecte de purtat pe cap, deoarece aceştia le spurcau întâi, apoi le vindeau, în bătaie, de joc creştinilor. Evreii iarăşi l-au pârât la stăpânirea turcească.

          Călăii turci l-au prins şi l-au sugrumat, astfel că sufletul său s-a dus la Dumnezeu Care l-a dat. Aşa a întors Dumnezeu răul păgânilor evrei şi turci în bine: Sfântul Cosma a intrat în fericirea cea veşnică, iar Sfânta Biserică Ortodoxă stă sub rugăciunile acestui Mucenic, asemănat cu Sfinţii Apostoli. (După Vieţile Sfinţilor pe august, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 328-337).

Presbiter Ioviţa Vasile

Delirul papistaşilor . Din documentele conciliului I Vatican (1869-1870)

,,Papa este om dumnezeiesc şi dumnezeu omenesc. De aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna. Papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată (absolută). Pentru papa sunt posibile pe pământ exact cele care sunt posibile în Cer pentru Dumnezeu. Tot ceea ce a făcut papa este ca şi cum ar fi făcut Dumnezeu. Poruncile lui trebuie să la împlinim ca pe poruncile lui Dumnezeu. În lume, papa este acelaşi lucru cum este Dumnezeu sau cum este sufletul în trup. Stăpânirea papei este mai înaltă decât orice altă stânire creată, pentru că această stăpânire a lui, într-un anumit fel, se prelungeşte în cele cereşti, în cele pământeşti şi în cele de dedesupt, ca să-şi găsească justificare întru el cuvintele Scripturii: ,,Toate le-a supus sub picioarele lui’’ (vezi I Cor. 15, 27 şi Efes. 1, 22).

Toate au fost supuse stăpânirii şi voinţei papei şi nimeni şi nimic nu i se poate împotrivi. Dacă a atras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: ,,Sfinte Părinte, de ce faci aceasta?’’ Papa este infailibil precum este şi Dumnezeu şi are putere să facă orice face Dumnezeu.

Voinţa lui Dumnezeu şi, prin urmare, şi a papei care este vicarul (locţiitorul)  lui Dumnezeu, are stăpânire peste tot. Papa poartă două săbii la brâu, arătând prin aceasta că stăpâneşte peste cele duhovniceşti şi peste cele lumeşti, peste patriarhi şi peste episcopi, peste împăraţi şi peste regi. Toţi oamenii din lume sunt supuşii lui. Acela este totul, este mai presus de orice, şi le are înlăuntrul său pe toate. Orice laudă sau dezaprobă acela, toţi trebuie să laude sau să dezaprobe.

Papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are putere de a face din minciună adevăr, are putere să facă orice îi este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului şi în ciuda adevărului. Poate formula obiecţii împotriva Apostolilor şi a poruncilor pe care ei le-au dat. El are dreptul şi puterea să îndrepte în Noul Testament orice consider necesar; poate schimba chiar şi Tainele care au fost rânduite şi instituite de Iisus Hristos. El are o astfel de putere în cer, încât poate proclama sfinţi pe oricine vrea dintre morţi, chiar şi împotriva tuturor convingerilor din exterior şi în ciuda părerilor cardinalilor şi episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta.

Papa are stăpânire asupra purgatoriului şi a iadului. El este Stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârşeşte pe toate potrivit voinţei sale, şi are puterea să săvârşească mai multe decât cunoaştem noi sau acela. A se îndoi cineva de puterea sa, constituie o ierosilie. Puterea şi stăpânirea sa sunt mai presus şi mai mari decât puterea şi stăpânirea tuturor Sfinţilor şi a Îngerilor. Nimeni nu are dreptul, chiar şi cu gândul, să protesteze împotriva hotărârii sau judecăţii sale.

Stăpânirea papei nu are măsură, nici limite. Cel care neagă supremaţia papei, păcătuieşte împotriva Duhului Sfânt, împarte pe Hristos şi este eretic. Numai papei i s-a dat puterea să ia orice vrea de la cineva şi să dea altuia. Papa are puterea să ia şi să împartă împărăţii, regate, principate şi orice fel de stăpânire. El primeşte puterea direct de la Dumnezeu, iar împăraţii şi regii, de la papa’’.

În loc de comentarii: ,,Pe papa să-l blestemaţi, căci el este pricina relelor’’ (Sfântul Cosma Etolianul).

Presbiter Ioviţa Vasile

Predică la Duminica a 11-a după Pogorârea Sfântului. Duh Dumnezeul nostru Cel mult iertător

Sfântul Prooroc Isaiia a scris în Cartea sa un îndemn mult folositor oamenilor din toate vremurile: ,,Căutaţi pe Domnul cât Îl puteţi găsi, strigaţi către Dânsul cât El este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui şi omul nelegiuit vicleniile lui şi să se întoarcă spre Domnul, căci El se va milostivi de dânsul, şi către Dumnezeul nostru Cel mult iertător’’ (Isaiia 55, 6-7). Despre nemăsurata iertare Dumnezeiască ne vorbeşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia acestei Dumninici, sub forma unei pilde, tocmai pentru a ne înlesni nouă înţelegerea unor adevăruri care ne sunt necesare pentru buna vieţuire pe pământ şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Dintru început, se cuvine să fim cu luare aminte la împrejurările în care Fiul lui Dumnezeu a rostit această pildă sau parabolă. Astfel, dacă citim mai sus în pagina Sfintei Scripturi, găsim procedura de urmat pe care o recomandă Domnul Iisus atunci când între oameni se iveşte un conflict. Cel dintâi pas este acesta: ,,Dacă-ţi va greşi fratele tău, mergi, mustră-l între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău’’ (Matei 18, 15). Înlăturarea diferendului, în acest fel, este simplă şi lesnicioasă. Este însă posibil ca această încercare să nu dea roade, prin urmare, Mântuitorul arată calea de urmat: ,,Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul’’. Dacă şi de data aceasta cel împricinat persistă în greşala sa, urmează a se recurge la instanţa ultimă: ,,Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş’’. Este expusă aici cu multă limpezime necesitatea stringentă pentru fiecare om de a asculta de Biserica lui Hristos. Refuzând cu încăpăţânare această ascultare, omul se situează, prin voie proprie, în rândul vrăjmaşilor lui Dumnezeu, păgâni şi vameşi. Auzind cuvintele de mai sus, Sfântul Apostol Petru L-a întrebat pe Mântuitorul: ,,Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori?’’ Răspunsul Dumnezeiesc dat Apostolului şi, depotrivă, nouă, multiplică cifra şi, implicit, datoria noastră de a ierta semenilor: ,,Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte’’. Şi ca să ilustreze această exigenţă Dumnezeiască, Domnul Iisus Hrisos a rostit pilda datornicului nemilostiv.

,,De aceea, asemănatu-s-a Împărăţiua cerurilor cu un rege care a voit să ia socoteala slugilor sale’’. Prin aceste cuvinte, se statorniceşte raportul între iertare şi dobândirea mântuirii, cea dintâi fiind condiţie sine qua non celei de-a doua. Cu alte cuvinte, intrarea naostră în Împărăţie stă în iertarea pe care El ne-o dă, dar şi în iertarea noastră pentru semeni. Regele pământesc este, de fapt, Regele Ceresc, Dumnezeul nostru Cel mult iertător. Slujitorul din Evanghelie s-a arătat neputincios când a trebuit să-şi plătească datoria cea mare, de zece mii de talanţi. De aceea a cerut un timp de păsuire după care, socotea el, va scăpa de povara datoriei. Socoteli omeneşti nesăbuite, deoarece, dacă socotim bine, datoria nu se putea nicicum plăti, nici măcar micşora, ci dimpotrivă, ar fi crescut şi mai mult. Bine ştiind aceasta, Dumnezeu Milostivul i-a iertat toată datoria, l-a uşurat de o povară imensă, l-a slobozit şi firesc era ca sluga să se arate recunoscător. Prilejul s-a ivit de îndată, căci în vreme ce ieşea de la rege, s-a întâlnit cu unul cu alt slujitor al regelui. Acesta însă era datornicul său, cu o sumă infimă de o sută de dinari. Imediat sluga aceea care a fost iertată a sărit la gâtul semenului, cerând achitarea pe loc a datoriei. Câtă cruzime, nerecunoştinţă şi lipsă de iertare la acest om! Zadarnic a cerut datornicul o vreme de păsuire, a ajuns în temniţă până ce va plăti datoria.

Fapta necugetată a ajuns la urechile regelui care, spune Sfânta Evanghelie, s-a mâhnit. Şi cum să nu se întristeze de atâta nesimţire şi nerecunoştinţă. Abia scăpat de datorie, slujitorul neiertător s-a afundat într-o datorie încă şi mai mare. Aceasta îi atrage mustrarea dreaptă a regelui: ,,Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slujitor cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?’’. Urmarea a fost aceea că slujitorul neiertător a fost dat pe mâna chinuitorilor, ceea ce echivalează cu osânda veşnică în iad. Şi asta numai pentru că nu şi-a iertat semenul.

Pilda acesta ne îndeamnă pe toţi la iertare necondiţionată. Spune Mântuitorul Hristos: ,,Tot aşa şi Tatăl Meu Cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta –fiecare fratelui său – din inimile voastre’’ (Matei18, 35). Să nu ducem cu noi dincolo de hotarele acestei vieţi povara păcatului de a nu fi iertat pe toţi oamenii care ne-au greşit. Să fim cu luare aminte ca nu cumva fratele nostru să plece din viaţa aceasta înainte ca noi să fi primit iertare de la el. Cu ani în urmă am citit testamentul Patriarhului Iustinian Marina. Printre altele, îşi cerea iertare de le toţi, şi ierta din inimă pe toţi care i-au greşit lui.

Aşa să facem şi noi. Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

Cu arhiereşti binecuvântări, vom fi întemniţaţi şi în spitale

Aceasta este ultima parte e super-memorandumului din 2014 elaborat la Strasbourg şi apoi asumat şi semnat de pseudo-ierarhii reuniţi în Creta, în 2016. Câteva succinte remarci:

a.Distincţia dintre tineri şi bătrâni deschide larg porţile pentru înrobirea celor dintâi, şi exterminarea celorlalţi.

b.Refuzul de a interna persoane fără card, este clar o formă de constrângere pentru ca oamenii să primească semnul antihristic pierzător: ,,Şi sileşte pe toţi… să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte’’ (Apocalipsa 13, 16).

c.Locurile de detenţie în spitale déjà există, şi în ele au fost întemniţaţi forţat mulţi oameni sănătoşi, deoarece antihriştii ne vor ,,binele’’.

d.În vremea comunismului existau în fabrici şi uzine, prin oraşe şi sate, aşa zisele panouri de onoare. Cei mai vrednici constructori ai socialismului biruitor erau afişaţi acolo, cu nume şi fotografie, spre a se bucura de onoarea tuturor. Adaug şi eu la sfârşit un panou cu numele celor 25 de de unanimi şezători pe scaunele episcopale din România.

Presbiter Ioviţa Vasile

Prevederi ale super-memorandumului
referitoare la spitale şi sistemul de sănătate

TOTAL ARTICOLE: 8

 1. Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017, vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
 2.  Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
 3. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
   Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie.
   Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
 4. Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile sociale vor identifica electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
 5. Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
 6. Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
 7. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
   Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială.
 1. Daniel Ciobotea, Bucureşti
 2. Savu Teofan, Iaşi
 3. Streza Liviu Laurenţiu, Sibiu
 4. Andreicuţ Andrei, Cluj
 5. Irineu, Craiova
 6. Selejan Ioan, Timişoara
 7. Pop Iosif, Paris
 8. Joantă Serafim, Germania
 9. Mihăiţă Nifon, Târgovişte
 10. Irineu, Alba- Iulia
 11. Giosanu Ioachim, Roman
 12. Crăciun Casian, Galaţi
 13. Sevici Timotei, Arad
 14. Nicolae, SUA
 15. Drincek Sofronie, ,,episcop’’ greco-catolic de Oradea
 16. Nicodim, Severin- Strehaia
 17. Visarion, Tulcea
 18. Florea Petroniu, Zalău
 19. Siluan, Ungaria
 20. Siluan,  Italia
 21. Timotei, Spania
 22. Macarie, Scandinavia
 23. Varlaam Ploieşteanul, Bucureşti
 24. Emilian Lovişteanul, Râmnicu Vâlcea, acum la Arad
 25. Ioan Casian, SUA

Înalt-Preasfinţitul Părinte Longhin a fost chemat de Biserică la o slujire mai înaltă şi mai grea

Pre stăpânul şi arhiereul nostru

Doamne, îl păzeşte. Doamne, îl păzeşte.

Întru mulţi ani, eis pola eti.

Întru mulţi ani, Vlădica (Imnul arhieresc)

Prin vrerea Bunului Dumnezeu, Arhiereul drag sufletelor noastre, Î.P.S. Părinte Longhin de la Bănceni, a fost înălţat la rangul de Mitropolit. O cinste deosebită, dar nu una lumească; este cinstea nepreţuită de a sluji Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Marele Arhiereu, pe care noi o refuzăm adesea. Odată cu această recunoaştere a multelor osteneli pentru binele Bisericii lui Hristos, pe umerii Înalt-Preasfinţiei Sale au fost aşezate sarcini mai mari şi mai grele.

Vrednic este! Axios! Dignus est!

Presbiter Ioviţa Vasile

În viziunea ,,conducătorilor religioşi şi politici’’, şcoala va fi transformată în bordel

A încerca să intri în mintea nebunului, ar fi o nebunie. Am obosit să reproduc, să comentez, să fac exegeze pe multele aberaţii, izvorâte din minţile bolnave ale sataniştilor. Inutil. Textele şi documentele lor vorbesc de la sine şi arată gradul de decădere, de îndobitocire a necredincioşilor aflaţi sub bagheta diavolului. Vă rog să citiţi cu atenţie articolul 4, aliniatele 5-6, care ne spun clar că cei amintiţi mai sus vor, fără rezerve, să instituţionalizeze dezmăţul şi desfrâul în rândul copiilor din şcoli, începând de la vârstele cele mai fragede. Copiilor le vor fi aduse femei din bordeluiri pentru a le preda lecţii practice de desfrâu şi spurcăciuni. Mai mult şi mai grav, profesoarele şi profesorii vor da lecţii de sex plătit celor încredinţaţi lor spre a fi educaţi! Multi dintre copii vor fi sodomizati.

Mă opresc aci, pentru a nu mă întrista mai mult. Atotputernicul Dumnezeu, Măicuţa Sfântă, Sfintele Puteri cereşti şi toţi Sfinţii să aibă-n pază Neamul Românesc.

Presbiter Ioviţa Vasile                       20 august 2020

Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.)

De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.
                                                          (Extrase din super-memorandum)

Prevederi ale super-memorandumului referitoare la reforma administrativă

1.Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine.

2. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie

–  Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
–  Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă.
–  Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.

 3. Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.

4. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
–  Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
–  Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
–  Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
–  Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
–  Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.

5. Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.

6. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la instituirea unui guvern mondial.
–  Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.

7.  Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Noua Eră.
–   Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
–   Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
–  Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
–  Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.

8. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
–  Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile în întreaga Uniune Europeană.
–  Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea morţilor).

–  Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană, înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.
–  Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
–  Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi etc.
–  Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament, instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.

9. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea jurământului de către parlamentari.
–  Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de învăţământ.
–  Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
–  În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.

10. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.

-Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.

11. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de 01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană (începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9 (nouă). În cazul în care implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
–  Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
–  Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul stat.
–  Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
–  Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.

– Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
– Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în Dubrovnik, Croaţia.

–  Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
– Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.

Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai 2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016, să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.

Subsemnaţii ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul implementării reformelor stabilite de comun acord.

De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.

A.Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPER-MEMORANDUM ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusiei şi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea Europeană.

NOTĂ: Dacă cineva mai are îndoieli şi ar spune că pseudo-ierarhii, ocupanţi ai scaunelor episcopale ortodoxe, sunt străini de super-memorandum, să recitească cu atenţie declaraţia complementară de mai sus.

Taina fărădelegii se şi lucrează (II Tesaloniceni 2, 7)

Sataniştii n-au măsură în nimic. Sunt într-o continuă agitaţie şi fierbere, pentru că diavolul îi pune la lucru, îi impinge din spate. După ce veţi citi prevederile super-memorandumului expuse mai jos, privitoare la învăţământ, îmi veţi da dreptate. Aceste prevederi au fost acceptate, semnate şi întărite de pseudo-episcopii prezenţi în Creta! Vă vine să credeţi? Pare de domeniul incredibilului, însă cele două extrase din super-memorandum, pe care le inserez iarăşi mai jos, nu mai lasă loc de îndoieli. Cinstiţii noştri ierarhi au păstrat omerta, într-o unanimitate rar întâlnită. Sunt curios ce vor răspunde după ce fărădelegile ascunse ies la arătare. Mă gândesc că unii vor nega, alţii se vor eschiva, cei mai mulţi vor refuza să răspundă, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Un lucru despre care nu se vorbeşte, nu există, gândesc ei. Uite că există, şi aceasta e o constatare dureroasă pentru orice ortodox cinstit. Să vezi că ocupanţii scaunelor episcopale din România pun osârduitor umărul la distrugerea Mamei lor, Sfânta Biserică, cea care i-a născut prin Sfântul Botez, i-a hrănit duhovniceşte, i-a crescut şi bine i-a îndrumat, e un adevăr pe care-ţi vine să-l refuzi. Cum e cu putinţă? Este, pentru că pseudo-episcopii noştri au părăsit de multă vreme bunele rânduieli statornicite de Dumnezeu pe pământ şi s-au angajat cu toată fiinţa în slujba puterilor întunericului.

Uitaţi-vă, vă rog, cu mare atenţie la această parte a super-memorandumului privitoate la învăţământ. Uitaţi-vă ce vor să facă purtătorii de veşminte episcopale din învăţământul românesc. Atenţie sporită! Unele prevederi au fost déjà puse în practică. Doamne, apără-ne de antihrişti.

Presbiter Ioviţa Vasile

Retineţi, vă rog, extrasele de mai jos din super-memorandum.

15. Acordurile menţionate (în super-memorandum, n.n) vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016.

b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de Cincizecime, la Sfânta Mănăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm în continuare.

Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.)

De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.

Prevederi ale super-memorandumului referitoare la învăţământ

TOTAL ARTICOLE: 12

1.ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară, începând cu data de 11.09.2016

2. Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ

3. Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor

4. Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal

5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.

6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018

7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.

8. Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.

9. Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica sărbători dedicate (sic!) mediului înconjurător

10. Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.

11. Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului

12: Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.

– Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.

– Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
– Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
– Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Sataniştii prezenţi în Creta, erijaţi în episcopi ortodocşi, au adoptat un program de distrugere a Bisericii Ortodoxe

În perioda imediat următoare încheierii adunării din Creta, pleroma ortodoxă era în  aşteptarea documentelor elaborate şi adoptate acolo. Cuvântul de ordine cu care au venit participanţii la acea nefericită reuniune a fost ca să păstreze documentele secrete, urmând a le aplica pas cu pas, pe nesimţite. Socoteala lor a fost zădărnicită, pentru că pe un site rusesc acestea au fost făcute publice. Abia după aceea au catadixit participanţii români să le traducă şi să le publice, pentru că Dumnezeu nu lasă nimic care să nu ajungă cunoscut. A urmat o perioadă de studiu şi cercetare, în urma căreia s-a văzut cu limpezime că adunarea cretană a fost una eretică, împotriva Sfintelor Dogme, cu încălcarea grosolană a Sfintelor Canoane, după care se conduce Biserica lui Hristos.

De-atunci, reuniunea din Creta a fost numită sinod tâlhăresc, pseudo-sinod, minciuno-sinod, adunare de necredincioşi, fiecare denumire arătând o faţetă a nefericitului eveniment. Preocupaţi de documentele adoptate şi făcute publice, puţini dintre noi am mers în profunzimea lucrurilor şi abia acum ne dăm seama că misiunea pseudo-episcopilor prezenţi a fost mult mai cuprinzătoare, şi aceştia au îndeplinit-o cu brio, cum vom vedea în cele ce urmează. Pentru aceasta, ne întoarcem în anul 2014 când la Strasbourg a fost eleborat şi semnat un supe-memorandum cu prevederi diabolice pentru Sfânta Biserică Ortodoxă. Este vorba de un document în patru părţi, amplu, greoi, stufos, căci diavolul nu are darul conciziei. Cele patru părţi se referă la Biserică, învăţământ, administraţie şi sănătate.

Vom începe cu partea privind Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Vă rog să citiţi cu mare atenţie fiecare punct în parte, analizaţi-l şi veţi vedea până unde a mers cutezanţa celor care se erijează în păstori ai Turmei lui Hristos. Avem în faţă un adevărat program satanic prin care se încearcă distrugerea Bisericii noastre şi înlocuirea ei cu un amalgam de elemente păgâne, barbare, ecumeniste şi atee, toate convergând spre pregătirea noii ,,religii’’, în care Dumnezeul Adevărului va fi înlocuit cu blestematul antihrist, cel care se va da pe sine drept dumnezeu (II Tesaloniceni 2, 2-3). Îmi revizuiesc poziţia faţă de reuniunea cretană, socotind-o de-acum înainte nu un pseudo-sinod, ci o adunare a sataniştilor.

După citirea acestui document, izvodit în străfundurile iadului, voi face succinte consideraţii, din care vom vedea cu limpezime, fără putinţă de tăgadă, ce au validat onorabilii pretinşi reprezentanţi ai Bisericii în Creta. Delegaţia română se poate ,,mândri’’ cu unanimitatea. Nimeni n-a mişcat în front, toţi au pus umărul la această fărădelege, fără seamăn în istorie!

Întăreşte, Dumnezeule, Sfânta şi Dreapta Credinţă a dreptmăritorilor creştini şi Sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului. Amin.

Prevederi ale super-memorandumului referitoare la Biserica


TOTAL ARTICOLE: 15

1. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fi săvârșite. Astfel, in perioada de iarna Sfănta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
– Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.

– Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
– Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.

2. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
– Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.


3. Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.


4. Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.


5. Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indiferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.


6. Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-semite din intreaga Biserica crestina.

7. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.

–  Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
–  Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicată mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
–  Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
–  Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.


8. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifică la ce data).
–  Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
–  Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul (legea care interzice prezenţa femeilor în Sfântul Munte Atos, Mănăstirea Frăsinei şi în alte locuri, n. a.)
–  Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
–  Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
–  Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
–  Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.

– Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.


9. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017

– Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
– De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
–  Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

10. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
– Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
 – Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
– Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în unirile internaţionale.

11. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
 – Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
 – Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

12. Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

13. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa trei centre ale acesteia.
 Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

14. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
 Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
–  Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.

15. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016.

15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.

Vă rog acum să citiţi aceste extrase din super memorandumul din 2014. Sunt esenţiale pentru a înţelege adeziunea pseudo-episcopilor prezenţi în Creta la o aceste fărădelegi, fără egal în istorie.

15. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016.

b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de Cincizecime, la Sfânta Mănăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm în continuare.

Aşadar:

1.Vrăjmaşii Bisericii adunaţi la Strasbourg au stabilit dinainte că sinodul va fi Ecumenic! Au impus cu precizie ce vor valida pseudo-ierarhii în Creta; au stabilit şi data precisă şi durata adunării satanice. Aşa zisele dezbateri au fost un simulacru, o încercare de escamotare a adevărului, pentru că toate erau prestabilite.

2.Iniţial s-a stabilit că locul de desfăşurare va fi Mănăstirea ,,Sfânta Irina’’ din Constantinopol. Din motive de ei ştiute, au schimbat apoi locaţia, alegând Kolimbari, în Creta.

3.,,Hotărârile’’ ce urmau a fi luate au fost cuprinse în super-memorandum. Pseudo-ierarhii prezenţi în Creta au fost nişte docili executanţi ai comandamentelor primite de la ,,porţile iadului’’.

4. Priviţi, vă rog, lista semnatarilor. Pentru Bisericile Slave (Rusă, Sârbă, Bulgară, Poloneză, Cehă şi Slovacă) semnează neica Nimeni, Ilarion de Volokolamsk, în numele a peste 170 de milioane de ortodocşi, adică 76% din întreaga Ortodoxie. Asta da reprezentativitate. Reţuneţi că acest super-memorandum a fost semnat si de pseudo-mitropolitul Neofit de Morfou, cel care declara, în chip făţarnic, că nu va închide bisericile, şi al cărui declaraţii le-am publicat nu de mult, crezând în ,,sinceritatea’’ acestuia.

5.Tot ce se petrece şi se va întâmpla de-acum în Biserica noastră, este rodul acestei trădări; a fost trădat Mântuitorul Hristos, a fost trădată Biserica Sa. Mă tem că trădătorii nu vor fi iertaţi nici prin pocăinţă, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie, într-atât este de mare răul cauzat Sfintei Ortodoxii.

6.Îi rog pe cititorii acestui blog, care vor binele semenilor, care au priceperea şi mijloacele tehnice, să distribuie acest articol pentru a ajunge la cât mai multe persoane.

În postarea de mâine, vom publica partea super-memorandumului referitoare la învăţamânt. Lucruri de gravitate extremă.

Presbiter Ioviţa Vasile

Binefacerile ,,pandemiei’’: mortalitarea în primele şase luni ale anului 2020 a fost mai mică decât cea din perioada corespunzătoare a anului 2019. Unde e pandemia?

Medicul Ioan Sârbu, fostul director al Spitalului Militar, susține că rezultatele testelor pentru coronavirus pot fi manipulate. Astfel dacă într-un aparat de testare sunt introduse șase probe, iar dacă una dintre ele este pozitivă și aparatul semnalizează acest lucru, toate cele șase probe sunt declarate pozitive. „În ceea ce privește testele, sunt unele chestiuni care pe mine mă revoltă. În primul rând această comunicare haotică, ca sa nu mai înțeleagă nimeni nimic. Acest GCS (Grupul de Comunicare Strategică) este o struțo-camilă care să ne comunice niște lucruri de neinteles. Este greu și pentru unii medici să traducă aceste comunicate ale GCS”, a declarat Dr. Ioan Sârbu. „… Dacă noi mâine vrem să verificăm aceste date, nu avem de unde, nu sunt asumate de nimeni. Dacă sunt greșite, cine răspunde? Nu semnează nimeni”, a spus domnia sa.

De asemenea, el a vorbit despre o altă problemă din sistemul medical. Mai exact, despre personalul care face aceste teste. Potrivit medicului, există nenumărate probleme, de la recoltare până la transport, deoarece personalul medical nu este antrenat. „Mai e o mare problemă, a aparatelor și personalului care face aceste teste. Suntem în situația în care aparatele nu sunt omologate. Structura responsabilă, RENAR, a refuzat să le omologheze, pentru că dădeau plus-minus 40%. Atunci guvernul și-a luat responsabilitatea și a dat-o în seama DSP-ului, care nu este abilitat. Sunt și probleme de recoltare și transport, pentru că personalul nu este antrenat. Se transportă teste cu curiarat, cu firme private. Ajungem la procesare și într-un aparat neomologat, mi-au spus colegii mei implicați, este de 30-40%. Se introduc șase eprubete. Atunci când una din probe e pozitivă, aparatul semnalizează sonic că una din probe e pozitivă. Dacă ai ghinionul să fie proba ta în acel aparat, sunt declarate toate șase pozitive. Apoi cetățeanul, sănătos fiind, este dus într-un spital, într-o comunitate infectată, unde aproape sigur se contaminează. De aici tragedia prin care trece poporul român. Trauma psihică o vom deconta peste câteva luni”, a mai spus Dr.Ioan Sârbu.

La aceeași concluzie a ajuns și Prof.Dr.Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor, în ceea ce privește acreditarea laboratoarelor, calificarea personalului sanitar, în funcție de care rezultatele pot apare modificate în plus sau minus. „Laboratorul molecular trebuie acreditat de o instituție independentă, care verifică rezultatele periodic și abia după aceea poți avea o anumită credibilitate. În același timp, aceste laboratoare trebuie să aibă personal atestat în genetică moleculară. Or, să existe astfel de personal în 130 de laboratoare, cum zice Ludovic Orban, eu mă îndoiesc. Când a început pandemia, din cunoștințele mele, erau 6 laboratoare cu personal atestat. Poate erau mai multe, să zicem 10, dar la DSP-uri nu figurau mai multe. Iar în sistemul privat erau 1-2, poate 3, dar în niciun caz 130 (n.m., cu alte cuvinte 13 laboratoare, nu 130!)
„Fals negativ apare atunci când concentrația de virus este mică și tehnica de replicare nu a fost bine utilizată, pentru a putea fi identificat. Fals-pozitiv apare în momentul în care recoltarea nu s-a făcut cum trebuie și replicarea în faza de pregătire a probelor s-a făcut exagerat. Dacă laboratoarele nu sunt acreditate și personalul nu e atestat, iar proba nu e utilizată corect, marja de eroare poate să crească la 10, 20, până la 30%”, a explicat el. „Peste tot în lume se analizează și internează cazurile simptomatice și cazurile critice. Cât timp sistemul de sănătate poate să le acopere nu este nicio problemă, pentru că virusul circulă în continuare, nu se oprește la poarta spitalului, nici la mască. Ideea e ca sistemul sanitar să nu colapseze atâta timp cât există un virus care nu are un tratament etiologic, avem doar tratament simptomatic’’.

La modalitatea acestea ultra-autoritară, în care nicio voce critică nu are voie să se exprime și nu se învață din greșeli, eu mă aștept la ce e mai rău. Observați că focarele majore sunt în case de bătrâni, în case de copii și în spitale. Nu am văzut un focar major la o tearsă, la o cabană, la o stațiune. Măsurile trebuiau de la început diferențiate pe baza acestor elemente științifice, unde sunt focare, unde este personal calificat și laborator acreditat”, a afirmat Vasile Astărăstoae.
Tot domnia sa spune într-un interviu:
„Mortalitatea în primele 6 luni a anului 2020, în România, este mai mică decât cea din aceeași perioadă a anului 2019. Spre disperarea sectei martorilor COVID. „Virusul ucigaș” nu a declanșat „apocalipsa covid”.

Dr. Gabriela Naghi

Informatie suplimentara

O familie si-a propus sa-si petreca vacanta in Grecia. Pentru a putea intra pe teritoriul acestei tari, s-au programat la o institutie medicala de prestigiu, pentru testele necesare. Intre timp, au renuntat la vacanta din Grecia si, bineinteles, n-au mai facut acele teste. Stupoare! Dupa cateva zile sunt anuntati telefonic ca au fost depistati pozitiv!

Asa lucreaza oamenii lui Orban si ai lui Arahat pentru a falsifica cifrele si a intretine aceasta adevarata psihoza nationala. Sa dau si numele onorabilei institutii medicale: ,,Regina Maria”- Cluj.

Proşti, dar mulţi

,,În guvern – incompetenţi./ E de-ajuns să fie trei, /Dar bătuţi în cap de tot,/ Să putem conta pe ei’’ (Tudor Gheorghe)

Îndemnul celui care se află la cârma unei instituții care ar fi trebuit să fie exemplu de onestitate, curaj și noblețe în lupta dusă pentru sănătatea aproapelui, ne produce din nou o nemărginită tristețe și revoltă interioară. Pâna în prezent i se pare conducătorului că nu am fost serioși? Să circule pe străzile capitalei pe jos nu cu mașina și să vadă zecile de persoane cu mănuși și mască, și să fie mândru de ceea ce a sădit împreună cu alții în mintea și sufletele acestor oameni disperați.
Nu îmi vine să cred că asemenea ,,personaje hazlii”, agramate fac parte dintre cei care au declanșat frica, spaima patologică și teroarea dictaturii sistemului sanitar menit să îmbolnăvească treptat pe cei mai slabi de cuget, transformând oamenii în slugi docile ale sistemului, inerte din punct de vedere mental.


Vedem zilnic cum adevăraţi profesionişti ai aruncării vinovăţiei şi ai propăvăduirii apocalipsei executate măiestru de cei aflati la ordinele comandantului suprem se întrec care mai de care să terorizeze poporul anesteziat deja cu cele mai absurde indicații emise sub umbrela protectoare a legii. Cel despre care facem vorbire, a lansat un apel la respectarea restricțiilor impuse de Guvern și Parlament, amenințând cu posibila creștere a numărului de infectări zilnice de coronavirus în luna septembrie. Totodată, domnia sa a făcut apel la întoarcerea fiilor risipitori, a celor care au avut o perioadă de „rătăcire” în care au „bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie”. La cine se referă cu precizie? Noi nu ne-am permis să „bagatelizăm pandemia”. Din contră am discutat despre ea în fiecare zi, în dorința de a trezi cât mai mulți oameni din somnul rațiunii, împlinind porunca Mântuitorului Hristos, fără de care nu e posibilă mântuirea. Or fi citit politrucii sistemului ceea ce ne străduim să scriem după putere și har, de la începutul acestei epidemii meteorice impusă cu de-a sila de inițiații lojilor masonice ai ocultei mondiale, oamenilor din întreaga lume?


Discursul ministrului a constituit, în egală măsură, nu doar o predică „teologică”, ci și un buchet de perle și dezacorduri care ar face invidios orice corigent la Limba Română din sistemul de învățământ la distanță.

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respectăm niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat”, a delirat la o discuție cu jurnaliștii. El a deplâns „vidul legislativ” dinaintea adoptării de Senat a noii legi a carantinării, precum și contestarea acesteia la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului:

„Haideți să lăsăm momentul politic, să-l trecem pe un moment medical, pe care încă nu l-am terminat. Să ne gândim la un moment economic și după aia să-l facem și politic!”, a îndemnat, cu înțelepciune și elocință, conducătorul.
Ne așteptăm acum să vină „valul cu două cocoașe, a doua mai violentă decât prima”, a prorocit conducătorul atotștiutor al evoluţiei acestui virus gripal, despre care nimeni nu a auzit și nu a citit ceva vreodată și care mai ales, „iubește toate anotimpurile”. Acesta e tipul de om agreat de sistemul antihristic. Răspunde la numele Nelu Tătaru.


Cunoaște conducătorul obedient față de ordinele cezarului, aflat în fruntea instituției din care fac și eu parte, că virusul cel mai puternic pe care a reușit să-l inoculeze alături de celelate slugi ale statului antihristic, oamenilor, este frica?
Frica și distanța socială alături de masca cea de toate zilelele , au determinat distanțe duhovnicești între noi., în care au crescut cu repeziciune toate buruienile sădite de lupul cel înțelegător: neîncrederea, suspiciunea, bănuiala și în final ura.
Să ne încredinţăm atotmilostivirii lui Dumnezeu cu nădejde tare şi ajutorului grabnic al Mijlocitoarei noastre Prea Iubite, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria.

Dr. Gabriela Naghi

Neam necredincios şi îndărătnic. Predică la Duminica a 10-a după Pogorârea Sfântului Duh

Prin anul 57 după Naşterea Mântuitorului Hristos, Sfântul Apostol Pavel a scris Bisericii din Corint cea de-a Doua Epistolă prin care, la capitolul 6, îi îndeamnă pe credincioşi şi păstori: ,,Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreotatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Sau ce învoire este între Hristos şi veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios?’’ Între Hristos şi veliar nu poate fi vorba de nicio învoire, de vreme ce există o prăpastie de netrecut. La fel, credinciosul nu are nicio parte comună cu necredinciosul. Desluşim aici cu limpezime dorinţa Apostolului neamurilor de a-i feri pe oameni de orice înfăţişare a răului (I Tesaloniceni 5, 22) şi a-i păstra între horatele învăţăturii sănătoase (II Timotei 4, 3).

Cu toate acestea, sunt atâţia şi atâţia oameni care se învoiesc cu diavolul şi, implicit, cu necredincioşii. Unii ajung până-ntra-colo încât încheie învoială scrisă cu cel rău, un anume pact, prin care se făgăduiesc a fi slujitorii diavolului, primind în schimb slavă deşartă, celebritate, onoruri ranguri sociale şi foarte mulţi bani, toate fiind efemere, pentru că ceasul morţii fiecăruia nu poate fi împins dincolo de hotarele statornicite de Dumnezeu. Ce dă omul în schimb pentru cele deşarte, enumerate mai sus? Ce are mai de preţ, adică sufletul său care la moarte va fi luat de draci şi dus în împărăţia diavolului, în iad adică. Din momentul încheierii pactului cu diavolul, acesta are puteri depline asupra omului respectiv. Aşa au încheiat pact cu cel rău Elvis Presley, cei din formaţia Beatles, care spuneau că sunt mai celebri decât Iisus Hristos. Ce s-a ales din celebritatea lor? Praful ce-l spulberă vântul. Aşa au căzut la învoială cu satana cei din formaţia A.C.-D.C. Ştiţi care este semnificaţia acestei abrevieri? Vă cutremuraţi: anti-christ – moarte lui Christ. Adică moarte Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Aşa a făcul Phill Collins şi enumerarea poate fi continuată cu multe exemple.

Cine vrea să înţeleagă ce înseamnă, realmente, pactul cu diavolul, să citească în Vieţile Sfinţilor pe luna iunie, ziua a 23-a, unde ne sunt relatate întâmplările din viaţa unui anume Teofil, care şi-a pus semnătura pe o înţelegere scrisă cu satana.

Sfânta Evanghelie a acestei Duminici ni-L înfăţişează pe Mântuitorul Hristos, după ce S-a pogorât de pe Muntele Taborului, unde S-a schimbat la faţă. A venit la el un om îndurerat a căzut le picioarele Sale şi şi-a spus pricina: ,,Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am adus la Ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece’’ (Matei 17, 15-16). Ce l-a adus pe copilul acela în starea aceea teribilă? Un demon care intrase în el şi se manifesta deosebit de violent, mai ales în perioadele cu lună plină, de unde şi numirea de lunatic. Răspunsul Mântuitorului a fost o aspră dar dreaptă mustrare la adresa poporului evreiesc din vremea aceea, dar şi a urmaşii acelora: ,,O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?’’ Înţelegem acum de ce diavolul bântuia în voie în mijlocul poporului evreu, înrobindu-i pe mulţi dintre ei: din pricina necredinţei şi stăruinţei lor în păcate, din pricina refuzului de a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat. Certarea evreilor necredincioşi a fost urmată imediat de izbăvirea copilului de acel demon cumplit, alungat de Mântuitorul. Nedumeriţi, Sfinţii Apostoli din care pricină n-au putut vindeca acel copil, deşi primiseră puterea alungării duhurilor necurate. ,,Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post’’ (Matei 17, 20-21). Acesta a fost răspunsul Domnului Hristos spre învăţarea Apostolilor şi a noastră.

Pentru că vorbim de îndărătnicia şi necredinţa unui popor, se cuvine a cita cuvintele Sfântului Prooroc Isaiia care arată starea decăzută a contemporanilor săi, dar sunt potrivite şi pentru vremurile noastre: ,,Că păcatele noastre s-au inmulţit înaintea Ta şi nelegiuirile sunt mărturie împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt de faţă şi faptele noastre nelegiuite le ştim: Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de la credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, născocirea şi cugetarea de lucruri viclene’’ (Isaiia 59, 12-13). Necredinţa a fost şi este pricină de ruinare a unui popor, a oricărui popor, după cum ne-a lăsat scris Părintele Stăniloae: ,,Dacă acest popor (român, n.n) va continua să meargă pe panta necredinţei, va ajunge la desfiinţare. Mă tem că nu mă înşel’’. Acum, după trecerea mai multor ani, constatăm că aproximativ patru milioane de romani au fost constrânşi să-şi părăsească ţara, datorită unor politici criminale, datorită urâciunii pustiirii, sistemul antihristic care doreşte distrugerea noastră ca Neam Ortodox.

Privind imaginea lumii de azi, ne dăm seama că acele cuvinte de aspră mustrare –neam necredincios şi îndărătnic – ni se potrivesc şi nouă. Dacă la vremea vindecării copilului demonizat, despre care ne relatează Sfânta Evanghelie a acestei Duminici, mustrarea îi viza pe evrei, ea se refera acum la întregul neam omenesc. Şi atunci de ce ne mirăm de pedepsele ce ni le trimite Dumnezeu, de starea noastră de neputinţă? Sfântul Prooroc Ieremia scria şi el cu amărăciune, cu câteva sute de ani înainte de Naşterea Domnului, cuvintele lui Dumnezeu: ,,Lepădarea de Credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege cât e de rău şi de amar a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nicio teamă de Mine… (Ieremia 2, 19).

Să dea Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu ca noi, cei slabi în credinţă să ne întărim, cei necredincioşi să se întoarcă la Dumnezeu, cei aflaţi în întunericul neştiinţei să vină la cunoştinţa Adevărului. Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

Adormirea Maicii Domnului

După ce a vieţuit mai mulţi ani în casa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, precum a fost voia Fiului său, Preacuratei Fecioare Maria i s-a făcut cunoscut sfârşitul vieţii sale pământeşti, prin Sfântul Arhanghel Gavriil, care i-a binevestit şi Naşterea Mântuitorului. Era vremea când Sfinţii Apostoli erau răspândiţi în lume pentru a vesti tuturor Evanghelia cea veşnică. Dorinţa Preacuratei era să-i mai vadă o dată pe ei, înainte de a se duce în locaşurile cereşti la Fiul său. Aşa a rânduit Dumnezeu ca Sfinţii Apostoli să se adune din toată lumea, ca să fie de faţă la Adormirea Preacuratei şi să rânduiască cele de trebuinţă îngropării sale. A sosit şi ziua a cincisprezecea a lunii august. Însuşi Mântuitorul S-a arătat la slăvita mutare a Maicii Sale şi văzându-L, s-a bucurat cu duhul, apoi şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

          La vremea cuvenită, Sfinţii Apostoli au ridicat patul pe care stătea trupul primitor de Dumnezeu a Sfintei Fecioare Maria şi s-au îndreptat cu cântări spre locul de îngropare. Privind icoana Adormirii, vom vedea arătat un fapt care s-a petrecut atunci. Evreii cei răi şi necredincioşi, care L-au răstignit pe Domnul, s-au tulburat de pizmă pentru cinstea ce se făcea Maicii Sfinte. ,,Deci înştiinţându-se de aceasta arhiereii şi cărturarii, s-au umplut de zavistie şi de mânie şi au trimis slujitori şi ostaşi, şi încă au îndemnat pe mulţi din popor ca, alergând cu arme, să izgonească pe cei care petreceau trupul Sfintei Maria, şi pe Ucenicii lui Iisus să-i rănească, iar trupul să-l ardă cu foc’’. Dumnezeu i-a lovit cu orbire şi i-a făcut neputincioşi în răutatea lor.

          Dintre ei s-a desprins un anume preot Atonie şi a zis : ,,Acesta este trupul care a născut pe înşelătorul acela, care a stricat legea părinţilor noştri!’’. S-a repezit cu sălbăticie spre patul purtat de Sfinţii Apostoli, dar când s-a atins de el, îngerul Domnului i-a retezat amândouă mâinile. Atunci s-a căit de fapta sa şi a mărturisit; ,,Noi şi mai înainte L-am ştiut că este Fiul lui Dumnezeu, dar din zavistie, întunecându-ne de răutate, n-am vrut să mărturisim măririle lui Dumnezeu, şi I-am rânduit ucidere cu nedreptate. Iar El, cu puterea Dumnezeirii înviind a treia zi, ne-a umplut de ruşine pe noi, toţi urâtorii Lui, pentru că ne sârguiam să ascundem Învierea Lui, dând multă plată străjerilor’’ (După Vieţile Sfinţilor pe august, Ed. Mănăsirea Sihăstria, 2005, p. 206-230).

          La acest cinstit praznic, Biserica lui Hristos cântă cu evlavie Sfintei Fecioare Maria: ,,Întru Naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti de moarte sufletele noastre’’.

Presbiter Ioviţa Vasile

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă